Hotărârea nr. 447/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU PENTRU ACHIZIȚIA PRODUSELOR DE FRUCTE ȘI/SAU LEGUME PROASPETE ȘI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor de fructe și/sau legume proaspete și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilo - pentru derularea măsurilor educative la nivelul municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de............/IO. 2019,

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 195118/09.10.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției achiziții și investiții publice înregistrat sub nr. 201359/18.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei ,de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (4) ale Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 orivind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene;

Văzând adresa nr. 24326/09.09.2019 a Consiliului județean Constanța, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.180826/19.09.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

. Art.l Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția fructe și/sau legume proaspete și a contractelor/acordurilor-cadru de' prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul municipiului Constanța".

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și adminstrația locală va comunica, prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, Consiliului județean '.Constanța pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

' Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:       pentru. 3

împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție <2^—consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR

MARCELA ENACJdE