Hotărârea nr. 446/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 260/2019 PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA UNUI POST VACANT DE ȘEF LABORATOR, VALIDAREA REZULTATELOR EXAMENULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR DE ȘEF SECȚIE, PRECUM ȘI MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA APROBAT PRIN HCL NR. 513/2018


QONSTANfy

„4ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la HCL. nr. 260/2019 privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea unui post vacant de șef laborator, validarea rezultatelor examenului de ocupare a funcțiilor de șef secție, precum și modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța aprobat prin H.C.L. nr. 513/2018

. Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere:

-referatul de aprobare înregistrat sub nr. 194400/09.10.2019 a domnului primar Decebal Făgădău,

  • - raportul înregistrat sub nr. 200058/16.10.2019 al Serviciului resurse umane;

  • - raportul înregistrat sub nr.9936/16.10.2019 al Serviciului RUNOS - relații cu publicul din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

-avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

-avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

  • - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății în vederea descentralizării, Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistență medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un nurnar de clase suplimentare față de salariul de bază emis de Ministerul Sănătății, Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile siînitare publice din sectorul sanitar emis de Ministerul Sănătății, Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor, generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice emis de Ministerul Sănătății Publice cu modificările și completările ulterioare.!.;

Luând în considerare Ordinul nr.846/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanta emis de Ministerul Sănătății si Ordinul nr. 1037/2010 privind modificarea Ordinului nr.846/2010 privind aprobarea ^structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanta, emis de Ministerul Sănătății, adresa nr.XI/A/60783/CSA/13270/20.12.2010 avizată de Primăria municipiului Constanța, adresa nr.XI/A/42175/CSA/8297/ 26.07.2011;

Având în vedere Protocolul de predare-preluare nr. 91704/07.07.2010, încheiat între DSPJ Constanța și Primăria municipiului Constanța/Consiliul local Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.c și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 260/2019 respectiv a statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - se transformă postul vacant de asistent medical principal șef M specialitatea medicală din cadrul Secției clinice boli infecțioase copii în asistent medical principal șef PL specialitate medicală ;

  • - se transformă postul vacant de asistent medical PL specialitatea medicală din cadrul Cabinetului boli infecțioase (vaccinare antirabică și alte imunizări) în asistent medical S> specialitate medicală ;

  • - se transformă postul de economist I din cadrul Compartimentului achiziții publice și contractare în economist IA .

ART. 2 Se aprobă ocuparea prin concurs a două posturi vacante, după cum urmează:

-1 (un) post vacant de asistent medical principal șef PL - Secția clinică boli infecțioase copii ;

-1 (un) post vacant de asistent medical S - Cabinet boli infecțioase (vaccinare antirabică și alte imunizări) .

ART. 3 Se aprobă validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de șef laborator, ce s-a desfășurat in perioada 16-17.09.2019, după cum urmează:

-dr.Carp Dalia Sorina-șef Laborator analize medicale.

ART. 4 Ocuparea posturilor vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, se va realiza cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2019.

ART. 5 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 260/2019 rămân neschimbate.

ART. 6 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului resurse umane și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

__pentru,    '—   împotrivă, ______abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din         membri.


CONTRASEMNEZĂ, SECRETAR,


MARCELA ENACHE


SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA

ANEXA LA HCL NR


STAT DE FUNCȚII


W/


pe FUNCȚII, GRADE, TREPTE PROFESIONALE, GRADAȚII CONFORM LEGII-CADRU 153/2017

1--------------

NR. CRT

r-~-

NR.

CRT

PROFESIONALA , GRADAȚIE CORESPUNZĂTOARE VECHIMII IN MUNCA CONFORM

SPECIALITATEA

NIVEL STUDII

GRAD/ GRADAU E

CUANTUM POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

CONDUCERE

1

1

MANAGER

CONF.UNIV. MEDIC PRIMAR BOLI

TMCCrTTnACC

S

GRAD II

1,00

HALICHIDIS STELA

cadru didactic

2

2

DIRECTOR MEDICAL

CONF.UNIV.     MEDIC

PRIMAR BOLI

TMCC/^TTH ACC

S

GRAD II

1,00

CAMBREA CLAUDIA SIMONA

cadru didactic

3

3

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

ECONOMIST

s

GRAD TT

1,00

POPA NINA

SECȚIA CLINICA BOLI INFECTIOASE COPII - 61 paturi din care 5 paturi HIV/SIDA

4

1

SEF SECȚIE MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

GRAD II

1,00

VACANT

5

2

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

5

1,00

ILIE MARIA MARGARETA

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

5

0,50

REZERVAT TEMPORAR

6

3

MEDIC PRIMAR

PEDIATRIE

s

5

1.00

CRETU STANCU-IOANA

7

4

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

5

1,00

DIACONU SIMONA

numita temporar cu Holonai-io mprlir cpf cpr+ip

8

5

MEDIC PRIMAR

PEDIATRIE

s

5

1.00

MARCAȘ CONSUELA

9

6

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

3

1.00

GHERGHINA AURA

10

7

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

3

1.00

IANCU ANA-MARIA

11

8

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

s

2

1.00

ENACHE GORGIANA

12

9

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

s

5

1.00

VACANT

13

10

ASISTENT SEF

AQTQTFMT MFDTCAI PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

5

1,00

VACANT

14

11

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1,00

POPONEȚE ANCA-GEORGIANA

15

12

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-rTMcrni nrîr

PL

5

1,00

CHENGI EMINE

16

13

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

3

1,00

BADOI NADIA

17

14

ASISTENT MEDICAL

PEDIATRIE

PL

3

1,00

MINDRU MIHAELA

18

15

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

4

1.00

LASCU FLORENTINA

NR. CRT

NR. CRT

FUNCȚIA, GRADUL/TREAPTA PROFESIONALA , GRADAȚIE CORESPUNZĂTOARE VECHIMII IN MUNCA CONFORM

SPECIALITATEA

NIVEL STUDII

GRAD/ GRADAȚI E

CUANTUM POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

19

16

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1,00

ANDREI IONELA-LAVINIA

20

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

5

1,00

SANDU STANICA

21

18

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

SSD

3 -

-1 -Ofi

h i r'z~'1 it—r-        CT‘! d A-     ■

22

' 19

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

4

1,00

URECHE IONELA

anhxaia

23

20

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

S

5

1,00

VACANT

HC

JUI NR Um?

24

21

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

S

4

1.00

CIOTI CHIRANA

k

25

22

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

3

1,00

CIOCAN CRISTINA

26

23

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

ILIOIU GABRIELA

27

24

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

2

1,00

GIRLESCU CONSTANTA MIRELA

28

25

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

CROITOR DANIELA

29

26

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL .

5

1,00

AMAMBAI SEILA

30

27

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

5

1.00

MELINTE DORICA

31

28

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

S

5

1,00

VACANT

32

29

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1

1,00

LINTZMAIER NICOLETA

33

30

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

5

1.00

VACANT

34

31

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

BUZESCU IOANA

35

32

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

CRISTEA GEORGETA

36

33

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

2

1.00

TOABA CRISTINA MARIANA

37

34

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

MIREA LILIANA

38

35

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1,00

OPREA DUMITRA

39

36

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR.

G

3

1,00

DOGARU CLAUDIA

40

37

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1,00

POPA ANTITA

41

38

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR.

G

3

1,00

PANTAZI TANTICA

42

39

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

ȘTEFAN NASTASIA

43

40

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

4

1.00

MURAT NARCIS

44

41

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

1

1.00

FILIPCIUC PETRUTA MANUELA

45

42

REGISTRATOR MEDICAL

PERSONAL MEDICO -

CAMTTAD

M

3

1,00

SIMION ANAMARIA

46

43

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

4

1,00

NICULAE RODICA

47

44

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1,00

MATEI TU DORITA

48

45

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

3

1,00

MORARU RODICA

49

46

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1,00

VACANT

SECȚIA CLINICA BOLI INFECTIOASE ADULTI- 1-54 paturi

NR. CRT

NR. CRT

FUNCȚIA, GRADUL/TREAPTA PROFESIONALA , GRADAȚIE CORESPUNZĂTOARE VECHIMII IN MUNCA CONFORM

SPECIALITATEA

NIVEL STUDII

GRAD/ GRADAȚI E

CUANTUM POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

50

1

SEF SECȚIE MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

GRAD ȚȚ

1,00

DUMEA ELENA            1

ANEXA.- LA— 1 ri m        Oi

51

2

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

5

1.00

MUJA EUGENIA

52

3

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

5

0,50

VACANT

53

4

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

s

3

1,00

SLUJITORU RALUCA ELENA

54

5

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

4

1,00

CURTALI LICDAN

55

6

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

3

1,00

MITROI- MAXIM CORINA MARIA

56

7

ASISTENT SEF

MFnirâi prtnttpai

MEDICALA

s

5

1,00

SOITARAU MARILENA

57

8

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

0

1,00

SINCAN MADALINA GABRIELA

58

9

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

2

1,00

BODODEL CARMEN LUISA

59

10

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

BACIU CARMEN

60

11

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

4

1.00

BADOIU GABRIELA

61

12

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

3

1.00

CIUREA IONICA

62

13

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

3

1,00

OPREA IRINA

63

14

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

MANOLIU DELIA CĂTĂLINĂ

64

15

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

3

1.00

VACANT

65

16

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

TRANDAFIR MIHAELA

66

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1,00

PAVEL MONICA-GETA

67

18

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

4

1.00

PETRICA NICOLETA

68

19

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

SSD

3

1.00

TUTUIANU VALENTINA

69

20

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

OPREA VIRGINIA-GABRIELA

70

21

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

3

1,00

IONESCU SIMONA

71

22

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1,00

CIARA ELISABETA LILIANA

72

23

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

2

1.00

PRUIU FLORENTINA

73

24

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

4

1,00

BIRT LORENA

74

25

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

4

1,00

CAZACU GEORGETA

75

26

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

4

1.00

TUCA RODICA

76

27

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

BUZETELU SILVIA

77

28

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

4

1.00

SIRBU MIHAELA FLORINA

78

29

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

3

1.00

BUSUIOC ADRIANA

79

30

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

2

1.00

BIRLA MIHAELA

NR. CRT

NR. CRT

FUNCȚIA, GRADUL/TREAPTA PROFESIONALA , GRADAȚIE CORESPUNZĂTOARE VECHIMII IN MUNCA CONFORM

SPECIALITATEA

NIVEL STUDII

GRAD/ GRADAȚI E

CUANTUM POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

80

31

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

4

1.00

GICA VERONICA

81

32

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

VACANT                T

anexa i.a

82

33

REGISTRATOR MEDICAL . ..

PERSONAL MEDICO -qAMTTAR

l’l'

____!____

ALEXE ROXANA-LivTA     î HCÎ

Lm      Wăl

83

34

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

3

1.00

ANDORA MARIANA        1 """

84

35

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

4

1,00

RUSU IONELA

SECȚIA CLINICA BOLI INFECTIOASE ADULTI- II - 51 paturi

85

1

SEF SECȚIE MFrnr pptmar

BOLI INFECTIOASE

S

GRAD H

1,00

DUMITRU IRINA MAGDALENA

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

5

0,50

RUGINA SORIN

86

2

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

3

1.00

PETCU ANDRA-ELENA

87

3

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

5

0,50

VACANT

88

4

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

5

1.00

CERNAT ROXANA CARMEN

89

5

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

4

1.00

ILIE-SERBAN CARMEN

90

6

ASISTENT SEF

AQTQTFMT MFnTCAI PRTMCTPAI

MEDICALA

S

4

1,00

IONESCU MIRELA

91

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

SSD

5

1.00

GOGA ADELA-CLAUDIA

92

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

S

3

1.00

GUZ VALENTINA

93

9

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

GAFAR CIIMET

94

10

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-GTMFrni OCTF

PL

5

1,00

IANUS MIHAELA

95

11

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-nTMFrm nmF

PL

5

1,00

MARIN VALERICA

96

12

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

NICULAESCU MARIANA

97

13

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

NICULCEA ALINA-FLORENTA

98

14

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

VOINEAGU DANIELA

99

15

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

POPESCU GEORGETA

100

16

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

STAMEN CARMEN

101

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

STOICOCI VALENTINA

102

18

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

4

1.00

PUCHEANU NELA-MARINELA

103

19

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1,00

IONITA GEORGETA

104

20

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

2

1.00

NICHITA DANIELA

105

21

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

3

1.00

DELIU LILIANA MIHAELA

106

22

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

MIHUI MARIA

107

23

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

2

1.00

STIRCU LOREDANA

108

24

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

STIRBU MARIA

109

25

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

3

1.00

SACA ELENA

NR.

CRT

NR. CRT

FUNCȚIA, GRADUL/TREAPTA PROFESIONALA , GRADAȚIE CORESPUNZĂTOARE VECHIMII IN MUNCA CONFORM

SPECIALITATEA

NIVEL STUDII

GRAD/ GRADAȚI E

CUANTUM POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

110

26

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

3

1,00

VIJIALA DOINA

111

27

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

3

1.00

CHIRU IONICA

112

28

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

2

1.00

qan_a VALENTINA

-----------1—1

x 13

23

î i\i G RI j ITOÂ Riz

PERSONAL AUXILIAR

G

3

1.00

BUTURUGA LUMINIȚA

114

30

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

DENTU DANIELA

1

CLM         /'X

115

31

REGISTRATOR MEDICAL

PERSONAL MEDICO -SANITAR

M

2

1,00

HALCHIN IULIA-LOREDANA

\

116

32

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

2

1,00

LUCHIAN DANIELA-MARIA

COMPARTIMENT BOLI INFECTIOASE HIV/SIDA +INGRIJIRI PALIATIVE -

15 paturi + 5 paturi

117

1

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

5

1.00

VACANT

118

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

S

5

1.00

APOLOZAN DOINA

119

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

S

5

1,00

DELICOSTEA LAMIITA

120

4

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

SSD

3

1.00

NEAGU CRISTINA

121

5

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

5

1.00

COMANICI MARIETA

122

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

PUNGA MARIANA

123

7

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

5

1,00

MIRSU MARIANA

124

8

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

0

1,00

TUDOSOIU GABRIELA MIHAELA

125

9

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

0

1.00

SABOTICI ANA-MARIA

126

10

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

BUTUCEA ELENA-LACRAMIOARA

127

11

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1,00

SEULEANU NICULINA

128

12

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

4

1.00

NURCIU ELENA

129

13

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

FLOREA LENUTA

130

14

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

CRĂCIUN MARIANA

131

15

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

VACANT

132

16

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

VACANT

133

17

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

3

1.00

ION GEORGETA

134

18

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1,00

VACANT

135

19

REGISTRATOR MEDICAL

PERSONAL MEDICO -QANTTAR

M

5

1,00

PISICA MIHAELA

COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVA - 10

paturi

136

1

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

2

1.00

MITAN IULIANA-ROMELIA

137

2

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

5

1.00

VACANT

138

3

MEDIC SPECIALIST

ATI

s

5

1.00

LESANU RODICA

139

4

MEDIC SPECIALIST

ATI

s

5

1.00

VACANT

140

5

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

SSD

5

1.00

VACANT

141

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

S

5

1.00

ILEANA LUMINITA-MIRELA

142

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

ALEXE POMPILIA

143

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

4

1.00

ABLALIM ELENA-ALINA

NR. CRT

NR. CRT

FUNCȚIA, GRADUL/TREAPTA PROFESIONALA , GRADAȚIE CORESPUNZĂTOARE VECHIMII IN MUNCA CONFORM

SPECIALITATEA

NIVEL STUDII

GRAD/ GRADAȚI E

CUANTUM POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

144

9

ASISTENT MEDICAL

OBSTETRICA-nTNFrrii octf

PL

5

1,00

CORNEA MONICA

145

10

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ..

MEDTCALA     . .---

Dl

___4 _ rj rj

MARIS ELENA-   -

—=- - - --

Î46

11

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

s

2

1.00

BARUS ADRIANA

147

12

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

4

1.00

OGREZEANU RODICA

ANEXA-LA

148

13

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

5

1.00

TUDOR SILVIA

_

149

14

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

2

1,00

CALOTA AURELIA

HCL

150

15

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

3

1.00

MICU LILIANA DANIELA

151

16

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

2

1.00

LUNGU RALUCA

152

17

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

AMUS MARIANA

153

18

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

DIDA MARIA

154

19

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

RATA MIHAELA

155

20

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

4

1.00

BUICIUC SONICA

156

21

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

4

1,00

CHIRIAC GEORGIANA NICOLETA

157

22

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

2

1.00

STAN MARIANA

158

23

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

VACANT

159

24

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

VACANT

160

25

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1,00

VACANT

COMPARTIMENT EXTERIOR BOLI INFECTIOASE CRONICI HIV/SIDA - 24

Daturi

161

1

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

5

1.00

VACANT

162

2

PSIHOLOG SPECIALIST

PSIHOLOGIE

S

3

1.00

TUGEARU IULIA-GEORGIANA

163

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

VACANT

164

4

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

4

1.00

MIRZEA PETRUTA

165

5

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

5

1.00

TARANESCU ADRIANA INGRID

166

6

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

TICAU LILIANA MONICA

167

7

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

VACANT

168

8

INFIRMIERA

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

VACANT

169

9

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

3

1.00

GAFAR FIDAN-SIBEL

170

10

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1,00

VACANT

CAMERA D

E GARDA

171

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

PAVEL COCA

172

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

STAVAR DORIAN

173

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1,00

TANASOIU FLORICA

174

4

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

VASILE ANISOARA

17R

q

A^T^TFIMT MFDTCAI

MFDTrAI A

PI

7

EDO

DIN MlKtLA

176

6

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR.

G

4

1.00

MUSA LUMINIȚA

177

7

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

3

1.00

CONDURACHE CLAUDIA ALINA

178

8

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

2

1.00

SAVA AURORA

NR. CRT

NR. CRT

FUNCȚIA, GRADUL/TREAPTA PROFESIONALA , GRADAȚIE CORESPUNZĂTOARE VECHIMII IN MUNCA CONFORM

SPECIALITATEA

NIVEL STUDII

GRAD/ GRADAȚI E

CUANTUM POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

179

9

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

VACANT

180

10

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

CHIRCA MARILENA

181

11

îngrijitoare      . .

PERSONAL AUXTLTAR

_

---

xjAîxi i'lîl'lMCLH

* -KTT-7V A T A

182

" 12

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

1

1.00

LICA LENUTA

183

13

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

2

1.00

VOICU MARIANA

HCl

.m nr.UmG./JXL*

h

184

14

BRANCARDIER

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

VACANT

185

15

ASTSTFNT MFDTCAI

MFDTCAI A

PI

7

1 no

TOPALA GEORGIANA

186

16

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

PERSONAL MEDICO -SANITAR

M

3

1,00

GHEORGHE FLORENTINA

187

17

GARDEROBIER

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

VACANT

SPITALIZARE DE ZI 15 PATURI- 8

POSTURI DIN CARE:

SPITALIZARE DE ZI - 10 Daturi

188

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

CIRMACIU NICOLETA

189

2

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

3

1.00

TANASE ANCA

190

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

S

5

1.00

SCUTARU LARISA

191

4

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

5

1,00

ZELCA LUMINIȚA

SPITALIZARE DE ZI - HIV/SIDA 5 Daturi

192

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL.

MEDICALA

PL

5

1.00

HORNEA CORINA

193

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

NEACSU ELENA ADRIANA

194

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

4

1,00

CALIN MIHAELA

195

4

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

2

1,00

POPA STELUTA

FARMACIE

196

1

FARMACIST SEF FARMACIST PRTMAR

FARMACOLOGIE

S

GRAD I

1,00

CORNEA DANIELA MIHAELA

197

2

FARMACIST

FARMACOLOGIE

S

5

1.00

PISICA ADINA-MARIA-CLAUDIA

198

3

ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL

FARMACIE

S

5

1.00

COROAMA CARMEN

199

4

ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL

ASISTENT FARMACIE

PL

5

1.00

APOSTOL CLAUDIA

200

5

ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL

ASISTENT FARMACIE

PL

5

1.00

CULEA VALERICA

201

6

ASISTENT FARMACIE

ASISTENT FARMACIE

PL

5

1.00

ARFIR CORNELIA

202

7

ASISTENT FARMACIE

ASISTENT FARMACIE

PL

3

1,00

SODOLEANU CĂTĂLINĂ CARDTFI A

203

8

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

RUSU ANGELICA

COMPARTIMENT PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

204

1

MEDIC PRIMAR

EPIDEMIOLOG

S

5

1.00

SERBAN IULIA GABRIELA

205

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1,00

DRAGHICI IONELA SIMONA

POSTURI C

:omune

206

1

PSIHOLOG SPECIALIST

PSIHOLOGIE

S

4

1.00

FODOR CLAUDIA

207

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1.00

PUNGA LUCICA

208

3

STATISTICIAN MEDICAL

STATISTICIAN

M

5

1,00

COMĂNESCU ELENA

NR. CRT

NR. CRT

FUNCȚIA, GRADUL/TREAPTA PROFESIONALA , GRADAȚIE CORESPUNZĂTOARE VECHIMII IN MUNCA CONFORM

SPECIALITATEA

NIVEL STUDII

GRAD/ GRADAȚI E

CUANTUM POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

LABO

RATC

IR ANALIZE MEDICALE

209

1

MEDIC SEF

MFDTC PRTMAR              -

LABORATOR

S

GRAD I

_-1,00 .

VACANT ....   -- -     -

- .

210

-•"2

MEDIC PRIMAR

LABORATOR

S

5

1,00

CARP DALIA SORINA

211

3

MEDIC PRIMAR

LABORATOR

s

4

1.00

DUMITRESCU PETRONELA ANC

A

ANFXAI A

212

4

BIOLOG PRINCIPAL

BIOLOG

s

1

1.00

PETCU DANA MARGARETA

213

5

CHIMIST

CHIMIST

s

2

1.00

BADIU DIANA LILIANA

H

2LMNR.

i

214

6

ASISTENT SEF

ACJT^TFMT MFDTfAI PRTMCTPAI

LABORATOR

PL

5

1,00

DRAGOMIR ECATERINA

215

7

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

S

1

1,00

GUMENI ANDREEA-GEORGIANA

216

8

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

S

2

1,00

ANGHEL IRINA

217

9

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

5

1.00

GHEORGHIU MARIANA

218

10

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

5

1.00

MISA MARIANA

219

11

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

5

1.00

SERBAN LAURA MARIA

220

12

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

5

1.00

ARAMA GABRIELA LILIANA

221

13

REGISTRATOR MEDICAL PR.

PERSONAL MEDICO -CIANTTAR

M

5

1,00

NECULA MARINELA

222

14

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1.00

FRUNTES GEORGETA-MIRELA

223

15

îngrijitoare

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1,00

ROSCA GEORGETA

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

224

1

MEDIC PRIMAR

ANATOMO PATOLOGIE

S

4

1.00

RESUL GHIULENDAN

225

2

ASISTENT MEDICAL

ANATOMIE PATOLOGICA

PL

5

1.00

VACANT

226

3

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL AUXILIAR

G

5

1,00

VACANT

BIROU MZ

lNAGEMENT - AL CALiTATII SERVICIILOR MEDICALE

227

1

ECONOMIST I A

ECONOMIST

S

3

1.00

BALAZS DIANA ATENA

228

2

ECONOMIST I A

ECONOMIST

S

5

1.00

LUNGU DOINA

229

3

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

S

5

1,00

TASE-ESTELA ELENA

COMF

’ARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE

230

1

ECONOMIST II

ECONOMIST

S

4

1.00

EMURSA TURCHIAN

231

2

ECONOMIST I A

ECONOMIST

S

5

1.00

MIREA NICOLETA

232

3

ECONOMIST I

ECONOMIST

S

5

1,00

NEACSU MIHAELA

SERVICIU

RESURSE UMANE-NORMARE-ORGANIZARE-SALARIZARE SI RELAȚII C J PUBLICJL

233

1

SEF SERVICIU ECONOMIST IA

ECONOMIST

S

GR II

1.00

VASILE GRATIELA

234

2

ECONOMIST I A

ECONOMIST

S

5

1.00

PISICA ADRIANA MADALINA

235

3

REFERENT DE SPECIALITATE I

JURIST

S

4

1.00

VLAD LAURA-OLIVIA

236

4

SECRETAR DACTILOGRAF I A

SECRETAR

M

5

1.00

COSOVEI VASILICA

237

5

ARHIVAR I

ARHIVAR

M

2

1,00

STUPARU JENICA

CONS

iILIER JURIDIC

NR. CRT

NR. CRT

FUNCȚIA, GRADUL/TREAPTA PROFESIONALA , GRADAȚIE CORESPUNZĂTOARE VECHIMII IN MUNCA CONFORM

i      rînmi iur»

SPECIALITATEA

NIVEL STUDII

GRAD/ GRADAȚI E

CUANTUM POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

238

1

CONSILIER JURIDIC IA

JURIST

S

5

1,00

VACANT

STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA                                                          —

- - .

239

____

lio : -i-A-

ANALis i

S

5

1,00

PERNICI FLORENTINA IULIAN^

ANEXALA

SERVICIUL ACHIZIȚII- APROVIZIONARE- TEHNIC- ADMINISTRATIV-TRANSPORT -INVESTIȚII

H

240

1ISEF SERVICIU ECONOMIST IA

ECONOMIST IA

S

GR II

1,00

ARNAUTU GHEORGHE

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTARE

241

1

INGINER IA

INGINER

s

4

1,00

URSACHI CRISTIAN EUGEN

242

2

ECONOMIST IA

ECONOMIST

s

2

1,00

NEAGU LAURA

243

3

ECONOMIST II

ECONOMIST

s

2

1-00

TICA ALEXANDRA

BIROU APROVIZIONARE - TEHNIC-INVES

TITIT- ADMINISTRATIV

r-TRANȘ

PORT

244

1

INGINER IA

INGINER TEHNIC

S

5

1.00

LEIZERIUC ELENA

245

2

ECONOMIST I

ECONOMIST

s

3

1.00

SAMARA STELA

246

3

MAGAZINER I

MAGAZINER

M

5

1.00

STEFANESCU LAURA CARMEN

247

4

MUNCITOR CALIFICAT I

INSTALATOR SANITAR

G

5

1,00

ALBU EMIL

248

5

MUNCITOR CALIFICAT I

ELECTRICIAN

G

5

1.00

TARAOI ION

249

6

MUNCITOR CALIFICAT II

LACATUS MECANIC

TMTDETTMEDE CT

G

5

1,00

ALEXANDRU GABRIEL

250

7

ȘOFER AUTOSANITARA II

AUTOMOBILE

G

5

1,00

COSOVEI CĂTĂLIN GIGI

251

8

ȘOFER AUTOSANITARA II

AUTOMOBILE

G

5

1,00

FRINCU ION

252

9

ȘOFER II

AUTOMOBILE

G

5

1,00

IRINA IONEL

253

10

MUNCITOR NECALIFICAT

MUNCITOR NECALIFICAT qPATTT VFR7T

G

5

1,00

MIRICA DAN UT

254

11

MUNCITOR NECALIFICAT

MUNCITOR NECALIFICAT DFPD7TT

G

5

1,00

MOLOMAN ANDRIEANA

CABINET BOLI INFECTIOASE (VACCINARE ANTIRABICA SI ALTE IMUNIZĂRI)

255

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

4

1,00

TACCIU MIRELA ELENA

256

2

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

S

5

1,00

VACANT

CABINET BOLI INFECTIOASE

257

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1,00

IONASCU COSTEL

TOTAL CJAS

257,00

CABI

NET E

OLI INFECTIOASE -HIV/SIDA

258

1

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

3

1,00

HANGAN AURELIA

259

2

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

5

1,00

VACANT

260

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

5

1,00

ENACHE ANA-ELISABETA

NR.

CRT

NR. CRT

FUNCȚIA, GRADUL/TREAPTA PROFESIONALA , GRADAȚIE CORESPUNZĂTOARE VECHIMII IN MUNCA CONFORM

SPECIALITATEA

NIVEL STUDII

GRAD/ GRADAT! E

CUANTUM POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

261

4

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

5

1,00

PASARE ELIDA SIMONA

COLECTIV

DE CERCETARE

262

1

CERCE i A i GR S i IIN i IFIC I

— - - _ —

S

5

T,00

VACANT  ”

263

2

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

S

5

1,00

VACANT

ANEXA LA   1

264

3

ASISTENT DE CERCETARE STTTNTTFTCĂ

S

5

1,00

VACANT

H

CLMNR.^$'

265

4

ASISTENT DE CERCETARE QTTTMTTFTrA c^TAdAD

S

5

1,00

VACANT

TOTAL TRANSFERURI

8,00

1

TOTAL GENERAL

265,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE-