Hotărârea nr. 445/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CREȘTEREA SIGURANȚEI ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA – SAFE CITY 20 PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM OPERAȚIONAL INTEGRAT DE MONITORIZARE” – ETAPA STUDIU DE PREFEZABILITATE (SPF)


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții „Creșterea siguranței în municipiul Constanța - SAFE CITY 20 prin realizarea unui sistem operațional integrat de monitorizare " - etapa Studiu de prefezabilitate (SPF);

_ Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luânc în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 190675/03.10.2019;

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul înregistrat sub nr. 200022/16.11.2019 al Direcției achiziții și investiții publice, Serviciul investiții.

Luând în considerare prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. d) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Creșterea siguranței în municipiul Constanța - SAFE CITY 20 prin realizarea unui sistem operațional integrat de monitorizare " - etapa Studiu de prefezabilitate (SPF), conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Z?pentru, împotrivă, ---- abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘfflDI


Conștanța._ Nr. U 4,6___/