Hotărârea nr. 444/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA, CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE


rONSTAf|7>        «

& m g ROMANIA

W 3UDETUL constanța ’Owffl MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceul ui Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța" și a cheltuielilor aferente

i i

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de 1’019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 200098/16.10.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 202881/21.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe!și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură,' sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 -Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 4.5 - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă și solicitarea de clarificări nr.30082/09.10.2019 din partea Organismului Intermediar Regional Sud-Est pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.195248/10.10.2019;

Văzând dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

îmtemeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

I

Art.l. ,Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța" și cheltuielile aferente.

I

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța", cod SMIS 129223, în cuantum de 7.777.842,86 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 7.655.163,08 lei și valoare'totală neeligibilă de 122.679,78 lei.

Art.3. iSe aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 122.679,78 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 47,47 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3.633.7'66,51 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotațea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța", cod SMIS 129223.

Art, 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic DimitriG1! Leonida, Constanța" , cod SMIS 129223, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. ,]se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. f6.j Se împuternicește domnul Făgădău Decebal, primarul municipiului ConstaHița, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Constanța.

Art. 7.JCompartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru j aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

____pentru, ' ' împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție       ' consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENAefiE

CONSTANȚA

NR.HkU