Hotărârea nr. 443/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „MUGUREL”, CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE


c0NSTzi,vr^

& & £


_ TOMIS

C,»*1T*KV


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Mugurel", Constanța" și a cheltuielilor aferente

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de 10.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 200111/16.10.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 202924/21.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiții 4.4 -Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participi-irii părinților pe piața forței de muncă și solicitarea de clarificări nr.30081/09.10.2019 din partea Organismului Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.195145/09.10.2019;

Văzând dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administ rativ;

‘                      HOTĂRĂȘTE

Art.l. Sie aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Mugurel", Constanța" și cheltuielile aferente.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Mugurel", Constanța", cod SMIS 129222, în cuantum, de 3.987.982,84 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 3.913.7.':>9,39 lei și valoare totală neeligibilă de 74.243,45 lei.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 74.243,45 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 37,29 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.459.605,83 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Mugurel", Constanța" cod SMIS 129222.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Mugurel", Constanța" cod SMIS 129222, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește domnul Făgădău Decebal, primarul municipiului Constanța, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Constanța.

Art. 7. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

ol___pentru,    —" împotrivă, ' ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTEI ȘEDINȚA
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACJdE

CONSTANTA      .   ~