Hotărârea nr. 442/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT, CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE


ROMÂNIAJUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța" și a cheltuielilor aferente

n. (/onsiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de ^.V. 10.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 203166/21.10.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.203678/22.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură,'sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice, SUERD/1 și solicitarea de clarificări nr. 39407/21.10.2019 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 202921/21.10.2019;

Văz.ând dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța" și cheltuielile aferente.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța", cod SMIS 124052, în cuantum de 4.863.953,22 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 3.154.451,84 lei și valoare totală neeligibilă de 1.709.501,38.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 1.709.501,38 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 97.279,07 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul ele Stat, Constanța", cod SMIS 124052.

Art. 4, Sumele reprezentând, cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța", cod SMIS 124052, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește domnul Făgădău Decebal, primarul municipiului Constanța, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Constanța.

Art. 7. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

Q’vfe___pentru, ' împotrivă, ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR.