Hotărârea nr. 440/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 SI ART. 2 DIN HCL NR. 205/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8, CONSTANȚA”


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 205/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de O.V.10.2019,

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 200115/16.10.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției! dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 203590/22.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe !și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură,jsport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice, SUERP/1 și solicitarea de clarificări nr. 37620/09.10.2019 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 195147/09.10.2019;

Ținând cont de prevederile HCL nr.205/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța" și de prevederile HCL nr.329/2019 pentru aprobarea modificării art 1 și 2 din HCL nr. 205/2018 privind aprobarea documentației de avizare ;a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța";

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. ia din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă modificarea art.l și art. 2 din HCL nr.205/2018 privind aprobarea docurhe Stației de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala ibimnazială nr.8, Constanța", în sensul includerii unor cheltuieli privind trotuarul perimetral reabilitat anterior, în categoria cheltuielilor neeligibile, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției rămâne nemodificată, respectiv : -4.104.440,85 lei fără TVA, adică 4.878.047,09 lei (cu TVA) total investiție.

-2.854.598,91 le fără TVA, adică 3.397.091,71 lei (cu TVA), construcții și montaj.

Art.3 începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile HCL nr.329/2019 pentru aprobarea modificării art 1 și 2 din HCL nr. 205/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța", își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

__pentru,    '— împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           . consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


MARCELA ENACHJ5

4^^


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ \

K

CONSTANTA o           /i

nr.__Lt/țO. /

PROIECTANT: SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL, J13/1290/2010, RO27195079
ANE


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului


HCLM NR.“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMANZIALA NR. 8, CONSTANTA” (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI)”


Ț

r'uEL’rUIELI TOT A

NEELTGTRILF.

ELIGIBILE

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținere teren

-

-

-

-

1.2

Amenajare teren

-

-

-

-

13

Amenajări pt. protecția mediului

-

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL I

-

-

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1. |Cheltuieli cu utilitățile

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

5,000.00

950.00

5,950.00

-

-

-

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1

Studii de teren

5,000.00

950.00

5,950.00

-

-

-

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.13

Alte studii specifice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000.00

190.00

1,190.00

-

-

-

1,000.00

190.00

1,190.00

33

Expertizare tehnică

28,700.00

5,453.00

34,153.00

-

-

-

28,700.00

5,453.00

34,153.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

7,000.00

1,330.00

8,330.00

-

-

-

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.5

Proiectare

142,800.00

27,132.00

169,932.00

117,500.00

22,325.00

139,825.00

260,300.00

49,457.00

309,757.00

3.5.1

Temă de proiectare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.53

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

18,800.00

3,572.00

22,372.00

-

-

-

18,800.00

3,572.00

22,372.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

5,000.00

950.00

5,950.00

-

-

-

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2,000.00

380.00

2,380.00

7,500.00

1,425.00

8,925.00

9,500.00

1,805.00

11,305.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

117,000.00

22,230.00

139,230.00

110,000.00

20,900.00

130,900.00

227,000.00

43,130.00

270,130.00

3.6

Organizare proceduri achiziție

-

-

-

-

-

-

3.7

Consultanță

87,450.00

16,615.50

104,065.50

87,450.00

16,615.50

104,065.50

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investita

41,250.00

7,837.50

49,087.50

41,250.00

7,837.50

49,087.50

3.7.2

Auditulfinanciar

46,200.00

8,778.00

54,978.00

46,200.00

8,778.00

54,978.00

3.8

Asistență tehnică

46,000.00

8,740.00

54,740.00

46,000.00

8,740.00

54,740.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

19,000.00

3,610.00

22,610.00

19,000.00

3,610.00

22,610.00

3.8.1.1

- pe perioada de execuție a lucrărilor

18,000.00

3,420.00

21,420.00

18,000.00

3,420.00

21,420.00

3.8.1.2

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1,000.00

190.00

1,190.00

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

27,000.00

5,130.00

32,130.00

27,000.00

5,130.00

32,130.00

TOTAL

CAPITOL 3

317,950.00

60,410.50

378360.50

117,500.00

22325.00

139,825.00

435,450.00

82,735.50

518,185.50

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

pentm investiția de baza

4.1

Construcții și instalații

2,592,569.95

492,588.29

3,085,158.24

149,569.54

28,418.22

177,987.76

2,742,139.49

521,006.51

3,263,146.00

4.1.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

2,200,354.61

418,067.38

2,618,421.99

-

-

-

2,200,354.61

418,067.38

2,618,421.99

4.1.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

392,215.34

74,520.91

466,736.25

-

-

-

392,215.34

74,520.91

466,736.25

4.1.3

OBIECT 3 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare -NEELIGIBIL

-

-

139,896.50

26,580.34

166,476.84

139,896.50

26,580.34

166,476.84

4.1.4

OBIECT 4 - Trotuar perimetral reabilitat anterior - NEELIGIBIL

-

-

9,673.04

1,837.88

11,510.92

9,673.04

1,837.88

11,510.92

4.2

Montaj utilaj tehnologic

104332.25

-

-

iu4353.25

19,82332

124,156.57

4.2. î ’

OBÎEC1' I - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

104,333.25

19,823.32

124,156.57

-

-

-

104,333.25

19,823.32

124,156.57

4.2.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

522,024.06

99,184.57

621,208.63

-

-

-

522,024.06

99,184.57

621,208.63

4.3.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

522,024.06

99,184.57

621,208.63

-

-

-

522,024.06

99,184.57

621,208.63

4.3.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echip de transp.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

5,865.00

1,11435

6,979.35

5,865.00

1,11435

6,97935

4.5.3

OBIECT 3 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare -

-

-

5,865.00

1,114.35

6,979.35

5,865.00

1,114.35

6,979.35

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

3,218,927.26

611,596.18

3,830,523.44

155,434.54

29,532.57

184,967.11

3374361.80

641,128.75

4,015,490.55

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

71,924.57

13,665.67

85,590.24

-

-

71,924.57

13,665.67

85,590.24

5.1.1

Lucrări de construcții

8,226.17

1,562.97

9,789.14

-

-

8,226.17

1,562.97

9,789.14

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

63,698.40

12,102.70

75,801.10

-

-

63,698.40

12,102.70

75,801.10

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

32,829.04

-

32,829.04

-

-

32,829.04

-

32,829.04

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% C+M -cap.fl .2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

14,273.49

-

14,273.49

-

-

14,273.49

-

14,273.49

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% C+M - cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,854.70

2,854.70

-

-

2,854.70

-

2,854.70

5.2.4

Cota pentru timbrul arhitectilor (0,05% din C+M)

1,427.35

-

1,427.35

1,427.35

-

1,427.35

5.2.5

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% C+M - cap.(l.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1 J)

14,273.49

-

14,273.49

14,273.49

-

14,273.49

5.2.6

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfrințare

-

-

-

-

-

-

53.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

168,424.84

32,000.72

200,425.56

168,424.84

32,000.72

200,425.56

5.3.1

Cheltuieli diverse și neprevăzute -1 = 5% (cap 1 + cap 2 + cap 4)

168,424.84

32,000.72

200,425.56

168,424.84

32,000.72

200,425.56

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,400.00

1,596.00

9,996.00

8,400.00

1,596.00

9,996.00

5.4.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,400.00

1,596.00

9,996.00

8,400.00

1,596.00

9,996.00

TOTAL

CAPITOL 5

281,578.45

47,26239

328,840.84

281,578.45

47,26239

328,840.84

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare Ia beneficiar

6.1

Pregătire personal exploatare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

13,050.60

2,479.61

15,530.21

13,050.60

2,479.61

15,530.21

TOTAL

CAPITOL 6

-

-

-

13,050.60

2,479.61

15,530.21

13,050,60

2,479.61

15,530.21

TOTAL GENERAL

3,818,455.71

719,269.07

4,537,724.78

285,985.14

54337.18

34032231

4,104,440.85

773,606.25

4,878,047.09

Din care

C + M (1.2 + 13 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,705,12937

513,974.58

3,219,103.95

149,569.54

28,418.22

177,987.76

2,854,698.91

542392.80

3397,091.71

In preturi Ia data de:        11.10.2019

TVA:    (         19%ANEXA LA

HCLM NRZnO- /


^CrBIGUCONSTRUCrPROJECT S.R.L.

Aj UxȚing>CONSTANTIN Marius Tudorel ?


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA Nr.        /...............

ANEXA nr. 1

IaH.C.L.


Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMANZIALA NR. 8, CONSTANTA”

(studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI)

Situai'a existenta a obiectivului de investiții

Anul construirii: in anul 1964 a fost construit corpul A - Școala Veche. In anul 1972 a fost construit corpul C - Școala Noua si corpul B;

Numai; de niveluri: P+1E;

Sistem, structural: pereți de zidărie din cărămidă presata, cu plansee din beton armat monolit si acoperiș tip șarpanta;

Capacitate, funcțiune: 792 de elevi, 61 de angajați (profesori si personal auxiliar). Construcția are destinația de școala gimnaziala.

Pentru realizarea investiției s-au propus doua opțiuni: Scenariul 1:

desfac erea trotuarelor, hidroizolarea soclului cu membrana din PVC si refacerea trotuarelor de garda de minim l.OOm;

 • -  decopc rtarea locala a tencuielilor neaderente de pe fațada clădirii si refacerea lor, astfel incat sa se refaca stratul suport necesar pentru aplicarea sistemului termoizolant;

 • -  acolo unde sunt pătrunse fisurile in zidărie se impune inchiderea fisurilor prin injectarea acestora cu lapte de ciment (daca se constata la decopertari);

 • -  refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere astfel incat sa se asigure preluarea apei pluviale;

decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare, acolo unde se vor executa lucrări impuse de implementarea obiectivului;

amenaj area unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati, in una din băile existente de la parter;

construirea a doua rampe de acces pentru persoanele cu handicap;

 • -  termoizolarea soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

 • -  termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime montat pe fata exterioara a pereților;

 • -  termoizolarea intradosului planseului peste parter corp de legătură cu vata bazaltica de 15 cm asigurata cu 6 dibluri/mp si protejata de o tencuiala subțire armata cu plasa din fibre de sticla aVand ca finisaj o tencuiala decorativa silicatica;

 • -   reabilitarea terasei corpului de legătură; se vor decoperta toate straturile existente ale terasei pana la betonul de panta, se va monta o membrana tip Tefond cu bulbii in jos, cu rol de bariera de vapori si strat de difuzie;

înlocuirea tamplariei exterioare existente cu una performanta din punct de vedere termoehergetic (PVC), cu geam termopan si acoperire selectiva, avand 3 garnituri de etansare;

 • -  termoiz'olarea planseului peste etajul 1: se vor indeparta straturile vechi pana la^pțăcă^iri^ beton. Termoizolarea se va face cu placi din vata minerala bazaltica; . CC izolarea, șarpantei podului: se propune izolarea șarpantei acoperișului cu placi duFVațaf

  minerala bazaltica in grosime de 10 cm, așezate intre căpriorii acoperișului; IpCCC • -   refacerea finisajelor interioare pentru intreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efetuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat in ceea ce privește construcțiile, cat si instalațiile;

 • -  repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • -  repararea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitorii tip șarpanta;

 • -   refaceire/inlocuire șarpanta si invelitoare la acoperișul clădirii in vederea susținerii echipamentelor de tip panouri fotovoltaice si panouri solare;

 • -  demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție; crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces) si alte masuri suplimentare de dezvoltare durabila;

 • -   refacerea hidroizolatiei perimetrele;

 • -   repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială.

Scenariul 2:

desfacerea trotuarelor, hidroizolarea soclului cu membrana din PVC si refacerea trotuarelor de garda de minim 1.00m;

decopertarea locala a tencuielilor neaderente de pe fațada clădirii si refacerea lor, astfel incat sa se refaca stratul suport necesar pentru aplicarea sistemului termoizolant;

 • ■  acolo unde sunt pătrunse fisurile in zidărie se impune inchiderea fisurilor prin injectarea acestora cu lapte de ciment (daca se constata la decopertari);

refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere astfel incat sa se asigure preluarea apei pluviale;

decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare, acolo unde se vor executa lucrări impuse de implementarea obiectivului;

 • ■  amenajarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati, in una din băile existente de la parter;

construirea a doua rampe de acces pentru persoanele cu handicap;

 • ■  termoizolarea soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

 • ■  termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime montat pe fata exterioara a pereților;

termoizolarea intradosului planseului peste parter corp de legătură cu vata bazaltica de 15 cm asigurata cu 6 dibluri/mp si protejata de o tencuiala subțire armata cu plasa din fibre de sticla avand ca finisaj o tencuiala decorativa silicatica;

 • ■   reabilitarea terasei corpului de legătură; se vor decoperta toate straturile existente ale terasei pana la betonul de panta, se va monta o membrana tip Tefond cu bulbii in jos, cu rol de bariera de vapori si strat de difuzie;

 • -  înlocuirea tamplariei exterioare existente cu una performanta din punct de vedere termoenergetic (PVC), cu geam termopan si acoperire selectiva, avand 3 garnituri de etansare;

 • ■  termoizolarea planseului peste etajul 1: se vor îndepărtă straturile vechi pana la placa din beton. Termoizolarea se va face cu placi din vata minerala bazaltica;

 • -  izolarea, șarpantei podului: se propune izolarea șarpantei acoperișului cu placi din vata minerala bazaltica in grosime de 10 cm, așezate intre căpriorii acoperișului;

 • -  montarea panourilor fotovoltaice;

 • ■  lucrări de creștere a performantei energetice, aferente instalațiilor termice^sânițare, Spx

montare debitmetre si implementarea unui sistem de management energetic intd^t.^^âjc'» urmărirea, înregistrarea si eficientizarea consumurilor energetice;             U * c q j

 • ■  montare a panourilor solare pentru producerea apei calde de consum;

 • -  implementarea unui sistem de ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului intericir;

 • -   refacerea finisajelor interioare pentru întreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efctuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat in ceea ce privește construcțiile, cat si instalațiile;

 • -  repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • -  repararea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de colectare si evacuEire a apelor meteorice la nivelul invelitorii tip șarpanta;

 • -   refacere/inlocuire șarpanta si invelitoare la acoperișul clădirii in vederea susținerii echipamentelor de tip panouri fotovoltaice si panouri solare;

 • -  demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție; crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces) si alte masuri suplimentare de dezvoltare durabila;

 • -   refacerea hidroizolatiei perimetrele;

 • -   repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială.

Analizând cele doua scenarii de investiție fezabile, proiectantul considera Scenariul 2 ca fiind optim din punct de vedere tehnic, al costurilor, al eficacității si sustenabilitatii in timp, intrucat:

clasa energetica a imobilului Scolii Gimnazile nr. 8 din Constanta va fi “A”;

 • -  va scadea volumul de gaze cu efect de sera;

 • -  va scadea consumul anual de energie primara;

 • -  va sc<:idea consumul anual specific de energie primara pentru incalzire din surse neregenerabile;

 • -  va scadea consumul anual de energie finala din surse neregenerabile;

se va implementa sistemul de generare energie electrica din surse nepoluante folosind panouri fotovoltaice;

se va implementa sistemul cu panouri solare pentru asigurarea apei calde de consum.

Principalii indicatori tehnico-economici

a) Indicatori valorici:

’l. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA:

4.878.047,09 lei

Valoarea totala (INV), exclusiv TVA:

4.104.440,85 lei

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I (INV/C+M): 336.000,00 lei fara TVA, respectiv 399.840,00 lei cu TVA / 0.00 lei fara TVA, respectiv 0.00 lei cu TVA;

Anul II (INV/C+M): 2.169.749,00 lei fara TVA, respectiv 2.578.189,50 lei cu TVA / 1.683.978,08 Iei fara TVA, respectiv 2.003.933,92 lei cu TVA;

Anul Iii; (INV/C+M): 1.598.691,85 lei fara TVA, respectiv 1.900.017,59 lei cu TVA / 1.170.720,83 lei fara TVA, respectiv 1.393.157,79 lei cu TVA.


b)


Indicatori fizici:

Durata de realizare si etapele principale a lucrărilor de intervenție (1

c) Capacitati:

\ Situația existenta:

- suprafața teren:

7427.00 mp;

- suprafața construita:

1248.00 mp;

suprafața desfasurata:

2496.00 mp;

-   P.O.T.:

16.80%;

-  C.U.T.:

0.336.

Situația propusa:

- suprafața teren:

7427.00 mp;

- suprafața construita:

1269.50 mp;

suprafața desfasurata:

2539.00 mp;

-   P.O.T.:

17.09 %;

C.U.T.:

0.341.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENACHE