Hotărârea nr. 44/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU ANUL 2019

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 27670/11.02.2019;

Văzând referatul nr. 9666/12.02.2019 al Direcției generale de asistență socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr, 4 pentru activități ?   > științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul

Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consilîului General al Municipiului București, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

Luând în considerare dispozițiile HCL nr. 185/2015 privind înființarea Serviciului public de asistență socială în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

( ]                               HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:.        .pentru,

împotrivă, ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,’—cn

Constanța           /

Nr.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ la H.C.L. nr.               ______

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2019

Având în vedere:

 • 1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023, aprobată prin Hotărârea consiliului local al municipiului Constanța nr. 230/2018, respectiv următoarele obiective strategice:

 • a) consolidarea și extinderea capacității locale de dezvoltare socială;

 • b) dezvoltarea unor servicii sociale proiectate și furnizate adecvat, adaptate nevoilor tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile din municipiul Constanța;

 • c) creșterea accesului și participării Ia educație și învățare pe tot parcursul vieții, a copiilor și adulților din grupuri vulnerabile.

 • 2. Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015;

 • 3. Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014;

 • 4. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 și Planul strategic de acțiuni pentru perioada 2015 - 2020, aprobate prin H.G. nr.383/2015;

 • 5. Procesul verbal nr. 58215 încheiat în data de 04.12.2018 în urma consultării furnizorilor publici și privați în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al municipiului Constanța cuprinde:

Capitolul I - Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

 • A. Serviciile sociale existente la nivel local:

  Nr. crt.

  Furnizor de servicii sociale

  Denumire serviciului social

  Cod serviciu social

  Capacitate

  Grad de ocupare

  Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente pentru anul 2019

  Buget local (lei)

  Buget județean (lei)

  Buget de stat (lei)

  Contribuții persoane beneficiare (lei)

  Alte surse

  1.

  Direcția Generală de Asistență Socială

  Cantina de ajutor social Palazu Mare

  8899 CPDH-I

  450

  30%

  1.962.500

  -

  -

  Donații constând în: hrană și bunuri materiale

  2.

  Direcția Generală de Asistență Socială

  Căminul pentru persoane vârstnice Constanța

  8730 CR-V-I

  298

  85%

  10.002.000

  -

  -

  2.500.000

  Donații constând în: hrană și bunuri materiale

  3.

  Direcția Generală de Asistență Socială

  Cantina de ajutor social Constanța

  8899 CPDH-I

  400

  60%

  1.962.500

  -

  -

  13.200

  Donații constând în: hrană și bunuri materiale

  4.

  Direcția Generală de Asistență Socială

  Serviciul Administrare Creșe

  8891 CZ-C-I

  355

  97 %

  17.801.000

  -

  -

  508.000

  Donații constând în: hrană și bunuri materiale

 • B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate/dezvoltate

  Nr. crt.

  Denumire furnizor- serviciu social propus

  Cod serviciu social

  Categorie beneficiari

  Capacitate necesară

  Capacit ate clădire/ spațiu necesar -mp-

  Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență, personal gospodărie, întreținere-repa rații deservire)

  Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi înființate

  Justificare

  Nr. benef.

  /zi

  Nr. locuri (în paturi )

  Buget local (lei)

  Bug et jude țean (lei)

  Buget de stat (lei)

  Contribuții persoane beneficiar e (lei)

  Alte surse (UE, etc.)

  1.

  Direcția Generală de Asistență Socială -Compartiment de îngrijire la domiciliu

  8810ID-1

  Persoane vârstnice

  -

  30 mp

  -asistent social; -îngrijitori la domiciliu.

  234.000

  -

  -

  117.000

  -

  -nevoie identificată; -conform strategiei locale.

  2.

  Direcția Generală de Asistență Socială - Unitate de îngrijire la domiciliu

  8810ID-1

  Persoane vârstnice

  160

  -

  -

  -asistent social; -asistenți medicali;

  -îngrijitori la domiciliu.

  417.781

  -

  -

  -

  2.367.425

  -nevoie Identificată; -conform strategiei locale.

  3.

  Direcția Generală de Asistență Socială-Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii

  8899CZ-F-I

  Copii și adulți

  100

  -

  50 mp

  -asistent social; -pedagog social/psihopedag og;

  -asistent medical comunitar;

  -mediator sanitar.

  260.000

  -

  -

  -

  Donații, sponsoriza ri

  -nevoie identificată; -conform strategiei locale.

  4.

  Direcția Generală de Asistență Socială - Adăpost de noapte

  8790CR-PFA-II

  Persoane fără adăpost

  50

  50

  250 mp

  -șef centru; -asistent social; -paznic

  828.500

  -

  -

  -

  Donații, sponsoriză ri

  -nevoie Identificată; -conform strategiei locale.

  5.

  Direcția Generală de Asistență Socială - Centru

  8799CZ-PFA-II

  Persoane fără adăpost

  50

  50

  250 mp

  -șef centru; -asistent social.

  329.950

  -

  -

  -

  Donații, sponsoriză ri

  -nevoie identificată; -conform

  de zl pentru integrare/relnteg rare socială

  strategiei locale.

  6.

  Direcția Generală de Asistență Socială - Serviciul administrare creșe (Creșa Licuricii)

  8891 CZ-C-l

  Ante -preșcolari

  100

  100

  900 mp

  • - 1 coordonator; -12 îngrijitoare;

  • - 2 bucătari;

  • - 2 asistente medicale;

  • - 1 educator puericultor.

  1.300.000

  -

  -

  130.000

  Donații, sponsoriza ri

  -nevoie identificată; -conform strategiei locale.

  7.

  Direcția Generală de Asistență Socială - Serviciul administrare creșe (Creșa nr. 6)

  8891 CZ-C-I

  Ante -preșcolari

  210

  210

  1800 mp

  -

  7.068.000

  -

  -

  -

  -

  -nevoie Identificată; -conform strategiei locale.

  8.

  Direcția Generală de Asistență Socială - Serviciul administrare creșe (mansardare creșa nr. 1, 2 șl 5)

  8891 CZ-C-I

  Ante -preșcolari

  10S

  105

  1660 mp

  -

  1.191.670

  -

  6.191.063

  -

  -

  -nevoie identificată; -conform strategiei locale.

  9.

  Direcția Generală de Asistență Socială - Serviciul Protecția Copilului

  -

  Copii și adulți

  -

  -

  30 mp

  10 inspectori

  395.568

  -

  -

  -

  -

  -nevoie identificată; -conform strategiei locale.

  Total

  12.025.469

  6.191.063

  247.000

  2.367.425

 • C. Protocoale de colaborare, acorduri de parteneriat și contracte de parteneriat încheiate de D.G.A.S. Constanța cu următoarele instituții și asociații:

  Nr.crt.

  Partener

  Scopul

  1.

  Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Constanța

  Schimbul de informații în formă dematerializată

  2.

  Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța

  Schimbul de informații în vederea determinării corecte a situației fiscale a solicitanților de ajutoare sociale

  3.

  Casa Județeană de Pensii Constanța

  Furnizarea de informații în format electronic

  4.

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Constanța - Serviciul Stare Civilă

  Furnizarea de informații în format, electronic

  5.

  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de

  Furnizarea de informații în format electronic

  Muncă Constanța

  6.

  Universitatea „Ovidius" din Constanța, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

  Desfășurarea unor activități de practică profesională, voluntariat și cercetare de către studenți în cadrul unor compartimente ale instituției

  7.

  Crucea Roșie Română Filiala Constanța

  • 1. Pregătirea practică a persoanelor care se califică în cadrul cursurilor de formare profesională

  • 2. Colectarea articolelor de îmbrăcăminte și a produselor textile de la sediul D.G.A.S. șî predarea acestora către persoane nevoiașe

  8.

  Organizația Salvați Copiii

  Preluarea de articole de îmbrăcăminte și produse textile de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe

  9.

  Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ap. Andrei" Constanța

  Preluarea de articole de îmbrăcăminte și produse textile de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe

  10.

  Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Constanța

  Preluarea de articole de îmbrăcăminte și produse textile de Ia sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe

  11.

  Asociația Partida Romilor Pro Europa

  Preluarea de articole de îmbrăcăminte și produse textile de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe

  12.

  Fundația „Project Romanian Rescue"

  Preluarea de articole de îmbrăcăminte și produse textile de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe

  13.

  Arhiepiscopia Tomisului

  Preluarea de articole de îmbrăcăminte și produse textile de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe

  14.

  Protoieria II Constanța

  Preluarea de articole de îmbrăcăminte și produse textile de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe

  15.

  Fundația de Servicii Islamice din România-Filiala Constanța, Casa de tip familial pentru fete

  Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.257/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Derularea de programe și acțiuni comune care să contribuie la facilitarea reintegrării sociale a copiilor asistați, precum și facilitarea unor servicii pentru copiii aflati în dificultate din cadrul fundației

  16.

  Fundația Health Action Overseas

  Realizarea obiectivului proiectului „Labour market Employment for young Adults with' a Dîsability-LEAD ref. Proiect 2017-1-455 finanțat de EEA & Norway Grants, respectiv dezvoltarea si îmbunătățirea măsurilor optime în procesul de ocupare a

  tinerilor cu dizabilități cu vârste între 15 și 29 de ani în vederea creșterii accesului acestora pe piața forței de muncă

  17.

  Fundația Motivation România

  Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități locomotorii aflate în evidența D.G.A.S. sau identificate de acesta Ia echipamente de mobilitate corespunzătoare asigurate de fundație

  18.

  Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța

  Colaborarea privind asigurarea drepturilor donatorului de sânge cu privire la decontarea cheltuielilor de transport în comun

  19.

  Asociația „Sf. Teodor" Constanța

  Desfășurarea de activități de instruire practică

  20.

  Kaufland România S.C.S.

  Amplasarea unui container special destinat colectării selective de îmbrăcăminte și produse textile uzate

  21.

  Lidl Discount S.R.L.

  Amplasarea unui container special destinat colectării selective de îmbrăcăminte și produse textile uzate

  22.

  Constanța Shopping City S.R.L.

  Amplasarea unui container special destinat colectării selective de îmbrăcăminte și produse textile uzate

  23.

  S.C. Metropolis Investiții Imobiliare S.R.L.

  Amplasarea unui container special destinat colectării selective de îmbrăcăminte și produse textile uzate

  24.

  Școala Postliceală Sanitară din cadrul Liceului Teoretic George Emil Palade Constanța

  Sprijinirea de către Căminul pentru persoane Vârstnice a formării profesionale practice a cursa nților unității de învățământ

  25.

  Grădinița cu program prelungit „Căsuța de turtă dulce" Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare

  26.

  Grădinița cu program prelungit nr.45 Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare

  27.

  Grădinița cu program prelungit „Mugurel" Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare

  28.

  Liceul Tehnologic Ioan. N. Roman Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare

  29.

  Școala gimnazială nr.18 Jean Bart Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare

  30.

  Școala Gimnazială nr.16 „Marin Ionescu Dobrogianu" Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare

  31.

  Școala gimnazială nr.8 Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare

  32.

  Școala gimnazială nr.5 „Nicolae Iorga" pentru structura Școala gimnazială nr.6 „Nicolae Titulescu" Constanța

  Desfășurarea de acțiuni voluntare

  33.

  Colegiul Național „Mircea cel Bătrân" Constanța

  Donare fructe și legume

  34.

  Asociația „Centrul de formare, informare și incluziune a romilor Constanța"

  Soluționarea situațiilor de dificultate în care se află persoanele rome, rezidente în municipiul Constanța

  35.

  Asociația Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor

  Desfășurarea de acțiuni voluntare

  36.

  Organizația Salvați Copiii, Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Școala gimnazială nr.31 Constanța și Medic/Cabinet medical Dr. Grădinaru Georgeta Simona

  Stabilirea responsabilităților fiecărui partener în vederea implementării Proiectului „Și eu vreau la școală", POCU 105136, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

De asemenea, pentru anul 2019 Direcția Generală de Asistență Socială își propune alocarea sumei de 90.000 lei Asociației Județeană Constanța a Sportului pentru Persoanele cu Handicap în vederea asigurării condițiilor pentru practicarea sportului de către persoanele cu handicap, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/20016 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Legii nr. 69/2000 a educației și sportului, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectivului strategic nr. 2 din Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023, aprobată prin Hotărârea consiliului local al municipiului Constanța nr. 230/2018, și anume: dezvoltarea unor servicii sociale proiectate și furnizate adecvat, adaptate nevoilor tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile din municipiul Constanța.

 • D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare:

1. Serviciile sociale eligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local:

 • a) Centre rezidențiale medico-sociale - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, 8710 CRMS-I;

 • b) Centre rezidențiale de îngrijiri paliative - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, 8710 CRMS-II;

 • c) Centre rezidențiale de tip comunitate terapeutică - Centre rezidențiale de recupera re/reabilitare socială și dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice, 8720 CR-AD-II;

 • d) Centre de tip respiro/centre de criză - Centre rezidențiale de îngrijire si asistență pentru persoane vârstnice; 8730 CR-V-II;

 • e) Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc., 8790CR-C-I;

 • f) Adăposturi de noapte pentru copiii străzii- Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție special, 8790CR-C-III;

 • g) Centre rezidențiale de asistență și integrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost, 8790CR-PFA-I;

 • h) Adăposturi de noapte - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost, 8790CR-PFA-II;

 • i) Centre de îngrijire și asistență - pentru persoanele adulte cu dizabilități, 8790 CR-D-I;

 • j) Centre de integrare prin terapie ocupațională - pentru persoanele adulte cu dizabilități, 8790 CR-D-III;

 • k) Centre de tip respiro/centre de criză - pentru persoanele adulte cu dizabilități, 8790 CR-D-VI;

 • l) Centre multifuncționale - pentru tinerii în dificultate, 8790CRT-I;

 • m) Locuințe protejate - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice), 8790CR-VD-III;

 • n) Centre de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane, 8790CR-VTP-I;

 • o) Locuințe protejate pentru victimele traficului de persoane - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane, 8790CR-VTP-H;

 • p) Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități! prin echipa mobilă - Servicii de îngrijire la domiciliu, 8810ID-III;

 • q) Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți - Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți, 8891CZ-C-II;

 • r) Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități - Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți, 8891CZ-C-III;

 • s) Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă - Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți, 8891CZ-C-VI;

 • t) Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii - Centre de zi pentru familie și copii, 8899CZ-F-I;

 • u) Centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, 8899CZ-VD-I.

2. Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții:

Nr. crt.

Unități de asistență socială

Cod serviciu social

Categorii de cheltuieli eligibile

1.

Centre rezidențiale medico-sociale -Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală

8710 CRMS-I

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

 • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

2.

Centre rezidențiale de îngrijiri paliative - Centre rezidențiale de îngrijire și asistența medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală

8710 CRMS-II

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

 • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

3.

Centre rezidențiale de tip comunitate terapeutică - Centre rezidențiale de recuperare/reabilitare socială și dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice

8720 CR-AD-II

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

 • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

4.

Centre de tip respiro/centre de criză-Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice

8730 CR-V-II

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

 • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

5.

Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc

8790CR-C-I

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

 • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

6.

Adăposturi de noapte pentru copiii străzii - Centre rezidențiale pentru copil în sistemul de protecție specială

8790CR-C-III

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

 • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

7.

Centre rezidențiale de asistență și integrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost

8790CR-PFA-I

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

 • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poșta, telefon și internet.

8.

Adăposturi de noapte - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost

8790CR-PFA-II

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

3: cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și

9.

Centre de îngrijire și asistență - pentru persoanele adulte cu dizabilități

8790 CR-D-I

asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

 • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

10.

Centre de integrare prin terapie ocupațională - pentru persoanele adulte cu dizabilități

8790 CR-D-III

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

 • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

11.

Centre de tip respiro/centre de criză -pentru persoanele adulte cu dizabilități

8790 CR-D-VI

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

 • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

12.

Centre multifuncționale - pentru tinerii în dificultate

8790CRT-I

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

 • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

13.

Locuințe protejate - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice)

8790CR-VD-III

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

 • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

14.

Centre de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane -Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane

8790CR-VTP-I

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

 • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

15.

Locuințe protejate pentru victimele traficului de persoane - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane

8790CR-VTP-II

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

 • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

16.

Servicii la domiciliu destinate -persoanelor adulte cu dizabilități prin echipă mobilă - Servicii de îngrijire la

8810ID-III

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul-de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de

domiciliu

transport.

17.

Centre de zi pentru copii afla ți în situație de risc de separare de părinți-Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

8891CZ-C-II

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

 • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

18.

Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități - Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

8891CZ-C-HI

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

 • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

19.

Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă-Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

8891CZ-C-VI

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

 • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

20.

Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii-Centre de zi pentru familie și copii

8899CZ-F-I

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

 • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

21.

Centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

8899CZ-VD-I

 • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

 • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

 • 3. Bugetul estimat al programului de subvenționare pentru anul 2019:

r Nr. | Unități de asistență | Cod serviciu |              Categorii de cheltuieli eligibile              | Cuantum | Total lunar | Total anual

crt.

socială

social

subvenție

1.

Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente, etc.

Fundația Giovanni Bosco

8790CR-C-I

 • 1.  cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

 • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

250 lei / beneficiar

1.750 lei

21.000 lei

2.

Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți -Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți Fundația Giovanni Bosco

8891CZ-C-

II

 • 1.  cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

 • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

175 lei / beneficiar

5.250 lei

63.000 lei

3.

Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități-Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

Asociația centru terapeutic Marea Neagră de sprijin a persoanelor cu autism

8891CZ-C-III

 • 1.  cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

 • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

175 lei / beneficiar

16.100 lei

193.200 lei

TOTAL

277.200 lei

Capitolul II - Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente Ia nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

 • 1. Pentru anul 2019, Direcția generală de asistență socială Constanța își propune publicarea și actualizarea periodică a informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet, cu privire la:

 • a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023;

 • b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanta pentru anul 2019;

 • c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat;

 • d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: (i) lista furnizorilor de servicii sociale din municipiu Constanța și a serviciilor sociale acordate de aceștia.

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere; informare privind legislația în domeniu; informare privind serviciile sociale existente în municipiul Constanța, adaptate nevoilor fiecărei persoane.

 • 3. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de Direcția generală de asistență socială Constanța sau în colaborare cu alți furnizori de servicii sociale:

 • a) informare și conștientizare asupra fenomenului violenței în familie și a formelor de manifestare a violenței domestice și nu numai;

 • b) identificarea și evaluarea situațiilor de violență domestică și derularea activităților de informare, consiliere primară și îndrumare către servicii specializate;

 • c) activități de prevenire și intervenție în echipe multidisciplinare pentru sprijinirea mamelor minore, prin activități de educare și planificare familială, activități de sprijin la domiciliu a mamelor minore, prin intervenții multidisciplinare psiho-socio-medicale și activități de consiliere, educație parentală și sprijin pentru familia extinsă a beneficiarelor - mame minore;

 • d) sprijinirea într-o manieră complexă a grupurilor vulnerabile, prin furnizarea de servicii sociale integrate, incluzând activități de informare, îndrumare și consiliere în vederea rezolvării problemelor locative ce generează marginalizare socială.

 • 4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale Direcției generale de asistență socială:

 • a) realizarea unui program ce include o serie de campanii anuale de informare și conștientizare în comunitate, incluzând aspecte precum nediscriminarea, egalitatea de șanse, participarea activă, incluziunea socială, etc.;

 • b) actualizarea informațiilor pe site-ul instituției în vederea asigurării transparenței și vizibilității activităților, a categoriilor de servicii și beneficii sociale acordate, diverse mesaje de interes public, etc.;

 • c) realizarea unei hărți a serviciilor sociale a municipiului Constanța - ghid de acces la servicii sociale de calitate furnizate în parteneriat.

 • 5. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.

 • 6. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.;

-identificarea în cadrul comunității a persoanelor și grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora;

-furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social.

 • 7. Mesaje de interes public transmise prin presă:

 • a) comunicate de presă/anunțuri referitoare la demararea programului social RESPECT pentru anul 2019, actualizări permanente;

 • b) comunicate de presă/anunțuri referitoare Ia acordarea de facilități la transportul public de călători pentru anul 2019, actualizări permanente;

 • c) comunicate de presă/anunțuri referitoare la acordarea subvențiilor pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece noiembrie 2019 - martie 2020, actualizări permanente;

 • d) comunicate de presă/anunțuri referitoare la diversele acțiuni întreprinse de instituție (acordarea rechizitelor școlarilor și preșcolarilor din municipiul Constanța la începutului fiecărui an școlar, cadouri anuale prilejuite de sărbătorile de iarnă pentru preșcolarii și școlarii din municipiul Constanța, diverse manifestări festive pentru persoane vârstnice din municipiului Constanța, etc.).

Capitolul III - Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.:

 • a) cursuri de perfecționare:

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  Personalul de specialitate

  120

  122.000

 • b) sesiuni de instruire pentru personalul care lucrează în serviciile sociale, conform cerințelor standardelor de calitate, prin aparatul propriu:

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  Căminul pentru persoane vârstnice

  96

  0 lei

  Cantina de ajutor social Constanța

  10

  0 lei

  Cantina de ajutor social Palazu Mare

  9

  0 lei

 • c) sesiuni de instruire pentru voluntari, prin aparatul propriu:

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  Voluntari

  10

  0 lei

 • d) organizarea de întâlniri de tip peer-review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc.:

  Teme de interes

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  Propuneri legislative privind asistența socială

  5

  6.000 lei

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR ENACHE MARCELA