Hotărârea nr. 437/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL 390/2018 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA


qONSTA/v^ ROMÂNIA

$      S JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA


JLB                     '-o”'-’

tl I Fi CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 390/2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de      .10.2019:

Având în vedere referatul de aprobare al domnilor consilieri locali: Trandafir Raluca-Andreea, Câmpeanu Adriana-Teodora, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Florea Răzvan-Ionuț, înregistrat sub nr. 204607/22.10.2019, raportul secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr. 206261/24.10.2019, precum și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 -pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art. 11 alin. 4 din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, precum și ale Ordinului nr. 316/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4619/2014, emis de Ministerul Educației Naționale;

Văzând prevederile art. 61 alin. (3) și alin. (4) și art. 96 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică componența reprezentanților consiliului local în consiliile de administrației ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța, în sensul că în locul domnului consilier Căliminte Horia Marius se nominalizează domnul consilier Tulică Marius, iar în locul domnului consilier Rezeanu Romeo Caius se nominalizează domnul consilier Gavrilă Florin-Tudor, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă desemnarea reprezentaților în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municpiul Constanța conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 390/2018 rămân neschimbate.

Art, 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica, prezenta hotărâre Inspectoratului Școlar Județean Constanța și InstituțieiHprefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

____pentru,          împotrivă,_________abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din T7 membri.

PREȘEDINTE ȘEpINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CONSTANȚA

Nr.    V

Anexa nr. 1- desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație în unitățile de învățământ

preuniversitar din municipiul


ANEXA LA

HCLM NR.liyț- /


Nr.crt.

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica

Unitatea de invatamant -structura, fara personalitate juridica

Consilier local

Observații

1.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 "AhGHEL SALIGNY" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Narciselor nr.2, cod 900064

tel:0341-427406; fax:0341-427406;

sco: Iagimnaziala33@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.40 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Progresului nr.ll, cod 900070

tel:0341-427406; fax: 0341-427406; scoalagimnaziala33@yahoo.com

l.Andreias Cristian Marius

2.

COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH) Constanța, str.Decebal nr.15, cod 900(565

tel:C 241-617119; 0241-611800; 0341-405802; fax:0241-611800; secretariat@colegiulcarol.ro

3.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.l CONSTANȚA (LIC/SP) Constanța, str. Pictor Nicolae

Griqorescu nr.32 tel:l)241-695777; 0241-543172; fax:0241-543172;

clutulscl@yahoo.com

4.

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC VOC)

Constanța, bd.Tomis nr.153 tel:0769-223112; fax:0341-170468; dionisieexiguul@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51 CONSTANȚA

Constanța, str.Badea Cârtan nr.8, cod 900507

tel:0341-440051; scaracota@yahoo.com

.5.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NOKMAL "ROBOȚEL" CONSTANȚA

Constanța, bd. Mamaia nr.197, cod 900:65

tel:(l 720-521331;

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.27 CONSTANȚA

Constanța, str. Dragoslavelor nr.2a, cod 900565

tel:0720-521331; fax-;

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.59 CONSTANȚA BILINGVA ROMANA-ITALIANA

Constanța, str. Flamanda nr.58, cod 900600

tel:0720-521331; fax-;

6.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 "AUREL VLAICU" CONSTANȚA (PRIi;GIM)

Constanța, al. Pelicanului nr.2a, cod 900138

tel:0341-427409; fax:0341-427409; scoala40@yahoo.ro

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.34 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Ion Ionescu Brad nr.6, cod 900153

tel:0341-440034; fax:0341-427403

7-

GRĂDINIȚA "TOM ȘI JERRY JUNIOR"CONSTANȚA(PRE) Cons:anța, str. Vânători nr.55, cod 900353

tel:0241-661910; fax:0241-661910; tomandjerryjunior@yahoo.com

8.

GRĂIDINIȚA CU PROGRAM NOFIMAL "ZUBEYDE HANIM" CONSTANȚA

Constanța, str. Delfinului nr.2, cod 900347

tel:0341-440058; fax: 0341-440058; gradinitanr58ct@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "TOM DEGEȚEL" CONSTANȚA

Constanța, str. Delfinului nr.2, cod 900347 tel:0341-439650

2.Andrei Mihaela

9.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "AZUR" CONSTANȚA

Constanța, str. Aluniș nr.2 bis, cod

900341

tel:0341-440046; fax:-; qradiazurct@gmail.com

r ani (hclmnf

=XALA

10.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 "B.P. HAȘDEU" CONSTANȚA (PRI;GIM) Constanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388

tel:0341-405840; 0241-553000; fax:0341-405840; scl2cta@yahoo.com

11.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 "CIPRIAN PORUMBESCU" CONSTANȚA (PRI;GIM) Constanța, str. Ciprian Porumbescu nr.3a, cod 900539

tel: 0341-405833; fax:0341-405833; sc3cpcta@yahoo.com

12.

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THIE;POS)

Constanța, Șos Mangaliei nr.126 tel: 3241-516620; fax:0241-516620; sec'etariatmarina@yahoo.com

13.

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU ED JCAȚIE INCLUZIVĂ 'DELFINUL* CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;SP)

Cor stanța, str. Semănătorului nr.8, cod 900389

tel:D241-514123 sau 0241-514122 fax:0241-514122 scsplcta@yahoo.com

14.

GRĂDINIȚA "ADIA KIHDERGARDEN" CONSTANȚA (PILE)

Constanța, str. I.L.Caragiale nr.106, cod 900224

tel:0726-444979; fax:-;

monica.grecu@me.com

15.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF ECTRUM" CONSTANȚA (P1<E;PRI;GIM)

Constanța, bd. Al. Lapușneanu nr.101, cod 900396

tel:l)241-693262; 0341-711400; 0765-527702; fax:0341-711400;

info@constanta.spectrum.ro

16.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "GULLIVER" CONSTANȚA

Constanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388

tel:0341-440048; fax:0341-440048; grgulliver@yahoo.com

3.Arghirescu Adriana

17.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA DE TURTĂ DULCE" CONSTANȚA

Constanța, al. Dealului nr.l, cod 900 482

tel:(l341-439654; fax:0341-439654; gop 14cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOROCEL" CONSTANȚA Constanța, str. Iasomiei nr.3, cod 900413 tel:0341-422221; fax:-;

gradinital3cta@yahoo.com

18.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 "AKIGHEL SALIGNY" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Narciselor nr.2, cod 9001)64

tel:0341-427406; fax:0341-427406; sco:ilagimnaziala33@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.40 CONSTANȚA (PRE) Constanța, str. Progresului nr.ll, cod 900070

tel:0341-427406; fax:0341-427406; scoalagimnaziala33@yahoo.com

19.

LICEUL TEORETIC "GEORGE CĂILINESCU" CONSTANȚA (GI|M;LIC;LIC TEO)

20.


21.


22.


23.


COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH) Constanța, str.Decebal nr.15, cod 900665

tel:0241-617119; 0241-611800; 0341-405'802; fax:0241-611800; secretariat@colegiulcarol.ro____________

LI CEUL TEHNOLOGIC "CONCORD"

CONSTANȚA (LIC;LIC TEO;LIC TEH)

Constanța, str. Nicolae Iorga nr.4, cod 90Î622

tel:0241-554020; 0762-353977; fax:0241-554020;

lice jlconcord@yahoo.com____________

ȘCOALA PRIMARA "CHAMPIONS FOII LIFE" CONSTANȚA (PRE;PRI) Cor stanța, str. Alexandru Alexandridi nr.16, cod 900367

tel: D241-511500; fax:-; danielfodorean@gmail.com___________

GRĂDINIȚA "LA NOUVELLE GENERATION" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Topraisar nr. 28, cod 900197

tel:0768660727; fax:-; nouvellegeneration97@yahoo.ro


ANE5 LA LA

HCLM NR.


24.


25.


26.


27.


28.


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRIELUNGIT NR.53 CONSTANȚA Constanța, bd.l Mai nr.101-103, cod 900096

tel:l)341-440053; 0771-542456; fax:0341-440053 ; gop53cta@yahoo.com ___________

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 "NICOLAE TONITZA" CONSTANȚA (PH.I;GIM;AR)

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900 294

tel:0341-405852; fax:0341-405852; sc39cta@isjcta.ro ______________

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 "CliPRIAN PORUMBESCU" CONSTANȚA (PRI;GIM) Constanța, str. Ciprian Porumbescu nr.3a, cod 900539 tel:0341-405833; fax:0341-405833;

sc3cpcta@yahoo.com______________

COÎ.EGIUL NAȚIONAL "MIRCEA CEL, BĂTRÂN" CONSTANȚA (G1M;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Ștefan cel Mare nr.6, cod 900726


4.Cojoc Marioara


tel: {1341-405800; 0341-405801; fax:0341-405801; cnmbct@gmail.com

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 "DAN BARBILIAN" CONSTANȚA (PF!I;GIM)

Constanța, str. Decebal nr.15, cod 900665

tel:C341-405847; fax:0341-405847; scZ: cta@yahoo.com_______________

LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA (PRDF;LIC;LIC TEO;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Mamaia nr.284, cod 900552

tel:O341-405808; fax:0341-405808; secretariat@ctenerqetic.ro____________

COLEGIUL NATIONAL MILITAR "ALIEXANDRU IOAN CU;’A",(LIC.VOC.)

Constanța, Str Dezrobirii nr 80,________


ANEXA LA

tel, 0241-667045, fax 0241-620978, srrimmfn@smmmfn.ro sau cnmil.constanta@qmail.com

ICLM NR.

\

31.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ZUBEYDE HANIM" CONSTANȚA

Constanța, str. Delfinului nr.2, cod 900347

tel:3341-440058; fax: 0341-440058; qra dinitanr58ct@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "TOM DEGEȚEL" CONSTANȚA Constanța, str. Delfinului nr.2, cod 900347 tel:0341-439650

5.Avatavului Costin Valeriu

32.

LIC EUL TEORETIC "EDUCAȚIONAL CENTER" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO) Constanța, aleea Capidava nr.3, cod 900456

tel: 0241-647745; 0724-881881; fax:0241-613400;

off,ce@cambridgeconstanta. ro

33.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 "B.P. HAȘDEU" CONSTANȚA (PRI;GIM) Constanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388

tel:0341-405840; 0241-553000; fax:0341-405840; scl2cta@yahoo.com

34.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 "DIl.CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM) Constanța, str.Călărași nr.48, cod 900189

tel:0341-405839; fax:0341-405839; scl lgen@yahoo.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.23 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Călărași nr.48, cod 900189 tel:0341-405839; fax:0341-405839

35.

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "RUGINA MARIA" CONSTANȚA (PO.I;AR;GIM;AR;LIC;LIC VOC) Constanța, bd.Lăpușneanu Nr.ll, cod 900196

tel: 0341-405829; 0241-636859; fax:0241-636859;

cnai .regina.maria@gmail.com

36.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "WILHEM MCILDOVAN" CONSTANȚA (Pli E;PRI;GIM)

Constanța, str. Eliberării nr.lA, cod 900292

tel:0744-848894; 0743-094656; fax:

0341-818427;

scoalawmoldovan@yahoo.com

37.

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA DIN PĂDURE' CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Ion Ursu nr.24, cod

900357

tel:0728-322403; 0241-684677; fax:-; gradinitacasutadinpadure@gmail.com

6.Campeanu Adriana

38.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "Dk.I.CANTACUZINO" CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. Fragilor nr.l, cod 900427

tel:0723-387869; fax:-;

sf .ti- eodora@hotmail.com

39.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 "DII .CONSTANTIN ANGELESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM) Constanța, str.Călărași nr.48, cod 900189

tel:G341-405839; fax:0341-405839; scl 1 gen@yahoo.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.23 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Călărași nr.48, cod 900189 tel:0341-405839; fax:0341-405839

40.

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRĂTESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO;LIC VOC)

Constanța, str.Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DE APLICAȚIE CONSTANȚA (PRE) Constanța, str.Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727

tel:0241-616434; fax:0341-405804

tel:0241-616434; 0341-405805; 0341-405804; fax:0241-615994;bratescu@gmb.ro

41.

LIC EUL TEORETIC "GEORGE CĂI.INESCU" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)Constanța, str.Cpt.D.Eugeniu nr.6, cod 900494tel:0341-405818; 0241-642397; fax:0241-553588;

callnescu@rdsmail.ro

1

ANEX

HCLMNR. '

ALA

42.

LIC EUL TEORETIC "OVIDIUS" CC NSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO) Constanța, str.Basarabi nr.2, cod 900710

tel:0341-405816; fax:0341-405816; liceulovidius@gmail.com

43.

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG CONSTANȚA (POS)

Constanța, bd. I.C.Brătianu nr.172-

174, cod 900247

tel:0760-663938; 0341-170005; fax:-; scoala_fegcta@yahoo.com

44.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "HiPOCRATE" CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. Cișmelei nr.16, cod 900 493 tel;0241-518467; fax: 0241-518467; drmedrogo@yahoo.com

7.Constantin Victor

45.

LICEUL TEORETIC "TRAIAN” CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO) Constanța, str.Traian nr.55, cod 900720

tel:0341-405827; fax:0241-614070; traiiinct@gmail.com

46.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 "DAN BARBILIAN" CONSTANȚA (PHI;GIM)

Constanța, str. Decebal nr.15, cod 900665

tel;0341-405847; fax:0341-405847; sc20cta@yahoo.com

47.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Arcului nr.8, cod 900004 tel:0341-427405; fax:0341-427405; sc37cta@yahoo.com

48.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 "I.C .BRĂTIANU" CONSTANȚA (PF!I;GIM)

Constanța, str.Razvan Vodă nr.6, cod 9002.27

tel:C 341-439640; fax:0341-439640; sc2:i cta@yahoo.com

49.

LICEUL TEHNOLOGIC "TOMIS" COIfISTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Tomis nr.153, cod 900652

tel:0341-405810; 0341-405811; fax:0341-405810; gstomis@isjcta.ro

50.

ȘCO ALA POSTLICEALĂ "GAUDEAMUS" CONSTANȚA (LIC; LIC THE;POS)

Constanța, str. Petru Vulcan nr.100, cod 900628

tel: 0241-558700; fax:0241-558700; gaudeamus@isjcta.ro

51.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "SF.THEODOR" CONSTANȚA (POS)

Constanța, bd. I.C.Bratianu nr.246, cod 900316

tel:0241-636192; 0746-055434;

fax:0241-636192; sf.t:heodor@yahoo.com

52.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA POVEȘTILOR" CONSTANȚA

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod

8.Cantaragiu Seci 1-Gi van

900294

tel:0341-440047; fax:0341-440047;

gop47cta@gmail.com

ANE

HCLM NR

iXALA

53.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.10 CONSTANȚA (PH.E)

Constanța, al. Topolog nr.6, cod 900264

tel:0341-439651; fax:0341-439651; drasoveangeorgetacta@yahoo.com

54.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 "D1MITRIE CANTEMIR" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Cap.Dobrila Eugeniu nr.:L2, cod 900494

tel:0341-405851; fax:0341-405851; sc38cta@gmail.com

55.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 "FEiRDINAND" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900.524

tel:0341-405853; fax:0341-

405lî53;scoala43ferdinand@yahoo.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.30 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524 tel: 0341-440030; fax:0341-405853;

56.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EM1NESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO) Constanța, str.Traian nr.19, cod 900743

tel:C341-405826; 0241-617514; fax:0241-617514; cnmihai_eminescucta@yahoo.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.16 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Sulmona nr.19 tel:0341-405826; fax:0241-617514;

57.

GRĂDINIȚA "GAMEX" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Ion Lahovari nr.71, cod 900675

tel:0241-690933; fax:-; officegamex@yahoo.com

58.

ȘCOALA PRIMARĂ "NOUA GEN ERAȚIE" CONSTANȚA (PRI) Constanța, str. Viceamiral I.Murgescu nr.33, cod 900540

tel:0241-510531;0744-345559; fax:-; scoa anouageneratie@gmail.com

59.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" COtlSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372

tel:0341-405843; fax:0341-405843; ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "MICA SIRENA" CONSTANȚA (PRE) Constanța, str Constantinescu Paul nr.5, cod 900371

tel: 0341-440052; fax:0341-405843; ctinbrancoveanuscoala@vahoo.com

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "DELFINII JUCĂUȘI" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372

tel: 0341-440052; fax:0341-405843;ctinbrancoveanuscoala@yahoo.co m

9.Nicolae Irinela

60.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA

CEL BĂTRÂN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Ștefan cel Mare nr.6, cod '=00726

tel:0341-405800; 0341-405801; fax:0341-405801; cnmbct@gmail.com

61.

LICEUL TEHNOLOGIC "PONTICA" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC

TEHi;POS)

Constanța, bd.I.C.Brătianu nr.248, cod 900316

tel:C|341-402205; fax: 0341-402206;

colegiultehnicpontica@yahoo.com

62.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 "DIIMITRIE CANTEMIR" CONSTANȚA (PRI;GIM) Constanța, str. Cap.Dobrila Eugeniu

nr.1.2, cod 900494 tel:0341-405851; fax:0341-405851;

sc35cta@gmail.com

ANE HCLM NR.

XALA

63.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MilHAI VITEAZUL" CONSTANȚA (PF1I;GIM)

Constanța, str.Cismelei nr.13, cod 900482

tel:0341-405848; 0241-670677;

fax: 0341-405848; sc29cta@yahoo.com

64.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 "NJiCOLAE TONITZA" CONSTANȚA (PF1I;GIM;AR)

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294

tel:(!341-405852; fax:0341-405852; sc35cta@isjcta.ro

65.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA" CONSTANȚA (PF!E;PRI;GIM)

Constanța, str. Grivitei nr.70, cod 900'703

tel:{)341-405844; fax:0341-405844; scoiilajonjalea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24 CONSTANȚA (PRE) Constanța, str. Anghel Saligny nr.2, cod 900705

tel: 0341-427410; fax:0341-405844;

66.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EM1NESCU" CONSTANȚA (PF!E;PRI;GIM;LIC;LIC TEO) Constanța, str.Traian nr.19, cod 900743

tel:0341-405826; 0241-617514; fax:1241-617514; cnmihaLeminescucta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.16 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Sulmona nr.19 tel:0341-405826; fax:0241-617514;

67.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRiiLUNGIT NR.2 CONSTANȚA Constanța, str. Alba Iulia nr.5, cod 900228

tel:0341-439643; fax:-; gop2cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.29 CONSTANȚA

Constanța, str. Alba Iulia nr.5, cod 900228 tel:0341-439643; fax:-; gop2cta@yahoo.com

lO.Tulică Marius

68.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 "GI-IEORGHE ȚIȚEICA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)Constanța, str.

Flamanda nr.13, cod 900600tel:0341-405349; fax:0341-405849;

sc30cta@gmail.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "HENSEL ȘI GRETEL" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Radu Calomfirescu nr.ll, cod 900627

tel:0341-440018; fax:0341-405849;

69.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 "I.Ci.BRĂTIANU" CONSTANȚA (PF!I;GIM)

Constanța, str.Razvan Vodă nr.6, cod 900227

tel:(l341-439640; fax:0341-439640; sc27.cta@yahoo.com

70.

ȘCOALA POSTLICEALĂ "FORTUNA" CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. N.Iorga nr.4, cod 900622

tel:(l241-554020; fax:-;

sco:|lafortuna@yahoo.com

71.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 "ION MINULESCU" CONSTANȚA (PFtE;PRI;GIM)

Constanța, str.Mesterul Manole nr.18, cod 900023

tel: 0341-427408; fax: 0341-427408; scl 7ionminulescu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ABRACADABRA"CONSTANȚA(PRE) Constanța, str.Mesterul Manole nr.18, cod 900023

tel: 0341-440055; fax:0341-427408; scl7ionminulescu@yahoo.com

72.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 "JEAN BART" CONSTANȚA (PILE;PRI;GIM)

Constanța, str. Ioan Ursu nr.51a, cod 900D57

tel: 1)341-427407; fax:0341-427407; scgimnazialal8@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.37 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, sos.Din Vii nr.39, cod 900058 tel:0341-440037; fax:0341-427407; scgimnazialal8@yahoo.com

73.

LICEUL"EDUCAȚIA VI)CrORULUI"(LIC.)

Str. Petru Vulcan 100, Constanta Tel: 0729-525658

Em<iil:educatiaviitorului@gmail.com

ANE HCLM NR.

<ALA

1

74.

ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI A FORȚELOR NAVALE"AMIRAL ION

MLIRGESCU'ȚPOS)

Strada Derobirii nr.80

Tel: 0241-620978; fax:0241-620978 smmmfn@smmmfn.ro

75.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANȚA ConstanțaMILI str. Prelungirea Liliacului nr.12, cod 900062 tel: (1341-440033; fax:0341-440033; gradinita33cta@yahoo.com

ll.Dede Perodin

76.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.42 CONSTANȚA

Constanța, bd.l Mai nr.48, cod 900123 tel:0341-427411; fax:-;

qradinita42 cta@vahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.22 CONSTANȚA

Constanța, str. Școlii nr.l, cod 900124 tel:0341-440022; fax: 0341-440022

77.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "M IHAI VITEAZUL" CONSTANȚA (PFtI;GIM)

Constanța, str.Cismelei nr.13, cod 900482

tel:C341-405848; 0241-670677; fax:0341-405848; sc29cta@yahoo.com

78.

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "REGINA MARIA" CONSTANȚA (PF1I;AR;GIM;AR;LIC;LIC VOC) Constanța, bd.Lăpușneanu Nr.ll, cod 900:196

tel:C341-405829; 0241-636859; fax:0241-636859;

cna.'egina.maria@gmail.com

79.

ȘCO ALA GIMNAZIALĂ NR. 10 "M.'HAIL KOICIU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Izvor nr.26, cod 900339 tel:0341-439635; fax:0341-439635; mihtiil_koiciu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.35 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Izvor nr.25, cod 900339 tel:0341-439635; fax:0341-439635; mihail_koiciu@yahoo.com

80.

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN

N.ROMAN" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;LIC TEO;POS)

Constanța, str.Cuza Vodă nr.80, cod 900697

tel:0241-617920; fax:0241-617920; ioamroman@yahoo.com

81.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 CONSTANȚA Constanța, str.Labirint nr.52, cod 900.i,71tel:0341-427404; fax: 0341-427-04; gop44_cta@yahoo.com

12. Marin Aurelian Marius

82.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 CONSTANȚA Constanța, str. Unirii nr.68, cod 900540

tel:0341-440045; fax:0341-440045; gradinitaop45@yahoo.com

83.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "IOII JALEA" CONSTANȚA (PRI:;PRI;GIM)

Constanța, str. Grivitei nr.70, cod 900703

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Anghel Saligny nr.2, cod 900705

tel: 0341-427410; fax:0341-405844;

ANEXA TA

tel:0341-405844; fax:0341-405844; scoalajonjalea@yahoo.com

HCL

mnr£a($- /

20|Q

84.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI em::nescu" constanța (PI<E;PRI;GIM;LIC;LIC TEO) Constanța, str.Traian nr.19, cod 900743

tel:(1341-405826; 0241-617514; fax:0241-617514;

cnmihai eminescucta@yahoo.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.16 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Sulmona nr.19

tel: 0341-405826; fax:0241-617514;

85.

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE DUCA"CONSTANȚA (PRI;GIM;PROF;LIC;LIC TEH;LIC TEOjLIC VOC;POS)

Cori stanța, str.Vifor Haiducul nr.34, cod 900317

tel:0341-405806; 0241-558754; fax: 1341-405806; qscfr@isjcta.ro

- ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIN SORESCU" CONSTANȚA (PRI;GIM) Constanța, str.Mihu Copilu nr.l, cod 900317

tel:0341-439638; 0241-581906; fax:0341-439638; sc20cta@yahoo.com

86.

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLJ GA" CONSTANȚA (PHI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, al.Mărțișorului nr.3-5, cod 900 L02

tel:0241-589556; 0341-405830; 0241-674059; fax:0241-589556; 0341-405330;

liceuljucian.blaga@yahoo.com

87.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA COPIILOR" CONSTANȚA

Constanța, al. Pelicanului nr.2, cod

900 L38

tel: 3341-440049; fax:-; qrlumeacopiilor@gmail.com

13.Merdinian Liviu

88.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANȚA Constanța, sos. Mangaliei nr.74, cod 900116

tel:0341-440057; fax:0341-440057; anamariaantonela@yahoo.com

89.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 "GHEORGHE ȚIȚEICA" CONSTANȚA

(PF(E;PRI;GIM)Constanța, str.

Flamanda nr.13, cod 900600tel:0341-405IÎ49; fax:0341-405849; sc3icta@gmail.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "HENSEL ȘI GRETEL" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Radu Calomfirescu nr.ll, cod 900627

tel:0341-440018; fax:0341-405849;

90.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 "ION MINULESCU" CONSTANȚA (PF1E;PRI;GIM)

Constanța, str.Mesterul Manole nr.18, cod 900023

tel:C341-427408; fax:0341-427408;

scl7ionminulescu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ABRACADABRA"CONSTANȚA(PRE) Constanța, str.Mesterul Manole nr.18, cod 900023

tel: 0341-440055; fax:0341-427408; scl7ionminulescu@yahoo.com

91.

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN

N.ROMAN" CONSTANȚA (PF(OF;LIC;LIC TEH;LIC TEO;POS)

Constanța, str.Cuza Vodă nr.80, cod 900697

tel:0241-617920; fax:0241-617920; ioari iroman@yahoo.com

14. Papuc Cătălin Florin

92.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 CONSTANȚA Constanța, str. Mălinului nr.5, cod 900597

tel:0341-438242; fax: -; oficialgpp6@yahoo.com

93.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 "JE6N BART" CONSTANȚA (PR.IE;PRI;GIM)

Constanța, str. Ioan Ursu nr.51a, cod 900057

tel:0341-427407; fax:0341-427407; scgirnnazialal8@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.37 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, sos.Din Vii nr.39, cod 900058 tel: 0341-440037; fax:0341-427407; scgimnazialal8@yahoo.com

94.


95.


96.


97.


98.


99.


100.


LIC EUL TEHNOLOGIC "CA.ROSETTI" CONSTANȚA (PIFlE;PROF;LIC;LIC

TEH;POS)Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123tel:0341-405815; fax:0341-405814; liccarosetti@yahoo.com______

LUI EUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MELON COSTIN" CONSTANȚA (PIFIOF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, bd.Aurel Vlaicu nr.86, cod 900137

tel:0341-427402; 0241-588759;

fax:0241.588759;

liceu.tehnologic@yahoo.com__________

LIC EUL TEORETIC "LUCIAN

BLAGA" CONSTANȚA

(Pi-:I;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, al.Mărțișorului nr.3-5, cod 900102

tel:0241-589556; 0341-405830; 0241-67-1059; fax:0241-589556; 0341-405830;

liceuljucian.blaga@yahqo.com_______

ȘCOALA POSTLICEALA "PRO SC1ENTIA" CONSTANȚA (POS)

Constanța, bd. Tomis nr.153, cod 900652


tel:0724-794566; fax:-; proscientia@gmail.com_______________

LIC EUL TEHNOLOGIC

"C A.ROSETTI" CONSTANȚA (PIFIE;PROF;LIC;LIC

TEH;POS)Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123tel:0341-405815; fax:0341-4015814; liccarosetti@yahoo.com_______

LIC EUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE DUCA"CONSTANȚA (PIF1I;GIM;PROF;LIC;LIC TEH;LIC TE();LIC VOC;POS)

Constanța, str.Vifor Haiducul nr.34, cod 900317

tel:0341-405806; 0241-558754; fax:0341-405806; gscfr@isjcta.ro

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 "RliMUS OPREANU" CONSTANȚA (PIF1I;GIM)

Coi'stanța, str.Adamdisi nr.4, cod 900455


tel:0241-554303; 0341-405837; fax:0241-554303; sc7cta@gmail.com __liceuljucian.blaga@yahqo.com_______ 101 ȘCOALA POSTLICEALA "HENRI

CCANDĂ" CONSTANȚA (POS) Constanța, al. Cameliei nr.2, cod 900409

tel:0241-633550; 0723-260376; fax:-__;hehricoanda.constanta@yahoo.ro 1Q2 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 "B.P.

HAȘDEU" CONSTANȚA (PRI;GIM) Cor,stanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388


tel:0341-405840; 0241-553000; fax:0341-405840; scl2cta@yahoo.com

LI(: EUL TEORETIC "OVIDIUS" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Basarabi nr.2, cod 900710


tel:0341-405816; fax:0341-405816; liceulovidius@gmail.com______________

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRIELUNGIT NR.8 CONSTANȚA

Constanța, al. Lăcrămioarelor nr.2, cod 900643


- GRĂDINIȚA "ROSETTI” CONSTANȚA (PRE)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123 tel:0341-405815; fax:0341-405814


A? hclmn

[EXALA

RkU/M


- GRĂDINIȚA "ROSETTI" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123 tel:0341-405815; fax:0341-405814


- ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIN SORESCU" CONSTANȚA (PRI;GIM) Constanța, str.Mihu Copilu nr.l, cod 900317

tel:0341-439638; 0241-581906; fax:0341-439638; sc20cta@yahoo.com


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL

NR.26 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Banu Mihalcea nr.181, cod 900532

tel: 0341-422221


15.Vasii Cristina Andreea


tel:Ci341-439648; fax:0341-439648;

graclinita8cta@yahoo.com

105.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 "GI-'IEORGHE ȚIȚEICA" CONSTANȚA

(PRE;PRI;GIM)Constanța, str.

Flamanda nr.13, cod 900600tel:0341-405349; fax:0341-405849; sc30cta@gmail.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "HENSEL ȘI GRETEL" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Radu Calomfirescu nr.ll, cod 900627

tel:0341-440018; fax:0341-405849;

16.Patrichi Teodor

106.

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SI’IRU HARET" CONSTANȚA (PIIOF;LIC;LIC TEH;POS) Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr.:L48, cod 900642

tel:0241-638046; 0722-706525; fax: 0241-638046;

ucecomconstanta@yahoo.com

HCLM

.NEXALA nrA'^-/ -

107.

LICEUL "OMNIA" CONSTANȚA (LJC;LIC TEO)

Constanța, str. N.Iorga nr.14, cod 900522

tel:0241-550868; 0728-193949; fax:-; liceulomnia@yahoo.com

108.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA POVEȘTILOR" CONSTANȚA

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294

tel:0341-440047; fax:0341-440047; gop47cta@gmail.com

109.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 "DII.CONSTANTIN ANGELESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM) Constanța, str.Călărași nr.48, cod 900189

tel:0341-405839; fax:0341-405839; scl Lgen@yahoo.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.23 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Călărași nr.48, cod 900189 tel:0341-405839; fax:0341-405839

110.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "MUGUREL" CONSTANȚA

Constanța, al. Fragilor nr.7, cod 900427

tel:0341-440043; fax:0341-440043; grrnugurel_cta@yahoo.com

111.

LIC EUL TEORETIC "GEORGE EMIL PAI.ADE" CONSTANȚA (LIC;LIC TE();POS)

Constanța, str.Nicolae Iorga nr.87, cod 900587

tel.1241-662698; 0341-405828; fax: 0241-662698; palade@isjcta.ro

112.

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN

CUZA",(LIC.VOC.)

Cor stanța, Str Dezrobirii nr 80, tel. 0241-667045, fax 0241-620978, sminmfn@smmmfn.ro sau cnmil.constanta@amail.com

113.

ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI A FORȚELOR NAi/ALE"AMIRALION MIJRGESCU"(POS)

Strada Derobirii nr.80

Tel: 0241-620978; fax:0241-620978 smmmfn@smmmfn.ro

17.Parvulescu Gabriel Valentin

114.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 "MIIHAIL KOICIU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Izvor nr.26, cod 900339

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.35 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Izvor nr.25, cod 900339 tel:0341-439635; fax:0341-439635; mihail koiciu@vahoo.com

tel:0341-439635; fax:0341-439635;

mihail_koiciu@yahoo.com

HCLMN

4EXALA R.

<

1

115.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Arcului nr.8, cod 900004 tel:0341-427405; fax:0341-427405 ; sc3 7cta @y a hoo. corn

116.

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ CONSTANȚA (LIC;LIC TEO)

Constanța, bd. Tomis nr.153, cod 900547

tel:0241-665083; 0241-545627; 0757-017.313;fax:0241-545627; info@ichc.ro

117.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "M1HAI VITEAZUL" CONSTANȚA (PHI;GIM)

Constanța, str.Cismelei nr.13, cod 900482

tel:0341-405848; 0241-670677; fax:0341-405848; sc29cta@yahoo.com

118.

LICEUL TEHNOLOGIC "TOMIS" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Tomis nr.153, cod 900652

tel:0341-405810; 0341-405811; fax:0341-405810; gstomis@isjcta.ro

119.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 "AUREL VLAICU" CONSTANȚA (PF'.I;GIM)

Constanța, al. Pelicanului nr.2a, cod 900138

tel:0341-427409; fax:0341-427409; scoala40@vahoo.ro

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.34 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Ion Ionescu Brad nr.6, cod 900153

tel:0341-440034; fax:0341-427403

18.Trandafir Raluca-Andreea

120.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 "FIERDINAND" CONSTANȚA (PIF1E;PRI;GIM)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524

tel:0341-405853; fax:0341-

40.'E853;scoala43ferdinand@yahoo.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.30 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524 tel:0341-440030; fax:0341-405853;

121.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.14 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Cor stanța, str. Dumbrăveni nr.2, cod 90C002

tel:D241-696853; fax:0241-696853;

scl. 4cta@isicta.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.39 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Dumbrăveni nr.2, cod 900002

tel: 0241-696853; fax:0241-696853; scl4cta@isjcta.ro

122.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA CEL BĂTRÂN" CONSTANȚA (G]:M;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Ștefan cel Mare nr.6, cod 900726

tel:3341-405800; 0341-405801;

fax,0341-405801; cnmbct@qmail.com

123.

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "RIEGINA MARIA" CONSTANȚA (PRI;AR;GIM;AR;LIC;LIC VOC) Constanța, bd.Lăpușneanu Nr.ll, cod 900196

tel:0341-405829; 0241-636859; fax:0241-636859;

cn:=.regina.maria@gmail.com

124.

COLEGIUL NATIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA",(LIC.VOC.)

Constanța, Str Dezrobirii nr 80,

tel, 0241-667045, fax 0241-620978, smrnmfn@smmmfn.ro sau cnrnil.constanta@amail.com

125.

LICEUL. TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEDNIDA" CONSTANȚA (PIFIOF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, str.Aleea Pelicanului nr.2, cod 900138

tel:0241-516840; 0341-427401; fax:0341-427401;

liceulleonidaconstanta@qmail.com

ANI HCLM NB

ÎXALA

..Wusa

126.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PR ELUNGIT NR.8 CONSTANȚA

Coi'stanța, al. Lăcrămioarelor nr.2, cod 900643

tel:0341-439648; fax:0341-439648; qradinita8cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.26 CONSTANȚA (PRE) Constanța, str. Banu Mihalcea nr.181, cod 900532 tel:0341-422221

127.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.37

CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Arcului nr.8, cod 900004 tel:0341-427405; fax:0341-427405 ; sc3i7cta@vahoo.com

19. Gavrilă Florin-Tudor

128.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.14 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Dumbrăveni nr.2, cod 900002

tel: 0241-696853; fax:0241-696853; scl4cta@isicta.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.39 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Dumbrăveni nr.2, cod 900002

tel:0241-696853; fax:0241-696853; scl4cta@isjcta.ro

129.

GRĂDINIȚA "MINI LONDON" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Mihai Vitezu nr.118, cod 900600

tel:0737-150816; 0241-485080; fax:-;

info@minilondon.ro

130.

ȘCOALA PRIMARĂ "COLIBRI" CONSTANȚA (PRE;PRI)

Constanța, str. Docherilor nr.22, cod 900628

tel:0722-364477; 0241-550050; fax:-; office@aradinitacolibri.ro

GRĂDINIȚA 'COLIBRI' CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Docherilor nr.22 tel:0722-364477; 0241-550050; fax:-; office@gradinitacolibri.ro

131.

LICEUL TEORETIC "GEORGE EMIL F’ALADE" CONSTANȚA (LIC;LIC TEOjPOS)

Constanța, str.Nicolae Iorga nr.87, cod 900587 tel:0241-662698; 0341-405828; f.:x:0241-662698; palade@isjcta.ro

132.

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRĂTESCU" CONSTANȚA (PI1,E;PRI;GIM;LIC;LIC TEO;LIC VOC)

Constanța, str.Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727

tel:0241-616434; 0341-405805; 0341-405304; fax:0241-615994;bratescu@gmb.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DE APLICAȚIE CONSTANȚA (PRE) Constanța, str.Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727

tel:0241-616434; fax:0341-405804

133.

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII CONSTANȚA (PIIOF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.AI.Lapușneanu nr.15, coc! 900196

tel:0341-405813; fax:0341-405813; lictehtelecomcta@gmail.com

134.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.l CONSTANȚA (LIC/SP) Constanța, str. Pictor Nicolae

Grigorescu nr.32 tel:(l241-695777; 0241-543172; fax:0241-543172;

cluljulscl@vahoo.com

20. Florea Razvan

135.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NjCCOLAE ROTARU" CONSTANȚA

(PR.I;SP;GIM;SP;LIC;LIC

VC€;CSS)

Constanța, str.Ion Corvin nr.2 tel:0341-405820; fax:0341-405821; licedfiz@vahoo.com

Ah

EXALA

136.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39

HCLM N

"N1ICOLAE TONITZA" CONSTANȚA (PPJ;GIM;AR)

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294

tel: 0341-405852; fax:0341-405852; sc39cta@isicta.ro

137.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.I.C.Brătianu nr.68, cod 900263

tel: 0341-405838; fax:0341-405838; sco alanr8cta@yahoo.com

138.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PR ELUNGIT "AMICII" CONSTANȚA

Constanța, str.Cap. Dobrila Eugeniu nr.j.4, cod 900502

tel: 3341-440016; fax:0341-440016; grădiniță amicii@yahoo.com

139.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PR ELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ" CONSTANȚA Constanța, str.Progresului nr.7, cod 903070

Tel,0241-689632; fax:-; qo:dumbravaminunatacta@yahoo.com

140.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Grivitei nr.70, cod 900703

tel: D341-405844; fax:0341-405844; școala ionjalea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24 CONSTANȚA (PRE) Constanța, str. Anghel Saligny nr.2, cod 900705

tel: 0341-427410; fax:0341-405844;

141.

PA LATUL COPIILOR CONSTANTA

Str.Soveja

142.

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU" CONSTANȚA (PIIOF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, al.Melodiei nr.3, cod 900478

tel:0341-405824; 0241-556406; fax:0241-556406;

vm adqearu@vahoo.com

21.Popescu George Andrei

143.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "INICOLAE ROTARU" CONSTANȚA (PRI;SP;GIM;SP;LIC;LIC V()C;CSS)

Constanța, str.Ion Corvin nr.2 tel:0341-405820; fax:0341-405821; lici:dfiz@vahoo.com

144.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 "MARIN IONESCU DOBROGIANU" CONSTANȚA

(PRE;PRI;GIM)Constanța, șos.

Mangaliei nr.103, cod 900111tel:0341-405841; fax:0341-405841;

secretariat@scoalal6.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "NĂSTUREL" CONSTANȚA (PRE) Constanța, șos. Mangaliei nr.89, cod 900111

tel:0341-405841; fax:0341-405841; secretariat@scoalal6.ro

145.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "KIȚY BIȚY" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. I.C.Brătianu nr.146, coci 900224

tel:0722-246393; fax:-;oiiîce@kitybity.ro

146.

LICEUL TEORETIC "TRAIAN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.55, cod

900720

tel :0341-405827; fax:0241-614070; traianct@amail.com

7

HCLM

LNEXALA

>a=\

NR.

'/ J

147.

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRĂTESCU" CONSTANȚA (PIIE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO;LIC VCIC)

Constanța, str.Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727

tel:D241-616434; 0341-405805; 0341-40E;804; fax:0241-

61(i994;bratescu@gmb.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM N( DE APLICAȚIE CONSTANȚA (P Constanța, str.Răscoalei din 1907 cod 900727

tel:0241-616434; fax:0341-40580

JRMAL •RE) nr.42,

4

148.

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA" CONSTANȚA (PIIOF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, str.Aleea Pelicanului nr.2, coc 900138

tel:D241-516840; 0341-427401; fax:0341-427401;

liceulleonidaconstanta@gmail.com

149.

LICEUL TEORETIC "TRAIAN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.55, cod 90(1720

tel:0341-405827; fax:0241-614070; trcianct@amail.com

22,Solomon Ioan

150.

ȘC OALA GIMNAZIALĂ NR. 39 "NICOLAE TONITZA" CONSTANȚA (PIII;GIM;AR)

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294

tel: 0341-405852; fax:0341-405852; sc39cta@isicta.ro

151.

ȘC OALA GIMNAZIALĂ NR.16 "MARIN IONESCU DOBROGIANU" CONSTANȚA

(PllE;PRI;GIM)Constanța, șos.

Mcingaliei nr.103, cod 900111tel:0341-405841; fax:0341-405841;

secretariat@scoalal6.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "NĂSTUREL" CONSTANȚA (PRE) Constanța, șos. Mangaliei nr.89, cod 900111

tel:0341-405841; fax:0341-405841; secretariat@scoalal6.ro

152.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "GREEN LAND" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Pescăruș nr.55, cod 900534

tel:0724-316076; fax:-; belustela@vahoo.com

153.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PERLUȚELE MĂRII" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Mihai Viteazu nr.56, coc' 900682

tel:0341-439652; 0241-485009; fax:-; gradinitaperlutelemarii@gmail.com

154.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 "RI-MUS OPREANU" CONSTANȚA (PltI;GIM)

Constanța, str.Adamdisi nr.4, cod 900455

tel:0241-554303; 0341-405837; fax:0241-554303; sc7cta@gmail.com

155.

LICEUL TEORETIC "GEORGE CALINESCU" CONSTANȚA (Gi:M;LIC;LIC TEO) Constanța, str.Cpt.D.Eugeniu nr.6, cod 900494

156.

LICEUL TEORETIC "DECEBAL" CONSTANȚA (PUE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Gradinitei nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-405825; liceul_decebal_ct@yahoo.com

  • - ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE ȘTIUBEI" CONSTANȚA (PRI) Constanța, al.Fragilor nr.l, cod 900427 tel: 0341-101480; tel :0341-405825;

dimitrie stiubei@vahoo.com

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "FLIPPER" CONSTANTA (PRE)

Constanța, al. Grădiniței nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-405825

157.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 "NKCOLAE IORGA" CONSTANȚA (PIIE;PRI;GIM)

Constanța str. Cameliei nr.2, cod 90(1409

tei:0341-405835; fax:0341-405835; sc5cta@isicta.ro

-ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 "NICOLAE TITULESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-405836; fax: 0341-405836; scoala6constanta@qmail.com

-GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA POVEȘTILOR" CONSTANȚA Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-440025; fax: 0341-405836;

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CIP ȘI DALE" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. N.Iorga nr.16, cod 900622 tel:0241-545428; fax:0341-405835;

23.Mihăilescu Cristian

ANEX

HCLM NR. L

X LA

e

158.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.I.C.Brătianu nr.68, cod 90(1263

tel: 0341-405838; fax:0341-405838; scoalanr8cta@yahoo.com

159.

GRĂDINIȚA "HELLO TEDDY" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.I.L.Caragiale nr.45, cod 900160

tel:0341-111201; fax:-;

brii anttOD@vahoo.com

160.

LICEUL TEORETIC "OVIDIUS" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Basarabi nr.2, cod

900710

tel:0341-405816; fax:0341-405816; liceulovidius@qmail.com

161.

LICEUL TEORETIC "DECEBAL" CONSTANȚA (PIIE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Gradinitei nr.4 tel: 0341-405825; fax:0341-405825; liceul_decebal_ct@yahoo.com

  • - ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE ȘTIUBEI" CONSTANȚA (PRI) Constanța, al.Fragilor nr.l, cod 900427 tel:0341-101480; tel:0341-405825;

dimitrie stiubei@vahoo.com

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "FLIPPER” CONSTANȚA (PRE) Constanța, al. Grădiniței nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-405825

162.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, sos.I.C.Brătianu nr.141, coc'1 900224

tel:0341-439641; fax:0341-439641; sc31qen@vahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.31 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Bradului nr.31, cod 900320 tel:0341-440031; fax:0341-440031

24. Tincu Cristian

163.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE ISI'IRESCU" CONSTANȚA (PIIE;PRI ;GIM)

Constanța, al. Universității nr.40, cod 90(1470

tel:0241-520211; 0726-684738; fa>:;0241-520211;

secretariat@scoalapetreispirescu.ro

164.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "STELUȚELE MĂRII" CONSTANȚA (PRE)Constanța, str.

Corbului nr.2, cod 900287tel:0341-44(1036; fax:0341-440036; grs:eldemare@yahoo.ro

165.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PR ELUNGIT "LITTLE KIDS" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Străjerului nr.32, cod 90GI204

tel:0735-335727; fax:-; gradinitalittlekids@yahoo.com

166.

LICEUL TEORETIC "DECEBAL" CONSTANȚA (PILE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

- ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE ȘTIUBEI" CONSTANȚA (PRI)

Constanța, al.Fragilor nr.l, cod 900427

167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


Constanța, str.Gradinitei nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-405825; liceul_decebal_ct@yahoo.com


tel:0341-101480; tel:0341-405825;


dimitrie stiubei@vahoo.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "FLIPPER" CONSTANȚA (PRE)


LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "n::colae rotaru" constanța (PftI;SP;GIM;SP;LIC;LIC VCIC;CSS)

Constanța, str.Ion Corvin nr.2 tel: D341-405820; fax:0341-405821; licedfiz@yahoo.com__________________

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL M/IDGEARU" CONSTANȚA (PILOF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, al.Melodiei nr.3, cod 90(1478

tel:0341-405824; 0241-556406;

fa>: 10241-556406;

vmadgearu@yahoo.com___________

GFÎADINIȚA "SANTA MARIA DEL MAR" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Ion Rațiu nr.27_________

ȘCOALA "SF.MARTIRI BRĂNCOVENI" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900111 tel:D241-699149; 0726-309556; fax:0341-813235;

scoala_brancoveneasca@yahoo.com

GFÎADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "COMENIUS"


CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. Poporului nr.82, cod 900205


tel: D241-518981;

gradinita.comenius@yahoo.com GFÎADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PITICOT"


CONSTANȚA(PRE)

Constanța, bl. Mamaia nr 284, cod 90(1552


tel:0726-770077; fax:-;

rainbow_constanta@yahoo.com


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 "NllCOLAE IORGA" CONSTANȚA (PHE;PRI;GIM)

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 90(l409tel:0341-405835; fax:0341-405835; sc5cta@isicta.ro


LICEUL TEORETIC "LUCIAN

BLAGA" CONSTANȚA (PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, al.Mărțișorului nr.3-5, cod 90C102


Constanța, al. Grădiniței nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-40582525.Zabara Alexandru


-ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 "NICOLAE TITULESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-405836; fax: 0341-405836; scoala6constanta@qmail.com

-GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA POVEȘTILOR" CONSTANȚA Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-440025; fax: 0341-405836;

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CIP ȘI DALE" CONSTANȚA(PRE)

Constanța, str. N.Iorga nr.16, cod 900622 tel:0241-545428; fax:0341-405835;


tel 10241-589556; 0341-405830; 0241-

67-5059; fax:0241-589556; 0341-403’830;

liceul_lucian.blaga@yahoo.com_______

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

//            CONTRASEMNEAZĂ

/[                    SECRETAR,

f\              MARCELA ENACHE

ANEXA LA

hclmnr.L(/34- /<W|(

Anexa nr. 2. - desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța

Nr.crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică

CONSILIER LOCAL

1

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ’ROBOTEL' CONSTANTA

-GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.27

-GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.59 BILINGVĂ ROMÂNĂ ITALIANĂ

ANDREIAS CRISTIAN MARIUS

2

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ‘ZUBEYDE HANIM’ CONSTANTA

-GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL TOM DEGEȚEL

ANDREI MIHAELA

3

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT AMICII' CONSTANTA

COJOC MARIOARA

4

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ’CASUTA DE TURTA DULCE' CONSTANTA .

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'NOROCEL' CONSTANTA

ARGHIRESCU ADRIANA

5

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'GULLIVER' CONSTANTA

ARGHIRESCU ADRIANA

6

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA COPIILOR' CONSTANTA

MERDINIAN LIVIU

7

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA POVEȘTILOR' CONSTANTA

CANTARAGIU SECIL GIVAN

8

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT'MUGUREL' CONSTANTA

PATRICHI TEODOR

9

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANTA

DEDE PERODIN

10

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'DUMBRAVA MINUNATA' CONSTANTA

FLOREA RĂZVAN IONUȚ

11

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 CONSTANTA

-GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.29

TULICĂ MARIUS

12

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 CONSTANTA

- GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.22

DEDE PERODIN

ANEXA LA

HCLM NR.

13

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 CONSTANTA

MARIN AURELIAN MARIUS

14

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 CONSTANTA

MARIN AURELIAN MARIUS

15

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT AZUR' CONSTANTA

ANDREI MIHAELA

16

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.38 CONSTANTA

COJOC MARIOARA

17

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANTA

MERDINIAN LIVIU

18

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.26

VĂSII CRISTINA ANDREEA

19

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 CONSTANTA

PAPUC CĂTĂLIN FLORIN

20

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ’PERLUTELE MARII' CONSTANTA

SOLOMON IOAN

21

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'STELUȚELE MARII' CONSTANTA

TINCU CRISTIAN

22

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 CONSTANTA

CANTARAGIU SECIL GIVAN

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 33 'ANGHEL SALIGNY' CONSTANTA

- GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.40 CONSTANTA

ANDREIAS CRISTIAN MARIUS

24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 'AUREL. VLAICU' CONSTANTA

-ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19 CONSTANȚA (PRI;GIM) -GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.34 CONSTANȚA (PRE)

TRANDAFIR RALUCA-ANDREEA

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 'B.P. HASDEU' CONSTANTA

VĂSII CRISTINA ANDREEA

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 ’CIPRIAN PORUMBESCU' CONSTANTA

COJOC MARIOARA

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 'DR.CONSTANTIN ANGELESCU' CONSTANTA

-GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.23 CONSTANTA

CÂMPEANU ADRIANA TEODORA

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23 'CONSTANTIN BRANCOVEANU' CONSTANTA

- GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL MICA SIRENA

NICOLAE IRINELA

- GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL DELFINII JUCĂUȘI CONSTANTA

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 'DAN BARBIL.IAN' CONSTANTA

CONSTANTIN VICTOR

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 ’DIMITRIE CANTEMIR' CONSTANTA

NICOLAE IRINELA

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 'FERDINAND' CONSTANTA

-GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.30

TRANDAFIR RALUCA-ANDREEA

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 ’GHEORGHE TITEICA' CONSTANTA

-GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL HENSELSI GRETEL

MERDINIAN LIVIU

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 'I.C.BRATIANU' CONSTANTA

TULICĂ MARIUS

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 'ION JALEA' CONSTANTA

-GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.24

FLOREA RĂZVAN IONUȚ

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 'ION MINULESCU' CONSTANTA

-GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ABRACADABRA

PAPUC CĂTĂLIN FLORIN

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 'JEAN IziART' CONSTANTA

-GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.37

PAPUC CĂTĂLIN FLORIN

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 'MlHAI VITEAZUL' CONSTANTA

DEDE PERODIN

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 ’MIHAIL. KOICIU' CONSTANTA

-GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.35

PÎRVULESCU GABRIEL VALENTIN

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 ’NICOLAE TONITZA' CONSTANTA

FLOREA RĂZVAN IONUȚ

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14 CONSTANTA

-GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.39

GAVRILĂ FLORIN-TUDOR

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16 ‘MARIN IONESCU DOBROGIANU ‘ CONSTANTA

-GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NĂSTUREL

POPESCU ANDREI GEORGE

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.31 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.31

TINCU CRISTIAN

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.37 CONSTANTA

PÎRVULESCU GABRIEL VALENTIN

ANEXA LA

HCLM NR.lC2Ț)

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.8 CONSTANTA

MIHĂILESCU CRISTIAN

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 'NICOLAE IORGA' CONSTANTA

-ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 NICOLAE TITULESCU -GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CASUTA POVEȘTILOR - GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT CHIP SI DALE

MIHĂILESCU CRISTIAN

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 'REMUS OPREANU' CONSTANTA

VASII CRISTINA

47

COLEGIUL COMERCIAL 'CAROL I' CONSTANTA

ARGHIRESCU ADRIANA

48

COLEGIUL NATIONAL DE ARTE 'REGINA MARIA' CONSTANTA

AVĂTAVULUI COSTIN VALERIU

49

COLEGIUL NATIONAL ’MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

- GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.16

NICOLAE IRINELA

50

COLEGIUL NATIONAL ’MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA

TRANDAFIR RALUCA-ANDREEA

51

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

- GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL DE APLICAȚIE

CÂMPEANU ADRIANA TEODORA

52

COLEGIUL NATIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA”

PATRICHI TEODOR

53

LICEUL, TEHNOLOGIC 'ALEXANDRU IOAN CUZA' CONSTANTA

ANDREI MIHAELA

54

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTA

TINCU CRISTIAN

55

LICEUL TEHNOLOGIC 'PONTICA' CONSTANTA

NICOLAE IRINELA

56

LICEUL TEHNOLOGIC 'TOMIS' CONSTANTA

CONSTANTIN VICTOR

57

LICEUL TEHNOLOGIC 'C.A.ROSETTI' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ “ROSETTI”

MARIN AURELIAN MARIUS

58

LICEUL TEHNOLOGIC ‘GHEORGHE MIRON COSTIN’ CONSTANTA

MERDINIAN LIVIU

59

LICEULTEHNOLOGIC 'DIMITRIE LEONIDA’ CONSTANTA

POPESCU ANDREI GEORGE

ANEXA LA

HCLMNR.Q^-£Q£\

60

LICEUL TEHNOLOGIC ‘VIRGIL MADGEARU’ CONSTANTA

ZABARA ALEXANDRU

61

LICEUL TEORETIC ‘GEORGE EMIL PALADE’ CONSTANTA

PATRICHI TEODOR

62

LICEUL. TEHNOLOGIC 'GHEORGHE DUCA’ CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA “MARIN SORESCU”

DEDE PERODIN

63

LICEUL. TEHNOLOGIC DE

ELECTROTEHNICA SI

TELECOMUNICAȚII CONSTANTA

GAVRILĂ FLORIN

64

LICEUL. TEHNOLOGIC 'IOAN N.ROMAN' CONSTANTA

DEDE PERODIN

65

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 'NICOLAE ROTARU' CONSTANTA

FLOREA RĂZVAN IONUȚ

66

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL' CONSTANTA

-ȘCOALA GIMNAZIALA NR.36 DIMITRIE STIUBEI

- GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL FLIPPER

SOLOMON IOAN

67

LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

CÂMPEANU ADRIANA TEODORA

68

LICEUL TEORETIC 'LUCIAN

BLAGA' CONSTANTA

ZABARA ALEXANDRU

69

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS' CONSTANTA

MIHĂILESCU CRISTIAN

70

LICEUL TEORETIC ’TRAIAN' CONSTANTA

SOLOMON IOAN

71

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 'SFANȚUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.51 CONSTANTA

>

ANDREIAS CRISTIAN MARIUS

72

PALATUL COPIILOR

FLOREA RĂZVAN IONUȚ

73

CLUBUL. SPORTIV ȘCOLAR NR.1 CONSTANTA

FLOREA RĂZVAN IONUȚ

1

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACH£