Hotărârea nr. 435/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE pentru aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de TMO-QQPy

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 199509/16.10.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. : 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța nr. T93189/17.10.2019;

în baza prevederilor H.C.L. nr. 354/2001 privind înființarea Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 610 și ale art» 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Serviciul: Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 începând cu data aprobării prezentei, H.C.L. nr. 266/27.11.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în vederea aducerii ei la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

cxko pentru, • -— împotrivă,     abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din "2J membri.

PREȘEDINTE Ș EDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARCELA ENACHE

4^ ■


l

CONSTANȚA

Nr.         / Ho V l-Q-r 2019

ORGANIGRAMĂDIRECTOR EXECUTIV

1


V

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

1


SERVICIUL MANAGEMENT INTEGRAT 1+8


<5-


SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU 1 + 15


SERVICIUL RESURSE UMANE

1+7


SERVICIUL AGENȚIA FISCALA NR. 1

1 + 10


-5>


31-


SERVICIUL TAXE SPECIALE ȘI LOCALE 1+8


SERVICIUL JURIDIC

1+8


4>

4-


SERVICIUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE SILITĂ 1 + 14


SERVICIUL AGENȚIA FISCALĂ NR. 2

1 + 17


->

4-


SERVICIUL MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

1


SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE 1 + 10


a-


SERVICIUL ANALIZA, CONSTATARE ȘI CONTROL 1


SERVICIUL AGENȚIA FISCALA NR. 3

1 + 17


BIROUL MANAGEMENTUL ELECTONIC AL DOCUMENTELOR 1+5


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 1+7


<F


4>


BIROUL ANALIZĂ RISC ȘI CONTROL 1 + 15


SERVICIUL AGENȚIA FISCALA NR. 4 1 + 13


<-


BIROUL MANAGEMENTUL FIZIC AL DOCUMENTELOR 1+12


SERVICIUL TEHNIC - INVESTIȚII 1+7


3-


L~£>


BIROUL CONSTATARE ȘI CONTROL 1 + 11


SERVICIUL AGENȚIA FISCALA NR. 5

1 + 11


SERVICIUL INFORMATIZARE 1+7


<FSERVICIUL AGENȚIA FISCALA NR. 6 1+22


Nr. total de funcții publice de conducere

Nr. total de funcții publice de execuție

Nr. total de funcții publice

Nr. total de funcții contractuale de conducere

Nr. total de funcții contractuale de execuție

Nr. total de posturi din cadrul autorității/ instituției publice

Total, din care:

25

. 223

248

0

1

249

ocupate

16

211

227

0

1

228

vacante

9

12

21

0

0

21ANEXA LA

STAT DE FUNCȚII


HCLMNR./

Nr. crt.

Numele și prenumele/vacant, temporar vacant, după caz

Structura*)

Funcția publică

Clasa studii

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Funcția contractuală

Nivelul studiilor

Treapta profesională / Gradul

Observații

de conducere**)

de execuție**)

de conducere

de execuție

1

Temporar vacant -Uzun Virginia

278074

director executiv

S

II

Temporar ocupat -Aldea Cristina

278074

director executiv

S

II

2

Temporar vacant -Trentea Tatu Carmen Aurelia

278075

director executiv adjunct

S

II

3

Ganea Gabriela Iuliana

426285

director executiv adjunct

S

II

SERVICIUL RESURSE UMANE

1

Temporar vacant -Rașid Ghiulendan

278099

șef serviciu

S

II

Temporar ocupat - Arnăutu Maria

278099

șef serviciu

S

II

2

Temporar vacant -Arnăutu Maria

278281

inspector

I

S

superior

3

Alexandru Ramona

278100

inspector

I

S

superior

4

Chivu Raluca Loredana

278136

inspector

I

S

superior

5

Chină Raluca Maria

278211

inspector

I

S

superior

6

Pîrleală Andra Daniela

278102

inspector

I

S

superior

7

Popoiu Ioana Cristina

278159

inspector

I

S

principal

8

Temporar vacant -Cioti Tania

278129

inspector

I

S

asistent

SERVICIUL MANAGEMENT INTEGRAT

1

vacant

421509

șef serviciu

S

II

-2--

Ștefan Alina

Felicia

----- 27=176

......

inspector

1

- S - -

-

- - - -

3

vacant

278238

inspector

I

s

superior

4

vacant

278123

inspector

I

s

superior

5

Răducan Andreea

278172

inspector

I

s

principal

6

vacant

426290

inspector

I

s

principal

7

vacant

278282

inspector

I

s

asistent

8

Ștefan Raluca

278264

inspector

I

s

asistent

9

Bașturea Ana Maria

404529

inspector

I

s

asistent

SERVICIUL JURIDIC

1

vacant

278078

șef serviciu

s

II

2

Halii Narcis

278120

consilier juridic

I

s

superior

3

Temporar vacant -Guriță Camelia

278267

inspector

I

s

superior

4

Temporar vacant -Dămășaru Maria

278081

consilier juridic

I

s

principal

5

Dobrițoiu Daniela Alice

404169

inspector

I

s

principal

6

Ti ța Roberta Alexandra

278094

inspector

I

s

principal

7

Stan Roxana Gabriela

278103

inspector

I

s

principal

8

Sandu Emil Ermin

278250

inspector

I

s

principal

9

Țaran Vasilica

404223

referent

III

M

superior

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

1

Pîrleală Mariana

278091

șef serviciu

s

II

2

Buga Adriana Teodora

278093

inspector

I

s

superior

gonstan7>) ROMÂNIA


MrA3UDETUL CONSTANȚA ițiEM MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

3

Grigoraș Tița

278248

inspector

I

S

superior

4

Pavel Angela

278277

inspector

I

s

superior

5

Gorgovan Anca Loredana

278097

inspector

I

s

superior

6 ~

Temur Berna

404181

inspector

I

" s

superior

-

_ ■■ ...

7

Colțatu Mihaela

404214

inspector

I

s

superior

8

Ristea Celestina Mihaela

404211

inspector

I

s

superior

9

Smeu Lucica

404216

inspector

I

s

principal

10

Gornea Diana -Alina

278164

inspector

I

s

asistent

11

Temporar vacant -Hîrgău Ana

278098

referent

III

M

superior

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Iovu Daniela

278085

șef serviciu

s

II

2

Ocheșel Andreea Veronica

278087

consilier juridic

I

s

superior

3

Corbu Ruxandra Irina

278118

consilier achiziții publice

I

s

superior

4

vacant

278218

consilier achiziții publice

I

s

superior

5

Calinici Bogdana Mariana

278121

consilier achiziții publice

I

s

superior

6

Cărare Cristina Nicoleta

278111

consilier achiziții publice

I

s

superior

7

Temporar vacant -Iosif Alexandru

278246

inspector

I

s

superior

8

vacant

278135

inspector

I

s

principal

SERVICIUL TEHNIC -INVESTIȚII

1

Nuțu Bogdan

426282

șef serviciu

s

II

t. @ « JUDEȚUL CONSTANȚA Elint MUNICIPIUL CONSTANȚA WAU CONSILIUL LOCAL

2

Buricea Ioana Alina

278101

inspector

I

s

superior

3

Oprea Ana

278089

inspector

I

s

asistent

4

Munteanu Daniel Constantin

278272

inspector

I

s

asistent

Ichim Maria Cira

426284

referent

IIÎ

M

superior

6

Chersan Ioana

426286

referent

III

M

asistent

7

Pîrleală Gheorghe

278137

referent

III

M

asistent

8

Oaida Gabriel

278275

referent

III

M

asistent

SERVICIUL INFORMATIZARE

1

Iordache Rareș George

278276

șef serviciu

S

II

2

Manda Liviu

278280

inspector

I

s

superior

3

Mitrică Sorin Iulian

278283

inspector

I

s

superior

4

Temporar vacant -Gheorghe Elena Cornelia

278086

inspector

I

s

principal

5

Suciu Sergiu Ciprian

278228

inspector

I

s

asistent

6

Drăgan Tatiana

278187

inspector

I

s

asistent

7

Curus Ovidiu Constantin

278231

inspector

I

s

asistent

8

Mergeani Gheorqhe

278287

referent

III

M

superior

SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

1

vacant

404180

șef serviciu

S

II

2

Bucățică Liliana

278213

inspector

I

S

superior

3

Nicolescu Peltecu Mariana

278107

inspector

I

s

superior

4

Isa Leila

278153

inspector

I

s

superior

5

Temporar vacant -Zică Silvia

278232

inspector

I

s

superior

tdgLA JUDEȚUL CONSTANȚA ra'm MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

6

Dindelegan Ramona Liliana

278095

inspector

I

S

superior

7

Varvara Mihaela

278154

inspector

I

S

superior

8

Muharem Zubeide

421521

inspector

I

s

superior

9

"Grigore Alina'

278223

.....- ---------

inspector

.. . j .

..... ' s

superior ’"

...

----.

-- ---------------

-----------....

10

Dospinescu Gabriela Maria

278204

inspector

I

s

superior

11

Cristea Elena

278141

inspector

I

s

superior

12

Ștefănoiu Alina

404535

inspector

I

s

principal

13

Bileca Patricia

278265

inspector

I

s

principal

14

Temporar vacant -Ștefănoiu Nicoleta

278155

inspector

I

s

principal

15

Vatră Mariana Cristina

278194

inspector

I

s

principal

16

Vangheliei Simona Diana

278161

inspector

I

s

principal

SERVICIUL

URMĂRIRE ȘI EXECUTARE SILITĂ

1

vacant

278237

șef serviciu

s

II

2

Drăghici Adrian

278244

inspector

I

s

superior

3

Sgaverdea Cosmin Ionuț

278252

inspector

I

s

superior

4

Mihale Laurențiu Stelian

278269

inspector

I

s

superior

5

Bănică Ștefan

278253

inspector

I

s

superior

6

Voicu Viorel

278273

inspector

I

s

superior

7

Grigoraș Gabriel Ionuț

278288

inspector

I

s

superior

8

Șerban Corina

278251

inspector

I

s

superior

9

Drăgan Iolanda

278147

consilier

I

s

superior

gonstaa/7^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA gy ffl MUNICIPIUL CONSTANȚA WAy CONSILIUL LOCAL

10

Pilici Mihai

278263

inspector

I

S

superior

11

Temporar vacant -Novac Sorina

404173

inspector

I

s

principal

..12

Ghiocel George____

. 278149

inspector

I

s

principal

13

Temporar vacant -Soroceanu Cristina

404199

inspector

I

s

principal

Temporar ocupat - Orș Virgil

404199

inspector

I

s

principal

14

Brandi Iani

278163

inspector

I

s

asistent

15

Halii Denis

404198

referent

III

M

superior

SERVICIUL ANALIZĂ, CONSTATARE ȘI CONTROL

1

Temporar vacant -Aldea Cristina

278126

șef serviciu

S

II

Temporar ocupat - Gheorghe Elena Cornelia

278126

șef serviciu

S

II

BIROUL ANALIZĂ RISC ȘI CONTROL

1

Teișanu Andreea

421513

șef birou

S

II

2

Nasurla Bilsen

278127

consilier

I

S

superior

3

Abagiu Dragoș George

404177

inspector

I

S

superior

4

Filip Cristina

278114

inspector

I

s

superior

5

Șandru Angela

278106

consilier

I

s

superior

6

Tones Elena

278128

inspector

I

s

superior

7

Mitea Anca Luiza

278241

inspector

I

s

superior

8

Lefter Mihaela

278133

inspector

I

s

superior

9

Temporar vacant -Iorov Andreea

278115

inspector

I

s

superior

4 JUDEȚUL CONSTANȚA jtj MUNICIPIUL CONSTANTA ®    CONSILIUL LOCAL

10

Chițju Nadia Georqiana

278143

inspector

I

S

superior

11

Șerbu Răzvan Iulian

404210

inspector

I

s

superior

12

Lomnaru Simona

278219

inspector

1

s

superior

13

Fecu Adrian Nicolae

278247

inspector

I

s

superior

14

Oprescu Mădălina

404220

inspector

I

s

superior

15

Moldoveanu Dan Alexandru

278230

inspector

I

s

principal

16

Temporar vacant -Carabașu Costin

421533

inspector

I

s

principal

BIROUL CONSTATARE ȘI CONTROL

1

Temporar vacant -Târpă Constantina

421511

șef birou

s

II

Temporar ocupat -Carabașu Costin

421511

șef birou

s

II

2

Miclăuș Cătălin

278130

inspector

I

s

superior

3

Temporar vacant -Pîrlea Brîndușa Mihaela

278185

inspector

I

s

superior

4

Năsălan Simona Brîndușa

278188

inspector

I

s

superior

5

Bălan Ecaterina Alise

278112

inspector

I

s

superior

6

Ilina Cristina

278131

inspector

I

s

superior

7

Temporar vacant -Nurla Sever

278233

inspector

I

s

superior

8

Călugăr Nicolae

278138

inspector

I

s

superior

9

Căruntu Anamaria Cristina

404215

inspector

I

s

superior

10

Petre Costel

404222

inspector

I

s

principal

11

Apostol Claudiu

278271

referent

III

M

superior

12

Pilici S. Mihai

278289

referent

III

M

superior

t JgLJL JUDEȚUL CONSTANȚA

ETffl MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

SERVICIUL AGENȚIA FISCALĂ NR. 1

1

Temporar ocupat -Târpă Constantina

278146

șef serviciu

s

II

2

"Enăche Sorin' Adrian

278186

inspector

I

s

superior

3

Rida Georgel

278175

inspector

I

s

superior

4

Tîrnă Claudia Felicia

278160

inspector

I

s

superior

5

Nistor Carmen

278261

inspector

I

s

principal

6

Argatu Ana Maria

404530

inspector

I

s

principal

7

Calaigi Ștefan

404212

inspector

I

s

principal

8

vacant

404174

inspector

I

s

principal

9

Vangheliei Isabela

278258

inspector

I

s

asistent

10

Rașid Filis

404176

inspector

I

s

asistent

11

Temporar vacant -Dumbravă Cătălina

278268

inspector

I

s

asistent

SERVICIUL AGENȚIA FISCALĂ NR. 2

1

Gheorghe Garofil Mariana

278184

șef serviciu

s

II

2

Nazim Feigan

278169

inspector

I

s

superior

3

Stan Arina Carmela

278214

inspector

I

s

superior

4

Băețică Magdalena

278167

inspector

I

s

superior

5

Mănăilă Aurora

278168

inspector

I

s

superior

6

Toader Răzvan

278239

inspector

I

s

superior

7

Roșioru Mirela

278234

inspector

I

s

superior

8

Șofei Mariea

278189

inspector

I

s

superior

9

Vangheliei George

278206

inspector

I

s

superior

10

Bujeniță Roxana

278209

inspector

I

s

superior

JgLX JUDEȚUL CONSTANȚA tQffl MUNICIPIUL CONSTANȚA V CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. HCL nr.


11

Dumitru Răzvan Alexandru

278152

inspector

I

S

principal

12

Temporar vacant -Spînu Emilia

278178

inspector

I

s

principal

.13 _

Borș Iulia

____ _ 404166

inspector

I

s

principal

14

Hagi Aurora

278216

inspector

I

s

principal

15

Stoian Daniela

404219

inspector

I

s

principal

16

Apostol Andreea

278157

inspector

I

s

asistent

17

Licuță Carmen Elena

278201

referent

III

M

superior

18

Chelărescu Simona Elena

278181

referent

III

M

superior

SERVICIUL AGENȚIA FISCALĂ NR. 3

1

Temporar ocupat -

Anghel Ștefania Rodica

278166

șef serviciu

S

II

2

Ispas Teodora

278222

inspector

I

S

superior

3

Zărnescu Carmen

278190

inspector

I

S

superior

4

Buzatu Mariana

278151

inspector

I

S

superior

5

Roșu Gabriela

278197

inspector

I

S

superior

6

Temporar vacant -Panaitescu Robert

278117

inspector

I

S

superior

7

Goga Mia

278125

inspector

I

S

superior

8

Temporar vacant -

Anghel Ștefania Rodica

278119

inspector

I

S

superior

9

Giugică Mariana

404175

inspector

I

S

superior

10

Manea Oana

278156

inspector

I

S

superior

11

Jenaru Valentin Cristian

278177

inspector

I

S

principal

12

Brătianu Carmen

278225

inspector

I

S

principal

13

Temporar vacant

- Băraru Cristina Oana

404178

inspector

I

s

principal

t m A JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 HCL nr.


Temporar ocupat - Mihai Alina Georgiana

404178

inspector

I

S

principal

14

Dobre Adriana

278226

inspector

I

S

principal

~ 15"

Temporar vacant - Cicîo Dana Cristina

2/8199

--- ----- -

Inspector

I '

s

asistent

- -------

------

.....- --------

16

Filip Mioara Cătălina

278182

inspector

I

s

asistent

17

Suliman Camelia Nicoleta

278084

inspector

I

s

asistent

18

Carabașu George

404553

referent

III

M

principal

SERVICIUL AGENȚIA FISCALĂ NR. 4

1

vacant

278208

șef serviciu

S

II

2

Cantaragiu Diana

278174

inspector

I

S

superior

3

Moldovan Georgiana Raluca

278249

inspector

I

S

superior

4

Balgi Nurgihan

278227

inspector

I

S

superior

5

Petrescu Otilia

278212

inspector

I

s

superior

6

Ismail Gianer

278240

inspector

I

s

superior

7

Ungureanu Nicoleta

278148

consilier

I

s

superior

8

Dudaș Dezideriu Odet

278079

inspector

I

s

superior

9

Anghel Larisa

278203

inspector

I

s

principal

10

Cioti George

278284

inspector

I

s

principal

11

Pascu Tudor Nicolae

278245

inspector

I

s

principal

12

vacant

278192

inspector

I

s

asistent

13

Marcu Valentina

278162

referent

III

M

superior

14

Paris Dumitru

404217

referent

III

M

asistent

£ JUDEȚUL CONSTANȚA fit MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 HCL nr.SERVICIUL AGENȚIA FISCALĂ NR. 5

1

Lăzăroaia Florin

404531

șef serviciu

S

II

“2“"

Cristian

278235

- .......- -- - -

' “inspector '

------ i

... 5

"" superior ”

-----------------

-

....... ..........

------------- ----

3

Lepăr Daniela

278279

inspector

I

S

. superior

4

Gimpirea Mirela

278278

inspector

I

s

superior

5

Gogoașe Monica

278144

inspector

I

s

superior

6

Uzun Dumitru

278134

inspector

I

s

superior

7

Benciu Floarea

278092

inspector

I

s

superior

8

Munteanu Roxana

278090

inspector

I

s

principal

9

Alexa Georgiana

278108

inspector

I

s

principal

10

Cristian Nicolae Norocel

278274

inspector

I

s

principal

11

Strâmbeanu Camelia Ionela

278083

inspector

I

s

asistent

12

Parocescu Corina

278200

referent

III

M

superior

SERVICIUL AGENȚIA FISCALĂ NR. 6

1

Enache Simona Monica

278105

șef serviciu

s

II

2

Aldea Răzvan Gabriel

278139

inspector

I

s

superior

3

Prodan Carmen

278170

inspector

I

s

superior

4

Ghiza Marilena

278116

inspector

I

s

superior

5

Ciobănică Mădălina

278171

inspector

I

s

superior

6

Barbu Ștefana

278110

inspector

I

s

superior

7

Temporar vacant - Ciauș Filiz

278221

inspector

I

s

superior

8

Munteanu Daniela

278207

inspector

I

s

superior

9

Pavel Daniela Florența

278229

inspector

I

s

superior

ROMÂNIA

i m JL JUDEȚUL CONSTANȚA fflEj jt MUNICIPIUL CONSTANȚA consiliul local

10

Aii Melian Rodica

278096

inspector

I

S

superior

11

Guci Mihaela Steliana

278259

inspector

I

S

principal

12

Văleanu Lavinia Adelina

404167

inspector

I

S

principal

13

Temporar vacant -Urechescu Mirela

278254

inspector

I

S

principal

Temporar ocupat - Beciu Mirela

278254

inspector

I

S

principal

14

Uzun Theodora

278077

inspector

I

S

principal

15

Dardac Alexandru

278113

inspector

I

s

principal

16

Savu Luiza Antoanela

404218

inspector

I

s

principal

17

Ciocan Elena

278179

inspector

I

s

asistent

18

Novac Simona

278180

inspector

I

s

asistent

19

Temporar vacant -Agafiței Constantina

278122

inspector

I

s

asistent

Temporar ocupat - Pescu Ștefan

278122

inspector

I

s

asistent

20

Dăineanu Roxana Valentina

278109

inspector

I

s

asistent

21

Zugravu Ramona

278215

inspector

I

s

asistent

22

Constantin Laura Veronica

421510

inspector

I

s

asistent

23

Rotaru Alexandru

278140

inspector

I

s

asistent

SERVICIUL TAXE SPECIALE ȘI LOCALE

1

Temporar ocupat - Iosif Alexandru

426287

șef serviciu

s

II

2

Temporar vacant -Stercu Marilena

278242

inspector

I

s

superior

3

Sălceanu Dinu Lucian

278150

inspector

I

s

superior

4

vacant

404538

inspector

I

s

principal

5

Stamate Georgeta

404182

inspector

I

s

principal

to. % JUDEȚUL CONSTANȚA Ejffi MUNICIPIUL CONSTANȚA V CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2

HCL nr. M


6

Manea Neculai

426283

referent

III

M

superior

7

Brașoveanu Traian

426289

referent

III

M

superior

8

Pilici C. Mihai

278198

referent

III

M

superior

-

-vacant------ - -

.426.288

- : - - - -......

TTT

- -- - -

... ..

.....- ----- --

-......- ..........

SERVICIUL MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

1

Temporar ocupat - Guriță Camelia

404534

șef serviciu

s

II

BIROUL MANAGEMENTUL ELECTRONIC AL DOCUMENTELOR

1

Marin Cornel

278195

șef birou

s

II

2

Petrescu Liliana Florentina

278210

consilier

I

s

superior

3

Ursu Aida

278220

inspector

I

s

superior

4

Șiscu Elvira

278142

inspector

I

s

superior

5

Temporar vacant -Florescu Alina

278088

inspector

I

s

principal

6

Dumitrache Marioara

278145

referent

III

M

asistent

BIROUL MANAGEMENTUL FIZIC AL DOCUMENTELOR

1

Antoniu Adina

278158

șef birou

S

II

2

Olteanu Bogdan

278243

inspector

I

S

superior

3

vacant

278217

inspector

I

S

superior

4

Crăciun Ionela

278173

inspector

I

s

superior

5

Gimurtu Stelian

404536

inspector

I

s

principal

6

Ghioca Dimciu

278196

inspector

I

s

asistent

7

Prâșcoveanu Radu

278080

inspector

I

s

asistent

constan74 ROMÂNIA

tJgJL JUDEȚUL CONSTANȚA EM MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

8

vacant

404539

inspector

I

S

superior

9

Raicu Iuliana

404537

referent

III

M

superior

10

Temporar vacant -Groze Georgiana

421519

referent

III

M

asistent

i i"-

' D ă scă i e sc u I o n u ț

278236“ ’

•------ - - -- -

referent

nr

- ~ jv|       —

‘ " asistent ”

_ ------------

' -----•---------

-------------

- - -.....

12

Temporar vacant -Frigioi Elena

278165

referent

III

M

asistent

13

Cumita Marioara

curier

G/M

Nr. total de funcții publice de conducere

Nr. total de funcții publice de execuție

Nr. total de funcții publice

Nr. total de funcții contractuale de conducere

Nr. total de funcții contractuale de execuție

Nr. total de posturi din cadrul autorității/ instituției publice

Total, din care:

25

223

248

0

1

249

ocupate

16

211

227

0

1

228

vacante

9

12

21

0

0

21

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CON i cvaScMNEAZÂ


SECRETAR,


MARCELA ENACJ4E