Hotărârea nr. 434/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 213/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 213/2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de__3-V 'XOVV

Luând în dezbatere :

- referatul de aprobare înregistrat sub nr. 200255/17.10.2019 a domnului primar Decebal Făgădău,

-raportul ele specialitate nr.203256/21.10.2019 al Serviciului resurse umane, -avizul Co misiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

-avizul Co misiei de specialitate nr. l-de studii, prognoze economico- sociale, buget, finanțezi administrarea domeniului public și privat al municipiului Constața.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.c ,art. 196 alin. 1 lit. a, art. 610 și art. 611 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.,1 Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 213/2017 privind aprobareci organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, conform anexelor nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.,2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 213/2017 rămân neschimbate.

Arț.,3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Serviciului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        pentru, "

împotrivă, .— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție______'X consilieri din cff ^-membri.

PREȘEDINTEȘ


DINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACțiE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

constantaPRIMAR MUNICIPIUL CONSTANTA 1


CABINET PRIMAR


CABINET VICEPRIMAR

1


«-


VICEPRIMAR 1

1


VICEPRIMAR 2

1


>


Anexa nr.l la HCLM nr.CABINET VICEPRIMAR

1ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


STAT DE FUNCȚII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA


xrL

33aBK0SSTRUGTURA»»S

«DEMNITATE? SpubEicaW

^KWKEuricțial

publicăî?3SSBHJ

Ri

iprofesjonEH*

SSMMBFuricțiăJcoritrăctualăȘM^»

Observații'

«|as|

»Nivelj sstuduș

< .. r

DEMNITARI

1

Făqădău Decebal

Primar

2

Răsăuteanu Costin Ioan

Viceprimar

3

Babu Dumitru

ViceDrimar

SECRETAR GENERAI MIINTCTPTii

.........

--

•• ,

1

391339

Enache Marcela

Secretar general municipiu

s

STRUCTURI SUBORDONATE PRIMARULUI

1 CABINET PRIMAR

1

Floroiu Ilie

Consilier

IA

s

2

Petre Mihai

Consilier

IA

s

3

Pâriol Marian

Consilier

IA

s

4

Fuior Cristian Dumitru

Inspector specialitate

IA

s

5

Benciu Andreea

Inspector «snArialrtaf-p

deb

s

1 •

CABINET VICEPRIMAR .

1

Ștefan Andreea Roxana

Inspector specialitate

deb

s

CABINET VICEPRIMAR

1

VACANT

Inspector specialitate

deb

s

.*        . v . -

>  . . . :   SERVICIUL RESURSE UMANE

1

391405

Bobeș La ura

Sef serviciu

îl

s

2

391406

Sârqhie Dorina

Consilier

i

Superior

s

3

391407

Arsene Mădălina Denisa

Consilier

i

Superior

s

4

391408

Draahici Gabriela

Inspector

I

Superior

s

5

391409

Ciora Stefania

Inspector

I

Superior

s

6

391411

Buior Maria

Consilier

I

Superior

s

7

440744

Moroianu Mirela Mona

Consilier

I

Superior

s

8

391412

TEMPORAR VACANT Ilina MipaIa

Inspector

I

Principal

s

9

450141

Ciubotariu Adriana

Consilier

I

Superior

s

10

473190

Cazacu Mihaela

Consilier

I

Asistent

s

11

473191

VACANT

Consilier

I

Debutant

s

12

473192

VACANT

Consilier

I

Debutant

s

13

Dumitru Gabriela

Psiholoq

practicant

s

C(

5MPĂRTIMENT CONTROL INTERN MANAGERIAL

'

1

473176

Dumitru Alina Daniela

Consilier

I

Principal

s

2

473177

Petre Mihaela

Consilier

I

Asistent

s

3

473178

Georqescu Constantin

Consilier

I

Superior

s

COMPARTIMENT DOCUMENTE CLASIFICATE X

XX'X

1

473179 IVACANT

Consilier

I

Superior

S

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE SI ADI-URI

1

Babu Georgiana

Inspector qnprialitah»

I

s

2

VACANT

Inspector qnprialitat-a

II

s

3

Altoonche Alina Constantina

Inspector «țnprialirat-p

debutant

s

/ v         COMPARTIMENT RELAȚII EXTERNE SI INVESTITORI

r'...     ■-  \

1

1

392071

Abduraim Sirin

Inspector

I

Superior

s

2

392073

Petcu Cornelia Maria

Inspector

I

Superior

s

3

392070

Resul Senia

Inspector

I

Principal

s

4

392077

Vasile Cristian

Inspector

I

Asistent

s

COMPARTIMENT COMUNICARE SI RELAȚII MASS MEDIA

1

392072

Lare Luminița

Inspector

I

Asistent

s

2

392075

Bă rboMenela-Gea n i n a

Inspector      1

I

Asistent

s

3

392074

Sobarb Diana \

•. xXtcr      ;

Inspector     I

I

Superior

s

t

X

Npi

xrt

<^TW9STRUGWRAlASjlWSiC.

<EUNCȚpIA.DE«

Wub£ică^

«tîi'dfe <;’:Furicțiaf

publicăSra&sfi*

-profesionali

jKț'uâii?

MrM'S.i.' i Funcția contractuală^:      2

’iTreantă?

>!«.•»• ir fNiver

Tstuau

Sgjconducereafts

iciasă-

|B|WereV\

'.1             . 7    r

/ V executie^^

.OBSERVAȚII

4

473275

Deoanca Adriana

Inspector

I

Superior

s

5

473276

Musat Oana Diana

Inspector

I

Asistent

s

6

473277

Draaomir Octavian

Inspector

I

Asistent

s

1

473180

Lățea Fabiola Iuliana

Sef birou

II

s

A NIT

?X7 A T A

2

391340

Aramă Felicia

Auditor

I

Superior

s

tĂA

3

391341

VACANT

Auditor

I

Superior

s

i iri n

a xrn

ta'^A

4

391343

VACANT

Auditor

I

Principal

s

1 1NK.

5

473181

Ionită Adelina

Auditor

I

Asistent

s

6

473182

VACANT

Auditor

I

Principal

s

COMPARTIMENT MANAGERI DE PROIECTE

1-

-

VACANT

Consilier - Manager

IA

s

2

VACANT

Consilier - Manager proiect

IA

s

3

VACANT

Consilier - Manager proiect

IA

s

COMPARTIMENT STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALA SI MARKETING

1

VACANT

Inspector specialitate

IA

s

2

VACANT

Inspector specialitate

II

s

3

VACANT

Inspector specialitate

Debutant

s

COMPARTIMENT RE LAI

ril CONSILIUL LOCAL SI ADMINISTRAȚIA LOCALA

1

473183

VACANT

Consilier

I

Superior

s

2

473184

Iorqovan Corina Despina

Consilier

I

Superior

s

3

473185

Schell Daniela

Consilier

I

Superior

s

4

473186

Milea Ionela

Consilier

Principal

s

5

473370

Nenu Iulia Cristina

Consilier

I

Asistent

s

SERVICIUL PREGĂTIRE ȘEDINȚE CONSILIUL LOCAL

1

VACANT

Sef serviciu

2

VACANT

Inspector specialitate

IA

s

3

Ciorbaru Mihaela

Inspector specialitate

I

s

4

Croitoru Cristina

Inspector specialitate

II

s

COMPARTIMENTUL AR

HIVĂ

1

Dore Aurelia

Inspector specialitate

I

s

2

Tănase Cristina

Inspector specialitate

I

s

3

Onofrei Mihaela

Arhivar

II

M

4

Camaras Daniel

Arhivar

II

M

-       DIRECȚIA FINANCIAR

LĂ.

1

391608

Frigioiu Marcela

Director executiv

II

s

2

391609

Gheorghe Georgeta

Director executiv adi

II

s

SERVICIUL FINANCIAR BUGET

1

391610

Dobre Oana

Sef serviciu

II

s

2

391611

Mirauta Emanuela Magdalena

Inspector

I

Superior

s

3

391612

Herda Elena

Consilier

I

Superior

s

4

391613

Hâncu Doina

Inspector

I

Superior

s

5

391614

Rațiu Ana Mirela

Consilier

I

Superior

s

6

391615

VACANT

Inspector

I

Superior

s

7

391616

Licuriceanu Cristinel

Inspector

I

Superior

s

8

391617

Țigănită Liliana

Inspector

I

Superior

s

9

391618

Stan Tatiana

Referent

III

Superior

M

10

473188

Minca Dana

Inspector

I

Principal

s

11

Vrâncianu Panciu Rodica

Casier

M

12

Ciobotea Nicoleta

Casier

M

13

Florea Oana Maria

Casier

M-

14

Toader Mariana-'l-i -

-------. i

.-.i.......

Casier          XiS.

M

g

tes

F>U*^STRUGTURA'aa&lMf2

îp.ElftNIÎFAiret

«puBEeXw

mS®BXFuncția:publicăSWfâ^

jggșa

«profesional.;

•*NiveȘ

BfflfHS^FOncjiălco'ntră'ctualăMSaaW^i

||r?eăpfajl

o

OBSERVAȚII,

^Numele $p re nume 1 e/Avacâ ritî SS&^^tenTOorawHBSKi

s

ERVICIUL CONTABILITATE

1

391619

Petcu Lenuta

Sef serviciu

II

s

?

391620

Roșea Alexandru Georqe

Inspector

I

Superior

s

3

391621

Beciu Maria

Consilier

I

Superior

s

4

391622

Tudor Andreea Luciana

Inspector

I

Superior

s

z

jnc;

?CW

5

391624

Zaharia Mirela

Inspector

I

Principal

s

6

391625

Ciocan Mariana

Inspector

I

Superior

s

HCEM

NR.

V1 Y :

- xk

7

391626

Damian Alina Elvira

Consilier

I

Superior

s

8

391526

Nedelcu Veronica

Consilier

I

Superior

s

9

440779

Moise Elena

Inspector

I

Asistent

s

10

473189

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

■< : .

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

1 '

‘ — 1

1

391372

rinzariu irina Koxana SUSPENDAT

Direciur cacuuIiv

II

s

2

391373

Dinescu Fulvia Antuanela

Director executiv adi

II

s

SERVICIUL JURIDIC

1

391413

Voicu Iuliana

Sef serviciu

II

s

2

391414

Dumitru Andreea

Consilier juridic

Principal

s

3

391416

TEMPORAR VACANT Turbureanu Luana Cristina

Consilier juridic

I

Asistent

s

4

391417

Zână Aurora

Consilier juridic

Superior

s

5

391418

TEMPORAR VACANT - Pavel Alina

Consilier juridic

Principal

s

Radutoiu Iuliana

Consilier juridic

Principal

s

6

391419

Motoci Mirela

Consilier juridic

Superior

s

7

391420

Gănuci Alina

Consilier juridic

I

Asistent

s

8

391421

Călin Viorela Mirabela

Consilier juridic

Superior

s

9

391423

Beca Luminița

Consilier juridic

I

Superior

s

10

391424

Guci Maria

Consilier juridic

Superior

s

11

391425

Canciu Ioana Adina

Consilier juridic

I

Asistent

s

12

391427

Dinescu Roxana Maqdalena

Consilier juridic

Principal

s

13

391428

Stanca Adriana

Consilier juridic

I

Principal

s

14

391429

Stoicescu Emanuela Rodica

Consilier juridic

I

Superior

s

15

440747

Coiocaru Mădălina

Consilier juridic

Superior

s

16

440749

Aconstantinesei Luana

Consilier juridic

Asistent

s

17

450142

Huleni Aura

Consilier juridic

Asistent

s

COMPARTIMENT EVID

ENTĂ ACTE P

ROCEDURALE

1

440746

Marin Nicoleta

Consilier

Superior

s

2

391430

Pîrvu Claudia

Referent

III

Superior

M

3

391431

Bacale Liliana

Inspector

Superior

s

4

391432

Mihal Mariana

Inspector

I

Asistent

s

St

IRVICIUL AUTORITA

TE TUTELARĂ

1

391374

Liuta Mihaela

Sef serviciu

II

s

2

391376

Cabuz Mariana

Consilier

Superior

s

3

391379

Bosoi Mirela

Inspector

I

Superior

s

4

391380

Murqu Florentina

Consilier

I

Superior

s

5

391381

Nicolae Cristina

Inspector

I

Superior

s

6

391383

Târpan Mihaela

Referent

III

Superior

M

7

391384

Tăndărescu Mirela

Inspector

I

Superior

s

8

391386

Mihalache Tasica

Inspector

I

Superior

s

9

391388

Breazu Marcela

Inspector

Superior

s

10

391389

Funda Carmen

Inspector

I

Superior

s

11

391391

VACANT

Consilier

I

Superior

s

12

440753

TEMPORAR VACANT Nicolae Ionela

Inspector

I

Asistent

s

13

440752

Parteca Tincuta

Referent

III

Superior

M

14

Simionesei Verona Anaela

Psiholoq

specialist

s

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI ÎNDRUMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRI

ETARI

1

391433

Nica Vtorei Mircea

Sef serviciu

II

s

2

473198

Cosma Adina

Inspector

I

Superior

s

3

473199

Gheorqhe Manda Mirela

Inspector

I

Superior

s

4

473200

Gonqea Eduard Flavius

Inspector

I

Superior

s

5

473201

Ou Costel

Inspector

I

Superior

s

6

473202

Vecerdea Simona

Inspector     i

I

Superior

s

7

473206

Uzun AlexandraiTpa!        .

IL i

Inspector

I

Principal.

. . S.2

-'--i........

'riS

SW^STRUGTURAWW^

,FUNCȚJA;DEj|

W8SSSaEuncțlai

publică2aW^S4

(profesionali

SNivel* ’studîig

aSKaaWlîuncțiacontrâctualăMWPSS

«TreaptaS Ptof/<qcad

ISiK

jDEMfiilTATEt

■«^pîÎbSgaSI

mKțonduceregsfe

fejasl

SNiyeKf

.observații;

8

391440

Bafane Aura Mihaela

Inspector

’I

Superior

S

9

391442

liru Iuliana

Inspector

I

Superior

s

10

476118

VACANT

Inspector

Debutant

s

D

[RECTIA ACHIZIȚII SI INVESTIȚII PUBLICE

1

391582

Nita Mihaela

Director executiv

II

s

Ah

TXA E7

-> l- i /? 1

1

2

391583

Nanu Daniela

Director executiv

II

s

UCI

ÎO

adi.

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

391584

TEMPORAR VACANT -Mutalâp Ghiulnihal

Șef serviciu

II

s

TEMPORAR OCUPAT - Dragan

2

391587

Manea Nilghiun

Consilier achiziții publice

I

Superior

s

3

391522

Kiru Sofian

Consilier achiziții publice

I

Superior

s

4

391591

VACANT

Consilier achiziții publice

I

Superior

s

S

391599

Son Monica Laura

Consilier achiziții publice

I

Superior

s

6

440775

VACANT

Consilier achiziții Dublice

I

Superior

s

7

440776

Jercea Alina

Consilier achiziții publice

I

Superior

s

8

391588

Dragan Andreea SUSPENDAT TEMPORAR

Consilier achiziții publice

I

Principal

s

9

391607

Popa Alexandru Mihaela

Consilier achiziții publice

I

Principal

s

10

473207

Bucur Daniela

Consilier achiziții publice

I

Asistent

s

11

473208

Apostol Florentina Andreea

Consilier achiziții publice

I

Asistent

s

12

473209

Omer Ozlem

Consilier achiziții publice

I

Asistent

s

13

473211

Raicu Mihai

Consilier achiziții publice

I

Asistent

s

14

473212

Popa Ionela Nicoleta

Consilier achiziții publice

I

Superior

s

15

473213

Mihai Figan

Consilier achiziții publice

I

Superior

s

16

440778

VACANT

Consilier achiziții publice

I

Principal

s

SERVICIUL INVESTIȚII

1

391594

TEMPORAR OCUPAT Filip Marian

Șef serviciu

II

s

2

391596

Turtoi Mirela Iuliana

Consilier

I

Superior

s

3

391597

Tudoran Razvan Mălin

Inspector

I

Superior

s

4

391598

TEMPORAR SUSPENDAT Filip Marian

Inspector

I

Superior

s

5

391601

Ion Denisa Maria

Inspector

I

Superior

s

6

440768

Diaconu VioreJ

Inspector

I

Superior

s

7

440769

Toma Elena

Inspector

I

Superior

s

8

440770

Ghena Alexandra

Inspector

I

Asistent

s

COMPARTIMENT IMPLEMENTARE P

3OGRAME LOCUINȚE

1

391602

Raiciu Daniel Naciu

Consilier

I

Superior

s

2

440773

Furnea Dorin

Inspector

I

Superior

s

3

473214

Udrea Valeria Elisabeta

Inspector

I

Superior

s

DIRECȚIA TEHNIC ADMINISTRAT

IV

1

473215

Căruntu Eugen

Director executiv

II

s

2

473216

Dragomir Mariana Cristina

Director executiv arii.

II

s

SERVICIUL ADMINISTRATIV. TEHNICO-ECONOMIC

1'

440715

TEMPORAR OCUPAT,Pinzariu Irina Roxana     .

Șef serviciu

.            4

II ......

Ș

_ ___

DETAȘAT SPITVBL. . .

TJr

/Crt

•WtWSTRUGrrURA®HWWB

FUNCJIAJDEj

WSffl»Funcțiaipublică^.«tn^

feGra^uîW fprofestonal?

^Nivel îstudii*

k •’ "-a i&SfSRuricțiai;contractuală""'«c'i, •'

^reartatg profyaîgrad

.'OBSERVAȚII

||||||

iNumele^p'renumele/AvacânH

•DEMNITATeI

*p6bScă»

IGIasa

’ ”‘1# CO^UC^^&S

âSârfe^*uție ntMîi

sNiyel'

2

391492

VACANT

Inspector

i •

Superior

s

-

3

391498

Tifu Raluca

Inspector

I

Superior

s

4

391491

Mosora Anișoara

Inspector

I

Superior

s

5

391495

Enache Doinita

Inspector

I

Superior

s

6

391493

Sescioreanu Cristea Irina

Inspector

I

Superior

s

7

391509

Taranu Alexandru Mircea

Inspector

I

Principal

s

A

.A LA

8

391490

Patache Ionela

Inspector

I

Asistent

s

/l

(/?(i , o

f\lc.

9

450147

Ciobanu Gabriela

Inspector

I

Asistent

s

HCLM j

4R.L

sjy

10

450148

Memiș Kenan

Inspector

I

Asistent

s

p - 1 r -

11

391494

Florea Elena Constantina

Inspector

I

Asistent

s

12

450149

Stuparu Corneliu

Inspector

I

Asistent

s

COMPARTIMENT TEHNIC. REPARAȚII SI ÎNTREȚINE

RE

X

□aiiuuicbcu i iui iii

HU!!C!V‘r

2

Manoilă Dan

Muncitor calificat

ii

M/G

3

Moise Mircea

Muncitor calificat

II

M/G

4

Bucur Gabriel

Muncitor calificat

III

M/G

5

Vaqner Valentin

Muncitor calificat

III

M/G

6

Tone Petre

Muncitor calificat

IV

M/G

COMPARTIMENT GESTIONAREA BAZEI MATERIALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

1

VACANT

Consilier

IA

S

2

VACANT

Consilier

IA

S

3

Dumbravă Andreea

Consilier

II

S

4

Tutuianu Roxana

Consilier

debutant

S

SERVICIUL PROTECȚIE CIVILĂ, SECURITATE, SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ SI SITUAȚII DE URGENTĂ

1

391344

Mocanu Florin

Șef serviciu

II

s

2

473220

Paraipan Daniela

Inspector

I

Principal

s

3

473221

Toma Elena

Inspector

I

Superior

s

4

473223

Constantinescu Luminița Camelia

Inspector

I

Superior

s

5

440735

Ghitulescu Florina Gratiela

Inspector

I

Asistent

s

6

473405

Iancus Sorin

Inspector

I

Asistent

s

7

473406

VACANT

Inspector

Asistent

s

8

473407

Bechet Stela

Inspector

I

Asistent

s

9

391348

Filimon Constantin

Referent

III

Superior

M

10

VACANT

Maqaziner

M/G

.. . .               DIRECȚIA URBANISM

.   ,n-     \

•- •- ' • •

1

391513

Vânturache Mihai

Arhitect sef

II

s

2

473228

VACANT

Director executiv adiunct

II

s

3

473232

VACANT

Director executiv adiunct

II

s

COMPARTIMENT SECRETARIAT TEHNIC

1

473233

Pascale Claudia

Consilier -juridic

I

Superior

s

2

473234

Draqomir Corina Narcisa

Consilier juridic

I

Asistent

s

3

473235

VACANT

Consilier juridic

I

Asistent

s

SERVICIUL AUTORIZĂRI

1

473236

Constantin Nicoleta

Sef serviciu

II

s

2

391515

Lepădatu Diana Simona

Inspector

I

Superior

s

3

391516

VACANT

Inspector

I

Superior

s

4

391517

Ehimov Elena

Inspector

I

Superior

s

5

440794

Szabo Cristina

Inspector

I

Superior

s

6

391525

Chirilă Ioana Dacia

Consilier

I

Superior

s

7

391528

Stana Georqe

Inspector

I

Superior

s

8

391529

Moldovan Lili

Inspector

I

Superior

s

9

391530

Ionescu Daniela Beatrice

Inspector

I

Superior

s

10

391531

Serban Mariana

Inspector

I

Superior

s

11

391532

Dumitru Adrian

Inspector

I

Superior

s

12

391533

Curut Viorica

Inspector

I

Superior

s

13

391534

Stoian Adela

Inspector

I

Superior

s

14

391535

VACANT

Inspector

I

Superior

s

15

440697

Grecu Carmen

Inspector

I

Superior

s

16

391520

Graure Daniela

Inspector

I

Principal

s

17

391539

Iacob Nicoleta

Inspector

I

Superior

s

18

391541

Ochiană Fănel Gabi

Inspector

I

Superior

s

19

391521

Pîrvu Vasilica

Inspector

I

Superior

s

20

391542

Dumitrof Anca

Inspector

I

Superior

s

21

,-..391527

Costea Cătălin               .

.1 . »-

Inspector ."5

I

Principal

■ S ....

.22.:

.-.-..440698

Răileanu Ilda Rosalia -S

’-i S - 1

Inspector

I

Superior

.. S-

I •

SBS&®,'STRUCTURA^WSÎ*H

SFUNGȚIA'DE'

-fâPUBlllCAVK

«MBfNSIEiWâT

publică

£N iveli tea

S&â«ftM6PEuncția5contractua(ătiMsSiJ5f

SNiyelJ tel

sfRUGTURȘSEg

23

391519

VACANT

Inspector

I

' Asistent

S

24

440796

Ilie Voinea Gabriela

Referent de specialitate

II

Superior

SSD

25

473240

TEMPORAR VACANT Despina Laurentiu Marian

Inspector

I

Debutant

S

26

473408

Frîncu Constantin

Inspector

I

Asistent

S

27

473409

Berescu Ruxandra

Inspector

I

Asistent

s

28

473410

VACANT

Inspector

I

Debutant

S

AM]

sXA

LA

2.9

473411

Coman Cristina

Inspector

I

Debutant

s

»

30

473412

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

4M

"LM N?

31

473413

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

JL JL.V

32

473414

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

33

473415

VACANT

IflbUCCLUi

L |

L/euutai IL

_

I

34

440700

Cupsan Teodora

Referent spec.

II

Superior

SSD

COMPARTIMENT AUTORIZARE COMUNICARE VIZUA

LA

1

473243

Dumitru Maria

Inspector

Asistent

5

2

473245

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

3

473246

VACANT

Inspector

Debutant

s

SERVICIUL STRATEGII SI PLANIFICARE URBANA

1

440701

VACANT

Sef serviciu

II

s

2

391523

Gemănaru Ancuta

Inspector

I

Superior

s

3

440704

Stamat Cristina

Inspector

I

Superior

s

4

440705

Staiculescu Simina

Inspector

I

Superior

s

5

440706

Ciorbaru Ize Fabiola

Inspector

I

Superior

s

6

440703

Nicolae Diana

Inspector

I

Principal

s

7

473241

Unqureanu Gabriela

Inspector

I

Principal

s

8

473242

Tutunaru Alina

Inspector

I

Debutant

s

COMPARTIMENT BAZĂ

DE DATE UR

BANE

1

391545

Coman Laura

Inspector

I

Superior

s

?.

473247

VACANT

Inspector

Debutant

s

3

391551

Amzea Sorin Sebastian

Referent spec

II

Superior

SSD

Bl

ROUL INFRASTRUC1

"URA SI RETE

LE URBANE. EFICIENTA ENERGETICA

440754

Giman Iuliu Valentin

Sef birou

11

S

2

440755

VACANT

Inspector

Superior

s

3

440756

VACANT

Inspector

I

Principal

s

4

440757

Lupu Mirela

Inspector

Principal

s

5

440758

Andreescu Oana Mihaela

Inspector

I

Asistent

s

6

440759

Pală Ionuț

Inspector

I

Asistent

s

i • : . ’

: DIRECȚIA PATRIMONIU SI CADASTRU

-r

1

391543

TEMPORAR OCUPAT Florescu Nicoleta

Director executiv

II

s

2

473249

TEMPORAR OCUPAT Gherasim Sorina

Director executiv adjunct

II

s

SERVICIUL PATRIMONIU

1

391556

TEMPORAR OCUPAT Dobrescu Georqiana

Șef serviciu

II

s

2

391557

Andreias Nela

Consilier

I

Superior

s

3

391562

VACANT

Consilier

I

Superior

s

4

391561

Enache Elena

Inspector

I

Superior

s

5

391564

Vasile Nelu

Inspector

I

Suoerior

s

6

391565

Azis Reihan

Inspector

I

Superior

s

7

391552

Blezea Niculina

Inspector

I

Superior

s

8

391568

Ispas Carmen

Inspector

I

Superior

s

9

391571

TEMPORAR VACANT Dobrescu Georaiana

Inspector

I

Superior

s

10

440760

Matei Viorica

Inspector

I

Superior

s

11

440761

Cazan Elena

Inspector

I

Superior

s

12

440762

Patru Alexandru

Inspector

I

Principal

s

13

440763

Draqomir Mirela

Inspector

I

Principal

s

14

440764

TEMPORAR VACANT Labeș Raluca Andreea

Inspector

I

Asistent

s

15

440765

Șapcă Livia Otilia

Inspector

I

Asistent

s

16

440766

Dumitrescu Alexandru

Inspector

I

Asistent

s

17

391574

Gherlan Daniela

Referent spec

II

Superior

SSD

18

.391575

Ciric Alexandra Alina

Inspector     6

. I

Superior

S

.. ..

19'

.■'391577

Gosman Constantin    .«j

• i                *          !

Referent spec

II

Superior

SSD

Wrl

Ierți

?KmV.STRUCTURAWe'?<W

^UNCȚIA-DEf ®EMN'rîÂTEi wpSbEgă®

riiSSa®i^Euhcțialpublică^sff.si»Y*

.Clasa

^profesional?

ÎNiveff tstudii)

•<2iTSl?H<:Func!;ia'contractuală

JsTGuiB

^OBSERVAȚII

S N urne 1 eVp re num e 1 e/**£va câ n £ do ra

20

391578

Fotescu Maqda-

Referent

III

Superior

M

21

391579

Sendre Andreea

Inspector

Superior

s

SERVICIUL CADASTRU

1

391544

TEMPORAR VACANT Florescu Nicoleta

Șef serviciu

II

s

2

391546

Bobu Amelia Carmen

Inspector

I

Superior

s

f=

3

391547

Furtună Costel

Inspector

I

Superior

s

_

KN1

iXA

LA

4

391548

Dode Gabriela

Inspector

I

Superior

s

ț

Li/

i b > op

c

5

391549

Bucovală Raluca

Inspector

I

Superior

s

;!»swe

7

391566

Voinea Elena Paraschiv Anqela

Inspector Inspector

I

Superior Superior

•3 s

o

301 5S4

Inspector

I

Superior

s

9

391555

Stoicea Monica

Inspector

I

Superior

5

10

473250

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

11

473251

Iordache Draqos

Referent spec

II

Superior

SSD

12

391553

Dumitrescu Liliana Sanda

Referent

III

Superior

M

13

VACANT

Referent

IA

M

BIROUL REGISTRU AGRICOL

1

424381

VACANT

Șef Birou

II

s

2

391559

Pufleni Elena

Inspector

I

Superior

s

3

394558

Iambor Dan

Inspector

I

Superior

s

4

391569

GosDodaru Georqiana

Inspector

I

Superior

s

5

391572

Balaban Mihai

Inspector

Superior

s

6

391560

Crîșmaru Nicușor

Inspector

I

Superior

s

7

VACANT

Inspector specialitate

I

S

DIRECȚIA AUTORIZARE SI SPRUIN OPERATORI ECONOMICI

1

391628

Dudaș Camelia

Director executiv

II

s

SERVICIUL AUTORIZARE OPERATO

RI ECONOMICI

1

391629

VACANT

Sef serviciu

II

s

2

391630

Stănisor Carmen

Inspector

Superior

s

3

391632

Vasilescu Mirela

Inspector

I

Superior

s

4

391633

Petrache Liqia

Consilier

I

Superior

s

5

391634

Chiripuci Doina Alina

Inspector

I

Superior

s

6

391635

Parpală Brîndușa

Inspector

I

Superior

s

7

391636

Bolea Elena

Inspector

I

Superior

s

8

391637

Stoicescu Cristina

Inspector

I

Superior

s

9

391638

Popa Carmen Sandv

Inspector

I

Superior

s

10

391639

Chele Loredana

Inspector

I

Superior

s

11

391640

Cheval Vasilica

Inspector

I

Superior

s

12

391641

Iordache Mihaela

Inspector

I

Principal

s

13

391642

Petcu Doina

Inspector

I

Superior

s

14

391643

Gemil Sena

Inspector

I

Asistent

s

15

391645

Garqa Lenuta

Referent

III

Superior

M

SERVICIUL CONTRACTE

1

391644

Haqi Monica

Sef serviciu

II

s

2

391648

TEMPORAR VACANT -Gherasim Sorina

Inspector

I

Superior

s

3

440793

Mocanu Camelia Petruta

Inspector

I

Superior

s

4

391650

Irimia Mariana

Inspector

I

Superior

s

5

391652

Cristea Iuliana

Inspector

I

Superior

s

6

391656

Butuceanu Euqenia Natalia

Inspector

I

Superior

s

7

391658

Sarafu Simona

Inspector

I

Superior

s

8

391659

Andrei Lidia

Inspector

I

Superior

s

9

391631

Griqore Nicoleta

Consilier

I

Superior

s

10

391663

Jarnea Carmen

Inspector

I

Superior

s

11

391664

Lunqu Madalina Georqiana

Inspector

I

Superior

s

12

391665

Udriste Marin

Inspector

I

Superior

s

13

391668

Amzu Gabriel

Inspector

I

Superior

s

14

391649

Caraian Lucv Anqela

Inspector

I

Superior

s

15

391651

Constantin Anica

Inspector

I

Superior

s

16

391654

Ciocea Roxana

Inspector

I

Superior

s

17

391655

Terciu Georqiana Stefania

Inspector

I

Principal

s

18

391657

Tudor Mariana

Inspector ..   7

I.

Superior

s

lff.

37-39.1667

Asan Sibel Ailin

• linsbccUv. •

' ; • ’ J

Inspector:..' .

I

Asistent

s

Nr crt'

STRUCTURA . ’

.FUNCTIADE

Funcția

publică" i " •

Gradul

, profesional»

Nivel studii.,

>       Funcția contractuală

■ •••■*,

“Treapta prof/j-grad

4 *   «

a        «

£

Numele."»prenumele/‘rvacant.

'.i,'*iS^^îtemDorar ”

DEMNITATE U.-'V   O  V

T.PUBLICA

. conducere“i^

Clasa

-conducere

Ni\țel studii

■observații:

- A-

20

473255

VACANT

Inspector

I

Superior

S

21

473256

Mihalica Constantin

Inspector

I

Debutant

S

22

391669

Berea Berqhin

Referent spec

II

Superior

SSD

COMPARTIMENT STUDII SI PROIECTE ECONOMICE

1

473257

Odaqiu Alina

Inspector

I

Asistent

S

LA

2

473258

Dimciaru Valentina

Inspector

I

Asistent

S

3

473259

Cartali Chirana

Inspector

I

Asistent

s

:LMNb

COMPARTIMENT TURISM

1

473260

Badila Alina Petronela

Inspector

I

Superior

s

2

473261

Tataru Diana Olivia

Inspector

I

Asistent

s

DIRECȚIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE

1

391446

VACANT

uireciur executiv

TEMPORAR OCUPAT -Georqescu Raluca Florența

Director executiv

II

s

2

473265

TEMPORAR VACANT -Georaescu Raluca Florența

Director executiv adi.

II

s

TEMPORAR OCUPAT Văduvă Ionut

Director executiv adi.

II

s

SERVICIUL TEHNICO

ECONOMIC

1

391448

Paiu Elena Gabriela

Sef serviciu

II

s

2

391450

TEMPORAR VACANT - Oprea Sorina

Consilier

I

Superior

s

3

440722

VACANT

Consilier

I

Superior

s

4

391449

Grozea Amelia

Inspector

I

Superior

s

5

391451

Pârvu Romfilia

Inspector

I

Superior

s

6

391454

TEMPORAR VACANT Dragomir Nicolae Cristinel

Inspector

I

Superior

s

7

424382

TEMPORAR VACANT -Talpalaru Mihaela

Inspector

I

Superior

s

8

391452

Poenaru Loredana

Inspector

I

Superior

s

9

391455

Celnicu Geanina Adina

Inspector

I

Superior

s

SERVICIUL AMENAJARI URBANE

1

391504

Itoafă Cristina Laurentia

Sef serviciu

II

s

2

391497

Boutros Mihaela

Inspector

I

Superior

s

3

391506

Grosu Cristina

Inspector

I

Superior

s

4

440707

Savu Carmen

Inspector

I

Superior

s

5

440708

Tudor Oana

Inspector

I

Asistent

s

6

391510

VACANT

Referent

III

Superior

M

7

391511

Gorqovan Costin

Referent

III

Principal

M

8

440709

Ștefănescu Andreea Georqiana

Inspector

I

Principal

S

Bl

ROUL SIGURANȚA B

UNURI PUBLICE

1

450146

TEMPORAR VACANT Văduva Ionut

Șef birou

II

S

TEMPORAR OCUPAT Axinte Vasile

2

391508

Manqra Cosmin

Inspector

I

Superior

S

3

440720

TEMPORAR VACANT Axinte Vasile

Inspector

I

Superior

s

4

440718

Istrate Adriana Cristiana

Referent specialitate

II

Superior

SSD

5

440719

Popovici Adina

Inspector

I

Asistent

S

6

440721

Mihalache Cezara Alexandra

Inspector

I

Asistent

S

7

391501

Nedelcu Cornel

Referent specialitate

II

Superior

SSD

SERVICIUL MANAGEMENT DRUMURI SI TRANSPORT PUBLIC

1

473264

TEMPORAR OCUPAT Patrutoiu Maria Mihaela

Șef serviciu

II

S

2

392079

Mola Cristian

Inspector

I

Superior

S

3

392080

Tudoran Oana

Inspector

I

Principal

s

4

391479

Trașca Iulian

Inspector

I

Superior

s

5

391478

VACANT TEMPORAR Bică Alexandru Ștefan

Inspector

I

Superior

s

•6j.

.-..-392078

Nâncu Elena

Inspector-, .,

I

Superior

s

■ - -r,.

'~r.

s;392083--

Duma Teodora

Irispeictbr;-T-1- >

• I

Superior

s

WS®STRUGTURA

.ȘllSTRUCTURA^a

lEUNCTIA-DE; «DEMNgATEa SpubÎkă^

..-Funcția

publică-m-y’-K

.Clasa.

^profesional?

^.V'RS

fețyjjpij

W -'>'>'7Funcția;contrăctuală5®

TMi ?JC

’Npg țcjjj

gilii

temelegprenurrigle/^yacanfi

Si8|'erec?uțî§|sig

Oo^dbVe^.

s^J^execuț

8

440727

Gârbă Cristian Cătălin

Inspectcr

I

Principal

s

9

391476

Telehoi Alexandru

Referent

III

Superior

M

BJ

ROUL SIGURANȚA CIRCULATEI URBANE SI PARCARI

1

473263

Zelca Hristian Ionut

Sef birou

II

s

2

440712

Dinu Verqil

Inspector

I

Superior

s

3

391499

Misoc Tănase

Inspector

I

Superior

s

i

A

NH?

.A 1 A

4

391502

Caracas Camelia

Inspector

I

Principal

s

[

5

440711

Timniu Mihaela

Inspector

I

Superior

s

--------------------------1

HC.LM-

/ £

7

391500

Osman Berna Moloqani Geladet

Referent spec

II

Superior

o SSD

8

440714

Domnulete Narcisa

Inspector

I

Superior

S
ȘFRVTCTIII.

1

VACANT

5>ef serviciu

II

.J

2

Eftincă Ana Maria

Inspector de sDecialitate

II

s

3

Beres Stefania Raluca

Inspector de specialitate

deb

s

4

Prodan Corina

Referent

M

5

VACANT

Referent

M

6

Mosora Roxana TEMPORAR SUSPENDAT

Referent

II

M

7

Văleanu Amold Constantin

Inspector specialitate

II

s

8

VACANT

Referent

deb

M

9

VACANT

Tehnician veterinar

II

M

10

VACANT

Tehnician veterinar

deb

M

11

VACANT

Muncitor necalificat prinzator

I

M/G

12

VACANT

Muncitor necalificat prinzator

I

M/G

13

VACANT

Muncitor necalificat prinzator

I

M/G

14

VACANT

Muncitor necalificat îngrijitor

I

M/G

15

VACANT

Muncitor necalificat îngrijitor

I

M/G

16

VACANT

Muncitor necalificat îngrijitor

I

M/G

17

VACANT

Muncitor necalificat • îngrijitor

I

M/G

SERVICIUL IGIENA PUBLICA

1

391464

Morcov Manoleche Draqoș

Sef serviciu

II

S

2

391465

Apostol Raluca Emilia

Inspector

I

Superior

S

3

391466

Grecu Alin

Inspector

I

Superior

S

4

391467

Finaru Ioana

Inspector

I

Superior

S

5

391468

VACANT

Inspector

I

Superior

S

6

440732

TEMPORAR VACANT -Haroalete Doru Aurelian

Inspector

I

Superior

s

7

391505

Pară Luiza Ioana

Inspector

I

Superior

s

8

391469

Ilie Felicia Cristina

Inspector

I

Asistent

s

9

440731

Patentasu Andreea

Inspector

I

Asistent

s

10

391486

VACANT

Referent

III

Superior

M

11

391471

Radu Lavinia Julieta

Referent

III

Principal

M

SERVICIUL GESTIONARE SPATII VERZI

• - • l'" •

1

391456

Bela Inna Mihaela

Sef serviciu

II

s

2

473262

VACANT

Inspector   g

I

Asistent

s

1 .


op

Nr

cîț>

. ,10, %,

’    < ‘STRUCTURA

-;STRUCTURA^fe

' "1

FUNCȚIA^ DE •DEMNITATE» «PUBLICA®

»*«»      Funcția

publică8W«e>

«Grâdul-?T

profesional

ÎNiteîS

sSȘSfcaK^Funcția contractuală

■■«Treapta* profAgrad

- - ”l

Nivel; studii

OBSERy^JIț

>Numele,Tprenumele/avacant«

conducere^»

Clasa

agsconducere

1

3

391458

Morcov Manolache Ramona

Inspector

I

Superior

s

4

391459

Braduceanu Ioan

Inspector

Superior

s

5

391453

Suruqiu Cătălină

Inspector

I

Superior

s

6

450143

Caracoti Cristina

Inspector

I

Superior

s

7

391460

Cînta Wendy Laura

Inspector

I

Asistent

s

..... A>

* ta

8

440724

Manastureanu Cristina Valentina

Inspector

I

Asistent

s

CLMN

Wsp

  • 9

  • 10

391463

440723

Guef Cătălina

TEMPORAR VACANT - Misa Elena

Inspector

Inspector

I

Asistent

s

1 1

Călin Andreea Ionela

Inspector

Asistent

s

12

440726

VACANT

Kererent

Iii

Asistent

M

_

-

SERVICIUL GESTIONA

RE CIMITIRE

1

391480

Zână Irina

Set serviciu

II

s

2

391483

Barbu Irina

Inspector

I

Superior

s

3

391470

Herda Georqiana

Inspector

Asistent

s

4

391481

Bircă Ioana Ruxandra

Inspector

Asistent

s

5

440729

Nicolae Lucian

Inspector

I

Asistent

s

6

391485

Poenaru Romeo

Referent

III

Superior

M

7

391487

Harabală Euqen

Referent

III

Superior

M

8

391488

Marin Liliana

Referent

III

Superior

M

9

Panait Adriana

Inspector specialitate

i

s

10

VACANT

Referent

IA

M

BIROUL ILUMINAT PUBLIC

1

391472

Patruțoiu Maria Mihaela TEMPORAR VACANT

Șef birou

II

S

Bănică Elena TEMPORAR OCUPAT

Șef birou

II

S

2

391473

VACANT

Consilier

I

Superior

s

3

391477

Pitu Florin

Inspector

I

Superior

s

4

391702

Bănică Elena TEMPORAR VACANT

Inspector

I

Superior

s

5

391869

Grosu Costin

Inspector

I

Principal

s

6

440728

Ismail Levent

Inspector

I

Principal

s

7

391475

Chirilă Gina

Referent spec

II

Superior

SSD

" r

.  ..   DIRECȚIA TEHNOLOGIA INFORMAI

IȚEI SI RELAȚII PUBLICE  •

' .

' T ’T . ' Îl

1

392039

VACANT

Director executiv

II

S

SE

:RVICIUL CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETATENI

1

392057

Dancu Antuanela

Șef serviciu

II

S

2

392047

TEMPORAR VACANT Ion Carmen Doina

Inspector

I

Superior

s

3

392049

Achim Anqelica

Inspector

I

Superior

s

4

392051

Banasu Violeta Cristiana

Inspector

I

Superior

s

5

392053

Fuior Lacramioara

Inspector

I

Superior

s

6

392054

Ene Sînziana

Inspector

I

Superior

s

7

392062

Anastase Alina - Mary

Inspector

I

Superior

s

8

392061

Moldoveanu Ionela Andreea

Inspector

I

Superior

s

9

392063

Bratu Mădălin

Inspector

I

Superior

s

10

450151

Teșuleanu Gabriela

Inspector

I

Superior

s

11

392060

Mărăcinaru Marioara

Inspector

I

Superior

s

12

392064

Vasla Mariana

Inspector

I

Superior

s

13

392058

Arqhiropol Camelia

Inspector

I

Superior

s

14

392065

Festeleanu Steluta

Inspector

I

Superior

s

15

329059

Rusen Mihaela

Inspector

I

Superior

s

16

392066

TEMPORAR VACANT -Accoium Mustafa Levent

Inspector

I

Asistent

s

17

473266

Scarlat Cezar Andrei

Inspector

I

Asistent

s

18

473267

Ivan Daniela

Inspector

I

Principal

s

19

473268

Rădulescu Ionut Gabriel

Inspector

I

Asistent

s

20

392048

Contu Maria

Referent spec.

II

Superior

SSD

21

392050 -

Vasiliu.Gabriela Cristina

,•

.1

Referent      1(

III

Superior

M

•     >. <r , . ■■ ■ i

.....

22

392052 '

Di/mitru. Doinita

     .*-Lnt.':            .

Referent. '   . I

III-

Superior

M

--

'T'

Nr.ț

(crd

V- '• STRUCTURA,

(FUNCȚIA DE sdemnitațe; <pubîSEă^

f Funcția

publică*

Clasa

$ Gradul 'profesional r

<Nivelv studiM

< r Funcția contractuală^”*«1

‘•Treapta prof/Țgrâd

.OBSERVAȚII.'

lot

Numele,-. prenumele/£vacant* ternDOra^^fe^--^

-^STRUCTURA

^•conducere

Sâjcorici ucere

^-“exeâț.e^

.Nivel? studii?

23

392055

Paris Elena

Referent

III

Superior

M

24

392056

Solomon Elena

Referent

III

Superior

M

25

Pușcași Carmen

Inspector specialitate

IA

s

COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

1

473269

Cutova Adriana Cristina

Inspector

I

Asistent

s

2

473270

Urluianu Cristina Ștefana

Inspector

I

Asistent

s

- .   SERVICIUL TEHNOLOC

ÎIA INFORMAȚIEI SI ECHIPAF

IENTE INFORMATICE

1

392040

Toma Cristina Laura

Sef serviciu

II

s

2

392043

Bucovală Draqoș Lucian

Expert

I

Superior

s

A ?

TT^V

A T A

3

392044

Cocos Mihai

Expert

I

Superior

s

AI

NEX

rx LiZ»

Z

s=..-~c

Expert

SuDerior

s

,w *“»»  > W

L

4 /t L ior

joi r-ț—ț

5

392041

VACANT

Inspector

I

Superior

s

j i

6

440784

VACANT

Inspector

I

Superior

s

L-

7

440785

Bechet Rudiard Daniel

Inspector

Asistent

s

8

473271

Coleașă Silvana Roxana

Inspector

Asistent

s

9

473272

Pavel Octavian

Inspector

I

Asistent

s

10

473273

Toma Alexandrina Cristina

Inspector

I

Asistent

s

11

392042

Stanciu Adrian

Referent

III

Asistent

M

f

DIRECȚIA ORGANIZA

RE EVENIMENTE CULTURALE,

SPORTIVE SI SOCIALE

1

392067

Popescu Mihaela

Director executiv

II

S

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVE

NIMENTE

1

473279

Mușat Cosmin Boqdan

Inspector

I

Superior

S

2

392081

Gheorghe Georgiana Cătălina

Inspector

I

Superior

s

3

392082

Preoteasa Georqeana

Inspector

I

Superior

s

4

392085

Mihai Zoita

Inspector

I

Superior

s

5

392084

Unaureanu Constanta

Inspector

Superior

s

6

473278

TEMPORAR VACANT Bică Ionela Alexandra

Inspector

I

Asistent

s

7

440787

Gheorghe Constantin Daniel

Referent

III

Superior

M

8

440786

Roșu Ramona Diana

Inspector

I

Principal

S

COMPARTIMENT PENTRU SOCIETA1

rEA CIVILA SI MINORITĂȚI

1

Petre Lucian

Expert local

I

G

2

VACANT

Inspector specialitate

deb

S

3

VACANT

Inspector specialitate

deb

S

BIROUL MANAGEMENT PROIECTE CULTURALE

SPORTIVE SI S

SOCIALE

1

473280

Vârlan Dorel

Sef birou

II

S

2

473281

Miqit Elena Maria

Inspector

I

Asistent

S

3

473282

Radu Marinela Simona

Inspector

I

Asistent

S

4

473283

Tudoroiu Ioana Cristina

Inspector

I

Asistent

s

5

473284

Verioti Bianca Maria

Inspector

I

Asistent

s

6

473285

VACANT

Inspector

I

Superior

s

DIRECȚIA DEZVOLTARE SI FONDURI EUROPENE

1

391353

Merlă Viorica Ani

Director executiv

II

s

2

391354

Stan Mihaela

Director executiv adi

II

s

, SERVICIUL PREGĂTIRE SI IMPLEMENTARE PROIECTE POR

1

391361

TEMPORAR VACANT Popescu Carmina Ionela

Șef serviciu

II

s

TEMPORAR OCUPAT Muresan Valentina

Șef serviciu

II

s

2

440736

Lupascu Georoe

Consilier

I

Superior

s

3

391362

Arnăutu Ionela Nicoleta

Consilier

I

Superior

s

4

391365

TEMPORAR VACANT Mureșan Valentina

Consilier

I

Superior

s

5

391366

VACANT

Consilier

I

Principal

s

6

391368

Sima Daniela Anca

Consilier

I

Superior

s

7

391371

TEMPORAR VACANT Borali Selda

Consilier

I

Superior ,

s

8

440737"

Tischler Monika

         , A,          '

Consilier,'Tu'/J.ȚI-

Principal '

s

! \lr, •îl.' •.

^L'j'032 Id<

-r«S<M?.STRUGTURAW®»

^ngti^dej i®PUBL-IGA«

.Funcția-

GraduMj

/profesionali

iveli

Tstudiii

.»-ft-y'lws/Funcția contractualăj>£.

'.Treapta^

ifiii

’N urnei ren^meJg/My^c^rit^

^^onduc^^^

;Glâsa

-^N^rexecuție»?,^-*-

.Nivel» «studiri

‘OBSERVAȚII

9

391363

Buzatu Costina -

Consilier

I

Asistent

s

10

450139

Mocanu Elena

Consilier

I

Asistent

s

11

450140

Iordache Nicoleta

Consilier

I

Asistent

s

SERVICIUL DEZVOLTARE SI MANAGEMENT PROIEC

rE

1

440738

Niculae Stînqă Noni Adrian

Sef serviciu

II

s

2

440739

Cair Seila

Consilier

I

Superior

s

3

473286

Iacob Loredana Giorqiana

Consilier

I

Superior

s

AN

LA

4

391356

Sapunaru Maria Cristina

Consilier

I

Superior

s

5

391358

Stanca Simona

Inspector

I

Superior

s

L/|

6

440740

Băcanu Paula Elena

Consilier

I

Superior

s

' ---

7.

. 440741

TEMPORAR VACANT Dinu

Cnncilipr

Ț

*^i inprinr

Q

8

440742

Pârloaea Irina

Consilier

I

Principal

s

9

440743

TEMPORAR VACANT Petre Georqiana

Consilier

I

Principal

s

’    .                                                          SI

ERVICIUL PROIECTE CU FINANȚA

RE INTERNAȚIONALĂ

1

VACANT

Sef serviciu

II

s

2

Bardasu Octavia

Consilier

s

3

Sandru Daniela

Consilier

II

s

4

VACANT

Consilier

II

s

5

VACANT

Consilier

II

s

6

VACANT

Consilier

II

s

7

VACANT

Consilier

II

s

8

VACANT

Consilier

II

s

9

VACANT

Consilier

II

s

10

VACANT

Consilier

II

s

1   i a DIRECȚIA LOCALĂ DEEVIDENTA.PERSOANE ? .1

s                       ' -7'

A. .

1

392122

Gorpin Petrescu Loredana Sorina

Director executiv

II

s

SERVICIUL EVIDENTĂ PERSOANE

1

392123

Gavrila Gabriela TEMPORAR OCUPAT

Șef serviciu

II

s

2

392136

Mardirosian Nicoleta

Consilier

I

Superior

s

detașat

3

392124

VACANT

Consilier

I

Superior

s

4

329125

Foqoros Ioana

Inspector

I

Superior

s

5

392137

Dima Mariana

Inspector

I

Superior

s

6

392129

Cutui Carmen Simona

Inspector

I

Superior

s

7

392126

Gavrilă Gabriela TEMPORAR VACANT

Inspector

I

Superior

s

8

392130

Ganea - Vlădusel Alina

Inspector

I

Superior

s

9

392131

Hâncu Luminița

Inspector

I

Superior

s

10

450153

Drăqhici Ovidiu Nicolae

Inspector

I

Superior

s

11

391661

Iovănescu Dan Răzvan

Inspector

I

Superior

s

12

392134

Frunză Octavia

Inspector

I

Superior

s

13

392128

Stana Mihaela Anqelica

Inspector

I

Superior

s

14

392144

Buior Georqeta Gina

Inspector

I

Principal

s

15

392141

TEMPORAR VACANT Ciolacu Alexandra

Inspector

I

Superior

s

16

392135

TEMPORAR VACANT Lungu Aurelia

Inspector

I

Principal

s

17

392139

Doqaru Andreea

Inspector

I

Asistent

s

18

392133

Zavera Ramona

Inspector

I

Asistent

s

19

392140

TEMPORAR OCUPAT -Tarcovnicu Mariana

Referent

III

Superior

M

detașat

20

392142

TEMPORAR OCUPAT -Marian Camelia

Referent

III

Superior

M

detașat

21

392145

Dumbrava Harun Sebastian

Referent

III

Principal

M

22

392143

TEMPORAR OCUPAT -Gănescu Monica

Referent

III

Superior

M

detașat

23

392138

Ghiocel Maria

Referent

III

Superior

M

24

392146

TEMPORAR OCUPAT -Niculae Maria

Referent

III

Superior

M

detașat

25

392132

Covriq Viorel

Referent

III

superior

M

SERVICIUL STARE CIVILĂ .

1

392147

Crăciun Ana Rodica

Sef serviciu

1'

II

S

2C

.. '392148

Nedelcu Claudia Doina

• țConsih-iF

Consilier

I

Superior

S

; <

Nr' crt

3t- •- - STRUCTURA .. > 0-

FUNCJT^DE,

Funcția

publică w < ,

^Gradul"’ /•profesional A. î." <</-/■•

Nivel* studii <•

A1 i&F Funcția contractuala

^Treapta u prof/Mgrad

•sNivel. studii?

OBSERVAȚII

.Numele,/prenumele/./vacant:

SfeiSTRUCTURĂ'

iDEMNITATEk *PUBtlCAW

.Clasa

►                     , r

y Wexecuție^ -

3-

392167

Tănase Adriana Beatrice

Consilier

I

Superior

S

4

392149

Lesanu Liliana

Inspector

I

Superior

s

5

392150

Rusu Bompa Mihaela

Inspector

I

Superior

s

6

329152

VACANT

Inspector

I

Superior

s

7

392162

Moraru Nicoleta

Inspector

I

Superior

s

an

EX?

JLÂ

8

392156

Gheorghe Liliana Petruța TEMPORAR VACANT

Inspector

I

Superior

s

1 î

2>

9

392160

Clinciu Daniela

Inspector

I

Superior

s

11

10

392161

Nicolae Raluca

Inspector

I

Superior

s

ii

392163

Crasmaru Claudia Nicoleta

Inspector

I

Superior

s

12

392166

Iorqa Raluca

Inspector

I

Superior

s

’ *

302165

f'crfczqa

Tncn^rhir

r

Sunerior

s

14

392151

Dardac Zoita

Inspector

Superior

s

15

392153

TEMPORAR VACANT Oprea Cristina Florentina

Inspector

I

Superior

s

16

392157

Burtoi Celestina

Inspector

I

Superior

s

17

392158

Mambet Cheriman

Inspector

I

Superior

s

18

392154

Unqureanu Steluta

Inspector

I

Asistent

s

19

450154

Bordei Georqiana

Inspector

I

Asistent

s

20

392155

Drăqan Cristina Mădălina

Inspector

I

Asistent

s

21

392159

Chiosea Ștefana

Referent

III

Superior

M

22

392164

Lomnaru Florentina

Inspector

I

Principal

S

23

450155

Rusu Manuela Simona

Referent

III

Asistent

M

DIRECȚIA GENERALA POLITIA LOCALĂ

' 1

1

391670

TEMPORAR OCUPAT- Szekely Georqe

Director general

II

s

2

473287

TEMPORAR OCUPAT-Encica Draaut

Director general adiunct

II

s

SERVICIUL IDENTIFICARE PERSOANE

1

391688

Bratu Daniel

Sef serviciu

II

s

2

391673

Soare Georqiana

Polițist local

I

Superior

s

3

391674

Dumitrof Carmen

Polițist local

I

Superior

s

4

391675

Popescu Gheorqhe

Polițist local

I

Superior

s

5

391837

Grecu Manuela

Polițist local

Superior

s

6

391802

Bogdan Ecaterina Lacramioara

Polițist local

I

Superior

s

7

391689

Fimin Elena

Polițist local

I

Principal

s

8

391691

Vlas Maria

Polițist local

I

Principal

s

9

391692

Vlahbei Georqe

Polițist local

I

Superior

s

10

391693

Ghinfus Beatrice

Polițist local

I

Asistent

s

11

391694

Dima Emilia

Polițist local

I

Debutant

s

12

Nachiu Laura

Inspector specialitate

II

s

s

ERVICIUL BAZE DE DATE, DISPECERAT, ARMAMEN

T

1

391677

Untaru Adrian Constantin

Sef serviciu

II

s

2

391678

Bănică Anca Mihaela

Polițist local

I

Superior

s

3

391679

Joita Nina Alina

Polițist local

I

Asistent

s

4

391680

Stoian Luiza Elena

Polițist local

III

Asistent

M

5

391681

Staicu Elena

Polițist local

I

Asistent

s

6

391683

Mateiu Mihaela

Polițist local

I

Superior

s

7

391684

Căpătînă Cristina Andreea

Polițist local

I

Asistent

s

8

391685

Stana Adriana

Polițist local

III

Superior

M

9

391687

Popa Carmen Luminița

Polițist local

I

Superior

S

10

391686

Luca Elena

Polițist local

I

Asistent

S

SE

RVICIUL ORDINE PUBLICA I

1

391698

VACANT

Sef serviciu

II

s

2

391699

Bulqaru Marian

Polițist local

I

Superior

s

3

391700

Tofan Dumitru VACANT TEMPORAR

Polițist local

I

Principal

s

4

391701

Avram Florin Mihai

Polițist local

I

Principal

s

5

391703

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

6

391704

Bontoi Florina

Polițist local

III

Principal

M

7

391705

Stancu Alexandru

Polițist local

III

Principal

M

8

391717

Rusu Dumitru

Polițist local

III

Asistent

M

9

391707

Ablez Filis

Polițist local ,,

I

Asistent

s

10

391708

Cârăzeariu-Nicolaie Andrei

Polițist local <

‘•<11

5 Asistent

M

NrT crț.

64 î» ^STRUCTURA

"demnitate. «FpSbhca^

^5Sfe<7.Euncția.

publică ,

Clasa

>, LGraduL^ ^profesionala

‘Nivelă

•stîffî

‘ r Funcția contractuală s».

w..

eNumele^prenumele/«tvacant

^S^^^temborar

execuție,.;.^

bNivel» ț-M», 'studii

.OBSERVAȚII: t

1]

391709

Ciolpan Daniel

Polițist locai

III

Asistent

M

12

391710

VACANT

Polițist local

I

Asistent

s

13

391711

Dumitrașcu Cătălin Ion

Polițist local

III

Asistent

M

14

391712

Ene Lavinia

Polițist local

I

Asistent

S

15

391713

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

16

391714

Mateiu Cătălin

Polițist local

III

Asistent

M

17

391715

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

-S-ț.7 A

T A

18

391716

Oprea Constantin

Polițist local

III

Asistent

M

ArM

iAA

J, dl

19

391718

Oprică Valentin

Polițist local

III

Asistent

M

u

20

391719

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

H(

,LM Nr

21

391720

Tufisi Cristian Marius

Polițist local

III

Asistent

M

22

JUL/XL

Uufca

PoHtist îor'a'

ni

M

23

391722

Drăqan Robert Cristian

Polițist local

Asistent

s

24

391723

VACANT

Polițist local

iii

Debutant

M

25

391724

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

26

391725

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

27

391726

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

28

391727

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

29

391728

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICA 2

1

391732

Todireanu Cătălin Demetriad

Șef serviciu

II

S

2.

391734

Teișan Cristian

Polițist local

Superior

S

3

391735

Franqu Iani

Polițist local

I

Asistent

S

4

391736

Gheorqhias Marian

Polițist local

I

Superior

S

5

391737

Mosora Georqe Cosmin

Polițist local

I

Asistent

S

6

391738

Gherqhina Marian

Polițist local

III

Principal

M

7

391739

VACANT

Polițist local

III

Principal

M

8

391741

Mercaș Ionut Andrei

Polițist local

I

Principal

s

9

391742

Israil Cosmin Mădălin

Polițist local

Asistent

s

10

391743

Mutis Cristian

Polițist local

III

Asistent

M

11

391745

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

12

391746

Alexandru Laurentiu Mădălin

Polițist local

Asistent

S

13

391747

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

14

391748

Buriu Rădel

Polițist local

III

Asistent

M

15

391749

Dămăsaru Mihai

Polițist local

III

Asistent

M

16

391750

Dinu Bianca Ximena

Polițist local

III

Asistent

M

17

391751

Ibraim Bevnur

Polițist local

III

Asistent

M

18

391752

Ivănescu Adrian

Polițist local

III

Asistent

M

19

391753

Lixandru Daniel Andrei

Polițist local

III

Asistent

M

20

391754

Opreanu Alina Mihaela

Polițist local

III

Asistent

M

21

391755

Petrov Elena Livia

Polițist local

III

Asistent

M

22

391756

Suruqiu Metin

Polițist local

III

Asistent

M

23

391757

Soare Vasilica

Polițist local

I

Asistent

S

24

391758

Tudor Ioan Marian

Polițist local

III

Asistent

M

25

391759

Voineaqu Boqdan Dumitru

Polițist local

III

Asistent

M

26

391761

Răchită Ioan Costin

Polițist local

III

Asistent

M

27

391760

Serban Bianca Cristiana

Polițist local

III

Asistent

M

28

391949

VACANT

Polițist local

III

Debutant

D

29

473417

VACANT

Polițist local

III

Debutant

D

SERVICIUL ORDINE PUBLICA 3

1

391766

Tofan Dumitru OCUPAT TEMPORAR

Sef serviciu

II

s

2

391767

Serban Marian

Polițist local

I

Superior

s

3

391769

Costea Ionut

Polițist local

I

Asistent

s

4

391770

Nae Ionel

Polițist local

I

Asistent

s

5

391771

Urse Ana Maria

Polițist local

I

Asistent

s

6

391772

Olteanu Valeriu

Polițist local

I

Asistent

s

7

391773

VACANT

Polițist local

III

Principal

M

8

391776

Ariton Laurenîu

Polițist local

III

Asistent

M

9

391928

Coteanu Oana Roxana

Polițist local

I

Asistent

S

10

391917

Buciu Florentin Cătălin

Polițist local

III

Asistent

M

11

391778

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

12

391779

Crăciun Nicusor

Polițist local

III

Asistent

M

13

391780

Gălăteanu Dănut Iulian

Polițist local

I

Asistent

S

14

391781

Ghiocel LaviniaJoana :

...  - • .-Lrî.

Polițist local 1

III-

Asistent .

-M

- -

15

391782

GîlcăAndreiAsiF.ts;wi - 'T-.'

Polițist local

III—

—Asistent-"','

~-M

Nr-crd -*

*STRUCTURA 1

^4

FUNCȚIA DE «DEMNITATE rfpUBLÎCĂ4®

«H.i&'jtî&Funcția

publică' >   "

,Clasa:

; profesionala

^studii/

'    >Funcția contractuală.~>‘'~.<

(Treapta^' prof/Jgrad

51

«studii’

'.OBSERVAȚII

,Numele,‘,prenumele/\vacant;

lSSv. *          •> fin

s$£execuție-/ *

16

391783

Glodeanu Oana Mana

Polițist local

III

Asistent

M

17

391784

Matei Ionica

Polițist local

III

Debutant

M

18

391785

Melente Alin Florian

Polițist local

III

Asistent

M

19

391786

Rusu Ana Maria

Polițist local

III

Asistent

M

20

391787

Sima Sorin Ionut

Polițist local

III

Asistent

M

21

391788

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

22

391789

Niculae Alexandru Florin

Polițist local

III

Debutant

M

ani

?X A

I.A

23

391790

Mozacu Mihaela Georgiana

Polițist local

III

Asistent

M

a j /

1 ,     A Al

z

24

391791

Onu Ștefan Lucian

Polițist local

III

Asistent

M

44C

LM NR

>4 ) Wt

25

391792

Stamate Simona Alina

Polițist local

III

Asistent

M

• —k~-

26

391793

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

27

OnlWcf Irvr-al

111

Debutant-

M

28

391795

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

29

391796

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICA 4

1

391800

VACANT

Sef serviciu

II

S

2

391801

VACANT

Polițist local

I

Superior

S

3

391803

Albei Eduard TEMPORAR VACANT

Polițist local

I

Asistent

S

4

391804

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

5

391805

Marqa Marius Marian

Polițist local

I

Asistent

s

6

391806

VACANT

Polițist local

III

Principal

M

7

391807

VACANT

Polițist local

III

Principal

M

8

391808

Damcaliu Cristian

Polițist local

III

Asistent

M

9

391810

Sima Vasile

Polițist local

III

Superior

M

10

392097

Maxim Dumitru Iulian

Polițist local

III

Asistent

M

11

391811

Abil Tunqeai

Polițist local

III

Asistent

M

12

391812

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

13

391813

Iosif Camelia

Polițist local

I

Asistent

s

14

391814

Mihalcea Daniela

Polițist local

III

Asistent

M

1.5

391815

Minea Alexandru Viorei

Polițist local

I

Asistent

s

16

391816

Toros Ionut

Polițist local

III

Asistent

M

17

391817

Carp Liliana Vasilica

Polițist local

III

Asistent

M

18

391818

Coches Viorica Ionela

Polițist local

III

Debutant

M

19

391819

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

20

391820

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

21

391821

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

27

391822

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

23

391823

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

24

391824

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

25

391825

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

26

391826

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

27

391827

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

28

391828

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

29

391829

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICA 5

1

391834

VACANT

Sef serviciu

II

s

2

391836

Iordan Danut

Polițist local

I

Asistent

s

3

391839

Ciocoi Ionut Silviu

Polițist local

I

Asistent

s

4

391682

Costea Remus Mihail

Polițist local

I

Asistent

s

5

391676

Toma Dănut Marius

Polițist local

I

Asistent

s

6

391840

VACANT

Polițist local

III

Principal

M

7

391841

VACANT

Polițist local

III

Principal

M

8

391842

Tudor Vasilica

Polițist local

I

Asistent

s

9

391843

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

10

391844

Butuc Anamaria Mihaela

Polițist local

III

Asistent

M

11

391845

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

12

391846

Griqoras Marilena

Polițist local

I

Asistent

S

13

391847

Lunqu Nicoleta

Polițist local

III

Asistent

M

1.4

391848

Mina Andreea Daniela

Polițist local

III

Asistent

M

15

391849

Oprea Cristian

Polițist local

III

Asistent

M

16

391850

Pojar Ionut

Polițist local

I

Asistent

s

17

391851

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

18

391852

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

19

391853.

VACANT

Polițist local i<

III

Debutant

M

20

391854

VACANT "«Tltart f

t . T-"

Polițist local

III

'Debutant?:.'

/ 'M-

*?

r..' '

crtȘ

• c^mSTRUGTU       i

IDEtyNrFATE; aPUBUCAÎte

Fu ricțiai

pubiică««i»tse;>

Clasa

>£Gr^uT& •profesional.

SJWWSBii'Funcția contrattiială&ftiMSK

Mîlreapta» prpf/ăgrad

Afcconduceresge

21

391855

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

22

391856

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

23

391857

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

24

391858

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

ani

I A

25

391859

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

26

391860

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

IM NR

27

391861

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

28

391862

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

29

391863

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICA STAȚIUNEA MAMAIA

1

391868

VACANT                  1

Sef serviciu

II

S

:

•v’Arâî.T                          !

Pnlitist local

I

PrinciDal

S

3

391871

VACANT

Polițist local

I

Principal

b

4

391872

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

5

391873

VACANT

Polițist local

I

Debutant

S

6

391874

VACANT

Polițist local

III

Principal

M

7

391875

VACANT

Polițist local

III

Principal

M

8

391878

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

9

391879

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

10

391880

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

SERVICIUL FLUIDIZARE RUTIERA

1

391902

Dumitru Ionut

Sef serviciu

II

S

2

391903

Lesni Claudiu Iulian

Polițist local

I

Principal

S

3

391904

VACANT

Polițist local

I

Principal

S

4

391905

Apetroae Vasiie

Polițist local

III

Asistent

M

5

391906

Anastase Adrian Paul

Polițist local

I

Principal

S

6

391907

Cotmeanu Iulian Sorin

Polițist local

I

Superior

S

7

391908

Anaqnoste Daniel

Polițist local

III

Asistent

M

8

391740

Vasiie Andreea Florentina TEMPORAR VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

9

391774

Leu Florian Daniel

Polițist local

III

Superior

M

10

391775

Sotreanu Viorel

Polițist local

III

Superior

M

11

391909

Gropeneanu Cristian Florin

Polițist local

Principal

s

12

391910

Corie Georqel

Polițist local

Asistent

s

13

391911

Bellu Daniel

Polițist local

I

Asistent

s

14

391912

Butucea Gheorqhe

Polițist local

I

Principal

s

15

391913

Pulbere Marian Andrei

Polițist local

Principal

s

16

391914

Draqomir Costica

Polițist local

III

Superior

M

17

391915

Vasiie Gabriel

Polițist local

Principal

s

18

391916

Palade Adrian

Polițist local

I

Superior

s

19

391927

Oqlan Marian

Polițist local

III

Asistent

M

20

391918

Ilie Valentin Alin

Polițist local

III

Asistent

M

21

391919

Horqa Marius

Polițist local

I

Asistent

s

22

391920

VACANT

Polițist local

Asistent

s

23

391929

Chisoiu Lucian

Polițist local

III

Asistent

M

24

391922

Răchită Marius

Polițist local

III

Asistent

M

25

391923

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

26

391924

Antonov Andreea

Polițist local

III

Asistent

M

27

391925

Sima Adrian

Polițist local

III

Asistent

M

78

391926

Minea Adrian

Polițist local

III

Asistent

M

SERVICIUL SIGURANȚA RUTIERA

1

391931

Baltaq Dan

Sef serviciu

II

s

2

391932

Stoian Daniel

Polițist loca!

I

Superior

S

3

391933

Serban Sorin Marius

Polițist local

I

Superior

S

4

391934

Dută Mihai

Polițist local

I

Superior

S

5

391937

Radu Alexandra

Polițist local

I

Asistent

s

6

391938

Caramihai Mihai

Polițist local

I

Superior

s

7

391946

Stoian Adrian Razvan

Polițist local

I

Superior

s

8

391935

Fluerașu Vasiie

Polițist local

I

Superior

s

9

391706

Anani Claudiu

Polițist local

I

Asistent

s

10

391733

Saban Doqan

Polițist local

I

Superior

s

11

391940

Săli Manuela Florina

Polițist local

III

Principal

M

12

391941

Ivan Alin Dorin

Polițist local

III

Principal

M

13

391942

Stoichici Nicoleta Elena

Polițist local

III

Principal

M

14

391943

Tudorică Iulian

Polițist local it

III

Principal

M

15

391944

Malciu Iulian-! '

-ior            T'

Polițist local

III

Superior I

M

FUNCJIAIDEJ

WSOBSEuricțiarpubl.ică^țWTT®

«Clasai

J#^ț^>;-EunCția<cohtfăct'uâlăJ3#SffiWK*

jgr^eapțați

Wî xNiveJ Studii!

iOBSERVATIh

MMM

3S&tgexecijt;

16

391936

Arsenie Gheorahe

Polițist local

Superior

s

17

391945

Chira Darius

Polițist local

III

Asistent

M

18

391947

Cara Dima Alexandru Ionut

Polițist local

I

Asistent

s

19

391948

Ciupercă Gabriela

Polițist local

I

Asistent

s

20

391744

Iordachescu Chirii

Polițist local

I

Asistent

s

A\P'

XA 1

.A

21

391950

Soloa Aurelian

Polițist local

Asistent

s

11 , nr,ir

22

391951

Colceaq Marian

Polițist local

III

Asistent

M

HC

M NR

C <,

23

391952

ToDalu Anamaria Amanda

Polițist local

I

Asistent

s

—H

24

391953

Scanqhel Valentin Ștefan

Polițist local

III

Asistent

M

25

391954

Bumbacel Nicolae Mihai

Polițist local

III

Asistent

M

26

391955

Robaciu Mădălina Elena

Polițist local

I

Asistent

S

391956

5X,Ljderii Âr.rtrAi Frr.iJtar.

Pnlitist. local

III

Asistent

M

COMPARTIMENTUL SIGURANȚA PUBLICA SI INTERVENȚII

---—-—I

1

391964

VACANT

Polițist local

I

Debutant

S

2

391970

Enache Gabriel

Polițist local

III

Superior

M

3

391971

Coteanu Cosmin

Polițist local

I

Asistent

S

4

391972

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

SERVICIUL INSPECȚIE ACTIVITATE

COMERCIALĂ

1

392018

Encică Drăguț TEMPORAR VACANT

Șef serviciu

II

S

2

391835

Misa Gheorqhe

Polițist local

I

Superior

s

3

392037

Belea Razvan Alexandru

Polițist local

III

Asistent

M

4

392023

Ene Alina Ramona

Polițist local

I

Superior

s

5

392032

Culea Lucia

Polițist local

I

Superior

s

6

392033

Șiret Nelu

Polițist local

I

Superior

s

7

392020

Griaore Silvia

Polițist local

I

Superior

s

8

392021

Turlica Daniela

Polițist local

I

Superior

s

9

392022

Blănaru Euqen

Polițist local

I

Principal

s

10

392024

Mânea Ana Maria Gabriela

Polițist local

I

Superior

s

11

392028

Stoian Simona Raluca

Polițist local

I

Superior

s

12

392029

Tanase Roxana

Polițist local

I

Superior

s

13

392030

Tudose-Săndulescu Anca Alina

Polițist (ocai

I

Superior

s

14

392031

Munteanu Boqdan

Polițist local

I

Superior

s

15

392034

Tudorica Maqda

Polițist local

I

Superior

s

16

391838

Grosu Dica Daniela

Polițist local

I

Superior

s

17

392025

Alim Cader

Polițist local

I

Superior

s

18

392026

Dobrovici Luana

Polițist local

I

Superior

s

19

392035

Stoianof Sebastian

Polițist local

I

Superior

s

20

392008

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

21

476121

Bunescu Eduard Daniel

Polițist local

III

Asistent

M

22

392027

Ciocirlau Adela

Polițist local

I

Superior

s

23

391939

Rotaru Anisoara

Polițist local

I

Principal

s

SERVICIUL CONTROL PROTECȚIA M

EOIULUI

1

392009

Petcu Mugurel Leonard

Sef serviciu

II

s

2

392010

Iofcea Carmen

Polițist local

I

Superior

s

3

392011

Nicola Raluca

Polițist local

I

Superior

s

4

392012

Roibu Aura

Polițist local

I

Superior

s

5

392013

Carabas Mirela Sorina

Polițist local

I

Superior

s

6

392014

Zică Cristian

Polițist local

I

Superior

s

7

392015

Iuruc Teodora

Polițist local

I

Superior

s

8

392016

Ovezea Amelia Nicoleta

Polițist local

I

Superior

s

9

392036

Alim Dinder

Polițist local

I

Principal

s

10

392017

Irimia - Draqusin Corina

Polițist local

III

Superior

M

11

391993

Chirita Valentina

Polițist local

I

Superior

s

SERVICIUL CONTROL DISCIPLINA ]

ÎN CONSTRUCȚII

SI AFISAJUL STRADAL

1

391984

Tudose Florin

Sef serviciu

II

s

2

392002

Sarbu Oana Daniela

Polițist local

I

Superior

s

3

391988

Dolana Carmen

Polițist local

III

Superior

M

4

391690

Cutumișu Vasilică

Polițist local

I

Superior

s

5

391989

Sbirnea Draqoș

Polițist local

I

Superior

s

6

391990

Aoaz Ervin

Polițist local

I

Superior

s

7

391996

TEMPORAR VACANT -Toader Serban

Polițist local

I

Superior

s

8

391987

Brezeanu Daniela

Polițist local 1:

I

Superior

s

9

391986

IrimiaDaniela           S‘

•ier ’ i • S t u *

Polițist local

I •

Superior" i

■■ s -

’crțr*

« U STRUCTURA? % '.

. >i. ÎSTRUCTURAjgg

<*»<• ' Funcția publică Xifâl

Clasa

. Gradul profesionali

*studiî|

•'WA ? - Funcția contractuală ^‘^'7

S-Treapta'''

P™f/£9tad

• Nivel -fstudii’

OBSERVAȚII»

>Numele3prenurriele/Ăvacant?

conducere,^

î®S$conducere-;.

T* exectîție||^

10

391985

Petre Diana Alina

Polițist local

I!

Superior

s

*•

11

391991

Popescu Liliana Mihaela

Polițist local

I

Superior

s

1?

391992

Ficea Zoita

Polițist local

I

Superior

s

13

391768

Moise Gabriel Cristian

Polițist local

I

Superior

s

A XTT

A

14

391994

Barbatu Geo Cristian

Polițist local

I

Superior

s

AIMfc

ĂÂ

LA

15

391995

Bechir Narcis

Polițist local

I

Superior

s

i—% 4Ain

441

16

391997

Cristea Daniel

Polițist local

I

Superior

s

HC

LM iNK.

L1 >L

1/țHS.

17

391999

Manole Florin

Polițist local

I

Superior

s

18

392000

Marin Florentina

Polițist local

I

Superior

s

19

392001

Saulea Mircea Florin

Polițist local

I

Superior

s

RTROUL URMĂRIRE MĂSURI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR

--1,

TEMPORAR OCUPAT Toader seroan

Șef birou

2

392004

Dobre Carlos

Polițist local

I

Superior

s

3

392005

Sutu Valentin

Polițist local

I

Superior

s

4

392007

Fudulia Mirela

Polițist local

I

Superior

s

5

392038

Cabuz Monica

Polițist local

I

Superior

s

6

392006

Apostolide Sanda

Polițist local

I

Superior

s

4           f A;       CATEORII DE FUNCȚII CONFORM ANEXAO.G. NR.63/2010  / ?    ‘   p    A    L

TOTAL FUNCȚII ANEXA OG 63/2010

TOTAL FUNCȚII APARAT SPECIALITATE

Demnitari aleși

3

Nr. total funcții publice potrivit pct. 1 din anexa la OUG nr. 63/2010 (exceptând SPIT si Muzeu)                                          " >-

458

458

Nr. total funcții publice de conducere

55

Nr. total funcții publice de execuție

403

Nr. total functii.contractuale.potrivit pct. 1 din anexa la OUG nr. 63/2010 (exceptând SPIT si Muzeu)                                    .   *

66 -

66

Nr. total funcții contractuale de conducere

2

Nr. total funcții contractuale de execuție

64

spm/BL • "= - -            ‘              ■■ ” - -'       ' u . • .= .    .< ■■                                           ț ■ * ■                      ' ■ . . . ■■ =■    ■

-   - 249

MUZEU ARTA POPULARA ’      .      '    ’                                                           .                     -             . .         .

24

Total                                                                                •           ......•                                                                             '    ' •

800

527      .

Nr»total Directia-Locala de Evidenta Persoane conform pct.-2 din anexa la OUG nr. 63/2010     ‘

.     ‘     . 49.;.. .• .

Nt. total conducere

3

Nr. total execuție

46

Total'                                         ' '•-?            .<"/              i"             '   "A'"

49

'       49

Nr total politia locală utilizate conform pct. 3 din anexa la OUG nr. 63/2011 (320)

' 297.

Nt. total conducere

16

Nr. total execuție

280

Total            ’              .   -

297

297

Nri.total posturi adauqăre pentru implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile potrivit pct. 4 din anexa la OUG nr. '

IO

IO

TOTAL POSTURIUAT      =                                    .            .             . .          -

1156

883

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE