Hotărârea nr. 433/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA VALORII TRANȘEI TICHETELOR VALORICE PENTRU ANUL 2020

gO^staw^ ROMÂNIAI JUDEȚUL CONSTANȚA } MUNICIPIUL CONSTANȚA } CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea valorii tranșei tichetelor valorice pentru anul 2020

Consilul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de C

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Fagădău înregistrat sub nr. 195323/10.10.2019;

Consultând raportul Direcției sprijin comunitar, înregistrat sub nr. 5564^/16.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economic-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice,!învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și avizul Comisiei ele specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile art. 5 alin (1) din H.C.L. nr. 24 / 2016 privind aprobare;-) programului "RESPECT";

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se! aprobă pentru anul 2020 valoarea transei tichetelor valorice de 40 de lei pentru fiecare beneficiar.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știintă.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

.               pentru,        împotrivă.    ’— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție P consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


MARCELA ENA£HE