Hotărârea nr. 432/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de k A Ț> 01°%

Luâriid în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.203685/22,10.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul Direcției financiare nr.204623/22.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială,

Ținând cont de adresele Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr.4081A/26.09.2019,        nr.4504A/03.10.2019,        nr.4669A/10.10.2019,

nr.4886A/21.10.2019 și nr.4896A/22.10.2019 înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr. 186699/27.09.2019,     nr.191756/04.10.2019

nr.196284/11.10.2019, nr.203373/21.10.2019 și nr.203632/22.10.2019;

Luând în considerare prevederile:

 • - art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) și (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

 • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.L. nr.133/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019;

Ținând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material ce vizează atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină;

în temeiul prevederilor art.129 ,alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a, și art.196, alin.(l), lit.; a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE

I

Art. 1 Se aprobă numărul burselor ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat în semestrului I al anului școlar 2019-2020, stabilit în funcție de tipul bursei, astfel:

! a) burse de performanță: 199;

 • b) burse de merit: 10307;

 • c) burse de studiu:327;

i d) burse de ajutor social:3257

Art. 2 Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art. 1, după cum urmează:

 • a) burse de performanță: 500 lei/lună;

 • b) burse de merit: 50 lei/lună;

 • c) burse de studiu: 250 lei/lună;

 • d) burse de ajutor social: 250 lei/lună.

Art. 3 - (1) Se aprobă numărul și tipul bursei pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, componentă a rețelei școlare din municipiul Constanța, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii nr. 1/2011 și ale Ordinului nr. 5576/2011, în baza criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație, în limitele fondurilor repartizate potrivit listei prevăzute la alin. (1) și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare, întreaga răspundere revenind unităților de învățământ preuniversitar de stat și Inspectoratului școlar județean Constanța. în situația constatării unor diferențe între bursele aprobate prin prezenta hotărâre și numărul de elevi beneficiari, acordarea burselor în cadrul fiecărei unități de învățământ preuniversitar de stat se face în limitele fondurilor repartizate potrivit listei prevăzute la alin. (1).

 • (3) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

Art. 4 - (1) Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor beneficiare de elevi, care se încadrează în situațiile prevăzute de art. 19 din Ordinul nr. 5576/2011.

Art. 5 Acordarea burselor prevăzute de prezenta hotărâre se face începând cu semestrul I al anului școlar 2019-2020.

Art. 6 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Inspectoratului școlar județean și unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,          împotrivă.

______________a bți n e ri.

consilieri din 27 membrii


La data adoptării sunt în funcție c?G4ț


ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR^,

MARCELA ENACHE


i<

CONSTANȚA

NR.

constant ROMÂNIA

&    0 JUDEȚUL CONSTANȚA


[ MUNICIPIUL CONSTANȚA ? CONSILIUL LOCAL

ANEXA

la H.C.L. nr.          ___£>.01^_____

LISTA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică pentru care au fost aprobate burse

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Burse de performanță

Burse de merit

Burse de studiu

Burse de ajutor social

1

COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I"

1

266

11

145

2

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU"

7

659

3

172

3

COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA CEL BATRAN"

38

882

4

36

4

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "REGINA MARIA"

29

555

7

102

5

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRATESCU"

4

555

11

120

6

LICEUL TEHNOLOGIC "PONTICA" CONSTANTA

0

10

0

48

7

LICEUL TEHNOLOGIC "TOMIS"

0

14

0

1

9

LICEUL DE MARINA

0

33

3

111

10

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

0

32

3

14

11

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU"

48

163

32

168

12

LICEUL TEHNOLOGIC "C.A.ROSETTI"

0

15

12

84

13

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA"

2

9

6

47

14

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE DUCA"

0

37

7

51

15

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN" CONSTANTA

0

20

29

149

16

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN N. ROM AN"

0

39

7

73

17

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEAIRU"

0

122

39

176

18

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ SI TELECOMUNICAȚII

1

94

2

157

19

LICEUL TEORETIC "DECEBAL"

9

618

20

203

20

LICEUL TEORETIC "GEORGE CALINESCU"

3

505

2

103

21

LICEUL TEORETIC "GEORGE EMIL PALADE",

1

156

1

89

22

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

0

329

5

129

23

LICEUL TEORETIC "OVIDIUS"

18

806

19

65

24

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

9

ANEXA

,M NJjL Hi

LA

—■ lSS^r.l

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 "MIHAI. KOICIU"

0

33

0

53

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 "DR.CONSTANTIN ANGELESCU"

1

15

0

90

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 "B.P.

HASDEljJ"

3

149

0

42

28

SCOALĂ GIMNAZIALA NR. 14

1

21

8

41

29

SCOALĂ GIMNAZIALA NR. 16 "MARIN IONESGU DOBROGIANU"

1

131

2

22

30

SCOALĂ GIMNAZIALA NR. 17 "ION MINULESCU"

0

101

0

19

31

ȘCOALA. GIMNAZIALA NR. 18 "JEAN BART" .

0

111

1

24

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 "I.C.BRATIANU"

1

50

1

34

33

SCOALĂ GIMNAZIALA NR. 23 "CONSTANTIN BRANCOVEANU"

2

157

2

5

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 "ION JALEA"

2

373

7

75

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 "DAN BARBIL1AN"

2

110

1

20

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 "MIHAI VITEAZUL"

1

261

8

25

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 "CIPRIAN PORUMBESCU"

1

127

0

29

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 "GHEORGHE TITEICA"

8

323

3

43

39

ȘCOALA,'GIMNAZIALA NR. 31

0

4

8

39

40

ȘCOALA,! GIMNAZIALA NR. 33 "ANGHEL SALIGNY"

0

77

2

42

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 37

1

262

1

27

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 "DIMITRIE CANTEMIR"

1

202

1

31

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 "NICOLAE TONITZA"

0

349

7

14

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 "AUREL VLAICU"

0

130

7

39

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 "FERDIMAND"

4

88

0

37

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 "NICOLAE IORGA"

0

25

0

31

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 "REMUS OPREANIJ"

0

281

21

41

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 8

0

178

20

56

49

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANȚUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL"

0

39

0

2

Total pe tipuiri de bursă

199

10307

327

3257

Total burse !

14090


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE