Hotărârea nr. 431/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 140/2019 PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II AL ANULUI ȘCOLAR 2018-2019 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT


JJfwA JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 140/2019 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.203695/22.10.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul Direcției financiare nr.204621/22.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială,

Ținând cont de adresa Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr.546A/j.6.04.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr.112979/10.06.2019,

Luând în considerare prevederile:

  • - art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) și (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din' Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

  • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material ce vizează atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină;

în temeiul prevederilor art.129 ,alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a, și art.196, alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Co,dul administrativ:

HOTĂRĂȘTE

Art:. 1 Se modifică art.l din H.C.L. nr. 140/2019 în sensul că numărul burselor de performanță va fi de 129 în loc de 128, numărul burselor de merit va fi 13217 în loc de 13214 și numărul burselor de ajutor social va fi de 2958 în loc de 2955.

Art.J 2 Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 140/2019, respectiv â anexei pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente ^semestrului II al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, în sensul că: la poziția 36 la burse sociale se va trece 27 în loc de 26 și la burse de merit se va trece 320 în loc de 319, la poziția 44 la burse de merit se va trece 186 în loc de 184, la poziția 33 la burse de performanță se va trece 2 în loc de 1; la poziția 21 la burse sociale se va trece 88 în loc de 86.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 140/2019 rămân neschimbate.

I

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru    >— împotrivă        a bți n e ri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membrii.

PREȘEDIhIJE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


MARCELA ENA£HE

CONSTANȚA

nr.