Hotărârea nr. 430/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 229/2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA DE FINANȚĂRI DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ORGANIZATE ÎN BAZA LEGII NR. 69/2000 A EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 'SA 10.201^ ,

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub numărul 203283/21.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale - Compartimentul organizare evenimente înregistrat sub numărul 206480/24.10.2019;

Ținând seamă de prevederile HCL nr. 229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului.

Având în vedere prevederilor art,18Al alin.(2), (3), art.67^1 alin.(3) și art. 69 alin.(L), (2) și (3) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.f) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă modificarea Anexei nr. 10 la H.C.L. 229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Arl:.2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 229/2019 rămân neschimbate.

Art.3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.                  .

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,

împotrivă,    -— abțineri.

_consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENA^HE

La data^

idoptarii sunt in funcție

PREȘEDINTE 9

EDIWȚĂ

CONSTANTA /

Nr. uG>c> / rvvw,


' Anexa nr. 10 la Regulamentul privind acordarea de finanțări din bucjetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului aprobat prin H.C.L. nr. 229/2019

CONTRACT PRIVIND FINANȚAREA ACȚIUNILOR/ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL PROGRAMULUI PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ ÎN ANUL COMPETITIONAL...../ SEZONUL COMPETITIONAL.....-......

!                  NR................./...................

Capitolu I - Părțile

i

Instituția finanțatoare Municipiul Constanța, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis, nr.51, CUI 4785631, cont nr.R008TREZ24A670501591100X, deschis la Trezoreria Constanta, tel.0241.488100, fax.0241488101, reprezentat prin primar Decebal Făgădău, denumită în continuare instituția finanțatoare, pe de o parte

i

Și

Structura; sportivă ................, cu sediul în localitatea ............................, str.

.............. nr........, județul/sectorul .................., telefon ..............., cont .............,......., deschis la ...................,  certificat de identitate sportivă nr. .............reprezentată prin ...................., în calitate de ...............,  și ............. , în calitate de ................, denumită în continuare structură sportivă, pe de altă parte

I

Având în vedere:

 • - dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr, 69/2000:

 • - Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;

 • - H.C.L.-ul nr.229/2019 privind aprobarea regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioan?;

 • - H.C.L.-pl nr...../.............. privind alocarea unei sume din bugetul local pentru

finanțarea activității sportive a ..................... în anul competițional...../ sezonul

competițional......-......;

Art.l. Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea acțiunilor/activităților din cadrul programului sportiv Promovarea Sportului de Performanță, prevăzute în anexa Inr. 1, susținerea și promovarea mișcării sportive de performanță desfășurată de ............................................................ prin alocarea unei sume

din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a structurii menționate în anul cor'npetițional ........../ sezonul competițional .......-........., incluzând și

perioada precompetițională.

Activitatea sportivă de performanță susținută de ...................................... are ca

scop promovarea sportului de performanță în municipiul Constanța

Activitatea sportivă de performanță desfășurată de .............................. are

următoarele obiective specifice/ general:

Art.2. Municipiul Constanța repartizează structurii sportive ............. , în tranșe, din bugetul local suma de ............. lei, cu TVA inclus, pentru finanțarea acțiunilor/activităților ale prevăzute la art. 1, respectiv pentru toate activitățile sportive desfășurate în anul competițional .... / sezonul competițional ....... respectiv perioada.............-..................

în anul ......., structurii sportive i^se va aloca, în tranșe, suma de...........lei, pentru

perioada aferentă anului ...... în anul ....., structurii sportive i se va aloca, în

tranșe, diferența de...........lei, pentru perioada aferentă anului .......

Niciuna dintre tranșe nu poate fi mai mare de 30% din totalul finanțării de la bugetul local.

Art.3. Fiecare tranșă se va aloca în baza depunerii de către Structura sportivă a unei solicitări scrise, în care se va menționa suma dorită. Formularul pentru solicitarea de plată este prezentat în Anexa 4 la prezentul contract.

Nu se va aloca o altă sumă solicitată decât după justificarea în totalitate a sumei repartizate anterior printr-un formular pentru raportare, prezentat în Anexa 5 la prezentul, contract.

în cazul în care, la unele categorii de cheltuieli, sumele cheltuite vor depăși estimarea din solicitarea de plată din tranșa respectivă, suma solicitată în tranșa următoare va putea fi suplimentată cu această diferență, cu condiția să nu se depășească valoarea finală a contractului.

Art.4. Justificarea fiecărei sume alocate se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt considerate eligibile potrivit legislației în vigoare. Documentele justificative privind alocarea fiecăreia dintre sumele alocate se întocmesc conform prevederilor Anexei 9 la HCL nr. 229/2019 privind aprobarea regulamentului privind acordareci de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare.

Justificarea fiecărei tranșe se va face prin documente justificative, formular pentru raportare! intermediară (care cuprinde raport intermediar de activitate și raport financiar intermediar) referitor la activitățile și sumele primite în cadrul tranșelor

respective


ANEXA LA

HCLM


Justificarea finală se va face prin formular pentru raportare

raport final de activitate și raport financiar final) referitor la activitățile și utilizarea tuturor sumelor primite cu privire la activitățile proiectului, care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect.

Structura sportivă este obligată să depună justificarea finală în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.

Pe parcursul derulării contractului modificarea acestuia se poate face prin act adițional, în cazul în care Structura sportivă solicită în mod justificat o serie de schimbări care se încadrează în situațiile prevăzute mai jos:

 • a) mutarea sumelor de la o acțiune/ activitate/ categorie de cheltuieli la alta în limita cuantumului pe fiecare categorie de cheltuieli, procente prevăzute la art.37 din Anexa la HCL nr.229/2019 - Regulament privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) introducerea unor noi categorii de cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial din anexa 2 la prezentul contract, dar existente în Regulamentul privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului), anexă la HCL nr.229/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Toate aceste schimbări se vor putea face numai cu încadrarea în valoarea finală a contractului.

Art.5. Finanțatorul își rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de finanțare, cât și ulterior încheierii acestuia.

Art.6. în cazul în care Finanțatorul constată cheltuieli suplimentare sau nejustificate, acesta are dreptul să respingă aceste cheltuieli urmând ca acestea să fie suportate exclusiv de către Structura sportivă.

Art.7. Structura sportivă este răspunzătoare de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în documentele justificative și în facturi, iar în situația în care se constată că nu a respectat dispozițiile legale și prevederile prezentului contract sau că a încasat de la Finanțator sume ce nu i se cuveneau, se obligă să le restituie la valoarea constatată într-un termen de maximum 15 zile calendaristice de la data înștiințării. Pentru fiecare zi de întârziere, Structura sportivă va fi penalizată cu 0,05% din valoarea sumei constatată a fi încasată nejustificat.

Art.8. în cazul în care Structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, Finanțatorul are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.

Capitolul III - Durata contractului

Art.9. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil pe toată perioada anului competițional .... / sezonul competițional .....-

....., incluzând și perioada precompetițională, respectiv..........-........

Capitolul IV - Drepturile și obligațiile părților

Art.lO. Structura sportivă are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente âcțiunilor/activităților prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinației stabilite prin contract în anexa nr. 2 și în conformitate cu dispozițiile legale

  in vigoare;

  /ele skiaâeffflî


 • b) să realizeze acțiunile/activitățile prevăzute la art. 1, obiecti' prevăzuți în anexa nr. 3:

 • c) pe parcursul sezonului competițional ..... - ... să organizeze, d minim 3 acțiuni de promovare a sportului în instituțiile de învățământ din municipiul Constanți: și să prezinte instituției finanțatoare dovada realizării acestor acțiuni (fotografii, înregistrări video, etc.);

 • d) să realizeze într-o manieră profesională promovarea imaginii Municipiului Constanța în toate materialele publicitare și de prezentare a proiectului atât pe timpul pregătirii, cât și pe durata desfășurării acestuia (prin expunerea siglei Primăria 'municipiului Constanța pe echipamentul sportiv, pe afișe, pliante, machetele ziarelor, pe panourile publicitare, pe panoul pentru interviuri și banner pe marginea terenului); să prezinte pentru aprobare materialele publicitare și de promovare ale proiectului;

 • e) să permită persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2:

 • f) să utilizeze suma prevăzută în art.2 din prezentul contract exclusiv pentru finanțare;:! cheltuielilor efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art.l la prezentul contract și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. în caz contrar, suma alocată va fi restituită bugetului local;

 • g) să răspundă pentru exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată; ,

 • h) să justifice prin documente modul de cheltuire a sumelor puse la dispoziție de către Finanțator. Documentele justificative vor fi depuse în copie, purtând semnătură și certificarea „conform cu originalul";

 • i) să depună copie a documentului oficial al programului competițional, invitație la turneele clin străinătate și cele naționale;

 • j) să întocmească și să transmită instituției finanțatoare raportări intermediare (care vor cuprinde rapoarte intermediare de activitate și rapoarte financiare intermediare) referitor la activitățile și sumele primite în cadrul tranșelor respective, însoțit de documente justificative, pentru a justifica fiecare tranșă alocată în vederea solicitării unei noi tranșe;

 • k) să întocmească și să transmită instituției finanțatoare, raportarea finală (care va cuprinde raportul final de activitate privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, și a indicatorilor prevăzuți în contract și raportul financiar final însoțit de documentele justificative de cheltuieli pentru ultima tranșă), la sediul autorității finanțatoare, în termen de cel mult 30 de zile de la data încetării contractului, documentele justificative privind utilizarea sumelor alocate trebuind să fie întocmite conform prevederilor Anexei 9 la HCL nr. 229/2019;

Raportul final de activitate privind realizarea obiectivelor specifice asumate prin contract va descrie calendarul competițional, perioada de desfășurare, locul de desfășurare, etc., în conformitate programul competițional. Raportul financiar va fi întocmit pe categorii de cheltuieli, în conformitate cu documentele prezentate de către Structura sportivă. La întocmirea raportului financiar, Structura sportivă va prezenta decontul aferent sumei primite de la Finanțator. Formularul pentru raportare'finală (care cuprinde raportul final de activitate și raportul financiar final) este prezentat în Anexa 5 la prezentul contract;

 • l) să nu solicite decontarea acelorași cheltuieli și de la alte autorități finanțatoare, în

cazul în care a accesat fonduri financiare de la mai multe instituții publice pentru finanțarea activității sportive aferente anului competițional ...... / sezonului

competițional.....-......, evitându-se, astfel, dubla decontare;

 • m) să precizeze corect și la zi, în evidențele sale contabile, toate operațiunile economico-financiare ale acțiunilor și să le prezinte Finanțatorului ori de câte ori îi sunt solicitate de acesta. Să prezinte orice informație sau document ce privesc derularea! proiectului, inclusiv documentele originale ce justifică plățile, dacă acestea sunt solicitate de către Finanțator și în termenul cerut de acesta și să permită persoanelor delegate de Finanțator să efectueze controlul privind modul de utilizare a! fondurilor prevăzute în cadrul capitolului „Clauza financiară" din prezentul contract; !

 • n) să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor organelor abilitate (C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi) sau în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data somației de plată din partea organului de control, precum și penalitățile aferente acestora, calculate pntrivit dispozițiilor legale în vigoare;


  ANEXA LA NR ractuate~s. ata


 • o) să prezinte organelor abilitate, orice documente sau acte solieitj

 • p) în cazul în care Structura sportivă nu a respectat cerințele conți în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor și a fost notificată să returneze sumele provenite din cheltuieli considerate neeligibile, aceasta nu va mai putea accesa nici o finanțare din fonduri publice de la Finanțator până la stingerea datoriei de plată;

 • q) să aloce un număr suficient de personal și de resurse proprii pentru realizarea proiectului conform documentației prezentate Finanțatorului;

 • r) să respecte termenele și condițiile prevăzute în documentața prezentată Finanțatorului;

 • s) să răspundă pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obținerii Aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță cu reglementările în vigoare;

ș) să asigure plata tuturor avizelor și autorizațiilor necesare;

 • t) toate obligațiile care derivă din prevederile Legii nr.8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu completările și modificările ulterioare, aplicabilă cu data de 01.02.2014, precum și cele ce derivă și din alte prevederi legale de aceeași natură (referitor la muzică, texte și altele) cad în totalitate în sarcina organizatorului proiectului, Primăria Municipiului Constanța exonerandu-se din acest punct de vedere de orice răspundere;

ț) să ia!toate măsurile necesare respectării și punerii în aplicare a prevederilor legislației în vigoare referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, precum și cele ale normelor interne de protecție a muncii elaborate de către acesta, prin care să se asigure protejarea integrala a personalului propriu și a spectatorilor, precum și eliminarea factorilor de risc ce ar putea să apară în perioada derulării activităților;

 • u) să realizeze integral măsurile organizatorice corespunzătoare asigurării forțelor, mijloacelor și materialelor necesare respectării stricte a tuturor prevederilor legale specifice activității în domeniul sportiv;

 • v) să își asume întreaga răspundere tehnică și supravegherea generală a executări:, serviciilor contractate;

 • w) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • x) să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor/activităților finanțate potrivit prezentului contract;

 • y) să răspundă pentru realizarea răspunderilor contractuale, urmând să suporte pagubele , cauzate Finanțatorului ca urmare a unor acțiuni sau omisiuni legate de realizare;:! contractului și care îi sunt imputabile;

 • z) este responsabil pentru modul în care finanțarea este folosită, răspunderea Municipiului Constanța nefiind în nici un fel angajată, în cazul în care Structura sportivă va fi ținută responsabilă față de terți pentru orice prejudicii cauzate în derularea' proiectului și în nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune | ilicită a Structurii sportive legată de finanțarea acordată prin prezentul contract;,

aa) în cazul în care Structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligibilă pentru obținerea unei finanțări din fonduri publice în anul următor; '

bb) în cazul în care se constată că Structura sportivă se află în litigiu cu instituția finanțatoare, aceasta nu va mai putea accesa nici o finanțare din fonduri publice de la instituția finanțatoare până la stingerea litigiului;

cc) să depună un raport de activitate la încheierea etapei tur din Campionatele Naționale; la care participă, pentru stabilirea gradului de îndeplinire a obiectivelor specifice asumate de către Structura sportivă. La sfârșitul perioadei prevăzute la art.2 din1 prezentul contract, Consiliul local al municipiului Constanța va analiza performanțele obținute de Structura sportivă și modul de îndeplinire a obiectivelor specifice asumate și a prevederilor prezentului contract de susținere financiară;

dd) să nu facă acte, fapte sau declarații de natură să aducă atingere prestigiului și imaginii instituției finanțatoare;

ee) să comunice Finanțatorului, în termen de 10 zile, orice modificare apare în componența structurii sportive;                                  r .........

, .       ANEXALA

următoarele drepturi și obligați^, M          /!£<$,


Art.ll. Instituția finanțatoare are i Art.10 Municipiul Constanța se obligă :                           ------------;------

 • a) să facă plățile către Structura sportivă, în conformitate cu prevederile „Clauzei financiarei" din prezentul Contract;

 • b) să permită și să pună la dispoziție amplasamentele pentru instalarea bannerelor, afișelor, ; precum și desfășurarea celorlaltor activități de publicitate pentru promovarea evenimentului;

 • c) să aprobe materialele publicitare și de promovare ale proiectului;

 • d) să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale;

 • e) Municipiul Constanța nu răspunde în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Structura sportivă sau de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acesteia;,

 • f) în cazi.il în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituția finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.

Capitolul V - Răspunderea contractuală

Art.12. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.

 • (2)  Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art.10 lit.j și lit.k, instituțiile finanțatoare au dreptul să perceapă'penalități de întârziere de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.

 • (3) Pe parcursul întregului an competițional sau sezon competițional Consiliul local al municipiului Constanța are posibilitatea de a suplimenta sau diminua suma alocată ca finanțare unei structuri sportive în urma analizării performanțelor obținute de către aceasta.

Capitoluil VI - Litigii

Art.13. Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contract ''/or face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. în situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către una dintre părți a obligațiilor asumate prin prezentul contract, cealaltă parte va fi îndreptățită să solicite despăgubiri și/sau daune.

ANEXA LA

HCLMNR.fyâP /£g($k


Capitolul VII - Forța Majoră

Art.14. Părțile vor fi exonerate pentru neîndeplinirea totală sau parțială a prevederilor prezentului Contract ca urmare a Forței Majore.

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

Cazul de forță majoră este orice eveniment imprevizibil, inevitabil și independent de voința uneia dintre părți, care o împiedică în mod absolut să își îndeplinească total sau parțial obligațiile contractuale (ex: calamități naturale, război, indisponibilitatea rețelei de'Comunicație, întreruperi în sistemul informatic).

Partea afectată de o situație de Forță Majoră va notifica în scris cealaltă parte de îndată ce a aflat de existența unei astfel de situații.

Forța Majoră va fi demonstrată cu documente emise de autorități și instituții stabilite de lege, nu mai târziu de 15 zile de la apariția sa.

Forța Majoră suspendă executarea acestui Contract.

Partea afectată de o situație de Forța Majoră va notifica în scris cealaltă parte despre încetarea respectivei situații și despre reînceperea imediată a execuției acestui Contract.

Părțile vor face tot posibilul să prevină sau să limiteze efectele cazurilor de Forță Majoră.

j

Capitolu VIII - Dispoziții finale

Art.15. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituția finanțatoare și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

Art.16. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

I

Art.17. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părților numai pentru acțiuni viitoare și se consemnează într-un act adițional, orice altă formă fiind nulă.

Art.18. Acest Contract poate înceta în următoarele situații:

 • - De drept, la împlinirea termenului;

 • - Prin acordul părților - menționând data încetării.

I

Art.19. Toate obligațiile asumate trebuie onorate, indiferent de faptul că execuția lor poate fi subsecventă sfârșitului acestui Contract.

I

Art.2O. Prezenta clauză constituie pact comisoriu în situația nerespectării de către Structura, sportivă a obligațiilor prevăzute la art.10 din prezentul contract și rezilierea lui se face de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată.

I

Art.21. Utilizarea alocațiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul^ contract este interzisă și atrage rezilierea acestuia, în condițiile art.20 din prezentul, contract.

Art.22. Anexele nr. 1, 2, 3,4 și 5 fac parte integrantă din prezentul contract.

Prevederile acestui Contract se completează cu legislația românească în vigoare.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAjSHE

Prezentul, contract a fost încheiat la data de ..........................................., în 3

exemplare, două exemplare pentru instituția finanțatoare și un exemplar pentru Structura ^sportivă, fiecare cu valoare juridică egală de original.

INSTITUȚIA FINANȚATOARE             STRUCTURA SPORTIVĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CONSTANȚA PRIMAR

(reprezentanți legali)


Director Executiv Direcția Financiară


ANEXA LA


HCLM


Director executiv

Direcția Organizare Evenimente Culturale Sportive și Sociale

Vizat legalitate

Director Adjunct Executiv

Direcția Administrație Publică Locală

Vizat c.f ,p. Director Adjunct Executiv

Redactat C.J...........

Anexa nr. 1 la contractul......................../

Structura sportivă ...........................

Acțiunile/Activitățile din cadrul proiectului/programului..............................

Nr. crt.

Denumirea acțiunii/activității

Locul de desfășurare

Perioada acțiunii

Nr. de participanți

Costul acțiunii

Alte mențiuni

1

1

Reprezentanți legali:

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)

Anexa nr. 2 la contractul......................../..............................

 • A. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului/ programului

Structura, sportivă............................

Nr. crt.

Acțiunea/Activitatea/Categoriile de cheltuieli

Valoarea totală

1

Acțiunea/Activitatea.........................................................,

total.............................................., din care:

a)A:L.......................................................................

■■■■■■■■■■■■■■■

al structurii sportive..........................................................................

Proiectul .........................................................................................

Perioada și locul desfășurării...............................................................

Nr. crt.

Denumire indicatori

TOTAL

Procent

%

1.

Cheltuieli cu premiile, indemnizațiile, veniturile contractuale (CIM și CAS) ale participanților la activitatea sportivă, primele și indemnizațiile sportive, alte drepturi

2.

Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane

3.

Cheltuieli de transport

4.

Cheltuieli de cazare

5.

Cheltuieli de masă

6.

Cheltuieli privind alimentația de efort

7.

Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri

8.

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

9.

Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

10.

Alte categorii de cheltuieli

Total

Reprezentanți legali:

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)

Responsabilul financiar al structurii sportive (numele, prenumele și semnătura)

Anexa nr. 3 la contractul......................../...........

Structura sportivă............................

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului/programului A.Scopul::

 • B.Obiective:

Obiectivul general: ....................................................................

Obiective;specifice: ...................................................................

 • C.Indicatdri

CI.Indicatori de eficiență (denumire, unitate de măsură): a)..........'..................................................................

...... ANEXA LA

hclmnrAgO


C2.Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):

 • a) ...............................................................................................

 • b) ..........;...................................................................................

C3.Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):

 • a) ..........:...................................................................................

 • b) ..............................................................................................

Reprezentanți legali: (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)

Anexa nr. 4 la contractul

./


Structura; sportivă.................................

Nr. înregistrare...................................

Solicitare de plată pentru contractul Nr....../.............

Din data .............

zs I

In atenția

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Numărul de referință al Contractului de finanțare: ........./.................

Numele și adresa beneficiarului: ..........................................................

Cererea de plată numărul: ..........

Perioada acoperită de cererea de plată: ...............-................

Subsemnatul .......................... prin prezenta solicit plata sumei de...................... în

cadrul contractului menționat mai sus.

Plata trebuie făcută în următorul cont bancar :

.................................................deschis la..........................................

Subsemnatul ........................ prin prezenta certific faptul că informațiile furnizate în

această cerere de plată sunt complete, corecte și reale, iar costurile care decurg din

acestea sunt eligibile și în concordanță cu Contractul iar această cerere de plată este susținută de documente suport adecvate și verificabile. _________________

;                                       r~ ANEXA LA

HCLM NR. W/fl

Reprezentant legal:

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)

Anexa nr. 5 la contractul

■/


Structura'sportivă .................................

Nr. înregistrare...................................

!              RAPORT PENTRU RAPORTARE

intermediară/finală

i

Contract : de finanțare activitate sportivă nr.................. încheiat  la data

..............'.................... aprobat  prin Hotărârea Consiliului Local al Primăriei Constanța nr......................................din data de............................

Beneficiar.........................

Adresa .........................

Telefon........................., fax.........................

Denumirea proiectului.................................................

Data înaintării raportului..............................................

 • I. Raport: de activitate

1. Descrierea activităților desfășurate până la data întocmirii raportului:

 • 2. Realizarea activităților propuse:

 • 3. Rezultatele obținute:

II. Raport financiar

1. Date despre finanțare:

, Categoria de buget

Contribuția Primăriei

Execuție

Diferența

TOTAL:

* Rubrica " Categoria de buget" va va fi completată în conformitate cu Anexa 2 -punctul A la contractul de finanțare

2. Anexăm în copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate pe capitole: i_______________________________________________________________________________________

Nr. crt.

i    Furnizor

Document

Mijloc de plata

Valoare

1

1

2

ANEXA

LA

3

HCLM NR. 1/

io / W

TOTAL

Beneficiar,

Reprezentant legal al solicitantului (nume, prenume, semnătură)

Responsabil financiar (nume, prenume, semnătură)CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENApWE