Hotărârea nr. 43/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI SOCIAL „SĂ AJUTĂM ÎMPREUNĂ”ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului social „Să ajutăm împreună!"

Consiliu] local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 2Z                   ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 27673/11.02.2019;

Văzând raportul nr. 9667/12.02.2019 al Direcției generale de asistență socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, și raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020; H.C.L. nr. 230/2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltarea a serviciilor sociale la nivelul municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023; Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 163/2007 privind introducerea pe piață, comercializarea și distribuirea gratuită a articolelor de îmbrăcăminte purtată sau uzată și a articolelor textile purtate sau uzate și ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare dispozițiile H.C.L. nr. 453/2018 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 185/2015 privind înființarea Serviciului public de asistență socială Constanța în subordinea Consiliului local a! municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă Programul social „Să ajutăm împreună!" destinat întrajutorării membrilor comunității aflați în situații de dificultate sau vulnerabilitate, prin acțiuni de donare a obiectelor utile, purtate, nepurtate, folosite sau nefolosite și care se află în stare bună de utilizare.

 • (2) Activitățile desfășurate în cadrul programului sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (3) Programul social „Să ajutăm împreună!" se derulează de către Primăria municipiului Constanța prin intermediul Direcției generale de asistență socială în cadrul căruia a fost înființat Compartimentul primire și distribuire donații, în subordinea Direcției sprijin comunitar, prin implicarea și participarea socială a membrilor comunității locale, cu scopul de a colecta:

 • a) obiectele de îmbrăcăminte și alte articole textile prin containerele amplasate pe raza municipiului Constanța, sub formă de activitate caritabilă, fără contract de donație, conform procedurii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) orice fel de bunuri, pe bază de contract de donație/sponsorizare de la persoanele fizice, agenții economici asociații și fundații.

 • (4)  Obîectele/articolele de îmbrăcăminte și alte textile sunt colectate în containerele amplasate pe raza municipiului Constanța.

 • (5)  Amplasarea containerelor se realizează cu titlu gratuit, pe perioadă nedeterminată.

Art.2 Beneficiarii programului sunt persoanele aflate în situații de dificultate sau vulnerabilitate identificate ca urmare a activității desfășurate de compartimentele instituției.

Art.3 Obiectele și/sau articolele donate sunt distribuite de către Direcția generală de asistență socială și/sau de către unitățile spitalicești, lăcașurile de cult, organizațiile și fundațiile de profil, partenere.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru,

împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție .          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

J 6 -


CONTRASEMNEAZĂ,Constanța

Nr. U    /


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL

Activitățile desfășurate în cadrul Programuluiu Social

„Să ajutăm împreună!"

 • 1. Responsabilități:

ART. 1 Responsabilitățile Direcției generale de asistență socială:

 • (1) Director general

 • a) Aprobă resursele umane, materiale și financiare necesare realizării operațiunilor de colecta re/pri mi re, triere, sortare, curățare, dezinfecție, dezinsecție, depozitare temporară și distribuire gratuită a obiectelor de îmbrăcăminte și a articolelor textile;

 • b) Analizează și aprobă parteneriatele de colaborare cu unitățile spitalicești, lăcașurile de cult, organizațiile și fundațiile de profil.

 • (2) Director Direcția sprijin comunitar

 • a) Identifică și propune firmele de reciclare a deșeurilor textile rezultate;

 • b) Pregătește în colaborare cu Biroul juridic și contencios din cadrul Direcției generale de asistență socială, contractele/parteneriatele de colaborare cu firmele de reciclare a articolelor de îmbrăcăminte inutilizabile și cu unitățile spitalicești, lăcașurile de cult, organizațiile și fundațiile cu obiect de activitate de întrajutorare a persoanelor aflate la nevoie;

 • c) Coordonează, verifică și urmărește realizarea în bune condiții a programului social „Să ajutăm împreună!";

 • d) Asigură instruirea personalului implicat în activitate;

 • e) Primește listele cu persoanele nevoiașe de la compartimentele instituției.

 • (3) Angajații Compartimentului primire și distribuire donații

 • a) Colectează articolele de îmbrăcăminte din containerele amplasate pe raza municipiului Constanța;

 • b) Triază, sortează și înregistrează în fișele de magazie articolele colectate;

 • c) Predau și preiau pe bază de proces verbal articolele de îmbrăcăminte colectate la/de la operațiunea de curățare, dezinfecție, dezinsecție;

 • d) Predau pe bază de proces verbal articolele de îmbrăcăminte inutilizabile firmei de reciclare a produselor textile/firmei de colectare a deșeurilor;

 • e) Distribuie beneficiarilor obiectele de îmbrăcăminte sau alte articole textile curățate și dezinfectate pe bază de proces verbal, pe baza cărora sunt înregistrate ieșirile din fișele de magazie;

 • f) Predau obiectele de îmbrăcăminte sau alte articole textile curățate și

dezinfectate către unitățile spitalicești, lăcașurile de cult, organizațiilor și fundațiilor de profil partenere, în vederea distribuirii acestora către persoanele aflate în situații de dificultate sau vulnerabilitate, pe bază de proces verbal, pe baza cărora sunt înregistrate ieșirile din fișele de magazie;       f

 • g) Primește pe bază de proces verbal bunuri oferite sub formă lde donații și sponsorizări de la persoanele fizice, organizații neguvernamentale, agenți economici;

 • h) înregistrează zilnic intrările și ieșirile în fișele de magazie;

 • i) Arhivează și păstrează în bune condiții documentele rezultate din propria activitate.

 • (4) Responsabilul cu operațiunea de curățare, dezinfecție, dezinsecție a articolelor de îmbrăcăminte:

 • a) Asigură operațiunile de igienizare și dezinfecție a obiectelor de îmbrăcăminte și articolelor textile preluate de la responsabilul cu trierea;

 • b) Predă angajatului Compartimentului primire și distribuire donații articolele de îmbrăcăminte igienizate și dezinfectate.

2, Derularea activității de colectare și distribuire gratuită a obiectelor/a altor articole

ART. 2 (l)Angajatul Compartimentului primire și distribuire donații se deplasează cu mijlocul de transport din dotarea instituției, la punctele în care sunt amplasate containerele de colectare, ridică obiectele/articolele donate.

 • (2) Golirea containerelor și transportul obiectelor/articolelor se realizează zilnic, la intervale orare stabilite sau în funcție de necesitățile identificate.

 • (3) Obiectele/articolele din containere sunt transferate în sacii din dotarea angajatului instituției și mai apoi încărcați în mijlocul de transport pentru a fi transportați la spațiul destinat sortării și trierii.

 • (4)  înainte de părăsirea fiecărei zone, angajatul verifică riguros dacă containerul a fost încuiat corespunzător și dacă trapa de introducere a obiectelor/articolelor este în stare de funcționare.

ART. 3 (1) Angajatul descarcă sacii transportați la spațiul destinat sortării și trierii.

 • (2) în prima etapă, realizează trierea în: articole utilizabile (care după ce au fost supuse procesului de spălare și dezinfectare pot fi purtate/folosite) și inutilizabile (cele care sunt degradate și nu pot fi purtate/folosite).

 • (3)  Obiectele/articolele utilizabile și inutilizabile sunt reintroduse în saci distincți, cântărite și înregistrate în fișe de magazie.

 • (4) Obiectele/articolele utilizabile sunt supuse procesului de sortare și ulterior predate pe bază de proces verbal responsabilului pentru asigurarea operațiunii de curățare, dezinfecție și dezinsecție.

 • (5) Obiectele/articolele inutilizabile sunt predate pe bază de proces verbal de predare primire firmelor specializate cu reciclarea produselor textile/ sau după caz firmelor de colectare a deșeurilor.

ART. 4 După realizarea procesului de curățare, dezinfecție și dezinsecție, obiectele/articolele sunt depozitate într-un spațiu adecvat până la distribuirea acestora.

ART. 5 Distribuirea obiectelor/articolelor se realizează de către angajatul compartimentului pe bază de semnătură a beneficiarului, sau proces verbal, după caz, cu menționarea cantității predate și cu respectarea legislației din domeniu, în vigoare și cea privind protecția datelor cu caracter personal, și/sau prin intermediul unităților spitalicești, lăcașurilor de cult, organizațiilor și fundațiilor de profil, partenere.

ART. 6 Documentele rezultate în urma activității de primire și distribuire donații, precum și evidenta scrisă a intrărilor și a ieșirilor acestora, sunt arhivate și păstrate în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic aprobat Ia nivelul instituției.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR MARCELA ENĂCHE