Hotărârea nr. 429/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SUPLIMENTAREA FONDURILOR FINANCIARE ACORDATE PRIN HCL NR. 318/2019 DIN BUGETUL LOCAL PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV SELENA SN CONSTANȚA PENTRU ÎNCHEIEREA SEZONULUI COMPETIȚIONAL 2019-2020


HOTĂRÂRE

privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 318/2019 din bugetul local pentru susținerea activității sportive a Asociatei Club Sportiv Selena S.N. Constanța pentru încheierea sezonului competițional 2019 - 2020

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat: sub nr. 203446/21.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei ce specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale - Compartimentul organizare evenimente înregistrat sub numărul 206486/24.10.2019;

Luând în considerare adresa înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 187966/30.09.2019 prin care Asociația Club Sportiv Selena S.N. Constanța solicită suplimentarea cu suma de 170.000 lei a fondurilor alocate prin HCL nr. 318/2019, pentru încheierea sezonului competițional 2019 - 2020.

Ținând seamă de prevederile HCL nr. 229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului.

Avânc în vedere prevederilor art,18Al alin.(2), (3), art.67Al alin.(3) și art. 69 alin.(l), (2) și (3) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

. în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.f) și art.196 alin.(l) lit.aȚdin O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.jL - Se aprobă suplimentarea cu suma de 170.000 lei cu TVA inclus a fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 318/2019 din bugetul local pentru susținerea activității sportive a Asociației Club Sportiv Selena S.N. Constanța în vederea încheierii sezonului competițional 2019 - 2020.

Art.:î* - Pentru stabilirea condițiilor de aplicare a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre se va încheia un act adițional la contractul nr. 166498/29.08.2019 între municipiul Constanța și Asociația Club Sportiv Selena S.N. Constanța.

Arft.3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

_ Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,

împotrivă, <—    abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENA£HE

CONSTAN}A

Nr.MR'S /