Hotărârea nr. 427/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR NR. 1 CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN LUNA MAI 2019


HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv Școlar Nr. 1 Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din luna mai 2019

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de ____V /ff.fff/s___,

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 199021/15.10.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, precum și raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 202917/21.10.2019;

Având în vedere H.C.L. nr. 228/13.10.2018 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite internaționale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.fț și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 9.200 lei, în valoare brută, din bugetul local, pentru pjemierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv Școlar Nr. 1 Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din luna mai 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ari.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta, hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        pentru,

împotrivă, abțineri.

La d ata adoptării sunt în funcție _        consilieri din 27 membri.

1

I l'i !Î

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHEPREȘEDINTE ȘE


Anexă la HCL nr.Premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv Școlar Nr. 1 Constanța care au obținut performanțe deosebite la Campionatul European de Gimnastică Aerobică - Azerbaidjan - BAKU 2019

Nr. crt.

Numele si prenumele

Rezultat obtinut

Suma conform HCL 228/2015 (LEI)

Total (LEI)

CAMPIONATUL EUROPEAN DE GIMNSATICĂ AZERBAIDJAN - BAKU - 2019

Juniori

1

GHENEGHEZ EBRU

sportiv - locul II - echipă

1.850

4.600

sportiv - locul II - ecgipă (aerobic dance)

1.850

sportiv - locul IV - grup

900

2

SPINU CRISTIANA

antrenor principal al sportivei Gheneghez Ebru

4.600

4.600

TOTAL

9.200

9.200


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE