Hotărârea nr. 426/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN PERIOADA OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2018


HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Liceuilui cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada octombrie - decembrie 2018

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de <3/ /#, M .        ■        ■  ■

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nunărul 199019/15.10.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, precum și referatul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 202800/21.10.2019;

Având în vedere H.C.L. nr. 228/13.10.2018 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite internaționale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.Ș) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 13.625 lei, în valoare brută, din bugetul local, pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada octombrie -decembrie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        pentru,

împotrivă, ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție .         consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENAC-HETabel nominal cu sportivii constănțeni și antrenorii principali constănțeni din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru" Constanța care vor fi premiați pentru obținerea de performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale I            din perioada octombrie - decembrie 2018


Nr. crt.

1

1

Numele si prenumele

Rezultat obtinut

Suma conform HCL 228/2015 (LEI)

JOC URILE OLIMPICE ALTE TINERETULUI ■ TENIS DE MASĂ - BUENOS AIRES (ARGENTINA) 06-1

3.10.2018

Juniori

1

PLETE !A CRISTIAN

sportiv - locul V - simplu

1.125

sportiv - locul V - echipe mixt

1.125

2

FILIMON andrei

antrenor principal al sportivului Pletea Cristian

2.250

i I     CAMPIONATUL MONDIAL - TENIS DE MASĂ - BENDIGO (AUSTRALIA) 02-09.12.2018

Juniori

1

PLETIîiA CRISTIAN

sportiv - locul III-simplu

2.000

sportiv - locul V - dublu masculin

1.000

sportiv - locul V - echipe masculin

1.000

2

FILIMDN ANDREI

antrenor principal al sportivului Pletea Cristian

4.000

' JOCURILE OLIMPICE ALTE Tlh

ERETULUI - TENIS - BUENOS AIRES (ARGENTINA) 06-18.10.2018

J                                              Juniori

3

CADÂRSELMA-ȘTEFAN IA

sportiv - locul V - dublu

1.125

I                               TOTAL

13.625

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE