Hotărârea nr. 425/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DE RECOMPENSE FINANCIARE ELEVILOR PREMIAȚI LA OLIMPIADELE SAU CONCURSURILE ȘCOLARE INTERNAȚIONALE ȘI PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și profesorilor îndrumători

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.200974/17.10.2019;

Având în vedere prevederile:

 • - HCL nr. 133/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019,

 • - ait. 12, alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

 • - anexa II, capitolul II, pct. 7, lit. f) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de :

 • - misiunea educației de formare și sprijinire în generarea sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt competitive, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene,

 • - adresa nr.4447A/03.10.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, înregistrată în cadrul Primăriei municipiului Constanța sub nr.192384/07.10.2019;

Văzând raportul nr.203580/22.10.2018 al Compartimentului gestionarea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar din cadrul Direcției tehnic administrativ, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea de recompense financiare în valoare de 2.000 Iei net fiecărui elev care a fost premiat la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale desfășurate în anul 2019, până la momentul aprobării prezentei hotărâri,, după cum urmează:

 • 1. Pășcălău Robert - Gabriel de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân" Constanța- Medalie de Aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică;

 • 2. Nicolae Constantin - Daniel de la Liceul Teoretic „Ovidius" Constanța-Medalie de Argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică;

 • 3. Memiș Edis de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică Constanța- Medalie de Aur la Olimpiada Internațională de Matematică;

 • 4. Rîșnoveanu Lucia de la Școala Gimnazială „Spectrum" Constanța-Medalie de Argint la Olimpiada Internațională de Matematică- Balcaniada de Juniori;

 • 5. Mardaru Darius - Gabriel de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân" Constanța- Medalie de Argint la Olimpiada Internațională Interdisciplinară "Științele Pământului" Constanța.

Art. 2 - {1) Se aprobă acordarea de recompense financiare în valoare de 2.000 lei net fiecărui profesor ca urmare a pregătirii elevilor prevăzuți la art. 1, după cum urmează:

 • 1. prof. Pășcălău Liliana - Colegiul Național „Mircea cel Bătrân" Constanța;

 • 2. prof. Leu Sorina - Maria - Liceul Teoretic „Ovidius" Constanța;

 • 3. prof. Mihai Bogdan - Liceul Țeoretic Internațional de Informatică Constanța;

i'4. prof. Văcărescu Cristina - Liceul Teoretic Internațional de Informatică Constanța, Școala Gimnazială „Spectrum" Constanța;

5. prof.

Nicolescu

Adrian-

Colegiul

Național

„Mircea

cel

Bătrân"

Constanța;

6. prof.

Dumitru

Monica -

Colegiul

Național

„Mircea

cel

Bătrân"

Constanța;

7. prof.

Deancu

Mihaela -

Colegiul

Național

„Mircea

cel

Bătrân"

Constanța;

8. prof. Hrițcu Claudia - Colegiul Național „Mircea cel Bătrân" Constanța.

(2) - Pentru profesorul/profesorii care au pregătit elevii premiați se acordă o singură recompensă financiară în cuantumul prevăzut la alin. (1).

Art. 3 -, Sumele necesare acordării recompenselor financiare prevăzute la art. 1 și art. 2 seîalocă din bugetul local aprobat pe anul 2019.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului gestionarea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar din cadrul Direcției tehnic administrativ, Direcției financiare, elevilor și profesorilor prevăzuți la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție

consilieri din 27 membri.


PRE:ȘEDINTE|ȘEDINTĂ,


Constanța Nr.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, Marcela Enad^e