Hotărârea nr. 424/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITĂȚI FISCALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul municipiului Constanța

• Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 179855/18.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța nr. T93201/17.10.2019;

Având în vedere prevederile art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) și e), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă anularea obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului local al municipiului Constanța aferente obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, conform procedurii de acordare a anulării accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.), prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în vederea aducerii ei la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: " pentru,______împotrivă, y abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘBblWȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARC

CONSTANȚĂ


Nr. 4/^ / Z?/\/^-2019ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa H.C.L. nr.        72019


PROCEDURĂ

pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/31.07.2019 privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul municipiului Constanța

Art. 1. Dispoziții generale

 • (1)   Prezenta procedură se aplică pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante către bugetul municipiului Constanța,

 • (2)   Prezenta procedură nu se aplică pentru accesoriile (dobânzile, penalitățile, majorările etc.) achitate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. Sfera de aplicare

 • (1) Facilitățile fiscale acordate de către organul fiscal constau în anularea obligațiilor de plată reprezentând accesorii (dobânzi, penalități, majorări etc.).

 • (2) Obligațiile de plată reprezentând accesorii (dobânzi, penalități, majorări etc.), care, potrivit legii, pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute la alin. (1), sunt aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului local al municipiului Constanța, restante la 31 decembrie 2018 inclusiv.

 • (3) în senpul prezentei proceduri, prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, se înțelege:

 • a) obligații de plată pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;

 • b) diferențele de obligații de plată principale stabilite prin decizii de impunere comunicatei până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în, evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

 • (4) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, sunt stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. !'

 • (5)  Pentru, obligațiile prevăzute la alin. (4), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalitățile^ și tuturor accesoriilor. în acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Art. 3 Airiularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aferente obligațiilor de plată principale, datorate bugetului local Constanța, restante Iii 31 decembrie 2018 inclusiv

Se anulează accesoriile (dobânzile, penalitățile, majorările etc.) aferente obligațiilor de plată principale, datorate bugetului local Constanța, restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și administrate de S.P.I.T. - V.B.L., dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrată de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

 • b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

 • c) debitorul. depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) - b), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Art. 4 Anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă

Se anulează accesoriile (dobânzile, penalitățile, majorările etc.) aferente diferențelor de obligații: bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă, prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

 • b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 inclusiv;

 • c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art. (3) lit. b) - c).

Art. 5 Anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aferente obligațiilor cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată

Se anulează accesoriile (dobânzile, penalitățile, majorările etc.) neachitate la momentul adoptării prezentei hotărâri, în măsura în care sunt aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv, iar obligațiile principale au fost stinse până la această dată, dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. (3) lit. b) - c).

Art. 6 Anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aferente obligațiilor de plată principale, restante la 31 decembrie 2018


ii I!

inclusiv ș|i individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale

 • (1)  Se adulează accesoriile (dobânzile, penalitățile, majorările etc.) aferente obligațiilor;! de plată principale, datorate bugetului local Constanța, restante la 31 decembrie\2018 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sjunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind^ Codul de procedură țiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) cererea ide anulare a accesoriilor se depune până la 15 decembrie 2019 inclusiv.

 • (2) în situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a prezentei h'otarâri, în scopul acordării anulării accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor, etc.), S.P.I.T. - V.B.L. ia în considerare doar declarațiile ce duc la modificare;:; obligațiilor fiscale restante ale contribuabililor, depuse de către aceștia în termen de maxim 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

' I

; 1

Art. 7 Procedura de acordare a amânării la plată a accesoriilor (dobânzilor, penalități or, majorărilor etc.) restante la 31 decembrie 2018

 • (1)   Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii potrivit prezentei proceduri pot notifica S.P.I.T. - V.B.L. cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) prevăzută la art. 3 lit. c).

 • (2)   Notificarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

 • a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul țiscal, cod numeric personal/codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

 • b) obiectul; notificării, respectiv intenția de a beneficia de anularea accesoriilor (dobânzilor/, penalităților, majorărilor etc.) prevăzute la art. 2 alin. (2);

 • c)  data și semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuț'ernicitului.

'1

'l

 • (3) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

 • a) accesoriile (dobânzile, penalitățile, majorările etc.) care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. în acest caz, S.P.I.T.-V.B.L. emite decizie de amânare la'plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în Anexa nr. 1;

 • b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile apcesorii amânate la plată potrivit lit. a);

 • c) obligații te accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării^'cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, înj cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor (dobânzilor^ penalităților, majorărilor etc.).

 • (4) Prevederile alin. (3) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de Anulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) și data emiterii deciziei de soluționare a cererii.

, i

u

11

i,

ii C p

 • (5) Decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii își pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situații:

 • a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor; etc.) sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.), după caz;

i

 • b) la dataJde 15 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.). în acest caz, S.P.I.T. - \/|.B.L. emite și comunică decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în Anexa nr. 2.

 • (6) Pentru 'debitorii care nu au notificat S.P.I.T. - V.B.L. potrivit alin. (1) accesoriile (dobânzile,; penalitățile, majorările etc.) care pot fi anulate potrivit prezentei proceduri și care au fost achitate, se restituie potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

i

Art. 8 Efecte cu privire la popririle instituite de S.P.I.T. - V.B.L.

(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 7 și au înființate popriri la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Art. 9 Procedura de acordarea a anulării accesoriilor (dobânzilor, penalitățil or, majorărilor etc.)

 • (1) Un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor:etc.) potrivit prezentei proceduri în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 3-6 dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.


 • (2) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către contribuabili, inclusiv de către cei care au notificat S.P.I.T. - V.B.L. conform art. 7 alin. (1), în baza unei cereri de adulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.), depuse la S.P.I.T. - V.B.L. prin oricare din modalitățile prevăzute de lege, fără anexarea altor înscrisuri. :

 • (3) Cererea; poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, astfel cum acesteia sunt prevăzute la art. 3-6.

I

 • (4) Cererea de anulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) cuprinde următoarele:

 • a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fțiscal, cod numeric personal/codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax;(al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

 • b) obiectul! cererii, respectiv intenția de a beneficia de anularea a accesoriilor (dobânzilor,i penalităților, majorărilor etc.) prevăzute la art. 2 alin. (2);

i

i

i r

 • c)data ș'ij semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împu'ternicitului.

 • (5) în baza cererii de anulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.), S.P.LT. - V.B.L. analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta procedură și emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii sau decizia de respingere, a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, după caz, prevăzute în Anexa nr.! 3 și Anexa nr. 4.

 • (6) Contribuabilii care nu au notificat S.P.I.T. - V.B.L. conform art. 7 alin. (1) pot beneficia dje anularea la plată a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) prevăzute la art. 2 alin. (2), dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 3 - 6. ;

I

 • (7) Pentru,'a beneficia de anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) prevăzute la art. 2 alin. (2), contribuabilii care se află în procedura de executare silită trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3.

Art. 10 Dispoziții finale

 • (1) Deciziile prevăzute la art. 7 alin. (3) și alin. (5), precum și la art. 9 alin. (5) se emit de către S.P.I.T. - V.B.L. în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al -acestuia.

i

 • (2)  La solicitarea contribuabililor, S.P.I.T. - V.B.L. are obligația să clarifice eventualele! neconcordanțe existente între evidența acestora și evidența fiscală, întocmind îp acest sens o decizie de modificare a deciziei de amânare, prevăzută în Anexa nr. 5.

Art. 11 Anexe

Anexele nr? 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta procedură.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR


MARCELA EN


HE !


• !'

C D II T Serviciul Public de ll □ r II I Impozite și Taxe Constanța

i

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________i______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

i

Anexa nr. 1 la procedură


i

Nr.reg/Da1:a

DECIZIE                  L

de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii

Denumire contribuabil..................................................

CNP/CUI.....................................................................

Domiciliul/Sediul: România/.............................județul............................................

municipiul/orașul/comuna.......................................satul/sectorul.....................................

str..........................................................................nr....., bl....., sc.


et........,ap...........tel.......................fax.......................... e-mail..................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului......................la nr.............................. cont

IBAN............................................., deschis la..................................................................

în temeiul orevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr..../............. privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul

municipiului Constanța, având în vedere Notificarea nr............... din   data

de ..........................,  înregistrată la S.P.I.T. - V.B.L. sub nr............... din  data

de ........................... luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de

procedura de acordare a anulării accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aprobată prin H.C.L. nr,.../............., se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.), aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, în sumă totalii de....................... lei, reprezentând:


Nr. crt.

Denumirea obligației de plată

Suma (lei)

Total general


împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezentantul unității fiscaiePREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Numele și prenumele ....

Semnătura și ștampila unității


Elaborat


Bd. Tomis nr. 112,90,0657, Constanța, România

Tel Verde 0800 41 00 42

J

Pentru mai multe detalii accesați site-ul www.spit-ct.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 10930


* !' ______

C D II T Serviciul Public de II J II I Impozite și Taxe Constanța


Nr.reg/Daia


DECIZIE

de pierdere a valabilității amânării la p a obligațiilor de plată accesorii
Anexa nr. 2 la procedurăDenumire contribuabil..................................................

CNP/CUI.....................................................................

Domiciliul/':ediul: România/.............................județul............................................

municipiul/orașul/comuna.......................................satul/sectorul....................................

str.........................................................................nr....., bl....., sc.

et........,ap...........tel.......................fax.......................... e-mail..................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului......................la nr............................. cont

IBAN............................................, deschis la..................................................................


în temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale HCL nr......./................ privind instituirea unor facilități fiscale la

nivelul municipiului Constanța și procedura de acordare a anulării accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aprobată prin HCL nr..../............. vă comunicăm că amânarea

la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii nr....................... din data de ...................... și-a pierdut valabilitatea, începând cu data

de..........................


Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de....................

Motivele d<a fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii:................................................................................


Temeiul de drept:

Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii:....................................................................................................


Mențiuni privind audierea contribuabilului:


împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2C15 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.


Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


Conducătorul/reprezentantul unității fisca

Numele și prenumele..........

Semnătura și ștampila unității.......


Elaborat ;Bd. Tomis nr. 112,90 0657, Constanța, România

Tel Verde 0800 41 C>0 41

1

Pentru mai multe detalii accesați site-ul www.spit-ct.ro


C D li T Serviciul Public de II □ r II I Impozite și Taxe Constanța


Nr.reg/Dalta_______/_______________


Anexa nr. 3 la procedură


ANEXA LA

HCLMNRj^/fe^


DECIZIE de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Denumire contribuabil..................................................

CNP/CUI.....................................................................

Domiciliul/Sediul: România/.............................județul............................................

municipiul/orașul/comuna.......................................satul/sectorul.....................................

..,str..........................................................................nr....., bl....., sc.

et........,ap...........tel.......................fax........................., e-mail..................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului......................la nr....................................

cont IBAN............................................. deschis la......................................................................

în temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr......./........... privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul

municipiului Constanța, luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aprobată prin H.C.L. nr..../............., și având în vedere cererea dumneavoastră de anulare a

obligațiilor de plată accesorii nr............... din data de ........................... înregistrată la

S.P.I.T. - V.B.L. sub nr............... din data de ........................... se emite următoarea

decizie:

Se acordă anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.), aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, în sumă totală de..........................lei,reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea obligației de plată

Suma (lei)

Total general

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezentantul unității

f'scai®E$EDINTE ȘEDINȚĂ


Numele și prenumele........

Semnătura și ștampila unității . . . .


Elaborat ,

Bd. Tomis nr. 112, 9OID657, Constanța, România

Tel Verde 0800 41 CIO 42

Pentru mai multe detalii accesați site-ul www.spit-ct.ro

• '' ______

C Q II Ț Serviciul Public de ll J r II I Impozite și Taxe Constanța


Anexa nr. 4

r             la procedură

Nr.reg/ Dalta_______/_______________

DECIZIE

de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Denumire contribuabil..................................................

CNP/CUI.....................................................................

Domiciliul/Sediul: România/.............................județul............................................

municipiul/orașul/comuna.......................................satul/sectorul.....................................

str..........................................................................nr....., bl....., sc.

et........,ap...........tel.......................fax........................., e-mail..................................

înregistrat la Registrul comerțului......................la nr................................... cont IBAN

;........................................... deschis la......................................................................

în temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr, 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr......./.......... privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul

municipiului Constanța, având în vedere cererea dumneavoastră nr............... din data

de ........................... înregistrată la S.P.I.T. - V.B.L. sub nr............... din  data

de .......................... luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de

procedura de acordare a anulării accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aprobată prin H.C.L. nr..../............., se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată

accesorii.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii:

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Elaborat


Conducătorul/reprezentantul unității fiscale


Numele și prenumele ....

Semnătura și ștampila unității


PREȘEDBd. Tomis nr. 112,90 0657, Constanța, România


Operator de date cu caracter personal nr. 10930


Tel Verde 0800 41 00 42

Pentru mai multe detalii accesați site-ul www.spit-ct.ro

Z" C H II T Serviciul Public de

II U r I I Impozite și Taxe Constanța

Anexa nr. 5 la procedură


Nr.reg/Da1:a_______/_______________


ANEXA LA

HCLMNR.J£%Wg'


DECIZIE

de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii


Denumire contribuabil.............................

CNP/CUI...............................................

Domiciliul/Sediul: România/....................

municipiul/orașul/comuna.......................

str.............:...........................................

et........,ap...........tel.......................fax.

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului IBAN............................................., deschis la


județul............................................


satul/sectorul.....................................

...nr...... bl....., sc. ...,

........, e-mail..................................

.......la nr............................., cont


în temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr..../........... privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul

municipiului Constanța, având în vedere Notificarea nr............... din   data

de .........................., înregistrată la S.P.I.T. - V.B.L. sub nr............... din  data

de ........................... luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de

procedura de acordare a anulării accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aprobată prin H.C.L. nr..../............. se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.), aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, în sumă totală de....................... lei, reprezentând:


Nr. crt.

Denumirea obligației de plată

Suma (lei)

Total general


împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de '45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Elaborat


Conducătorul/reprezentantul unității fiscal

Numele și prenumele..........

Semnătura și ștampila unității........


PREȘEDINTE ședință,

/Bd. Tomis nr. 112,900657, Constanța, România

Tel Verde 0800 41 00 42

Pentru mai multe deîalii accesați site-ul www.spit-ct.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 10930