Hotărârea nr. 423/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE DESFĂȘURATĂ DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privindjinsușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C, Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul I al anului 2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 200357/17.10.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul înregistrat sub nr. 14468/22.10.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 55, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare si prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în’temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art. 196, alin. (1) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă insușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul I al anului 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta Ihotărâ re.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:      pentru,

împotrivă, $ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

MARCELA ENACHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCALRaportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru primul semestru al anului 20191.1 nformatii privind execuția contractului

Prezentul raport a fost întocmit in concordanta cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011 cu modificările :;i completările de rigoare, cu privire la guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Conducerea activitatii Confort Urban SRL a fost incredintata Consiliului de Administrație cu următoarea componenta:Radulescu Claudiu George-Presedinte, Frigioiu Marcela Mariana-Membru, Vlad Elena-Membru, Darea Daniel-Membru si Andrei Florian Constantin-Membru.

Consiliul de administrație s-a întrunit lunar sau ori de cate ori a fost nevoie pe parcursul primului semestru si s-au emis 6 decizii.

Principalele actiuni/decizii cu impact asupra activitatii Confort Urban SRL sunt:

 • 1. Urmărirea situației creanțelor societatii-analiza luna in fiecare ședința

 • 2. Urmărirea costurilor societatii-analiza lunara in fiecare ședința

 • 3. Urmărirea corecției bazei de date a SPIT in ceea ce privește taxa pe teren datorata de Confort Urban SRL-lunar pana la finalizare

 • 4. Aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli pentru anul 2019

 • 5. Aprobarea planului anual de achiziții planificat pentru anul 2019

 • 6. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului la data de 31.12.2018

 • 7. Aprobarea raportului de activitate al Directorului General si Directorul Economic pen tru semestrul I 2019

 • 8. Modificarea organigramei si a statului de funcțiuni

 • 9. Aprobarea codului de etica la nivelul societății

 • 10. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2018.

 • 11. Urmarirea implementarii/inceperii activitatii biroului de ridicări auto

 • 12. Urmarirea situației străzilor pentru care se pot întocmi documentații cadastrale, in vederea planificării lucrărilor de reparații /investiții publice si elaborarea documentațiilor aferente lucrărilor.

 • 13. Urmarirea actualizării terifelor de închiriere a camerelor din căminul de nefamilisti situate in Str.Egretei

 • 14. Urmarirea aducerii la îndeplinire a masurlordispuse de Curtea de Conturi prin Decizia 30/2017.

15.,Urmărirea derulării procedurilor de achiziție a serviciilor de marcaje rutiere si de plata a parcărilor prin SMS.

Pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor s-a acționat astfel:

,<> Creșterea productivității muncii

o Diminuarea cheltuielilor la 1000 de lei venituri

<• Diminuarea creanțelor restante

<> Diminuarea cheltuielilor de exploatare

i» îndeplinirea obiectivelor generale ale societății

II. Indicatori economico financiari la 30 Iunie 2019

In ceea ce privește gradul de realizare al veniturilor prognozate,acestea au fost realizate in procent de 1.19 ,bugetat 16.924 mii lei, realizat 20.190 mii lei, cheltuielile au fost realizate in procent de 1.21, bugetat 15.253 mii lei, realizat 18.419 mii Iei,in timp ce rezultatul brut realizat este de 1.771 mii lei, fata de 1.691 mii lei.

Valorile realizate/atinse pe fiecare element de venit aferente activitatii de întreținere si reparații drumuri publice sunt conform tabelului de mai jos:

Nr Crt

Denumire

Valoare bugetata fara TVA

Valoare realizata

1

<\sfalt trotuar+carosabil

17,661,160.82

9,009,616.00

2

"rotuar Dale OCPI

1,491,001.00

-

3

Construcție parcari pe amplasamentele fostelor garaje

302,303.00

2,995,655.00

4

Montare garduri protecție pietoni

100,000.00

411,673.00

5

Ridicare Ia cota capace

50,000.00

6

Reabilitări zone de promenada

35,000.00

7

Marcaje rutiere

2,000,000.00

880,714.00

8

Lucrări trim 1 2019

3,550,535.00

9

Total lucrări

25,189,999.82

13,297,658.00

10

Cota de profit

1,461,610.00

731,371.19

11

Administrare

977,092.00

582,944.00

12

Total buget

27,628,701.82

14,611,973.19

13

Terți

1,281,704.00

14

Investiții

4,967,227.00

15

Total venit drumuri

32,595,928.82

15,893,677.19

J I

In ceea ce privește gradul de realizare global al veniturilor pe fiecare activitate, la data de 30.06.2019 'situația se prezintă astfel:

NrCrt

denumire

Valoare bugetata

Valoare realizata

Rest de realizat

Grad de realizare

1

Drumuri

32,595,929.00

15,893,677.19

16,702,251.63

48.76

2

Indicatoare

2,731,933.00

864,961.20

1,866,971.80

31.66

3

Semafoare

797,233.00

418,053.16

379,179.84

52.44

7otal

36,125,095.00

17,176,691.73

18,948,403.27

47.55

4

Parcari

4,533,000.00

2,657,866.50

1,875,133.50

58.63

5

. Ridicări auto

1,484,000.00

296,043.41

1,187,956.59

19.95

Prin planul de administrare al Consiliului de Administrație al societății au fost stabiliți indicatorii de performanta de mai jos ,pentru care gradul de realizare conform execuției bugetului de venituri si cheltuieli este următorul

Semestrul 1 2019

Nr.Crt

Denumire indicator

Valoare bugetata-mii lei

Valoare realizata-mii lei

Procent de realizare propus

Precent de realizare obtinut

1

"otal venituri

16,944.00

20,190.00

97%

119.16

2

Profit obtinut

1,691.00

1,771.00

100%

104.73

3

l’roductivitatea muncii

64.11

89.34

97%

139.35

4

Rentabilitatea veniturilor

9.98

8.77

100%

87.89

5

Cheltuieli la 1000 lei venit

900.20

912.28

100%

101.34

III.Situația lucrărilor realizate in semestrul I al anului 2019

In semstru). I al anului 2019 s-au realizat lucrări de intretinere si reparații drumuri in suprafața de 86.570 mp,reparații trotuare 20.269,15 mp, au fost montate borduri mici pe o suprafața de 2.770,50 ml, borduri mari 7.737,50 ml si au fost puse in opera dale din beton pe o suprafața de 151.30 mp. Strazile, bulevardele pe care s-a intervenit sunt cele din situația de mai jos.

NR.CR

T

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/ MP

TROTUAR/ MP

BORDURI/20X25/ ML

BORDURI/10X15/ ML

DALE DIN BETON/ MP

1

Str. (3araganului

798.47

3,870.88

1,155.00

105.00

2

Str.L ibertatii

2,222.96

1,339.40

88.50

3

Str. Industriala

1,201.12

49.00

198.50

4

BdJ'Tomis

1,130.08

153.00

79.57

5

Parcare

Str.Piieteniei/Str.Solidaritatii/Str.Cuteza ton

3,433.53

448.02

497.00

460.00

6

Parcare Aleea Lăcrămioarei

1,565.34

41.76

153.00

137.00

7

Str. Unirii

3,050.54

1,098.73

1,243.50

335.00

8

Parcare ALSolidaritatii Grădiniță 47

846.90

100.13

96.50

9

Str. Eiucuresti

1,443.24

576.43

10

Str. Avram lancu

43.14

11

Bd.F'erdinand

41.21

12

Str.C borului

1,430.18

1,178.38

608.50

157.50

13

Str.Cleq Danovschi

1,977.09

1,115.25

123.50

14

Str. F'aun Pincio

915.57

237.85

145.00

82.00

15

Parcare Str. Dreptății

738.08

129.94

141.50

34.00

16

Parcare Str. Tulcei

1,495.34

27.72

204.00

17

Parcare Aleea Mălinului

828.32

111.00

18

Bd. I C.Bratianu

2,959.57

62.00

44.50

19

Parcare Aleea Prieteniei

386.43

87.68

20

Str. Stefanita Vodă

5,765.21

21

Bd. Aurel Vlaicu

1,524.75

22

Str. Caraiman / Parcare ridicări auto

1,906.95

23

Str. lîoveja

22.57

81.99

24

Bd.1 Decembrie 1918

77.01

25

Bd.' Mai

78.97

26

Str. Duza Vodă

70.38

27

Str. "urda

2,276.45

781.90

56.50

39.50

28

Str. Noua

648.88

282.17

225.00

29

Str. Prelungirea Bucovinei

328.03

63.00

30

Pan: are Marvimex

5,573.62

134.51

814.00

83.50

31

Aleea I.LCaragiale

621.18

23.39

32

Str.ion Nenitescu

757.85

33

Pan: are Aleea Căprioarei

192.02

34

Str.,Ion Roata

2,864.27

35

Str. Merisor

1,303.06

36

Str. D. Marinescu

2,569.36

37

Str. Corbului

2,412.34

38

Parcare Str. Corbului BI.H3-H4

659.84

39

Str. Ion Ursu

40.15

40

Str. Grivitei

95.72

41

Șoseaua Mangaliei

52.43

42

Str. Prelungirea Liliacului

39.54

43

Str. Intrarea Histria

54.28

44

Par: are Poarta 1

649.69

75.62

59.00

63.00

45

Str.JJaba Novac

1,880.78

747.00

116.50

46

Bd.i/lamaia

3,748.68

427.33

258.50

187.00

47

Str. Caiuti

1,975.25

48

Str. Institutor I.Titorian

617.33

263.86

49

Str. Onești

1,839.37

50

Alee a Soveja

1,324.23

51

Parcare Zona Bellaqio

2,668.72

52

Str. Ghe. Economu

2,841.59

53

Str. Horia Grigorescu

477.88

54

Alee a Vascului

179.10

55

Str. Zefirului

1,277.87

52.28

56

Str. Brizei

73.16

57

Str. Krakovia

8.83

58

Str. Napoli

8.75

59

Str. Milano

38.07

60

Str. Cumpenei

25.56

61

Str. Pescarilor

245.87

62

Str. Daliei

17.50

63

Str Jîiaba Novac

1,233.85

608.00

140.00

64

Str. Poporului

595.18

313.50

89.00

65

Parcare Brotacei

70.00

133.50

66

Sat'/acanta/Mamaia

1,710.75

57.00

67

Str.Banu Mihalcea

126.10

68

Str.Oragoslavelor/mamaia/unirii

1,887.49

69

Str.LI nirii/Str.Turda/Str.lon Ratiu

2,133.15

1,463.85

70

Str.E-Martie/Str.Poporului/Str.D.Marines

cu

1,670.54

71

Str.Vintila Bratianu

894.22

72

Str.Mircea Zorileanu

2,762.47

73

Parcare Salvare

2,226.64

74

Parcare Str.Cerbului

712.64

75

Bd.Mamaia/Vila SKY

518.97

76

Str.lon Mutqescu

205.38

77

Al.f/>alinului/Loc de joaca

32.50

78

AI.Lirpeni/Loc de joaca

21.73

TOTAL GENERAL

86,570.00

20,269.15

7,737.50

2,770.50

151.30

Fata de semestrul I al anului 2018 in semestrul I al anului 2019, au fost efectuate lucrări pe suprafețe mai mari astfel:

*Rcparatii trotuare:

1.566 mp in plus (18.703,59 mp in 2018 fata de 20.269,15 mp in 2019), cu o creștere de 7.72%

*Rcparatii carosabil:

3.864 mp in plus (82.706 mp in 2018 fata de 86.570 mp in 20219), cu o creștere de 4.46%

*Montat borduri:

1.791 ml in plus(8.717 ml in 2018 fata de 10.508 ml in 2019),cu o creștere de 17.04 %

Primăria Municipiului Constanța primește sesizări din partea cetățenilor municipiului și le transmite către S.C. Confort Urban S.R.L. spre anaiiză și soluționare, în măsura competențelor ce ne revin (în perioada ianuarie-iunie 2019, s-au transmis către S.C. Confort Urban S.R.L. aproximativ 40 de adrese la care am emis răspunsuri).

în urma sesizărilor, inspectorii din cadrul Biroul de Inspectori, Reclamații și Sesizări se deplasează în teren în vederea verificării celor semnalate. Astfel, în urma analizei din teren de către personalul de specialitate (acolo unde este cazul), se iau măsurile ce se impun în vederea soluționării problemelor.

în activitatea curentă a societății, există Biroul de Inspectori, Reclamații și Sesizări unde își desfășoară activitatea 3 inspectori de teren care verifică zilnic trama stradală din toate zonele din Municipiul Constanța, sesizările primite de la cetățeni și zonele pentru care au fost eliberate avize de intervenții și avarii.

VLPersonul si salarizare

La data de 30 Iunie 2019, Confort Urban are un număr efectiv de personal de 231 salariati , valoare aprobata prin buget fiind de 264 de salariati.Cheltuielile totale cu personalul se prezintă conform structurii de mai jos:

Nr Crt

Ijenumire

Valoare bugetata

Valoare realizata

1

Cheltuieli de natura salariala (rd2+6):

5,423.00

6,143.00

2

Cheltuieli cu salariile(rd.3+4+5), din care:

4,973.00

5,218.00

3

a) salarii de bază

4,568.00

4,676.00

4

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

400.00

542.00

5

ci alte bonificații (conform CCM)

5

6

Tichete de masa

450.00

340

Referitor la creșterea cheltuielilor de natura salariala cu 1.07 asa cum se poate observa din Anexa 1 , menționam ca acesta creștere sub nivelul de creștere al veniturilor de 1.19, situație ce respecta prevederile legale in ceea ce privește condițiile de depășire a valorilor bugetate.

La începutul anului s-a făcut evaluarea tuturor salariatilor ,pentru activitatea desfasurata in anul precedent.

VII.Activitatea sistemului de management mediu, protecția mediului, securitate si sanatate in munca

Pentru conformarea cu cerințele legale si in scopul menținerii sub control al aspectelor de mediu, societatea colectează separat deseurile generate din activitățile societății ,respectandu-se prevederile'legale privind protecția mediului si valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate in acest sens.

Referitor 1a siguranța si securitatea in munca ,instruirea salariatilor se face conform prevederilor" legale,instrucțiunilor proprii de securitate in munca si a tematicii de instruire stabilita pentru fiecare domeniu de activitate si aprobata de directorul general.

La nivelul societății exista un plan de prevenire si protecție. Conform acestui plan lucratorii care sunt expuși la riscuri in procesul muncii primesc gratuit alimente de protecție; de asemena fiecare lucrator a primit echipament individual de protecție.

Controlul medical periodic al salariatilor este asigurat de medicul de medicina muncii cu care societe.:ea are contract.

Pentru desfasurarea activitatii in deplina siguranța in anul 2019 s-au efectuat operațiuni de verificare, înlocuire ,întreținere si reparare a mijloacelor de intervenție in caz de incendiu , conform graficelor de întreținere.

Consiliul de Administrație al SC Confort Urban SRL

Președinte,

Ing. Radulescu Claudiu George