Hotărârea nr. 422/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC ECOSAL SRL CONSTANȚA PE ANUL 2019

C,oNSTANy^

® ROMÂNIA

Bvjlj JUDEȚUL CONSTANȚA

jfj MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

_ TOMJS uK '              •

ST AliT l *>M *

i                                                                                                                                                                                                                                                          •

’                        HOTĂRÂRE

i privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli

|         al SC ECOSAL SRL Constanța pe anul 2019

I

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .Jg/'.10.2019 .

Luând în dezbatere referatul de aprobare prezentat de domnul primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 204466/22.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii,, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea dcimeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului, raportul SC Ecosal SRL nr. 112/24.10.2019 privind, nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al SC Ecosal SRL pentru 2019 și Hotărârea Consiliului de administrație al SC Ecosal SRL nr. 12/03.10.2019 privind aprobarea bugetului rectificat;

Având în vedere prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară si prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea forrpatului și structurii: bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 3, lit. d si art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ECOSAL SRL Constanța pe anul 2019, conform anexelor 1-5, astfel :

  • - venituri totale = 193,94 mii lei;

  • - cheltuieli totale = 286,84 mii lei;

  • - rezultat/pierdere = - 92,90 mii lei.

ART. 2 Anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Compartimentul relații consiliul local si administrația locala Constanta va comunica prezenta hotarare SC Ecosal SRL și Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

yPrezerita hotarare a fost votata de consilierii locali astfel : pentru;          împotrivă;           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHEROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

SC ECOSAL SRL


Anexa nr. 1


la HCL nr.


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019 - RECTIFICAT

2019                                                                                                                                                             mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)

Propuneri an curent

(N)

%

Estimări an

N + 1

Estimări an N + 2

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

199,11

193,94

0,97

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

198,89

192,94

0,97

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

0,22

1,00

4,55

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

1,00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

281,50

286,84

1,02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

279,50

284,84

1,02

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

106,13

74,44

0,70

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

33,10

40,10

1,21

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

107,07

137,10

1,28

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

47,70

45,00

0,94

C1

ch. cu salariile

13

47,70

45,00

0,94

C2

bonusuri

14

0,00

0,00

1,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

0,00

1,00

- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

0,00

1,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

57,30

89,00

1,55

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

2,07

3,10

1,50

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

33,20

33,20

1,00

2

Cheltuieli financiare

20

1,00

1,00

1,00


ANEXA LA

hclmnr.>>%^/^


3

Cheltuieli extraordinare

21

1,00

1,00

1,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-73,16

-92,90

1,27

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

0,00

1,00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ.DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,00

' 0,00

i,uu

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

0,00

1,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

37

0,00

0,00

1,00

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0,00

0,00

1,00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0,00

0,00

1,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

0,00

0,00

1,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

2,00

2,00

1,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

1987,50

1875,00

0,94

4

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

0,00

0,00

1,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

103,67

96,47

0,93
6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii ?n unitâti fizice ne țntai nargnnai mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

-

- - --

-

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

55

1351,16

1479,01

1,09

9

Plăți restante

56

0,00

0,00

1,00

10

Creanțe restante

57

0,00

0,00

1,00

*) Rd. 50 = Rd. 154 din anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2


CONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR MARCELA ENACHEROMAN IA


JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

SC ECOSAL SRL

BVC/2019 - RECTIFICAT

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

2019                                                                                                                                                                    mii lei

Prevederi an precedent (N-1 =2018)

Propuneri an curent (N = 2019)

%

%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 (2017)

Aprobat

Prelimi--nat/ Realizat

din care:

7 =

6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

201,33

208,34

199,11

48,49

96,96

145,44

193,94

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

201,05

207,34

198,89

48,24

96,46

144,69

192,94

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

195,67

207,34

198,89

48,24

96,46

144,69

192,94

a1)

din vânzarea produselor

4

195,67

a2)

din servicii prestate

5

32,03

7,41

14,82

22,23

29,64

a3)

din redevențe și chirii

6

175,31

40,83

81,64

122,46

163,30

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

W2

J^BSttriTSfererite costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

5,38

f1)

din amenzi'și penalități

15

-

. • “• - -

--

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

!5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 +

22

0

1,00

0,22

0,25

0,50

0,75

1,00

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

198,89

281,50

255,30

57,92

161,07

215,20

286,84

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd.

86 + rd. 120), din care:

30

198,89

279,50

255,30

57,92

160,07

213,20

284,84

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd.

31

106,13

135,03

15,53

54,47

64,90

74,44

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 +

32

32,83

24,20

6,81

13,62

20,43

27,24

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

2,20

0,15

0,30

0,45

0,60

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

1,20

0,45

0,90

1,35

1,80

o)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

1,00

0,15

0,30

0,45

0,60

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

29,63

6,21

12,42

18,63

24,84

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

HCI

,MNR.

UZA

2,50

3,30

3,30

3,30

40

3,50

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

3,00

2,50

3,30

3,30

3,30

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd.

42

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

o)

prime de asigurare

45

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

69,80

110,83

6,22

37,55

41,17

43,90

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

5,00

0,00

4,50

4,50

4,50

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

b1)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

0,00

0,00

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.

57

0,00

0,00

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

-

..... ... ...

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

HO.

ANEX;

VI NR./

Se I

d3)

- pentru cluburile sportive

60

■ z

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0,00

0,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0,00

0,00

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

0,50

0,10

0,40

0,40

0,50

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

1,00

0,50

1,00

1,50

1,50

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

5,30

3,45

5,40

7,35

8,80

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

2,30

1,20

2,40

3,60

4,80

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

1,00

0,25

0,50

0,75

1,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

1,50

2,00

2,00

2,00

2,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

1,50

2,00

2,00

2,00

2,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

-■

-

71’H

' ĂNÎ

CLM NB

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

......V

0,50

0,00

0,50

1,00

1,00

j)

alte cheltuieli

78

58,00

2,17

26,25

27,42

28,60

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

33,10

43,51

0,00

20,50

20,50

40,10

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de

80

b)

ch. cu redevența pentru

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

33,10

0,00

20,50

20,50

40,10

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

107,07

46,80

34,22

68,55

102,77

137,10

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

47,70

45,00

11,20

22,50

33,70

45,00

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

47,70

45,00

11,20

22,50

33,70

45,00

a) salarii de bază

89

37,60

8,87

17,75

26,62

35,50

b) sporuri, prime și alte bonificații

90

10,10

2,37

4,75

7,12

9,50

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

0,00

0,00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

c) vbuchere de vacanță;

97 '

-

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

/

lNEXA

X

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

' HC'EM

NR.ZZi

44,50

66,75

89,00

57,30

22,25

a) pentru directori/directorat

105

34,80

8,75

17,50

26,25

35,00

- componenta fixă

106

34,80

8,75

17,50

26,25

35,00

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

22,50

13,50

27,00

40,50

54,00

- componenta fixă

109

22,50

13,50

27,00

40,50

54,00

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

2,07

1,80

0,77

1,55

2,32

3,10

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118+ rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:

114

33,20

29,96

8,17

16,55

25,03

33,20

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd.

122 + rd. 123), din care:

115

0,50

0,00

0,20

0,50

0,50

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

0,50

h)

cheltuieli privind activele .imobilizate

.118 .

cj

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

32,70

8,17

16,35

24,53

32,70

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

f1. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

f1.2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

HCl

”°anej

.MNR^

ALA ,

f2. 1)

din anularea provizioanelor

(rd. 128 + rd. 129 + rd. 1

30), din care:

127

-

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135

131

0

1,00

0,00

0,00

0,50

1,00

1,00

a)

cheltuieli

orivind dobânzile, din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

-

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

1,00

0,00

0,00

0,50

1,00

1,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

2,45

-73,16

-56,19

-9,43

-64,11

-69,76

-92,90

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

î

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

Al

HCLMN

JEXAL

w

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

147

47,70

46,80

11,20

22,50

33,70

45,00

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

47,70

45,00

11,20

22,50

33,70

45,00

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

0,00

2,00

2,00

5

Nr. mediu de salariați

153

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147-rd. 93*-rd. 98)/rd. 1531/12*1000

154

1.987,50

1.875,00

X

X

X

1.875,00

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

X

X

X

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

103,67

99,45

X

X

X

96,47

-

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

- . —-

-

-

o)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

X

X

X

C1)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare=rd.159/rd.2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Creanțe restante, din care:

165

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

AT

JEXA I

A

- de la bugetul de stat

168

MCI M

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚACONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR MARCELA ENACHE
Anexa nr. 3


la HCL nr.


SCECOSALSRL

Gradul de realizare a veniturilor totale

2019                                                                                                                                         mii lei

Nr. ort.

INDICATORI

Prevederi an N-2 (2017)

% 4=3/2

Prevederi an precedent (N-1) (2018)

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

i

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale

(rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:

222,14

201,33

0,91

208,34

199,11

0,96

1

Venituri din exploatare

221,14

201,05

0,91

207,34

198,89

0,96

2

Venituri financiare

1

0

0,00

1

0,22

0,22

3

Venituri extraordinare

0

0

1,00

0

0

1,00


CONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR

MARCELA ENACJHE

Anexa nr. 4

SC ECOSALSRI.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2019                                                                                                             mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-1) (2017)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N) (2018)

an

N+1

an N+2

0

1

I                  2

3

4

5

6

7

8

I

SUFJSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0

0

0

0

0

0

1

Surse proprii, din care:

0

0

0

0

0

0

a) - amortizare

b) -'profit

2

Alocații de la buget

0

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

0

a) interne

b) ■■ externe

4

Alt<? surse, din care:

0

0

0

0

0

0

- venituri din exploatare

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

0

0

0

0

0

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) ipentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în

11

locație de gestiune, exclusiv cele dini domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

b): pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din (domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele diri domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0

0

0

0

0

0

5

Rcimbursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

0

a)- interne

b) externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR


MARCELA ENAC
la HCL nr.Anexa nr. 5SC ECOSAL SRL


de.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și/feducere a plăților restante

2019                                                                                                                                                                  mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

an N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL Pct. I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL Pct. II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pct III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

0

0

0

0

0

0

0

0

0


CONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR MARCELA ENACHE