Hotărârea nr. 421/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2019

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de er?Z

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 200258/17.10.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze,, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul înregistrat sub nr. 14467/22.10.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificărjlle și completările ulterioare, Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice, a HCL nr. 133/20191 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 și HCL nr. 186/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2019;

Ținând cont de Decizia Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. nr. 267/17.10.2019 prin care a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2019;

. . în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. „a", alin. 3 lit. „d" și art. 196, alin. (1) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Arjt:.l Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2019;i conform anexelor nr. 1-5, care fac partehintegrantă din prezenta®otărare, cu următorii indicatori:

  • - tcîtal venituri              1

  • - total cheltuieli             ||

  • - rezultat (total venituri-to|al cheltuieli)

  • - total investiții pentru ret^hnologizare (utilaje)

45.000 mii RON

38.916 mii RON

6.084 mii RON

4.219 mii RON

. din care :

  • 1, dotare utilaje alte surse de finanțare      2.250 mii RON majorare capital

  • 2. dotări utilaje independente               1.969 mii RON surse proprii

Ărt.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției f-onanciare și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:      pentru,

împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție

consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARCELA ENACHENR._

România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local Confort Urban SRL
Anexa nr.l la H.C.L.


Anexa 1? BUGETUL-DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

-mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

APROBAT AN CURENT 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

°/o6= 5/4*100

PREVEDERI 2020

PREVEDERI an 2021

%

9=7/5

10=8/7"

0

1

2

3

4

5

6

7

- ~ 8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rdl=Rd,2+Rd, 5+Rd,6)

1

42.256

45.000

106,49

48.736

49.710

1,08

1,02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

42.226

45.000

106,57

48.736

49.710

1,08

1,02

a)

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

3

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor in vigoare

4

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

30

0

0,00

0

0

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

II.

CHELTUIELI ȚOTÂLE (Rd.7•> Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)

7

39.517

38.916

98,48

39.693

40.488

1,02

1,02

1

Cheltuieli de exploatare din care:

8

39.517

38.916

98,48

39.693

40.488

1,02

1,02

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

9

22.376

19.000

84,91

19.380

19.768

1,02

1,02

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

2.867

5.000

174,40

5.100

5.202

1,02

1,02 "

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

13.106

13.748

104,90

14.023

- 14.303

1,02

1,02

CO

ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)

12

11.963

12.610

105,41

12.862

13.119

1,02

1,02

CI

ch. cu salariile

13

10.870

11.525

106,03

11.756

11.991

1,02

1,02

C2

bonusuri

14

1.093

1.085

99,27

1.107

1.129

1,02

1,02

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

520

578

111,15

590

601

1,02

1,02

INDICATORI

Nr. rd.

APROBAT AN CURENT 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

5/W100

PREVEDERI 2020

PREVEDERI an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

622

560

90,03

571

583

1,02

1,02

r._-

Aifrft-cheJhiiaJlTrta-avninafrara---------

19

-- --

— -17158— -

—-100,00

: -—-1.191-

_

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

III

REZU LTATU L BRUT (profit/pierdere)

22

2.739

6.084

222,12

9.043

9.222

1,49

1,62

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

439

615

140,09

1.447

1.475

2,35

1,02

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2.300

5.469

237,78

7.596

7.746

1,39

1,02

1

Rezerve legale

25

137

192

140,15

452

461

2,35

1,02

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

0,00

0

1--------- ----------

0

0,00

0,00 .

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0,00

Ah

|hclmn

>4 ^0,00

0,00

0

'0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.

30

2.163

5.277

0,00

7.144

7.285

1,35

1,02

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00 -

INDICATORI

Nr. rd.

APROBAT AN CURENT

Propuneri rectificare an curent 2019

0=

5/4*100

PREVEDERI 2020

PREVEDERI an 2021

%

2019

9=7/5

10=8/7

0

L

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

dividente cuvenite bugetului local

33a

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c).

dividente cuvenite altor acționari

34

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

---- -

- _ - ..... . .... -.— - .....

------

------—

- - - - - - —

---------

— - - -

- — -----

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

2.163

5.277

243,97

7.144

7.285

1,35

1,02

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

6,00

0

0

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

0

o,oo

' 0

0

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2.250

2.250

100,00

2.250

2.250

1,00

1,00

1

Alocații de la buget/Aport asociat unic

44

2.250

2.250

100,00

2.250

2.250

1,00

1,00

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1.927

1.969

102,18

1.969

1.969

1,00

1,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0,00

0

0

0,00

6,po

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

264

264

100,00

260

264

0,98

1,02

2

Nr. mediu de salariați total

49

270

235

87,04

260

262

1,11

1,01

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000

50

3.692

4.472

121,11

4.123

... 4.173

0,92

1,01

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000

51

3.355

4.087

121,82

3.768

3.814

0,92

1,01


---ANE HCLMNR..


INDICATORI

Nr. rd.

APROBAT AN CURENT 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

5/4*100

PREVEDERI 2020

PREVEDERI an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

156,39

191,49

122,44

187,45

189,73

0,98

1,01

6

mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

' 0 '

0

‘ 0,00

o '

- - -Q

o,oo -

' 0,00

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l) x 1000

54

935,18

864,80

92,47

814,46

814,50

0,94

1,00

8

Plăți restante

55

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00 -

9

Creanțe restante

56

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00CON i RASEMNeAZA SECRETAR, MARCELA ENACH&

România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local Confort Urban SRL


Anexa nr,2 la H.C.L.


Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2018

AN

CURENT

2019

%

%

Din care:

Aprobat/ conf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotarlre CA

Preliminat/ Realizat

Aprobat/c onf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotarlre CA

Realizat/ la

30.06.2019

Propuneri rectificare an curent

9=

8/5*100

10 = 8/6a*100

Trlm I

Trlm II

Trlm III

Trlm IV

0

2

3

4

4a

5

6a

6b

7

8

9

10

11

12

13

14

X.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

49.596

49.596

41.854

42.256

42.256

20.190

45.000

107,52

106,49

6.121

20.190

35.563

45.000

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

49.467

49.467

41.813

42.226

42.226

20.190

45.000

107,62

106,57

6.121

20.190

35.563

45.000

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

49.265

49.265

41.729

42.178

42.178

20.130

44.920

107,65

106,50

6.079

20.130

35.503

44.920

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

40.425

40.425

38.282

36.161

36.161

17.176

38.903

101,62

107,58

5.064

17.176

29.969

38.903

a3)

din redevențe și chirii

6

7.500

7.500

3.447

4.533

4.533

2.658

5.217

151,35

115,09

997

2.658

4.883

5.217

a4)

alte venituri

7

1.340

1.340

0

1.484

1.484

296

800

0,00

53,91

18

296

651

800

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(Rd.lO+Rd.ll), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0 -

0

0

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

202

202

84

48

48

60

80

95,24

166,67

42

60

60

80

fl)

din amenzi și penalități

15

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

f2)

din vânzarea activelor șl alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9L din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

f5)

alte venituri

21

202

202

84

48

48

60

60

71,43

125,00

42

60

60

60

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

129

129

41

30

30

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

C)

din diferențe de curs

25

100

100

1

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

d)

din dobânzi

26

3

3

40

30

30

0

0,00

0,00

0

0

0

0

e)

alte venituri financiare

27

26

26

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

ii.

CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rdl31)

29

43.096

43.096 ■

36.274 t

39.517

39.517

18.419  '

38.910

107,27

98,46

6.585

18.419

29.561

38.916

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.ll4), din care:

30

42.996

42.996

36.274

39.517

39.517

18.419

38.910

107,27

98,46

6.585

18.419

29.561

38.916

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2018

AN

CURENT

2019

%

%

Din care:

Aprobat/ conf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotarlre CA

Preliminat/ Realizat

Aprobat/c onf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotarlre CA

Realizat/ la

30.06.2019

Propuneri rectificare an curent

9=

8/5*100

10=

8/6a»100

Trim I

Trim II

Trim III

Trim

ANEXA IA

0

1

2

3

4

4a

5

6a

6b

7

8

9

10

11

12

13

14

p

care:

31'

'24.439

24.439

17.363 "

22.376'

22.376

9.650

18.994'

109,39

84,89

3.132

9.650

’ 15.474

19.0

Al

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

11.774

11.774

9.609

11.554

11.554

5.148

10.431

108,55

90,28

1.789

5.148

8.396

10.431

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

6.000

6.000

5.764

3.867

3.867

3.117

5.600

97,15

144,82

849

3.117

4.824

5.600

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

4.698

4.698

2.831

6.273

6.273

1.510

3.518

124,27

56,08

748

1.510

2.705

3.518

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

456

456

497

410

410

88

518

104,23

126,34

48

88

225

518

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

718

718

670

808

808

355

774

115,52

95,79

123

355

625

774

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

100

100

77

266

266

55

124

161,04

46,62

20

55

83

124

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

976

976

937

1.148

1.148

466

1.189

126,89

103,57

172

466

784

1.189

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.414-Rd.42-f-Rd.45), din care:

40

1.057

1.057

1.074

857

857

606

1.230

114,53

143,52

198

606

982

1.230

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

37

37

68

45

45

57

83

122,06

184,44

0

57

61

83

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

894

894

947

612

612

492

958

101,16

156,54

170

492

834

958

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

894

894

947

612

612

492

958

101,16

156,54

170

492

834

958

C)

prime de asigurare

45

126

126

59

200

200

57

189

320,34

94,50

28

57

87

189

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ Rd.674-Rd.684-Rd.694-Rd.78), din care:

46

11.608

11.608

6.680

9.965

9.965

3.896

7.333

109,78

73,59

1.145

3.896

6.096

7.339

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

300

300

308

500

500

269

430

139,61

86,00

41

269

310

430

bl)

cheltuieli privind consultanța Juridică

49

300

300

308

500

500

269

430

139,61

86,00

41

269

310

430

C)

cheltuieli de protocol, reclamă șl publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

1

1

0

6

6

0

5

0,00

83,33

0

0

1

6

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

1

1

0

6

6

0

5

0,00

83,33

0

0

1

6

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

20

20

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- ch. de promovare a produselor

56

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult        .

59

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

5.719

5.719

5.310

5.067

5.067

2.445

5.070

95,48

100,06

875

2.445

4.385

5.070

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2018

AN

CURENT

2019

%

%

Din care:

Aprobat/ conf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotarire CA

Preliminat/ Realizat

Aprobat/c onf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotarire CA

Realizat/ la

30.06.2019

Propuneri rectificare an curent

9=

8/5*100

10=

8/6a*100

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

2

3

4

4a

5

6a

6b

7

8

9

10

11

12

13

14

"53 ’

S

c'

10

0

3

4

- 0,00

v,vv

0

4

’ 3

---s

ANBXAIA

ni m

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:

64

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- interne

65

1

0

0,00

0,00

0

0

0

îl

- externe

66

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

c

ti

ULM NR.          _

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

76

76

82

65

65

24

83

101,22

127,69

16

v24

57

83

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

45

45

33

19

19

4

57

172,73

300,00

5

4

38

57

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

5.461

5.461

378

4.302

4.302

1.150

1.688

446,56

39,24

208

1.150

1.300

1.688

il)

cheltuieli de asigurare și paza

70

348

348

348

371

371

40

163

46,84

43,94

18

40

72

163

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

48

48

48

48

48

12

48

100,00

100,00

12

12

36

48

13)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

20

20

5

67

67

0

35

700,00

52,24

0

0

5

35

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

0

0

0

61

0,00

0,00

0

0

0

61

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

12

12

0

12

12

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

J)

alte cheltuieli

78

0

0

559

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.85), din care:

79

5.789

5.789

5.316

2.867

2.867

2.020

5.000

94,06

174,40

253

2.020

3.533

5.000

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

4.203

4.203

4.228

2.396

2.396

1.736

4.529

107,12

189,02

0

1.736

3.241

4.529

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

1.586

1.586

1.088

471

471

284

471

43,29

100,00

253

284

292

471

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd100+ Rd 104+ Rd.113)

86

11.792

11.792

10.659

13.106

13.106

6.143

13.748

128,98

104,90

2.903

6.143

9.606

13.748

C0

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)

87

10.923

10.923

9.832

11.964

11.964

5.637

12.610

128,25

105,40

2.657

5.637

8.864

12.610

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

9.808

9.808

8.958

10.871

10.871

5.218

11.525

128,66

106,02

2.462

5.218

8.158

11.525

a) salarii de bază

89

7.237

7.237

6.697

9.981

9.981

4.676

10.087

150,62

101,06

2.288

4.676

7.380

10.087

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

2.556

2.556

2.261

875

875

542

1.423

62,94

162,63

174

542

778

1.423

c) alte bonificații (conform CCM)

91

15

15

0

15

15

0

15

0,00

100,00

0

15

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:

92

1.115

1.115

874

1.093

1.093

419

1.085

124,14

99,27

195

419

706

1.085

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

Propuneri an 2018

AN

CURENT

2019

o/o

°/o

Din care:

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat/ conf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotarire CA

Preliminat/ Realizat

Aprobat/c onf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotarire CA

Realizat/ la

30.06.2019

Propuneri rectificare an curent

9 =

8/5*100

10=

8/6a*100

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

-

0

1

2

3

4

4a

5

6a

6b

7

8

9

10

11

12

13

14

ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

__

0,00

0,00

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

^1X4 XTD 7/?/

b) tichete de masă;

96

975

975

718

973

973

340

849

118,25

87,26

148

340

544

8-

9

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

0

o ■

0,00

0,00

0

0

H

„LM JNK-X^    —

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

140

140

156

120

120

79

236

151,28

196,67

47

79

162

236

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

(Rd.l05+Rd.l08+ Rd.lll+ Rd.112), din care:

104

426

426

412

520

520

231

578

140,29

111,15

115

231

368

578

a) pentru directori/directorat

105

262

262

257

365

365

167

423

164,59

115,89

79

167

273

423

- componenta fixa

106

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

- componenta variabila

107

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

164

164

155

155

155

64

155

100,00

100,00

36

64

95

155

- componenta fixa

109

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

- componenta variabila

110

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

113

443

443

415

622

622

275

560

134,94

90,03

131

275

374

560

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.llS+Rd.ll8+Rd.ll9+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l22), din care:

114

976

976

2.936

1.168

1.168

606

1.168

39,78

100,00

297

606

948

1.168

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

115

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- către bugetul general consolidat

116

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

- către alți creditori

117

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

«)

alte cheltuieli

120

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

976

976

1.067

1.168

1.168

606

1.168

109,47

100,00

297

606

948

1.168

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

0

0

1.869

0

0

0

0

0,00

.0,00

0

0

0

0

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

0

1.869

0

0

0

0,00

0,00

0

’ 0 '

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2018

AN

CURENT

2019

%

%

Din care:

Aprobat/ conf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotarire CA

Preliminat/ Realizat

Aprobat/c onf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotarire CA

Realizat/ la

30.06.2019

Propuneri rectificare an curent

9= 8/5*100

10= 8/6a*100

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

2

3

4

4a

5

6a

6b

7

8

9

10

11

12

13

14

fl.l)

- provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

f2.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

ANEXA LA/

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

HCI

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd. 130), din care:

127

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

I—o-—

- din participarea salariaților la profit

128

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

100

100

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

O

0

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34), din care:

132

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l36+Rd.l37), din care:

135

100

100

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

100

100

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

II

I

REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd.l-Rd.29)

140

6.500

6.500

5.580

2.739

2.739

1.771

6.090

109/14

222,34

-464

1.771

6.002

6.084

venituri neimpozabile

141

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

1.040

1.040

1.352

439

439

283

< O/OO

0,00

0

283

519

973

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare -Rd 2, din care

144

49.467

49.467

41.813

42.226

42.226

20.190

45.000

107,62

106,57

6.121

20.190

35.563

45.000

a

venituri din subvenții si transferuri

145

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

alte venituri care nu se iau in calcul

146

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

2

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)

147

10.923

10.923

9.832

11.964

11.964

5.637

12.610

128,25

105,40

2.657

5.637

8.864

12.610

a)

148

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

149

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

9.808

9.808

8.958

10.871

10.871

5.218

11.525

128,66

106,02

2.462

5.218

8.158

11.525

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

232

232

218

264

264

231

264

121,10

100,00

220

231

239

264

5

Nr. mediu de salariați

153

232

232

223

264

264

226

235

105,38

89,02

220

226

229

235

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilior cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/12*1000

154

3.523

3.523

3.348

3.432

3.432

1.924

4.087

122,09

119,10

933

1.924

2.969

4.087


Propuneri an 2018

AN

CURENT

2019

%

O/o

Din care:

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat/ conf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotarire CA

Preliminat/ Realizat

Aprobat/c onf HG ordin comun

Aprobat/ conf. hotarire CA

Realizat/ la

30.06.2019

Propuneri rectificare an curent

9=

8/5*100

10= 8/6a*100

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6a

6b

7

8

9

10

11

12

13

14

L

---- . _ --------------------- ------- —---

- -

---------

— _

— .. _ .

— - — -


b)

câștigul meaiu lunar pe saiariac ^îei/persoana) determinat pe oază cheltuielilor de natura salariala (Rd.l50/Rd.l53)/12*1000

155

3.923

3.923

3.674

3.777

3.777

2.079

4.472

121,71

118,41

1.006

2.079

3.226

4.472

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.l53)

156

213,22

213,22

187,50

159,95

159,95

89,34

191,49

102,13

119,72

27,82

89,34

155,30

191,49

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53

157

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

C)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu W=Qpf/Rd 153

158

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

cl)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

159

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

- preț mediu (p)

161

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

- valoare=QPF x p

162

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

- pondere in venituri totala de exploatare=Rd,161/Rd.2

163

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

8

Plăti restante

164

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

9

Creanțe restante, din care:

165

3.757

3.757

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

2.457

2.457

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- de la operatori cu capital privat

167

1.300

1.300

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

-de la bugetul de stat

168

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

-de la bugetul local

169

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- de la alte entitati

170

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)

171

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


SECRETAR, MARCELA ENACHE


România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local Confort Urban SRLAnexa 3: GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

-mii lei-

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi 2018

%

Prevederi an precedent 2017

°/o

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

1

2

3

4

5

6

7

. I

Venituri totale (Rd.l+ Rd.2+ Rd.3) din care:

49.596

41.854

0,84

32.591

32.295

0,99

1

-venituri din exploatare

49.467

41.815

0,85

32.382

32.080

0,99

2

-venituri din financiare

129

39

0,30

209

215

1,03

3

-venituri din extraordinare

0

0

0,00

0

0

0,00

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACtfE

-4^

România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local Confort Urhsn SRL -Anexa 4: PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSELE DE FINANȚARE

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2019

an N+l

2019

an N+2

2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

5.213

1.185

4.219

4.219

4.219

1

Surse proprii, din care:

1.863

215

1.969

1.969

1.969

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buqet

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

3.350

970

2.250

2.250

2.250

- Majorări capital Primăria Municipiului Cta

3.350

970

2.250

2.250

2.250

-

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

17.302

10.507

4.219

4.219

1.969

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru utilaje necesare retehnoloaizarii

- administrarea/refacerea tramei stradale

- sistemul de iluminat public

- fântâni arteziene

- sistemul de semaforizare

- sistemul de indicatoare rutiere

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2019

an N+l

2019

an N+2

2020

1

2

3

4

3

6

7

' a

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

3.350

970

1.969

1.969

1.969

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

3.350

970

1.969

1.969

1.969

conform anexa

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate Ia imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)
INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2019

an N+l

2019

an N+2

2020

__rt _

-1

-7- -----

-3- - -

5

■ u

7

â

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu! public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care:

a) - interne

b)- externe
CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENACH£


Romania       j

Județul Constanții Municipiul Conștiința Consiliul Local |' confort Urban SRL

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSELE DE FINANȚARE

nr.

i

i

DENUMIRE UTILAJ

U.M.

CANT.

Preț unitar (fara tva)

TOTAL

crt.

1.

mii lei

mii lei

1

Aparatui-a laborator

Buc.

1

155

155,00

2

Parcari modulare

Buc.

1

100

100,00

3

Autoturisme

Buc.

7

55

385,00

4

Placa vibratoare

Buc

1

24

24,00

5

Demolator pneumatic

Buc

2

15

30,00

6

Mașina taiat asfalt

Buc

1

25

25,00

7

Motogerierator

Buc

3

4

12,00

8

Generator 30 kwa

Buc

1

50

50,00

9

Mașina colmatat rosturi

Buc

1

25

25,00

10

Utilitara !3.5t

Buc

2

130

260,00

11

Mașina de spalat cu jet

Buc

1

30

30,00

12

Monitor Icamera de comanda

Buc

1

20

20,00

13

Laptopuiil

Buc

4

3

12,00

14

Desktopuri

Buc

4

3

12,00

15

Licențe windows+office

Buc

13

2

26,00

16

Autoutilitare

Buc

4

100

400,00

17

Licența Autocad

Buc

1

7

7,00

18

Imprimanta multifuncționala

Buc

1

5

5,00

19

Antivirus

Buc

35

0,4

14,00

20

Soft camera de comanda

Buc

1

20

20,00

21

Module soft aviz traseu

Buc

1

34

34,00

22

Soft registratura electronica

Buc

1

60

60,00

23

Licențe server

Buc

1

30

30,00

24

Sistem numărare auto

Buc

1

130

130,00

25

Remorci auto

Buc

2

12

24,00

26

Centrala termica

Buc

1

7

7,00

27

Separatoare hidrocarburi

Buc

3

24

72,00

| TOTAL SURSE PROPRII DE FINANȚARE

1.969

Situația investițiilor (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anu

2019

cu finanțare din surse externe

nr.

i

DENUMIRE UTILAJ

U.M.

CANT.

preț unitar-----

(fara tva)

TOTAL

crt.

i

mii lei

mii lei

1

Miniincarcator multifuncțional

Buc

1

450

450

2

Incarcato'r frontal 3 mc-3,5 mc

Buc

1

800

800

3

Autospeciala platforma transport mas

Buc

1

600

600

4

Buldoexccivator

Buc

1

400

400

TOTAL ALTE SURSE DE FINANȚARE

2.250

TOTAL GENERAL                r n M Ț D A e K

MIMEAZĂ 4-219

PREȘEDINTE 3^E DINȚA           ,               SECRETAR,

\ /                    MARCELA ENAQHE

V

România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local Confort Urban SRLAnexa 5: MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

2018

2019

2020

20

Realizat/Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influeni

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

0

-----------------------------1-----------------------------

2

3

4

5

b

)

B

y

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1

Calificare profesională a personalului

2

Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime

3

Alte măsuri

4

TOTAL Pct. I

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1 ................

2

Cauza 2 .................

3

Alte cauze

4

TOTAL Pct. II

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct; 1»+ Pct.-II; --      :

0‘ ;

-0 .A

0

- o T?'


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAQWE -r