Hotărârea nr. 42/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII ÎN STRĂINĂTATE A DOMNULUI CONSILIER LOCAL LIVIU MERDINIAN PENTRU ÎNDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR ȘI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRIROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării în străinătate a domnului consilier local Liviu Merdinian pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 3R,02.0010

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub numărul 36987/22.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Compartimentului relații externe și investitori înregistrat sub nr. 36992/22.02.2019;

Văzând invitația nr. 28307/12.02.2019 primită din partea doamnei Anahit Ghazanchyan, reprezentant al ONG-ului Development Principles din Armenia, partener în cadrul proiectului "CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT -CERTOUR-BSB";

Având în vedere prevederile art. 1 lit. a) și art. 5 alin. (1) pct. A lit. a) din H.G. nr. 518/10.07.1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L. nr. 73/1997 privind unele drepturi și obligații ale persoanelor trimise în străinătate pentru îndeplinirea unor misium cu caracter temporar;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), art. 51 alin. (6) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă deplasarea domnului consilier local Liviu Merdinian, în Yerevan, Armenia, în perioada 3-6 aprilie 2019.

Art. 2 Se aprobă cheltuielile de deplasare și acordarea diurnei legale ocazionate de deplasarea domnului consilier local Liviu Merdinian în Armenia.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locala va comunica prezenta hotărâre Compartimentului relații externe și investitori, Direcției financiare și domnului consilier local Liviu Merdinian în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,

*— împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR.