Hotărârea nr. 418/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II PE ANUL 2019


constant^ ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA

« MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂ R Â RE

privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II pe anul 2019

/ /

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședihța ordinară la data

, Analizând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.190665/03.10.2019 avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturlor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției financiare nr.204617/22.10.2019; ’          '

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțeje publice locale cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor ârt. 129 ,alin. (2), lit.b, alin; (4), lit. a și art.196, alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța pe anul 2019 pe trimestrul II, prezentată în anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr.7 și anexele 7b la capitolele 5102, 5402, 5502, 6102, 6502, 6602, 6702, 6802, 7002, 8002, 7402, 8102, 8402, 651'0, 6610, 6710, 7408 și 8406 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. /

Art.2 Compartimentul relații consiliul/ local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

//Rjezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ______2ÎZ___pentru,    ^7 împotrivă 1      abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


PREȘEDINT ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR ENACHE MARCELA

Constanta,

COrfa®DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VOTURI

:lm nr.


cod 20___________________________________________________________ __________ 30.06.2019         _________-lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din

-    -G2T9I-   -

din anii

din anul

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI-TOTAL

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+ 47.02+48.02)

00.01

797963828

459388316

737379710

277579597

459800113

409473598

1138292

326767820

VENITURI PROPRII

(cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)

49.90

539460000

334591000

648316922

277579597

370737325

320410810

1138292

.  326767820

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02 .

572071828

364722215

661280977

265770137

395510840

346733093

1137249

313410635

A. VENITURI FISCALE

(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

486389828

320199215

531091021

185989162

345101859

306869988

997383

223223650

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

291483000

148600000

147369834

0

147369834

147369834

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

. 01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ( cod 03.02+04.02)

00.06

291483000

148600000

147369834

0

147369834

147369834

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2600000

1600000

961835

0

961835

961835

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2600000

1600000

961835

961835

961835

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)

04.02

288883000

147000000

146407999

0

146407999

146407999

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

288883000

147000000

146407999

146407999

146407999

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05    ’

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

w

0

0

0

-----J

P    o

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

125547000

110220000

270993441

143084204

127909237

100928369

187161

169877911

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

125547000

110220000

270993441

143084204

127909237

100928369

187161

169877911

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

96500000

86500000

230785427

129427342

101358085

81233160

177099

149375168

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

28500000

26500000

39779953

8034461

31745492

23983802

121631

.15674520

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice        ..

- n7 0° -01-0? ■ ■

- 68000900

------6000GGC"?

- '91005474

■ Zi Jcii-UU 1

GGG125a3

57249358

55468

”   133700648

"' impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la

07.02.02.03)

07.02.02

19347000

17220000

34867737

12941233

21926504

15353295

10062

19504380

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

7550000

6500000

11353429

3404924

7948505

6267073

5086356

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

11400000

10400000

22982540

9394750

13587790

8773223

14209317

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

397000

320000

531768

141559

390209

312999

10062

208707

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9700000

6500000

5340277

715629

4624648

4341914

998363

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

68759828

60779215

111866005

42808817

69057188

58066707

810222

52989076

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

35102828

32622215

30776280

0

30776280

30776280

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

23287210

24455483

24455483

24455483

24455483

ANEXA

LA /

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

| xx^.

-LM

0

/

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea buqetelor locale

11.02.06

3124000

2082600

236666

236666

236666

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

8691618

6084132

6084131

6084131

6084131

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii      (cod

12.02.07)

12.02

0

0

375105

368167

6938

1360

0

373745

Taxe hoteliere

12.02.07

0

375105

368167

6938

1360

373745

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800000

300000

1015834

718211

297623

279659

0

736175

Impozit pe spectacole

15.02.01

800000

300000

1015834

718211

297623

279659

736175

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

32857000

27857000

79698786

41722439

37976347

27009408

810222

51879156

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27000000

22000000

71784299

39614923

32169376

21259905

810222

49714172

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16500000

14000000

40482610

204637^

W 20018884

13690630

78803

26713177

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

10500000

8000000

31301689

19151197

12150492

7569275

731419

23000995

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

5857000

5857000

7914487

2107516

5806971

5749503

2164984

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

600000

600000

861741

96141

765600

505078

0

356663

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)                 .

•«o n«*

cnnnnn

O O Z*» O «

=5174;

7G5uuu

505076

0

356663

’ Alte impozite și taxe

18.02.50

600000

600000

861741

96141

765600

505078

356663

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

85682000

44523000

130189956

79780975

50408981

39863105

139866

90186985

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

12089000

6150000

8107297

560036

7547261

3315376

0

4791921

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

30.02

12089000

6150000

8107297

560036

7547261

3315376

0

4791921

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

150000

150000

98864

98864

98864

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

11939000

6000000

7919638

560036

7359602

3127717

0

4791921

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

11939000

6000000

7919638

560036

7359602

3127717

4791921

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

88795

88795

88795

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

73593000

38373000

122082659

79220939

42861720

36547729

139866

85395064

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

3711000

2273000

3532218

1727852

1804366

1884192

0

1648026

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220000

150000

114017

114017

114017

A KTE

■y A Ț A_____0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

508000

308000

174028

174028

174028

1

HCLM NR

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2513000

1600000

1389588

1389588

1389588

y   - x   —

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

3148

3148

3148

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

450000

200000

1838255

1727852

110403

190229

1648026

Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală"

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

20000

15000

13182

13182

13182

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

14570000

11000000

11373879

532343

10841536

10204953

0

1168926

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0

0

4361

4361

4361

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

14570000

11000000

11369518

532343

10837175

10200592

1168926

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7606000

5000000

41158982

35948955

5210027

4830404

0

36328578

vcnitu.'i din amenzi și aiie sancțiuni apiicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

7606000

5000000

41129186

35948955

5180231

4800608

0

36328578

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7606000

5000000

41129186

35948955

5180231

4800608

36328578

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

125

125

125

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

0

0

29671

29671

29671

0

Diverse venituri    (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +

36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31 + 36.02.47+36.02.50)

36.02

47706000

20100000

66017580

41011789

25005791

19628180

139866

46249534

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8500000

5000000

26000181

20696821

5303360

4626511

139866

21233804

Taxe speciale

36.02.06

18987000

15000000

38814046

19424159

19389887

14943735

23870311

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

ANE'

cala /

-o

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

b

ICLM

r ;

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

/

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

Alte venituri

36.02.50

20219000

100000

1203353

890809

312544

57934

1145419

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

■X

Donații și sponsorizări

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

2491000

2491000

17812225

11809460

6002765

4453997

1043

13357185

Venituri din valorificarea unor bunuri

^cod.39,n2-.0-'!*39.02-.03+39:(î2îQ4+r29zfîsLn7-î-*s"2:':£";T" ' ' ’

____ 39.02 —

2491000

2491000

17812225

. ..11809460

._  .6002765

____ 4453997

_       ___ _  4 n A o

-                 I O O

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

295000

295000

377704

377704

377704

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

2196000

2196000

17434521

11809460

5625061

4076293

1043

13357185

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

185305000

67882101

50622512

0

50622512

50622512

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+ 40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

185305000

67882101

50622512

0

50622512

50622512

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

A

NEXA LA /

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

nri m î

1 0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

7

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

98755000

67882101

50622512

50622512

50622512

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

86550000

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01+41.02.05.02)

■ w

41.02.05

0

0

0

W    0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

30915000

17112000

6874902

0

6874902

6874902

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

30915000

17112000

6874902

0

6874902

6874902

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+42.0215+42.02.16+42.02.18+42.02.20+ 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+ 42.02.69+ 42.02.73+42.02.77)

42.02

30915000

17112000

6874902

0

6874902

6874902

0

0

7'2--? >£#4-------

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

taci

Wj

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.^2^®

0

-----w

w---

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

-

- -

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

xvc V A 1A,

, «fk      0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

---T--------?

\hclm

igzâ

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

109000

10000

8117

8117

8117

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

15540000

8266000

6770592

6770592

6770592

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260000

7830000

53800

53800

53800

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe       _

programare 2014 - 2020

1006000

1006000

42393

--

42393

42393

_ - - --

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+ 43.02.34)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

ANE>

CLM NR- _

ALA /  .

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

/ .

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din

PNDR 2014-2020                   ’

43.02.31

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări      ( cod 45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

_____ ___

-;---------

Fondul.Social EL,rope2n-fco.d^5.r02702Ț0-1-!a_

45.u2.u2

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare                         .

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

' 4 -

Prefinanțare

45.02.04.03

HCLW

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

(cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

• Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

- -

- - —-

- So’îTss         !f! ocruuî piSyîor-GîcCtuâtc iu âiiui curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03 + 45.02.19.04)

45.02.19

3

A

HCLMI

w

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

- /

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE      (cod

45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

4skp

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

_ .0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.32.33)

48.02

7181000

7181000

789094

0

789094

789094

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)        (cod

48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

263000

263000

168600

0

168600

168600

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

263000

263000

168600

168600

168600

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

6329000

6329000

108586

0

108586

108586

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

5329000

5329000

98310

98310

98310

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

1000000

1000000

10276

10276

10276

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

—~~n

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

r-

7 .

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

I

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03) ’

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

4kofBr

----w

V

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

468000

468000

463253

0

463253

463253

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare                               .. _

/r 02 <2 03

-- dP.fir.r.n

'    ' 'iSBOC'O

-■63253

463253

463253

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

121000

121000

48655

0

48655

48655

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

121000

121000

48655

48655

48655

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)       (cod

48.02.19.01 +48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare

Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.32.01+48.02.32.02)   ’

48.02.32

ANEX^s

n .MNR. fi

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul

Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE     (cod

00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL

00.01

674270828

372998215

668059686

265770137

402289549

353511802

1137249

313410635

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02)

49.90

536969000

332100000

630504697

265770137

364734560

315956813

1137249

313410635

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

572071828

364722215

661280977

265770137

395510840

346733093

1137249

313410635

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

486389828

320199215

531091021

185989162

345101859

306869988

997383

223223650

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

291483000

148600000

147369834

0

147369834

147369834

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Im oozit pe profit    (cod 01.02.01)

0

0

0

0 ™

" 0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

Ă1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

291483000

148600000

147369834

0

147369834

147369834

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2600000

1600000

961835

0

961835

961835

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2600000

. 1600000

961835

-     961836

_ _ '■'O ■« orj/r

- -

-                             r.

—“TGICCRC C!" îîTipGZkur pS ‘venii

(cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

288883000

147000000

146407999

0

146407999

146407999

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

288883000

147000000

146407999

146407999

146407999

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

.0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

O

hclm NR- /

za/

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

125547000

110220000

270993441

143084204

127909237

100928369

187161

169877911

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

125547000

110220000

270993441

143084204

127909237

100928369

187161

169877911

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

96500000

86500000

230785427

129427342

101358085

81233160

177099

149375168

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

28500000

26500000

39779953

8034461

31745492

23983802

121631

15674520

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

68000000

60000000

191005474

121392881

69612593

57249358

55468

133700648

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

19347000

17220000

34867737

12941233

21926504

15353295

10062

19504380

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

7550000

6500000

11353429

3404924

7948505

6267073

5086356

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

11400000

10400000

22982540

9394750

13587790

8773223

14209317

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

397000

320000

531768

141559

390209

312999

10062

208707

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9700000

6500000

5340277

715629

4624648

4341914

998363

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII        (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

68759828

60779215

111866005

42808817

69057188

58066707

810222

52989076

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

35102828

32622215

30776280

0

30776280

30776280

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

23287210

24455483

24455483

24455483

24455483

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

A.oflr

0

----1

V----

j      Ais

|hclm ni

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

3124000

2082600

236666

236666

236666

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

8691618

6084132

6084131

6084131

6084131

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii      (cod

12.02.07)

12.02

0

0

375105

368167

6938

1360

0

373745

Taxe hoteliere

12.02.07

375105

368167

6938

1360

.. 373745

Taxe De servicii snecifice-fc*"»^ *5          02 SO'.

- ___

-- -

. - -

-

0

736175

IO. ui

800000

300000

1015834

718211

297623

279659

Impozit pe spectacole

15.02.01

800000

300000

1015834

718211

297623

279659

736175

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

32857000

27857000

79698786

41722439

37976347

27009408

810222

51879156

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27000000

22000000

71784299

39614923

32169376

21259905

810222

49714172

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

16500000

14000000

40482610

20463726

20018884

13690630

78803

26713177

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

10500000

8000000

31301689

19151197

12150492

7569275

731419

23000995

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități                       ■

16.02.50

5857000

5857000

7914487

2107516

5806971

5749503

2164984

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

600000

600000

861741

96141

765600

505078

0

356663

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

600000

600000

861741

96141

765600

505078

0

356663

Alte impozite și taxe

18.02.50

600000

600000

861741

96141

765600

505078

356663

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

85682000

44523000

130189956

79780975

50408981

39863105

139866

90186985

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

12089000

6150000

8107297

560036

7547261

3315376

0

4791921

Venituri din proprietate

(cod 30.02.01 +30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

12089000

6150000

8107297

560036

7547261

3315376

0

4791921

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

150000

150000

98864

98864

98864

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

11939000

6000000

7919638

560036

7359602

3127717

0

4791921

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

11939000

6000000

7919638

560036

7359602

3127717

4791921

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

88795

88795

88795

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

C2.VÂNZÂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

73593000

38373000

122082659

79220939

42861720

36547729

139866

85395064

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

3711000

2273000

3532218

1727852

1804366

1884192

0

1648026

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220000

150000

114017

114017

114017

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

.. . 508000

_ 308000

- 174028

- -

--      ■ ’       -'O

pGrsGâirGiwi uci icnCîâit? aitî caniineior de ajutor social

33.02.12

2513000

1600000

1389588

1389588

1389588

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

3148

3148

31

48'

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

/X7 / XI - A

j 0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Clm mr.

)

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

450000

200000

1838255

1727852

110403

190229

1648026

Contribuții pentru finanțarea Programului 'Școală după școală"

33.02.33

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

20000

15000

13182

13182

13182

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise       (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

14570000

11000000

11373879

532343

10841536

10204953

0

1168926

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0

0

4361

4361

4361

0

■Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

14570000

11000000

11369518

532343

10837175

10200592

1168926

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7606000

5000000

41158982

35948955

5210027

4830404

0

36328578

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

7606000

5000000

41129186

35948955

5180231

4800608

0

36328578

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7606000

5000000

41129186

35948955

5180231

4800608

36328578

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

125

125

125

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

0

0

29671

29671

29671

0

Diverse venituri    (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

47706000

20100000

66017580

41011789

25005791

19628180

139866

46249534

Venituri din aplicarea prescripției extinctive ( cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36ÎO2^Pf

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8500000

5000000

26000181

20696821

5303360

4626511

139866

21233804

Taxe speciale

36.02.06

18987000

15000000

38814046

19424159

19389887

14943735

23870311

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Alte venituri

36.02.50

20219000

100000

1203353

890809

312544

57934

1145419

Transferuri voluntare,_altele_decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

86550000

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+ 40.02.50)

40.02

86550000

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

ANE

XA LA

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

het-ivl rtiv

■  ——•

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

86550000

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15649000

8276000

6778709

0

6778709

6778709

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

15649000

8276000

6778709

0

6778709

6778709

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.34+42.02.35 + 42.02.41 +

42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+ 42.02.66+42.02.73)

42.02

15649000

8276000

6778709

0

6778709

6778709

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

109000

10000

8117

8117

8117

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistentă m^Hirn-cnHalg.............-

42.02.35

--

0

- -

- - -

. ...

’ ' " ' 0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

15540000

8266000

6770592

6770592

6770592

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

—j         0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

'hclm nr

J °

Subvenții de la alte administrații

(cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+

43.02.21 +43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

0

0

0

0

0

0

V------

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru si carte funciară

43.02.34

0

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)             _

47.Q2

■ ■ ■ 0

- - - -

- r.

-- - - 0

V

■ "

w

0

'■       u

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01

123693000

86390101

69320024

11809460

57510564

55961796

1043

13357185

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

2491000

2491000

17812225

11809460

6002765

4453997

1043

13357185

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri    (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

/    Ăfc

0

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

3 a

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

■J.0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

2491000

2491000

17812225

11809460

6002765

4453997

1043

13357185

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

2491000

2491000

17812225

11809460

6002765

4453997

1043

13357185

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

295000

295000

377704

377704

377704

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

k w

39.02JJ7

2196000

2196000

17434521

11809460

5625061

4076293

1043

13357185

-

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

98755000

67882101

50622512

0

50622512

50622512

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

98755000

67882101

50622512

0

50622512

50622512

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului JocaLutilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

4u.u2.i4

98755000

50622512

50622512

50622512

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

A

HCLM

NEXALA 'IR.

2^

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15266000

8836000

96193

0

96193

96193

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

15266000

8836000

96193

0

96193

96193

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 +42.02.13+ 42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69+42.02.77)

42.02

15266000

8836000

96193

0

96193

96193

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

- -ouoven;:: cc :c cugcru: ac s:a: catrc-cugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

^NEXAXA

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

HCLzV

NR.Z&K/

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

(cod 42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260000

7830000

53800

53800

53800

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

1006000

1006000

42393

42393

42393

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 -2020

43.02.31

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților

45.02

. .. ... - .—

---- —

efectuate și pretinanțări

( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

Â

HCLM

VNEXALA

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

f-1 *• — ’

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

(cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

4502

------1

V---

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

____________ . .. ...

.„ - ..... - -----

Prefinanțare                                . _-

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

ANEX^

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

in

CLM NRZ4

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la

45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03+45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

...

Corecții financiare                          ------ -   -

-'55.02.20.04

-

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

ANEX

Hfl M NR./

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

7181000

7181000

789094

0

789094

i

789094

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

263000

263000

168600

0

168600

168600

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

263000

263000

168600

168600

168600

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

6329000

6329000

108586

0

108586

108586

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

5329000

5329000

98310

98310

98310

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

1000000

1000000

10276

10276

10276

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.0^0

------1

p---

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

.....

----

- - --

. -------

— Profinonfaro-- -   -                      -

"  48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

r

IKXA

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

R

Prefinanțare

48.02.11.03

—■

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

468000

468000

463253

0

463253

463253

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent .

48.02.12.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

468000

468000

463253

463253

463253

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

121000

121000

48655

0

48655

48655

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

121000

121000

48655

48655

48655

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.02.19.01 +48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare

Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.32.01+48.02.32.02)   '

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

C

ontrasem;

*i E AZĂ

/
DINTE ȘEDINȚA


SECRETAR, MARCELA ENACLJEAnexa 2

CONTUL Df^XECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

cod 21

30.06.2019

W

'"’T M MP y

M/W7

'

-lei-

Credite bugetare

--

=J

credite ae angajament

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

_    . ... ...      --- — ---—A—------ :

O

i

2

3      '

' 4    ''

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

93316000

61399101

797963828

459388316

494746669

327630350

319049109

8581241

300864072

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

9264000

9264000

113049000

53616995

75770486

37939962

37507416

432546

32999672

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

9228000

9228000

107749000

49415995

71755296

34118896

33686350

432546

31557134

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

9228000

9228000

107749000

49415995

71755296

34118896

33686350

432546

31557134

Autorități executive

51.02.01.03

9228000

9228000

107749000

49415995

71755296

34118896

33686350

432546

31557134

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

36000

36000

3279000

2601000

2624249

2430125

2430125

0

51597

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

3025000

2500000

2375000

2375000

2375000

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

36000

36000

254000

101000

249249

55125

55125

0

51597

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

2021000

1600000

1390941

1390941

1390941

0

1390941

Transferuri cu caracter.general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

0

0

37746000

19553138

27514973

12146930

12033689

113241

10820618

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare naționala

60.02.02

0

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

61.02

0

0

37746000

19553138

27514973

12146930

12033689

113241

10820618

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

24681000

11708138

19095033

8063012

7949771

113241

7376088

Poliție locala

61.02.03.04

0

24681000

11708138

19095033

8063012

7949771

113241

7376088

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

746000

345000

18612

21

21

0

51465


A

p-

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.5W

0

12319000

7500000

8401328

4083897

4083897

0

3393065

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE        (

cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

21777000

8845101

262929828

125462759

115338952

101672505

101478953

193552

98188535

învățământ

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +

65.02.12+65.02.50)

65.02

10531000

8805101

60790828

33634931

25260764

24739272

24739272

0

19685442

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

360000

300000

10639599

7409328

7245821

7245821

7245821

0

3129125

învățământ preșcolar

65.02.03.01

360000

300000

7226801

4998811

4835304

4835304

4835304

0

1994329

învățământ primar

65.02.03.02

3412798

2410517

2410517

2410517

2410517

0

1134796

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

10171000

8505101

46600897

25466794

17268150

16746658

16746658

0

15807626

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

1068000

1000000

12178323

7668223

6386255

6309476

6309476

0

5614855

învățământ secundar superior

65.02.04.02

9103000

7505101

34155777

17556916

10640240

10195527

10195527

0

10190393

învățământ profesional

65.02.04.03

266797

241655

241655

241655

241655

0

2378

învățământ postliceal

65.02.05

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

0

0

HCLM

«rw

0

0

0

0

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Școală după școală

65.02.12.01

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

3550332

758809

746793

746793

746793

0

748691

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

3200000

0

19344000

8132000

6716207

6716207

6716207

0

6933511

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale qenerale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sănătate publică

66.02.08

3200000

0

19260000

8112000

6700975

6700975

6700975

0

6918582

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

84000

20000

15232

15232

15232

0

14929

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

84000

20000

15232

15232

15232

0

14929

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

40000

40000

57155000

27119828

26230330

16738954

16555535

183419

16679397

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1000

1000

1790000

720440

1789440

877790

719440

158350

720000

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

1000

1000

1790000

720440

1789440

877790

719440

158350

720000

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

0

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

Case de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

A

B -I    1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.1^

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

39000

39000

45837000

22599388

21757817

13178091

13153022

25069

12135233

Sport

67.02.05.01

39000

39000

24003000

15999388

9467551

9117551

9112320

5231

8782932

Tineret

67.02.05.02

300000

300000

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

21534000

6300000

12290266

4060540

4040702

19838

3352301

Servicii religioase

67.02.06

300090

- --

-------- -  -rt

<_>

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

9228000

3500000

2683073

2683073

2683073

0

3824164

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

8006000

0

125640000

56576000

57131651

53478072

53467939

10133

54890185

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

139000

7880000

3984000

3653196

3653196

3653196

0

3754329

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

I

/

62402000

32617000

34169385

30672838

30672838

0

31316055

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

62402000

32617000

34169385

30672838

30672838

0

31316055

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

342000

242000

338840

181808

173691

8117

182248

Creșe

68.02.11

7607000

0

14162000

3054000

2930913

2930913

2930913

0

3038652

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

132000

0

2815000

1064000

1001055

1001055

1001055

0

1090837

Ajutor social

68.02.15.01

225000

20000

11086

11086

11086

0

12091

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

132000

0

2590000

1044000

989969

989969

989969

0

1078746

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

128000

38039000

15615000

15038262

15038262

15036246

2016

15508064

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

128000

0

38039000

15615000

15038262

15038262

15036246

2016

15508064

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

35787000

25548000

234314000

170567424

162609331

104789179

100935503

3853676

83514235

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

33139000

23900000

154083000

108336424

109555214

66783370

64248220

2535150

52927594

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

[    ' Ar

0

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public și electrificări

70.02.06

21635000

14933574

14812404

6108014

6026562

81452

5410249

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

6

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

33139000

23900000

132448000

93402850

94742810

60675356

58221658

2453698

47517345

A

8 A

2

3

4

6

7

8=6-7

9

Protecția mediului              (cod 74.02.03+74.02.05+

74.02.06+74.02.50)

74.02’^

2648000

1648000

80231000

62231000

"" 53054117

38005809

36687283

1318526

30586641

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

62298000

56000000

42904383

34578761

33723371

855390

28518822

Salubritate

74.02.05.01

62298000

56000000

42904383

34578761

33723371

855390

28518822

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

2648000

16480Q0

17933000

6231000

-  10149734

-      342704.°.

463136

2067819

Aiîe servicii in domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

26488000

17742000

149925000

90188000

113512927

71081774

67093548

3988226

75341012

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

6242000

6242000

6242000

6242000

1218305

656525

642052

14473

587269

Acțiuni generale economice și comerciale (cod

80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

6242000

6242000

6242000

6242000

1218305

656525

642052

14473

587269

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

6242000

6242000

6242000

6242000

1218305

656525

642052

14473

587269

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

0

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+ 81.02.50)

81.02

0

0

28246000

24446000

24100170

24100170

24100170

0

41923596

Energie termică

81.02.06

28246000

24446000

24100170

24100170

24100170

0

41923596

Alți combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

0

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

a ȚA f

I           0

Camere agricole

83.02.03.07

r

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

L

iri țr.4 NR. Z

SJ     o

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

------p

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

20246000

11500000

115437000

59500000

88194452

46325079

42351326

3973753

32830147

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

20246000

11500000

115437000

59500000

88194452

46325079

42351326

3973753

32830147

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

9165000

8000000

66938000

36000000

49228018

30972808

30972808

0

19626812

Străzi

84.02.03.03

11081000

3500000

48499000

23500000

38966434

15352271

11378518

3973753

13203335

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

Eaofi

4          0

0

0

0

0

0

0

A

2

3

4

6

7

8=6-7

9

Aeroporturi

84.02.06’^

0

Aviația civilă

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

. __

.O

---- -

Alte.acțiuni economice------- - -----

G7 nn-cn

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

90424489

REZERVE

97.02

Excedent (cod 98.02.96+98.02.97)

98.02

0

0

0

0

0

0

90424489

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

84528453

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

5896036

Deficit (cod 99.02.96+99.02.97)

99.02

0

0

0

1 0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

|o

71             0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0

'CLM NR. J

j 0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02 SF

0

0

674270828

372998215

427483536

276965275

268983349

7981926

268761038

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

X

0

103785000

44352995

71136001

35702419

35274038

428381

32210499

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

0

98521000

40187995

67152060

31881353

31452972

428381

30767961

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale                          (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

3243000

2565000

2593000

2430125

2430125

0

51597

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

X

2021000

1600000

1390941

1390941

1390941

0

1390941

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

X

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

1

2

3

4

6

7

8=6-7

9

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02'"^

X

0

37746000

19553138

27514973

12146930

12033689

113241

10758101

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională

(cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

37746000

19553138

27514973

12146930

12033689

113241

10758101

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție locala

61.02.03.04

X

X

x

-       -X

- -     -     - X

X

----- -- - V

“ z\

■     ' - X

yro'.^cție c:v::3 ț: proiecția CGnua mueiiuiiiur(protecție civila nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

0

241152828

116617658

114595819

101251046

101057494

193552

97413840

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

0

50259828

24829830

24517631

24317813

24317813

0

19202371

învățământ preșcolar și primar

(cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

*

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

ț X

//i a

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

■M K/l      .7

fi

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

-

-----X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01)

65.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școală după școală

65.02.12.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

16144000

8132000

6716207

6716207

6716207

0

6857817

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

0

57115000

27079828

26230330

16738954

16555535

183419

16679397

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

Pag^

6 X

X

X

X

X

X

X

A

1

2

3

4

6

7

8=6-7

9

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice -  - - -

nn n.c» «j

’ ’         X

'           X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06

+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

0

0

117634000

56576000

57131651

53478072

53467939

10133

54674255

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială in caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

-------x

.....

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

4EXA LA«

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

HCLM&

wy

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

/ X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

X

0

168150000

120028424

111750244

67247754

63485094

3762660

53959447

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

0

90567000

59445424

58845361

29391179

26947045

2444134

23407622

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

Pag»

7        X

X

X

X

X

X

X

A

B

2

3

4

6

7

8=6-7

9

Amenajări hidrotehnice

70.02.05. oy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului

(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

0

0

77583000

60583000

52904883

37856575

36538049

1318526

30551825

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

..

X

X

X

X

X

V

__\s

__ __ _ ,

---X

Șt yuSÎîuTîud u9Ș6uflior (COQ

74.02.05.01 +74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

0

123437000

72446000

102486499

60617126

57133034

3484092

74419151

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

X

X

k          X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

X

\ X

r       x

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

--- X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

28246000

24446000

24100170

24100170

24100170

0

41589004

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

X

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

0

95191000

48000000

78386329

36516956

33032864

3484092

32830147

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

X

Pao&

8 X

X

X

X

X

X

X

A

B A

1

2

3

4

6

7

8=6-7

9

Transport aerian (cod 84.02.06.01+'84.02.06.02)

84.O2.0W

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aeroporturi

84.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

X

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

   X

______Y

-Turism---------- ~

37.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.0299.02)

96.02

X

0

0

84528453

REZERVE

97.02

X

EXCEDENT (cod 98.02.96)

98.02

X

0

84528453

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

X

0

0

84528453

Deficit (cod 99.02.96)

99.02

X

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

X

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

93316000

61399101

123693000

86390101

67263133

50665075

50065760

599315

32103034

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

9264000

9264000

9264000

9264000

4634485

2237543

2233378

4165

789173

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

9228000

9228000

9228000

9228000

4603236

2237543

2233378

4165

789173

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale                        (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

36000

36000

36000

36000

31249

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

X

nri n * x

<EXA.LAx n b/ff/,

>x

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

X

x

X

X

' /

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

0

0

0

0

0

0

0

62517

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională

(cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

62517

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție locala

61.02.03.04

X

Pad§

9        X

X

X

X

X

X

X

A

B

A

1

2

3

4

6

7

8=6-7

9

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.BW

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

21777000

8845101

21777000

8845101

743133

421459

421459

0

774695

învățământ

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

10531000

8805101

10531000

8805101

743133

421459

421459

0

483071

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

A

A

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

r     x

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

3200000

0

3200000

0

0

0

0

0

75694

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01 +66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

40000

40000

40000

40000

0

|~ AJ

°

0

Servicii culturale                                            (cod

67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

| HCLM N

KCȘLbA x

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

Paq^

10         X

X

X

X

X

X

X

A

"a

1

2

3

4

6

7

8=6-7

9

Alte servicii culturale

67.02.03W

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67,02.50

Y

X

V

-         X

------ X

X

. _       - ...-v

X

“  ■            /X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

8006000

0

8006000

0

0

0

0

0

215930

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

35787000

25548000

66164000

50539000

50859087

37541425

37450409

91016

29554788

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

33139000

23900000

63516000

48891000

50709853

37392191

37301175

91016

29519972

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01 +70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

,        X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

*

——

\   |     X

X

Iluminat public și electrificări

70.02.06

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

hclm w

//

K&a   x

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului

( cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

2648000

1648000

2648000

1648000

149234

149234

149234

0

34816

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

Pag$

11           X

X

X

X

X

X

X

A

1

2

3

4

r~

6

7

8=6-7

9

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.03WP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

26488000

17742000

26488000

17742000

11026428

10464648

9960514

504134

921861

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

6242000

6242000

6242000

6242000

1218305

656525

642052

14473

587269

Acțiuni generale economice și comerciale

(cod 80.02.01.06+ 80.02.01_09+_ 80.02.01.104- 80.02.01.30)

80.02.01

. ..       x

.          . X

X

- X

y

V

_ - -v

_  _   _ ___ _ _x/_

——.----X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

334592

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

—X

---3 X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

r"----

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

» *

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

luc.LX

xl

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

X

X

X

1     X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

20246000

11500000

20246000

11500000

9808123

9808123

9318462

489661

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aeroporturi

84.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

Pag^

12 X

X

X

X

X

X

X

A

Be

1

2

3

4

6

7

8=6-7

9

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.0299.02)

96.02'*

0

0

5896036

REZERVE

97.02

X

EXCEDENT (cod 98.02.97)

98.02

X

0

5896036

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

X

0

0

5896036

DEFICIT (cod 99.02.97)

99.02

X

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

X

0

0

CUw i KASEiMNEAZĂ secretar, marcela enag^

ANEXA

Ț£2JL-Bj!tm li

----E

ĂVzJUlVl X'U'l. Z,

u/ /(// v

Anexa 7 b

-- . .. —_—----

i---------

. . ----- —

— ---- —

-------- ----

l-----— —

------- __ .

. - ----

.. -. _ —

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...30.06.2019

Cod 21    Capitol ...51.02

-lei-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod

aprobate

trimestriale

aprobate

trimestriale

bugetare

Angajament

Plăți

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

indicator

la finele perioadei

cumulate

la finele perioadei

cumulate

e legale

efectuate

efective

de raportare

de raportare

A.

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

9228000

9228000

107749000

49415995

71755296

34118896

33686350

432546

31557134

UNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

0

98521000

40187995

67152060

31881353

31452972

428381

30767961

CHELTUIELI CURENTE (10+20H

01

0

0

98673005

40340000

67304065

32033358

31604977

428381

30767961

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSOf

10

0

0

51035000

24440000

50280768

19299884

19216659

83225

19280616

Cheltuieli salariale în bani ( co

10.01

0

0

49253000

23640000

49244768

18886244

18803019

83225

18864229

Salarii de bază

10.01.01

38873000

20000000

38873000

16300068

16300068

0

16253924

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de mun

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

100000

25000

100000

19445

19445

0

19580

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

ANEX

uri MNH? y

Prima de vacanță

10.01.09

j JL AX.Z-.

L--1

Fond pentru posturi ocupate p

10.01.10

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor perso

10.01.12

606000

300000

606000

242988

242988

0

249492

Indemnizații de delegare

10.01.13

22000

15000

13768

13768

13768

0

12035

Indemnizații de detașare __.

-1,0.0.1.14-

_ -

------ -------

.. . ------

. ---

—- -

- -   —Q

---- - —-------

Alocații pentru transportul la ș

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Indemnizații de hrana

10.01.17

2139000

800000

2139000

845320

762095

83225

855424

Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

7513000

2500000

7513000

1464655

1464655

0

1473774

Cheltuieli salariate în natură (<

10.02

0

0

746000

0

0

0

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament oblige

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită di

10.02.04

0

Transportul la și de la locul de

10.02.05

0

Vouchere de vacanță

10.02.06

746000

0

0

Alte drepturi salariale în naturi

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.(

10.03

0

0

1036000

800000

1036000

:     413640

413640

0

416387

Contribuții de asigurări sociale

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șon

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru

10.03.04

0

Prime de asigurare de viață p

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și ir

10.03.06

0

Contribuția asiguratorie pentru munc;

10.03.07

1036000

800000

1036000

413640

413640

0

416387

TULUL'll BUNUKIȘl StKVIUII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la ?n -IA+90 1R la 70 9.A+90 97+90 ROt

20

0

0

46874005

15550000

16259297

12526168

12181012

345156

11276731

Bunuri și servicii (cod 20.01.01

20.01

0

0

5550000

2310000

3383639

2050026

1870961

179065

1807313

Furnituri de birou

20.01.01

867000

150000

196039

100914

100914

0

106728

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50000

10000

4722

4722

4722

0

922

încălzit, iluminat și forță motric

20.01.03

663000

350000

491438

349058

342268

6790

306008

Apă, canal și salubritate

20.01.04

86000

50000

50951

25488

22775

2713

22158

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

300000

50000

95221

50221

40902

9319

50217

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

860000

400000

803564

381707

326891

54816

277482A MPV

HCLM NR. £

Poștă, telecomunicații, radio, t

20.01.08

691000

300000

454973

261359

235627

25732

(   231096

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

828000

300000

598850

264468

260208

4260

332941

Alte bunuri și servicii pentru în

20.01.30

1205000

700000

687881

612089

536654

75435

479761

Reparații curente

20.02

125000

25000

0

Mnna /rnH 90 0? 01+90 0.? 09t

-20.03

Q

n

n

n

n

n

n

O

o

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente și materiale sanit

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanți

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+ 20.05.30)

20.05

0

0

1311000

800000

523256

469706

469706

0

2

Uniforme și echipament

20.05.01

0

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1311000

800000

523256

469706

469706

0

2

Deplasări, detașări, transferări

20.06

0

0

145000

105000

66900

66900

65533

1367

64414

Deplasări interne, detașări, tra

20.06.01

30000

30000

23367

23367

23367

0

22711

Deplasări în străinătate

20.06.02

115000

75000

43533

43533

42166

1367

41703

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cărți, publicații și materiale doc

20.11

15000

10000

9038

8744

8744

0

8744

Consultanță și expertiză

20.12

391000

100000

214488

87904

76201

11703

75188

Pregătire profesională

20.13

558000

250000

12000

12000

12000

0

12000

Protecția muncii

20.14

42000

35000

23800

23800

23800

0

23800

Muniție, furnituri și armament c

20.15

0

Studii și cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și

gprvirii rlo infnrpc nnhlir Inr-al

20.19

0
uri

Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice

locale

*-

LU» ir- ri.-.M    i

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

n

’l              UV^IWI 11IXZI Mlll MVIIIO

zu.zz

-

Prevenirea și combaterea inunc

20.23

0

comisioane și ane costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la

in 7A ni\

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri afe

20.24.01

0

Comisioane și alte costuri afe

20.24.02

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cneiiuien (coa zu.ou.ui la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20. in ncu.

20.30

0

0

38737005

11915000

12026176

9807088

9654067

153021

9285270

Reclamă și publicitate

20.30.01

533000

150000

44344

44344

43820

524

39123

Protocol și reprezentare

20.30.02

629000

250000

243912

178130

173880

4250

172507

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

24000

15000

10719

10719

10719

0

10719

Chirii

20.30.04

2368000

1500000

2145463

1090753

1056046

34707

1045690

Prestări servicii pentru transm

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul c

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor 1

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri și serv

20.30.30

35183005

10000000

9581738

8483142

8369602

113540

8017231

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la t

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publi<

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publ

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor int

30.01.02

0


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

0

0

12:

0

-

0

0

Dobânzi, aferente datoriei pub

30.02.01

0

nnhânTi afarantc r'roHifolnr ov

-3Q-Q2-02

n

-

Dobânzi aferente creditelor ex

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publ

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 3(

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturi

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei j

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturi

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponi

30.03.04

0

leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+-

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea dif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dis

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PURI ipF (țvyl «51 nn

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rrahsTerurr curente (con

51.01.01+51.01.03+51.01.05+

51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01

•JC4.R1 n-i i-ia-cd n-l          n-l

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publi

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de ir

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență Qnr'idia nontrn

51.01.15

0


Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru

51.01.24

I

0

~   llUllxJIl^lUII pl 1 V II IU LUI III lUUpU

de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele

51.01.26

0

f           w     ** t     a                   i

_ GQrSaFiSTcJTQ psrî.fîj psrsofjrîs beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de

51.01.39

0

-• - ■

locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

51.01.46

0

locale pentru finanțarea camerelor

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (c

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate (către organizații

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organi

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străi

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentri

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+5 9.15+59.17+59.22+59.25+59.301

59

0

0

764000

350000

764000

207306

207306

0

210614

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provoc;

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0


ANSXAXAz

HCLM NR.yLwi/W


Contribuții la salarizarea perse

59.15

Despăgubiri civile

59.17

280000

100000

280000

8861

8861

0

8688

Acțiuni cu caracter științific și

59.22

0

Sume aferente plății

59.25

0

- - -

-- -

.....- -

-

u

Sume aferente persoanelor cu

59.40

484000

250000

484000

198445

198445

0

201926

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

servicii publice sau activități finanțate

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CRE

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe

81.01.01

0

Rambursări de credite externe

81.01.02

0

Rambursări de credite aferent

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente dat

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente dat

81.02.02

0

Rambursări de credite aferent

81.02.05

0

Pl-AJI trtu 1 UAI t IN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANI II riIPPNT

84

0

0

-152005

-152005

-152005

-152005

-152005

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0

0

-152005

-152005

-152005

-152005

-152005

0

0

Plăți efectuate în anii preceden

85.01

-152005

-152005

-152005

-152005

-152005

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56

9228000

9228000

9228000

9228000

4603236

2237543

2233378

4165

789173

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod

51.02.12+51.02.28)

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor

ANEXAI

.        i . //

Awd 0

sănătății

51.02.28

i riCLjj

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (c

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. i ransteruri interne (cod 55.01.03+55.01,08la55.01.10+55.0 1.12+

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambur

55.01.03

0

Programe PHARE și alte prog

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economi

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare S

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI

58

1971000

1971000

1971000

1971000

404306

232260

228095

4165

236193

1 mui Vili rrxuitu 1 c uu

AMTAI^F niKJ FQKinilRI

EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

KC n-i In

56

0

ANE3

A LA/ ..

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social Ei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coezii

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)

(cod 56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la

56.05.03)

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

0

Programe Instrumentul de

Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod

56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

GR H7 R9

n

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

(cod 56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

i o

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

(cod 56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

0

|hCU

l NR.

M 0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente poc

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE ( coc

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă neramburs

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

0

Programe din Fondul Social Eurof

58.02

1971000

1971000

1971000

1971000

404306

232260

228095

4165

236193

Finanțarea națională

58.02.01

296000

296000

296000

296000

60646

34839

34214

625

35169

Finanțare externă neramburs;

58.02.02

1675000

1675000

1675000

1675000

343660

197421

193881

3540

201024

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71

70

7257000

7257000

7257000

7257000

4198930

2005283

2005283

0

552980

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANClAf

71

7257000

7257000

7257000

7257000

4198930

2005283

2005283

0

552980

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.C

71.01

7257000

7257000

7257000

7257000

4198930

2005283

2005283

0

552980

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloac

71.01.02

96000

96000

96000

96000

13352

13352

13352

0

292096ANEXA

hclm nr.


Mobilier, aparatură birotică și;

71.01.03

0

33365

Alte active fixe

71.01.30

7161000

7161000

7161000

7161000

4185578

1991931

1991931

0

227519

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobiliza

71.02.01

0

Reparații capitale aferente actix

71.03

0

TITI III XIII-AC-T!-VI=-E!NAMC!ARG f

_____-Ț)_____

0

n

n

n

n

cx

rx

C\

O

Active financiare (cod 72.01.01

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social c

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL D

75

i..

0

--HLAJI EHEUIUAIE IN ANII--- PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN

A Ml II

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii preceden

85.01

0

PRESEDIN E ȘEDINȚA

--

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHtANEXA

HCLMNR. ^4

AnexaSH)—■—---2-^

la data de...30.06.2019

Cod 21 Capitol ...5402                                                                                                                                                      -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajament e legale

Plăți efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A                   .        B          1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

36000

36000

3279000

2601000

2624249

2430125

2430125

0

51597

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

0

3243000

2565000

2593000

2430125

2430125

0

51597

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51

01

0

0

3243000

2565000

2593000

2430125

2430125

0

51597

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(

10

0

0

218000

65000

218000

55125

55125

0

51597

Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01.01 la '

10.01

0

0

193000

60000

193000

53911

53911

0

50645

Salarii de bază

10.01.01

168000

50000

168000

49610

49610

0

47223

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacantă

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara i

10.01.12

0

Indemnizații de deleaare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

25000

10000

25000

4301

4301

0

3422ANEXAI

Cheltuieli salariale în natură ( cod 10.02.01 I

10.02

0

0

9

0

9

9

OîTK

Tichete de masă

10.02.01

------"0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită de salariat și far

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de muncă

10.02.05

0

Tichete de vacantă

10.02.06

0

Aiie uiepiuri saiăriaie în năiufa

i 0.02.30

-

0

Contribuții fcod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

25990

5090

25999

1214

1214

0

952

Contribuții de asiaurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asiqurări de somai

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de n

10.03.04

0

Prime de asigurare de viață plătite de angaj:

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

0

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

25000

5000

25000

1214

1214

0

952

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

20

0

0

3025000

2500000

2375000

2375000

2375000

0

0

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+2

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat si forță motrică

20.01.03

0

Apă, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Postă, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

0

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fun

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

9

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.0

20.04

0

0

0

0

0

9

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanti

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenierie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01

20.06

0

9

9

9

9

9

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0

Cărți, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanță și expertiză

29.12

0

Preaătire profesională

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura act'n

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale

20.19

0

Reabilitare infrastructură proqram inundații

20.20

0

IUI#  VI VIVVjtV                                     '

£.U.£. 1

u

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și îngt

20.23

0

Comisioane și alte costuri aferente

20.24

0

0

3025000

2500000

2375000

2375000

2375000

0

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumu

20.24.01

3025000

2500000

2375000

2375000

2375000

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumu

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

20.25

0

l ichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

20.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reclamă si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asiaurare non-viată

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturil

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul conducătorului i

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (co

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne dire

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice externe dii

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contract;

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantat;

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe Ioc

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul d

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare c

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate

30.03.04

0

Dobânzi la opeațiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de [

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă buaetară la dispoziția autor

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri din buaetele consiliilor iudetene

51.01.14

0

Transferuri din buaetele locale pentru

51.01.15

0

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția de asigurări

51.01.26

0

"  " 11 ai isiei ui i pr ivii iu uui iii luuțn uc adi ididic

51.01.31

- -

-

_ .

u

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate (către

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internațior

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli soc

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamite

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerî

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific și social-cultural

59.22

0

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

0

Proarame si proiecte privind prevenirea si

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate d(

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publi

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice e>

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice in

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publi

81.02.05

0

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI SI

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

1     85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperai

85XJÎ

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

36000

36000

36000

36000

31249

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l ransteruri pentru finanțarea investițiilor la

51.02.12

0

I ransteruri din bugetele locale pentru

51.02.28

0

111 LUL VII ALIt 1 KANbhEKUKI (COd bb.Ul I

iju

V

V

u

V

u

u

V

u

V

A. Transferuri interne (cod

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proqrame cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finanț

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu capital d

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeliqibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din buaetul local către asociațiile

55.01.42

0

Transferuri pentru achitarea obliqatiilor

55.01.54

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proarame din Fondul Eurooean de

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.01.03

0

Proqrame din Fondul Social European (FSE

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.02.03

0

Proqrame din Fondul de Coeziune(FC) (56.01

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.03.03

0

Proarame din Fondul Eurooean Aaricol de

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.04.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.04.03

0

Proqrame din Fondul European pentru

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.05.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.05.03

0

Proarame Instrumentul de Asistentă pentru

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.07.03

0

Proarame Instrumentul Eurooean de

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.08.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.08.03

0

Alte proqrame comunitare finanțate în

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cot

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Fii tai uâieă eXieuid nerân'ibuTSâuiiă

uO. i u.ui/

■ 0

-

Cheltuieli neeliqibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la 5

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.17.03

0

Proaramul Norveaian pentru Creștere

56.18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.18.02

0

Cheltuieli neeliqibile                           “

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

36000

36000

36000

36000

31249

0

0

0

0

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

36000

36000

36000

36000

31249

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30

7T01

36000

36000

36000

36000

31249

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

36000

36000

36000

36000

31249

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților c<

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTA

75

0

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL, XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperai

85.01

0

0~ ANEXAU^ A J

hclm nr,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCEl^NACJlE

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...30.06.2019

Cod 21 Capitol ...5502                                                                                                                                                  -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamen te legale

Plăți efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate finele perioad de raportare

trimestriale cumulate

aprobate finele perioac de raportare

trimestriale cumulate

A               B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0

2021000

1600000

1390941

1390941

1390941

0

1390941

IUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

2021000

1600000

1390941

1390941

1390941

0

1390941

CHELTUIELI CURENTE (10+20+3

01

0

2021000

1600000

1390941

1390941

1390941

0

1390941

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSOnJ

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli salariate în bani ( cod

10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Salarii de bază

10.01.01

0

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de munc;

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prii

10.01.10

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0


ANS HCLM NR.ANEXA LAy

H£LM


Indemnizații plătite unor persoa

10.01.12

----6---C

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la și c

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

—10;Q-1t3O-

n

-

Cheltuieli salariale în natură ( cc

10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament obligate

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită de

10.02.04

0

Transportul la și de la locul de n

10.02.05

0

Tichete de vacanță

10.02.06

0

Alte drepturi salariale în natură

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03

10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale c

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șoma

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale c

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru a

10.03.04

0

Prime de asigurare de viață plă

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și inc

10.03.06

0

1 I 1 LUL II DUISIUrVI   OErXVIksll

ni* ■    nn i~

20

0

170000

100000

80353

80353

80353

0

80353

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 I

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

0

Apă, canal și salubritate

20.01.04

0

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Poștă, telecomunicații, radio, tv,

20.01.08

0

cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri și servicii pentru într

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente și materiale sanitar

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanți

20.04.04

0

~ ljuiiUIi ue ildiura uuiuiAuibi uc nn nr nd . nn ne no i

20.05

0

0

0

0

0

0

0

0

on    n-j

n

-

• *

-

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detașări, transferări (

20.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, tran

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0

Cărți, publicații și materiale docu

20.11

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

Pregătire profesională

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri și armament de

20.15

0

Studii și cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoni

20.18

0

Contribuții ale administrației

20.19

0

Kvauiliidtfc 1111! d’S’CTUULU 1 d

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeni

20.22

0

Prevenirea și combaterea inunde

20.23

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod

20.24

0

170000

100000

80353

80353

80353

0

80353

Comisioane și alte costuri afere

20.24.01

170000

100000

80353

80353

80353

0

80353

’ Comisioane și alte costuri afere

20.24.02

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare și

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

~ f-iilU UITCIIUIUII       ZU.JU.UI

on nA ■ nn    ne .   nn a-t unn on

20.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Reclamă și publicitate

20.30.01

0

Protocol și reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmite

20.30.06

0
Fondul Președintelui/Fondul cor

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor bt

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servit

20.30.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 Ia 3t

30

0

1851000

1500000

1310588

1310588

1310588

0

1310588

Dobânzi aferente datoriei publice

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

—SOtO-ItO-I—

0


Dobânzi aferente creditelor inte

30.01.02

0

~ L^UUdl IZI dIUI UI 1 IU Ud LUI IUI

30.02

0

1851000

1500000

1310588

1310588

1310588

0

1310588

Dobânzi, aferente datoriei public

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor exte

30.02.02

1851000

1500000

1310588

1310588

1310588

0

1310588

Dobânzi aferente creditelor exte

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei public

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 3O.(

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilo

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei ste

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilo

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibi

30.03.04

0

leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+41

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea difei

40.03

0

Subvenții pentru compensarea

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la disp

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

< i dll&IUI UI 1 UUI UIILU țUUU    '

F4 A-4 A 4 1    A4 AO i E4 A4 Ar .

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de inte

51.01.05

0

Transferuri din bugetele

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale

51.01.15

0

Transferuri din bugetele

51.01.24

0

de asigurări sociale de sănătate

51.01.26

0

sănătate pentru persoane beneficiare

51.01.31

0

de locuit

51.01.32

0

consiliilor locale și județene pentru

51.01.39

0

pentru finanțarea cheltuielilor curente

51.01.46

0

pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (co

55

0

0

0

0

0

0

0'

' 0

B.Transferuri curente în

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisr

55.02.01

0

. Alte transferuri curente în străin

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (c

57

0

0

0

0

0

0

0

0

ac7 n-? A4 f

-57-02

n

n

n

n

n

-0 -

n

0


Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru

57.02.04

0

1 1 I*L2U1 A HL 1 E kzl li—■— i vfilZLI țLUU

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocat

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea person

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific și sc

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor

59.25

0

Programe și proiecte privind

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+

79

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 8O.(

80

0

0

0

0

0

0

0

0

servicii publice sau activități

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREC

81

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (c

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe c

81.01.01

0

Rambursări de credite externe c

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente dator

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (c

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne g

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente dator

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente

81.02.05

0

F~      1 L-l L.VI kJ/“\ 1 L. III «1111

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți

85.01

0SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

investițiilor la spitale

51.02.12

0

pentru finanțarea cheltuielilor de

51.02.28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cc

55

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01

0

0

0

0

0

0

' ' ’o' '

0

Programe cu finanțare ramburs;

55.01.03

0

Programe PHARE și alte progra

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economic

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare So

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local

55.01.42

0

Transferuri pentru achitarea

55.01.54

0

Titlul VIII PROIECTE CU

56

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul European

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externă nerambursa:

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social Eur

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursa

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziur

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursa:

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

0

Programe din Fondul European

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă nerambursal

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

0

riugidiiie uni ruiruui cuiupudii

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursa

56.05.02

0

hclm nr.

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

0

Programe Instrumentul de

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursa

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

0

_ __«♦» li__________

ce no _

__A    .

- 0 -

n     .   .

- 0 - -

- 0

. --0-

- - 0

o

Finanțarea națională

56.08.01

0

Finanțarea externă nerambursa

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

0

rinu piutjiaiiic wiiiuimalU

oaat nn-4o

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

Finanțarea externă nerambursa

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente post

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă nerambursa;

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE ( cod ;

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă nerambursal

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

0

Programul Norvegian pentru

56.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

0

Finanțarea externă nerambursai

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 +

70

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

0

0

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01

71.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alt

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente active

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (c

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al

72.01.01

' 0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE

75

0

~  r *—M j i l-i i-vl ur\ i u u1 z-xiuii

nnrnrncMTi e>i nrniinrn A-rrr îir

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți

85.01

0

0ANEXA

HCLM NPJ^PREȘEDINTE ȘEDINȚA
CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

anbxa la /

hclm nr.x

Anexa 7 b

_____            .  _________________ . ______ CONTUL DE-EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUȚIILORPUBLICE - Cheltuieli                                        ___

la data de...30.06.2019

Cod 21 Capitol ...61.02                                                                                                                                                                   -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajame nte legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A                      B        1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0

0

37746000

19553138

27514973

12146930

12033689

113241

10820618

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

0

37746000

19553138

27514973

12146930

12033689

113241

10758101

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+

01

0

0

37747000

19554000

27515835

12147792

12034551

113241

10758101

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 1(

10

0

0

17996000

7700000

17660000

7040121

6968594

71527

6925674

Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01.01 l<

10.01

0

0

13660000

6050000

13660000

5622015

5575641

46374

5520959

Salarii de bază

10.01.01

0

0

10540000

5000000

10540000

4853167

4853167

0

4867268

Salarii de merit

10.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spor de vechime

10.01.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sporuri

10.01.06

0

0

120000

50000

120000

39243

31271

7972

37681

Ore suplimentare

10.01.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de premii

10.01.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații plătite unor persoane din afar;

10.01.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alocații pentru transportul la și de la locul c

10.01.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

0

0

3000000

1000000

3000000

729605

691203

38402

616010

Cheltuieli salariale în natură ( cod 10.02.01

10.02

0

0

3936000

1500000

3600000

1273506

1269357

4149

1280493

Tichete de masă

10.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Norme de hrană

10.02.02

0

0

3600000

1500000

3600000

1273506

1269357

4149

1280493 "

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Locuința de serviciu folosită de salariat și f

10.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

' l ransporfuî fă și de îa locul de muncă

10.02.05

0

0

o

0

0

0

0

0

u

Tichete de vacanță

10.02.06

0

0

336000

0

0

0

0

0

0

Alte drepturi salariale în natură

10.02.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

400000

150000

400000

144600

123596

21004

124222

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de

10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prime de asigurare de viață plătite de ang

10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

0

0

400000

150000

400000

144600

123596

21004

124222

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

0

0

19751000

11854000

9855835

5107671

5065957

41714

3832427

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

20.01

0

0

802000

427000

267754

148696

108582

40114

137738

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

100000

100000

23306

15952

0

15952

6059

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

0

0

7000

7000

3048

3048

3048

0

2594

Apă, canal și salubritate

20.01.04

0

0

2000

2000

1323

1323

1323

0

1081

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

0

0

680000

310000

236907

125907

102098

23809

125891

Piese de schimb

20.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport

20.01.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

7000

3000

3170

2466

2113

353

2113

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

0

6000

5000

0

0

0

0

0

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și fi

20.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reparații curente

20.02

0

0

2852000

1750000

0

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente și materiale sanitare (cod 20

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reactivi

20.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezinfectanți

20.04.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXAL^

HCLM

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+

20.05.30)

20.05

0

0

2277000

1560000

519653

519653

519653

0

-1

Uniforme și echipament

20.05.01

0

0

556000

550000

519653

519653

519653

0

-1 -

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

1721000

1010000

0

0

0

0

0

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.

20.06

U

0

u

U

0

0

0

0

u

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Materiale de laborator

20.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pregătire profesională

20.13

0

0

90000

90000

85938

85938

84338

1600

32520

Protecția muncii

20.14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muniție, furnituri și armament de natura ac

20.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Studii și cercetări

20.16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genet

20.18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale

20.20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meteorologie

20.21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și în

20.23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrur

20.24.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrur

20.24.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete cadou

20.27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA     .

HCLM NR.


Alte cheltuieli (cod 20.30.01

la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)

20.30<