Hotărârea nr. 417/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INTELEGERII DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA, JUDETUL CONSTANTA DIN ROMANIA SI MUNICIPIUL SOLIDARIDAD, STATUL QUINTANA ROO DIN STATELE UNITE MEXICANE

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Constanța, județul Constanța din România și Municipiul Solidaridad, Statul Quintana Roo din Statele Unite Mexicane

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de'14.10.2019.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub numărul 196574/11.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 de activități științifice, învățământ, sănătate, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice; respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Compartimentului relații externe și investitori înregistrat sub nr. 197023/11.10.2019.

Având în vedere adresa nr. 111145/22.08.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, înregistrată sub nr. 165528/29.08.2019 și adresa ;nr. H2-2/2502/20.08.2019 a Ministerului Afacerilor Externe, înregistrată sub nr. 165511/29.08.2019;

în temeiul prevederilor art. 89, alin. 10 și 11, art. 129, alin. 2, lit, e, alin. 9, litera a și art. 196, alin 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă înțelegerea de Cooperare între Municipiul Constanța, județul /Constanța din România și Municipiul Solidaridad, Statul Quintana Roo din Statele IJnite Mexicane, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului relații externe și investitori, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:*^

*--!împotrivă,           abțineri.

Lei data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.

I

PREȘEDINTE, ȘEDINȚĂ

i


CONTRASEMNEAZĂ


pentru,


CONSTANȚA NR.SECRETAR,

MARC^A^ACHEROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ÎNȚELEGERE DE COOPERARE

între Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și

Municipiul Solidaridad, Statul Quintana Roo din Statele Unite Mexicane

Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și Municipiul Solidaridad, Statul Quintana Roo din Statele Unite Mexicane, denumite în continuare Părți,

Având'în vedere relațiile de prietenie între autoritățile administrației publice locale din cele două unități administrativ-teritoriale și comunitățile pe care le reprezintă, bțazate pe respect și sprijin reciproc în diferite domenii de interes comun,

Convinse fiind de necesitatea deschiderii de noi posibilități pentru raporturile de colaborare, au convenit următoarele:

I:                   ARTICOLUL 1

l'

Părțile vor. ^sprijini dezvoltarea relațiilor bilaterale în următoarele domenii: schimburi cbmerciale, turism (schimbul de experiență, planificarea și organizarea de evenimente turistice comune, promovarea potențialului turistic al Părților), educație, cultură, sport (schimbul de experiență, organizarea de evenimente culturale și sportive, sprijinirea oportunităților de stagii în domeniul educației, etc.), potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislațiile în vigoare în

I

România și Sțatele Unite Mexicane.


ARTICOLUL 2


ANEXA LA hclm NR.Uy^_.

Părțile vor analiza posibilitățile de promovare a unor proiecte de dezvoltare economică și socială în domeniile menționate în înțelegere, în beneficiul celor două comunități.

ARTICOLUL 3

Părțile își exprimă voința de a dezvolta colaborarea reciproc avantajoasă și, în acest scop, vor crea persoanelor fizice care își desfășoară activitatea, respectiv persoanelor 'juridice care funcționează legal în unitățile administrativ-teritoriale aflate sub jurisdicția lor, condiții favorabile pentru activitățile cu caracter economic și comercial.

Părțile vor acorda o atenție deosebită colaborării între întreprinderile mici și mijlocii și vor sprijini' participarea acestora la târgurile și expozițiile organizate în cele două state. De asemenea, pot conveni acțiuni de cooperare și schimburi de experiență cu autorități locale din alte state în cadrul legal stabilit de legislațiile statelor lor.

ARTICOLUL 4

Părțile vor dezvolta cooperarea în domeniul protecției mediului înconjurător, prin elaborarea și aplicarea unor strategii de prevenire și combatere a cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic din orașele lor.


ARTICOLUL 5


ANEX ALA

HCLM NRMVL_/â£L


Părțile și operatorii din industria turismului vor organiza vizite reciproce ale oamenilor de afaceri și ale companiilor care desfășoară activități economice în domeniul turismului, în vederea analizării posibilităților de valorificare a potențialului turistic și a creșterii fluxului de turiști în cele două orașe și în zonele adiacente.

ARTICOLUL 6

Părțile, în limita posibilităților lor economice, vor intensifica schimburile culturale, facilitând în jacest scop colaborarea între asociații, ansambluri artistice, instituții publice și organizații locale.

ARTICOLUL 7

I

r

Părțile vor analiza oportunitățile de promovare a unor proiecte locale cu potențial economic și' social în cadrul unor festivaluri, expoziții, târguri și saloane internaționale.

i                   ARTICOLUL 8

I

I

Autoritățile administrației publice locale vor sprijini realizarea unor schimburi de experiență între cadrele didactice și elevii din unitățile de învățământ din

i

comunitățile lor.

ARTICOLUL 9

Autoritățile locale vor efectua schimburi de experiență cu privire la problemele care apar la nivelul comunităților pe care le reprezintă și modalitățile cele mai potrivite i'

pentru soluționarea acestora.


ANEXA LA

HCLM NR. UU- / OClC |

Vor fi încurajate vizitele între locuitorii din Municipiul Constanța și din Municipiul Solidaridad, pentru crearea de asociații care să contribuie la dezvoltarea cooperării în domeniile de interes reciproc.

întâlniri ale i delegațiilor oficiale, conduse de primarul municipiului Constanța, respectiv președintele municipiului Solidaridad, sau de către alți reprezentanți desemnați de către aceștia, vor avea loc periodic în mod alternativ în municipiul Constanța și, în municipiul Solidaridad, în scopul efectuării bilanțului cooperării și stabilirii modalităților de colaborare în viitor.

ARTICOLUL 10

Fiecare Partejva desemna un coordonator care va urmări implementarea eficientă a acestei înțelegeri de Cooperare.

Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele Părți.

ARTICOLUL 11

Părțile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei înțelegeri de Cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale 'i

statelor celordouă Părți.


ARTICOLUL 12


ANEXA LA

HCLMNR.M1-


Prezenta înțelegere de Cooperare se încheie pe durată nedeterminată și va produce efecte de la data semnării. Documentul de cooperare poate fi modificat și/sau completat prin acordul scris al celor două Părți. Modificările și completările vor produce efecte de la data semnării.

încetarea prezentei înțelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor' și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

I

Fiecare Partei poate denunța înțelegerea de cooperare prin notificare scrisă adresată celeilalte Părji. Denunțarea își produce efectele după trei luni de la primirea respectivei notificări.

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înțelegeri de Cooperare se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

Semnată la ..............., la data de ..............., în două exemplare originale, fiecare

exemplar în limbile română, spaniolă și engleză, toate textele'fiind egal autentice.

I

în caz de diferențe de interpretare, textul în limba engleză va prevala .

I

I

I

Pentru

Municipiul Solidaridad, Statul Quintana Roo din Statele Unite Mexicane


Președinte,

Laura Beristain Navarrete


Pentiîu Municipiul Constanța, Județul Constanța din România

Primar,


Decebal Fagădău

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAC+lE