Hotărârea nr. 416/2019

HOTARARE DE CONSILIU COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 50/2018 CU UN MEMBRU PROVIZORIU, REPREZENTANT AL MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA;

coHSTA/Vr4

$ -gj

TOMIiÎ

C°«STANl‘‘ftN


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei nr.l la HCL nr.50/2018 cu un membru provizoriu reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară la data de IAaP ,       :

Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 192422/07.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii pibblice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor; și libertăților cetățeanului, raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr. 195026 /09.10.2019 și Ordinul nr. 3228/04.10.2019 al Ministrului Finanțelor Publice .

Ținând cont de prevederile art. 5 alin. (2) lit .a) și alin. (3) din Ordonanța de urgență 'a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Avâri’d în vedere H.C.L. nr. 50/15.02.2018 privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. a), alin. 3 lit. d) și art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administraltiv,

HOTĂRĂȘTE

Art.i. Se aprobă completarea anexei nr.l la HCL nr.50/2018 cu un membru provizoriu',, respectiv domnul Cristian Radu Pălan, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, pentru o perioadă de 4 luni.

Art.X Se aprobă modelul de contract de mandat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.jS Prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea la finalul duratei mandatului pentru care a fost desemnat domnul Cristian Radu Palan în calitate de administrator provizoriu, sau după caz, dacă în interiorul acestui termen, este declanșată, și finalizată procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator - reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice la Regia Autonomă sau la data încetării raporturilor de serviciu dintre domnul Cristian Radu Pălan și Ministerul!, Finanțelor Publice, dacă aceasta survine înaintea expirării duratei mandatului.

Art.4. Celelalte prevederi ale HCL nr. 50/2018 privind organizarea Consiliului' de administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, rămân neschimbate.

Ari:.5. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunicai prezenta hotărâre Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, domnului Cristian Radu Palan și Serviciului juridic în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța și Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,    '—________împotrivă, ' - abțineri.

La data adoptării sunt în funcție^')—consilieri din T7 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA

Constanță


Nr.\\,(5 /Uvl<b2019ANEXA LA

HCLM NRllIfc —


I

|             CONTRACT DE MANDAT

;                   NR._______________________

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE ART.l 1

Consiliul Local al Municipiul Constanța, cu sediul în bd. Tomis nr. 51, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome de Transport în comun Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, str. Industrială nr.8, număr; de înregistrare în Registrul Comerțului J13/60/1991, C.U.I. RO1883902, în calitate de mandant, reprezentat prin domnul primar Decebal Fagadau,

Și,

____i__, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice,! țn calitate de membru în Consiliul de Administrație al R.A.T.C.- în calitateide mandatar,

CAP. II CONDIȚIILE MANDATULUI ART. 2;

în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Constanța, în calitatea sa de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome de Transport în Comun, acordă împuternicire persoanelor mandatate, pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară,, iar membrii în Consiliul de Administrație își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege și totodată având în vedere Ordinul nr._________ al

Ministerului Finanțelor Publice, precum și HCL nr.____________________, s-a

încheiat prezentul contract,

CAP. III OBIECTUL CONTRACTULUI ART.3 I

Mandantul împuternicește membrii în Consiliul de Administrație, în limitele!stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Constanța în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța.

Actele făcute de către membrii din Consiliul de Administrație, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. iV TERMENUL CONTRACTULUI ȘI REMUNERAȚIA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART.4 |

Prezentului contract intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuiâ și este valabil până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, pentru c perioadă de 4 luni, cu condiția ca, dacă în interiorul acestui termen este declanșată și finalizată procedura de selecție a candidaților pentru

I ANEXA LA

!                                                 | HCLM NR. U I G_ I

I

pozițiile, de administrator, reprezentant MFP, sau încetează raporturile de serviciu dintre administratorul provizoriu și MFP, mandatul încetează de drept.

L.a finalizarea procedurii de selecție și desemnare a administratorilor, prezentul mandat al administratorului provizoriu încetează de drept.

L.a împlinirea termenului mandatului de administrator provizoriu sau la apariția, unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

Mandatarul beneficiază de o remunerație fixă lunară brută în valoare de _____lei/lună brut, majorată cu 20% începând cu data de

01.01.2018, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Acordarea remunerației fixe lunare este condiționată de participarea efectivă la ședințele Consiliului de administrație, respectiv în funcție de număruil de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.

CAP. V,

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

ART. 5,

îrp. cadrul Consiliului de Administrație, mandatarul are următoarele obligații:

 • a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;

 • d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

 • e) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii;

 • f) negociează indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară și raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;

 • g) elaborează raportul, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;

 • h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de adminstrare și conducere;

 • i) supervizează sistemul de transparență și comunicare;

 • j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome;

 • k) elaborează și prezintă autorității tutelare spre aprobare, în termen de 2|() zile de la data numirii sale, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

ART. 6

Membrii din cadrul Consiliului de Administrație, în exercitarea

ANEXA LA

HCLM NR.


I

I

I

atribuțiilor ce le revin conform legislației în vigoare, au obligația ca, ori de câte orjl constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a regiei, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART.7:

lyiembrii din cadrul Consiliului de Administrație se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspund față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și vor informa pe mandant, ori de cate ori li se soliciță, de modul cum își exercită obligațiile cu care' au fost mandatați.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI ART.8 i

Mlandantul va asigura membrilor din Consiliul de Administrație sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art.5.

CAP. V[]C

RĂSPU NDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

ART.9 I

Răspunderea membrilor din Consiliul de Administrație:

 • a) membrul în Consiliul de Administrație este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a membrului în Consiliul de Administrație.

în cazul in care faptele sau omisiunile au caracter penal, membrul în Consiliu!! de Administrație răspunde si potrivit legii penale.

ART. 10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de membrul în Consiliul de Administrație prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

I

cap. vii

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. li.

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți, sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

CAP VIII

ÎNCETAREA CONTRACTULUI ART.12,

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitarea fortuită de executare;

 • c) revocarea de către mandant;


 • d) renunțarea membrului in Consiliul de Administrație;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a membrului în Consiliul de Administrație;

Mandantul poate oricând revoca mandatul expres sau tacit. Numirea unui n'pu membru în Consiliul de Administrație echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către membrul in Consiliul de Administrație, a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

CAP. IK

DISPOZIȚII FINALE

ART.l'i

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Codul Civil.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat astazi, __________ în 2 (două)

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

i MANDANT                        MEMBRU


MUNICIPIUL CONSTANȚA p[irin PRIMAR


IN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al R.A.T.C. Constanța

“REȘEDINȚE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EMACHE

ÂNIXALA

HCLM Nfc -klLG / Ml )

Anexă la contractul de mandat nr.

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚA

I. OBIECTIVE

 • 1. Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;

 • 2. Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;

 • 3. Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;

 • 4. diminuarea pierderilor;

 • 5. Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;

 • 6. Creșterea productivității muncii;

 • 7. Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;

 • 8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea cesturilor salariale.

i

II CRITERII DE PERFORMANTĂ

I

 • 1. Reducerea obligațiilor restanțe;

 • 2. Reducerea pierderilor;

 • 3. Creșterea profiturilor;

 • 4. Creșterea cifrei de afaceri;

 • 5. Creșterea productivității muncii.

  MANDANT


  MUNICIPIUL CONSTANȚA prin PRIMAR


MEMBRU

ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al R.A.T.C. Constanța

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAGHE