Hotărârea nr. 415/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNCETAREA VALABILITĂȚII HCL NR. 269/2016 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „DOBROGEA” CONSTANȚAHOTĂRÂRE

pentru încetarea valabilității HCL nr. 269/2016 privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea" Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extrordinară la data de        0,         ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 191820/04.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri nr.195198/09.10.2019;

Având în vedere adresa nr. 2288/17.09.2019 primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” Constanța, înregistrată sub nr. 182877/23.09.2019 la Primăria municipiului Constanța.

în temeiul prevederilor art.129 alin.14, art.132 și art.196 alin.l lit.a) din Ordonanțe de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.jl,. Se aprobă încetarea valabilității HCL nr. 269/2016 privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea" Constanța începând cu data aprobării prezentei.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, domnului viceprimar Costin-Ioan Răsăuțeanu, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

£ pentru, împotrivă, _____abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 5-"^- consilieri din TI membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE