Hotărârea nr. 414/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


CONSWy^ ROMANIA

1      ® JUDEȚUL CONSTANTAMUNICIPIUL


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


,t|jw CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de |vA >, kQ >_________2019.

Având in vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.194476/09.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 194820/09.10.2019 ;

Văzând HCL nr.627/1995 privind reorganizarea Regiei autonome de gospodărie comunală Constanța în societate comercială de interes local cu răspundere limitată, modificat prin HCL nr.719/1995;

Analizând adresa nr.106/2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.190903/2019, transmisă de societatea Ecosal S.R.L.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 14, art. 354, art. 355 și art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTĂRĂȘTE:


Art.l - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, S.P.I.T., SC Ecosal SRL si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru,        împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție <2^______consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENAGHE


CONSTANȚA

NR.__klLț____/         -


2019


ANEXĂ LA H.C.L. NR..

privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniul privat al municipiului Constanța

NR. CRT.

IDENTIFICARE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ mp

HCL INVENTARIERE ÎN DOMENIUL PRIVAT

1

Construcția C3 depozit Str. Badea Cârțan nr. 3

16,70

HCL nr. 598/2008, anexa nr.17 (din suprafața totală de 913 mp)

2

Ateliere și depozite Str:. Someșului nr. 28

1371,68

HCL nr. 131/2006, anexa nr.3

3

Construcție CI tipografie Aleea Tulcei nr. 2

301,65

HCL nr. 101/2006, anexa nr.7