Hotărârea nr. 413/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ÎNTRE GARA CFR ȘI STAȚIUNEA MAMAIA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE


i m1 i România

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE priyrind aprobarea proiectului "îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia" și a cheltuielilor aferente

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința extraordinară din data deVrV.10.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 194205/08.10.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.194914/09.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4-Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiții 4.e-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane «multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și adresa nr. 28378/;?.5.09.2019 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată în Primări;': municipiului Constanța sub nr. 185209/25.09.2019;

Văzând dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

îmtemeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit., a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

r ,

Art.l. Se aprobă proiectul "îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia" și cheltuielile aferente.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia", cod SMIS 129224, în cuantum de 91.361.641,40 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 91.361.^41,40 lei.

Art.3. Șe aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 1.827.232,84 lei reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinantarea proiectului "îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia", cod SMIS 129224.

Art. 4, Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia", cod SMIS 129224, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5.'Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește domnul Făgădău Decebal, primarul municipiului Constanța, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Constanța.

Art. 7.’ Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

I

Prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: S'S'__pentru,    -— împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție otj consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE 4^