Hotărârea nr. 412/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ ÎN SACET DE CĂTRE RADET CONSTANȚA PENTRU PERIOADA 01.11.2019-30.04.2020 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. de către R.A.D.E.T. Constanța pentru perioada 01.11.2019 - 30.04.2020 în municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de               ;

Luânc în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 195301/10.10.2019, memoriul justificativ nr. B 17759/10.10.2019 al R.A.D.E.T. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al. municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art.8 alin. (1) ,alin. (2) lit. d) și art.4O alin.(9) din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art.6 alin (10) din Ordinul nr.66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă in cogenerare, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală;

Văzând prevederile art.26 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport,distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație;

în temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit a), alin (3) lit. d), alin. (7) lit. n) și ale art. 196 alin.l lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

l

Art.l Se aprobă ppețul de 214,96 lei/MWh respectiv 250,00 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru perioada 01.11.2019 - 30.04.2020 ca preț local pentru populație al energiei termice furnizată în sistem centralizat în municipiul Constanța;

Art.2 Se aprobă subvenția de 230,09 lei/MWh respectiv 267,60 lei/Gcal, inclusiv TVA1, pentru perioada 01.11.2019-30.04.2020.

Art.3 Modalitatea de calcul a prețului local pentru populație al energiei termice furn.izată în sistem centralizat în municipiul Constanța este prevăzută în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Diferența dintre prețul local format din prețul de producere, tarifele de transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată consumului populației și prețul local pentru populație al energiei termice facturată acesteia se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al municiupiului Constanța.

Art.5 Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, A.N.R.E., Direcției județene de statistică Constanța, FLA.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru, impotrivă, A abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA.EMACHE


Constanța

Nr.hU^../


JUDEȚUL CONSTANȚA tl m municipiul constanta

CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ


la H.C.L. nr.'k&/..âft°)


MODALITATE CALCUL

PREȚ LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE


Prețul local pentru populație al energiei termice furnizată în sistem centralizat se calculează prir.i diferență între:

Prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică destinată consumului populației(casnic) și subvenția acordată populației.


  • 1. Prețul de ^producere și tariful serviciilor de transport al energiei termice primare produsă în CIET Palas este 246,03 lei/Mwh, fiind stabilit prin Decizia ANRE nr. 1251/28.06.2019 comunicată către Electrocentrale Constanța S.A.

  • 2. Prețul de producere în centralele proprii și tarifele de distribuție și furnizare ale energiei termice în sistem centralizat practicate de RADET, este 127,96 lei/Mwh, conform HCL nr. 267/31.07.2019.

  • 3. Preț local fi-iră TVA (1+2)                                       373,99 lei/Mwh.


(echivalent a 434,95 lei/Gcal)


4. T.V.A. 19%


71,06 lei/Mwh.

(echivalent a 82,65 lei/Gcal)


5. Preț local:     (cu


445,05 lei/Mwh.

(echivalent a 517,60 lei/Gcal)


6. Subvenție unitară acordată de

Primăria municipiului Constanța, inclusiv TVA conform O.G., 36/2006  :


230,09 lei/Mwh

(echivalent a 267,60 lei/Gcal)


7. Preț local pentru populație:                            214,96 lei /Mwh

OndusivTVA)           PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,            3 25° ,e,/GCal>'


(inclusiv TVA)CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE