Hotărârea nr. 411/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CĂTRE SOCIETATEA CT BUS SA ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA


coMSTAA/r,, RqMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privii'nd delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 14 octombrie 2019,

Luând în;dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sjub nr. 193932/08.10.2019

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finarițe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției gestionare servicii publice - Serviciul management drumuri si transport public nr. 195143/09.10.2019,                                       '

Ținând cont de prevederile:

 • -  art. 22 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii ;nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile admin'istrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în iconsiderare dispozițiile HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea „CT BUS S.A."

Ținând co'nt de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European șilal Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători pe calea/erată si rutier si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr 1191/69 și nr 1107/70 ale Consiliului (JO L 315/2007),

Văzând avizul Consiliului Concurenței nr. 12815/18.09.2019 înregistrat sub nr. 180092/18.09.2019, la Primăria municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. l Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către CT BUS S.A,, rezultată în urma reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun Constanța, și atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, al cărui conținut este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Sje aprobă predarea de către municipiul Constanța către societatea CT BUS

S.A. a bunurilor aflate în patrimoniul public și privat al municipiului Constanța care fac obiectul gesjtiunii delegate, prevăzute în anexa nr. 4.1.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate.

Art. 4 (1) Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art, 3 se realizează pe bază de procese-verbale de predare-primire încheiate între municipiul Constanța și CT BUS S.A.. (2) Comisiile de predare și de primire a bunurilor se stabilesc prin dispoziție a primarului pentru municipiul Constanta, respectiv prin decizie a directorului general pentru CT BUS S.A.                          '

Art. 5 Se aprobă modificarea art. 4 din HCL nr. 384/2018 în sensul că se aprobă preluarea de către societatea CT BUS S.A. a patrimoniului fostei regii, astfel cum rezultă din situațiile financiare întocmite la data înregistrării societății la Oficiul Național al Registrului Comerțului, urmând a fi încheiat un proces-verbal de predare-primire.

. Art. 6 Se mandatează primarul municipiului Constanța să semneze, în numele și pe seama Municipiului Constanța, contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A., precum și actele adiționale la acesta.

Art. 7 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Prezenta hotărâre intră în vigoare și produce efecte la data înregistrării societății CT BUS S.A. la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Art. 9 Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției gestionare servicii publice, Direcției financiare, Direcției patrimoniu :și cadastru, Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare !de Utilități Publice, Regiei Autonome de Transport în Comun, societății CT BUS S.A. și; spre știință, Instituției prefectului - județul Constanta.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:              pentru,

•—'     îim potrivă,      •=— a bți neri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din TJ membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA EN^CHE

STUDIU DE OPOR TUNITA TE

IN VEDEREA STABILIRII MODALITĂȚII DE GESTIUNE A SER VICIUL UI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULA TE

IN

MUNICIPIUL CONSTANTA

9

CUPRINS

CUPRINS.........'

CAPITOLUL I - OBIECTUL ȘI SCOPUL STUDIULUI

CAPITOLUL II - DESCRIEREA ȘI IDENTIFICAREA SERVICIULUI, A ARIEI

TERITORIALE ȘI A SISTEMULUI A CĂRUI GESTIUNE URMEAZĂ SĂ FIE DELEGATĂ....6

 • II. 1. Identificarea ariei teritoriale

 • II.2. Descrierea serviciului de transport public de călători ca serviciu de interes economic general...9

 • 11.3.1   Strategia pe termen scurt

 • 11.3.2   Strategia pe termen mediu și lung

 • II. 4. Tarife și politica socială pentru transportul public de călători în Municipiul Constanța

CAPITOLUL III - PREZENTAREA OPERATORULUI

 • III. l. Scurt istoric

 • III. 3.    S ituația actuală

III. 4.    Liceu țe, atestate, verificări

 • 111.5.    Situația financiară

 • 111.6.    Experiență, dotări și resurse pentru eficiență și calitate

 • 111.7.   Resurse umane

 • 111.8.     Strategie de viitor a operatorului

CAPITOLUL IV - CONTROLUL EXERCITAT DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ASUPRA ACTIVITĂȚII OPERATORULUI

 • IV. 1.    Cadrai instituțional și de reglementare a transportului public

 • IV. 2. Controlul exercitat de către Autoritatea Contractantă asupra Operatorului

III.3 Separarea funcției de reglementare de funcția de execuție

CAPITOLUL V - OPORTUNITATEA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI PRIN CURSE REGULATE către SC CT BUS

SA.....................;

 • V. 1     Prevederi legislative

 • V.2     Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

V.3     Justificarea urgenței aplicării măsurii de delegare a gestiunii

V.4     Justifi cări de ordin legal, economic, financiar, social și de mediu care justifică delegarea. 33

V.4.1   Justificări de ordin legislativ

V.4.2   Justificari de ordin economic

V.4.2   Justificări de ordin financiar

V.4.3   Justificări de ordin social si de mediu

»

V.5 Analiza tehnico-economică și de eficiență a Costurilor de operare a servicului de transport publip de călători

 • V. 6     Concluzii și condiții impuse operatorului prin contractul de delegare a gestiunii

CAPITOLUL VI;- ELEMENTELE CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

 • VI. 1     Aria teritorială

 • VI.2    Obligația de serviciu public de transport

VI.3    Natura și întinderea drepturilor exclusive acordate operatorului

VIA    Durata contractului

VI.5    Pararițetrii pe baza cărora se va calcula compensația

VI. 5.1. Valoarea redevenței pentru concesionarea serviciului și pentru bunurile concesionate ...................!................................................................................................................................44 VI. 5.2. Kilometri planificați

VI. 5.3. Costuri, modalități de alocare a costurilor și valoarea pentru anul 2018


VI.5.4. Venituri și modalități de alocare a veniturilor

VI.5.5. Profitul rezonabil și valoarea pentru anul 2018

VI.5.6. Compensația

VI.5.7. Investiții ale Operatorului

VI.5.8. Valoarea anuală și totală a contractului

VI.6    Standarde de calitate și mecanisme de stimulare a eficienței

VI.7    Mecanismul de evitare a oricărei supracompensări

VI.8    Modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport

CAPITOLUL VII - CONCLUZII

ANEXE.............1

 • 1.   Informarea (Instituției Prefectului

 • 2.   Proiect de HCL pentru delegarea gestiunii

 • 3.  HCL nr. 384/31.10.2018 de infiintare a SC CT BUS S.A

 • 4.   Act constitutiv al operatorului

 • 5.   Organigrama Operator

 • 6.   Organigrama Primăria Constanța

 • 7.  Extras ROF; Primăria Constanța

i


CAPITOLUL I - OBIECTUL ȘI SCOPUL STUDIULUI în vederea inițierii procedurii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Constanța, se întocmește prezentul studiu de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de transport local de persoane în Municipiul Constanța, care cuprinde toate elementele obligatorii, respectiv următoarele:
 • •   descrierea ■ și identificarea serviciului, a ariei teritoriale și a sistemului a cărui gestiune urmează sa fie delegată;

 • •   situația ecpnomico-financiară actuală a serviciului și starea tehnică a sistemului aferent acestuia; ,


investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă și cantitativă, precum și a condițiilor,sociale și de mediu și extinderea serviciului;

motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică delegarea gestiunii;

nivelul minim al redevenței, după caz;

• durata estimată a contractului de delegare.

Prezentul studiu, fundamentează necesitatea și oportunitatea gestiunii directe a serviciului de transport public local de călători, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 actualizată, privind serviciile comunitare de utilități publice, art. 28, alin.(2’) , prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului către Operatorul SC CT BUS SA.

I


Programul de transport este un document flexibil care tinie seama de dezvoltările economice și sociale și de strategia de dezvoltare a mobilității în Municipiul Constanța, se va adapta cerințelor viitoare și va fi adoptat pe baza studiilor realizate în cadrul proiectului Romania: Smart Framework - “Capacity Building Programme-Costanta - Corporate Improvement of the Public Transport Operator” aflat în desfășurare.

Pana la asigurarea tuturor condițiilor necesare implementării Programului Revizuit de Transport Public de Calatori, studiul propune încheierea contractului de delegare a gestiunii avind în vedere traseele actuale acoperite de S.C. CT BUS S.A. în Municipiul Constanța, constituite în Programul de transport actual.

î                                                                                                                                       .      „

Programul de tnmsport actual va fi parte din contractul de delegare a gestiunii ce urmeaza a se încheia cu S.C. CT BUS S.A., constituita prin reorganizarea operatorului intern R.A.T.C. Constanta din regie autonomă în societate comercială.

Prezentul studii] fundamentează necesitatea și oportunitatea gestiunii directe a serviciului de transport public local de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de calatori și a Legii nr. 51/2006 actualizată, privind serviciile comunitare de utilități publice, art. 28, alin.(21) lit. b), prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului către Operatul SC CT BUS SA ce urmeaza a fi constituit din reorganizarea regiei RATC.

Reorganizarea RATC în Societate comerciala este necesara pentru :

 • •   Aplicarea legislației naționale- Ordonanța de urgenta 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome;

 • •   Aplicarea legislației naționale și europene privind desfășurarea servicului de transport public și compensarea serviciului public de transport de călători;

 • •   Conditionalitate pentru investiții finanțate prin programe europene / fonduri naționale;

 • •   Derularea de proiecte de investiții pentru modernizarea transportului public de calatori în cadrul Polului de Creștere Constanța;

Având în vedere necesitatea conformării cu legislația în vigoare și începerea procesului de transformare a RA.TC, necesitatea implementării etapizate a strategiei de dezvoltare a servicului și adaptare a Programului de Transport la necesitatea Municipiului Constanța, corelat cu programul de investiții în desfășurare al municipiului și cu etapizarea planificării implementării măsurilor de creștere a eficienței economice a servicului, se propune atribuirea contractului în regim de urgență.        ,

ANEXA LA hclmnrA\\ ^3

CAPITOLUL li - DESCRIEREA ȘI IDENTIFICAREA SERVICIULUI, A ARIEI TERITORIALE ȘI A SISTEMULUI A CĂRUI GESTIUNE URMEAZĂ SĂ FIE DELEGATĂ

Serviciile de transport ce fac obiectul delegării gestiunii fac parte din Viziunea privind mobilitatea durabilă în Constanța, propusă prin Plan de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 definită astfel: Realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială și care să asigure o bună calitate a vieții în Polul de Creștere Constanta.

Abordarea în dezvoltarea PMUD corespunde acestei viziuni și ia în considerare toate caracteristicile cunoscute ale polului de creștere Constanța. S-au avut în vedere atât aspectele locale, cât și cele strategice legate de problemele de transport, așa cum au fost identificate în procesul de elaborare a planului.

Tabel 1 Obiectivele PMUD Constanta

Obiectivii Principale


Obiective operaționale

1. ACCESSIBIUTATE - Să asigure că tuturor cetățenior din polul de creștere le șuri1: oferite opțiunile de transportoare permit accesul la destinași și ser/icjj esențiale;


2. SIGURANȚĂ Șl SECURITATE


3.'MEDIU - Reducerea poluării aerului, apel, solului, a poluării fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;


4. EFICIENȚA ECONOMICĂ- Să îmbunătățească eficiența și eficacitatea din'punct de vedere a costurilor a transportului de persoane și mărfuri:


5. CALITATEA MEDIULUI URBAN- Să contribuie la creșterea atrâctivității și calității mediului' urban și a urbanismului în beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblul său.


Creșterea numărului de persoane cu acces ridicat la serviciile de          •

transport public pentru destinațiile majore

Creșterea densității pistelor de biciclete

, Creșterea procentului de vehicule de transport public pe deplin accesibile , ;   - Creșterea accesibilității pentru pietoni (calitatea suprafețelor, treceri de

pietoni ?i obstacole) 1                   .

Reducerea numărului de vehicule în căutarea Unui loc de parcare Reducereatimpul de călătorie cu autobuzul de-a,lungul coridoarelor cheie pe rețeaua stradala îmbunătățirea accesibilității spre Mamaia

Sporirea angajamentului cu grupurile excluse social

Creșterea frecvenței serviciilor de transport cu autobuzul

Reducerea accidentelor rutiere letale și grave îmbunătățirea siguranței pietonilor si bictclistilor

Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la siguranță și securitate

Reducerea numărului de vehicule parcate necorespunzător

Reducerea emisiilor de CO. NOx, VOCs, PM1C și CO2

Reducerea nivelului de zgomot și vibrații                   ;

Pastrarea biodlversității. îmbunătățirea biodîversității acolo unde este posibil                                                              '

Pastrarea integrității siturilpr Natura 2000

■ Reducerea netă a riscu’ui de poluare a apei ș« solului prin proiectarea corecta de noi infrastructuri

Reducerea consumului de material și de producție a deșeurilor Creșterea procentului de vehicule ecologice.

Extinderea zonei piețonale

Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la moduri alternative de transport

Creșterea ponderii modurilor de transport non-auto

Reducerea timpului de deplasare

Reducerea congestiei traficului

Reducerea costurilor de operare a vehiculelor (întreținere)

Echilibrarea utilizării spațiului drumului pentru a reduce dominația vehiculelor private'- -                  . , :                                        .

Protejarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural

Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la mobilitatea durabilă


Sursa: PMUD Constanța: http://www.primaria-Constanta.ro/oras/planul-de-mobilitate-urbana

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general, desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local.               j

i

Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate este serviciul ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • •   se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • •   se efectuează numai pe raza teritorial-administrativă a unei localități, precum și în limitele unei asociății de dezvoltare intercomunitare;

 • •   se executa pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către Consiliul Local;

 • •   se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze deținute în proprietate, aflate in administrare sau în baza unui contract de leasing; înmatriculate sau înregistrate, după caz în localitatea respectivă;

 • •   persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau isutogări, după caz;

 • •   pentru efectuarea serviciului, operatorul percepe un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • •   transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini. ;

1

In conformitate icu art. 8 alin. 1 din Legea nr.51/2006 privind serviciiile comunitare de utilități publice „Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ce,ea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale care compun sistemele de utilități publice. ”

II.l. Identificarea ariei teritoriale

Aria de deservire a serviciilor ce fac obiectul prezentului studiu este reprezentată de teritoriul administrativ al Municipiului Constanța.

Constanța este municipiul de reședință al județului Constanța. Conform HG nr. 1128/1968, ria administrativ-teritoriala a Municipiului Constanța include localitatea Constanța (localitatea urbană de reședință), precum și localitățile Mamaia și Palazu Mare.

Municipiul Constanța este așezat în județul Constanța în extremitatea de sud-est a României, la țărmul Mării Negre, având coordonatele: 44°H'- latitudine nordică, 28°39'- longitudine estică. Suprafața teritoriului administrativ este de 1121,66 km2.

ANEXA LA

HCLM


La limita de nord a orașului se situează ' stațiunea Mamaia, plaja întinzându-se pe o: lungime de 6 km orientată spre est, ceea ce îi conferă însorire tot timpul zilei.

Constanța este lunul dintre cele cele mai vechi orașe atestate de pe teritoriul României. Prima atestare documentarăPoiana datează din 657 :î.Hr. când pe locul actualei . peninsule (și chiar sub apele de azi, în dreptul Cazinoului) s-a format o colonie greacă numită Tomis.

Portul Constanța este principalul port al ...... ©

României la Marea Neagră și al IV-lea ca importanță în Europa, fiind întins pe o suprafață de 3182 ha (uscat și acvatoriu).          '

Populația Municipiului Constanța are 314.816 de locuitori în anul 2018 (conform INSSE), majoritară fiind de naționalitate -română alături de care întâlnim minoritățile turcă, tătară, rromă, rusă, maghiară, armeană, greacă, germană, bulgară, ucraineană, adepți ai religiilor ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică, reformată, uniteriană, musulmana etc.


în ceea ce privește transportul, municipiul Constanța și zona de influenta prezintă o situație deosebita, datorita faptului ca imbina transportul rutier, feroviar și aerian cu cel maritim și fluvial. Constanța este ușor accesibila din București cu avionul (lh), cu trenul (2h) și cu autocarul (3h). Pe teritoriul județului Constanța funcționează doua aeroporturi: Aeroportul International „Mihail

Kogalniceanu” (situat la 25 km de orașul Constanța) care este în principal destinat deservirii litoralului în anotimpul estival, și un aeroport utilitar aflat la Tuzla, destinat folosirii avioanelor ușoare în zonelej turistice din sud. Transporturile pe apa se desfasoara pe Marea Neagra și cursul Dunării. Traficul se desfasoara prin cele trei porturi maritime: Constanța, Mangalia și Midia-Navodari, dar șij prin porturi fluviale. Portul Constanța este atât port maritim, cat și port fluvial. Facilitățile oferite de Portul Constanța permit acostarea oricărui tip de nava fluviala.

Municipiul Constanța face parte din polul de creștere Constanța.

Polul de creștere Constanța are în componență Municipiul Constanța, orașele Eforie, Techirghiol, Ovidiu, Năvodari și Murfatlar, și comunele Tuzla, Agigea, Cumpăna, Valul lui Traian, Mihail Kogălniceanu, Lumina, Poarta Albă, 23 August, Costinești și Corbu.

Prognozele realizate în cadrul PMUD 2016-2030 privind ocuparea forței de muncă estimează rata de angajare din Constanța dacă aceasta va crește în același ritm ca și rata națională de angajare, pentru a îndeplini obiectivul UE 2020. Tabelul de mai jos ilustrează faptul că în Constanța ar putea crește rata de an ’ajare la 59%, în cazul în care va crește în conformitate cu obiectivul național.

ANEXA LA

HCLM NrAU.

Tabel 2 Rata de ocupare a forței de munca

Anul                      Rata angajării (vârsta 20-64)                 Nr. de angajați

2001

-

538.400

2002

-

359.800

2003 |    .

-

353.800

2004 J

58,5%

355.800

2005 h

”      58.1%               '

344.800

2006 ;

59,9%

347.700

2007

57,8%

356.100

2008

59,0%

376.400

2009

58,0%

361.500

2010

57.4%

356.000

2011

54.7%  .

' . .

2012 '

54,9%

-

2013          .

.    54.6%

-

Eurostat

Sursa: PMUD 2016-2030

Tabelul de mai jos prezintă PIB-ul în ceea ce privește standardul puterii de cumpărare pe cap de locuitor la prețurile curente ale pieței, atât pentru județul Constanța, cât și pentru țară ca întreg. Tabelul arată că.' în 2011, județul Constanța avea un PIB pe cap de locuitor ușor mai mare decât media la nivel național în România. PIB-ul pe cap de locuitor a crescut semnificativ în perioada 2004-2011, conform analizelor realizate în PMUD 2016-2030.

Tabel 3 PIB Județul Constanta

Anul

Produsull intern brut (PIB) la prețurile curente ale pieței Puterea de cumpărare po cap de locuitor Constanța

Produsul Intern brut (PIB) la prețurile curente ale pieței Puterea de cumpărare pe cap de locuitor ROMÂNIA

2004

6,63

7.50

2005

'                 7,98

8,00

2006

8,21

■                      9,20

2007

9,48

10,70

2008

'            ’’                 10.29

12,20

2009

:             11,58

11,70

2010

1                12,24       '

12,40

2011

I

-    ;                13,17

12.90

Sursa: Eurostat I

Sursa: PMUD 2016-2030

 • II.2. Descrierea serviciului de transport public de călători ca serviciu de interes economic general        j

Descrierea rețelei

Rețeaua de transport public Constanța operata de S.C. CT BUS S.A., include 22 de rute de autobuz

I

care deservesc zonele principale ale Municipiului zilnic, ajungând la un total de 378,10 km.

Tabel 4 Constanța: rețeaua de transport cu autobuzul și durata unei călătorii

Nr. crt.

Ruta

Lungimea rutei [km]

Durata unei călătorii, într-un sens [minute]

1

1

18,50

25

2

2-43

21,40

40

anexa la

HCLM NR.^\\—

Nr. crt.

Ruta

’ -.1

Lungimea rutei [km]

Durata unei călătorii, într-un sens [minute]

3

1 3

15,40

27

4

; 3B

12,40

30

5

1 5-40

29,70

60

6

: 5B

13,10

25

7

: 40C*

16,30

30

8

. 42

11,10

28

9

: 43C

16,10

38

10

, 43M

15,50

38

11

44

16,40

33

12

i 48

13,50

30

13

•'     51

10,40

24

14

51B

13,70

28

15

100

11,70

26

16

; 100C

11,70

38

17

i 101C

22,70

44

18

101M

23,80

40

19

: 102N

17,50

33

20

I 102P

18,90

33

21

4() Mamaia1

25,60

50

22

100 Mamaia1

22,70

50

, Total

378,10

*J Ruta 40C este temporar suspendata.

ANEXA LA

HCLM NR. U\1


ÎAHATOniJL PALAZU VARE


TÂRG LEGUME


So/nja


ANAOALChl»


Frhwai'Cz


SAT ' /r>r*WtfA


TOMIS ■

I TOMIS ■

’.Siuc. Jccft-t-afl


tem iMfrfă


•{hOdiltJ-—0-<

• Z Z" z

<. .j^WBOE&A


CM. Alw<-( Waicw Cisutwnc/


5< (J

GARA G.P.R.


-CD—

•■E3---43— H--E3E3-n -EU} ■EZES- ‘{^dES" <□--&-

U>l« TllHUUCL

•—**         * i f

ftrtyTVUH

Q C T MAT1ITRAAEU L 4 GAPCTV DC L*NB
Flota de autobuze

I

Rutele RATC spnt operate de 193 de autobuze de tip vehicul după cum este ilustrat în Tabelul de mai jos. Parcul activ permanent este de 166 vehicule. Numărul de vehicule în serviciu la orele de vârf este de 132.

Tabel 5 Flota de autobuze

_________________________________________________________________1___________________________________________

Model

isuzu •:

MAZ 103 065

MAZ 107

468

MAZ 203076

Volvo

Ayats >

Bucăți ’

104

14

50

15

10

An de fabricați

ie.

2018

2004

2008

2008

2006

Tip motor f

Mercedes

Mercedes

Deutz

Volvo

Standardul di emisie {

»

Euro 6

Euro 3

Euro 4

Euro 4

Euro 3

Vârsta vehiculelor, în funcție de data achiziționării diferitelor loturi, este de 12, 14 și 16 ani.

Cele 104 autobjaze fabricate în anul 2018 au fost achiziționate de Municipiul Constanța din împrumutul acordat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul programului


£05

SMART. Acestea au fost livrate în perioada decembrie 2018 - aprilie 2019 și au fost date în administrarea Regiei prin HCL nr. 526/19.12,2018.

1 . . . Autobuzele noi :sunt Euro 6 diesel și echipate cu GPS și sistemul de management al flotei, compatibile cu echipamentele instalate la nivelul autobuzelor deja existente si care vor ramane in utilizare.

Infrastructura de transport și ITS

Un program ampjlu de reabilitare a infrastructurii rutiere urbane este în curs de implementare, fiind finațat din fondurile locale și fonduri UE, care include diverse componente legate de mobilitatea urbană, cum ar fi construirea de benzi de ciclism, benzi dedicate transportului public. Un alt proiect important este in analiza și vizează implementarea sistemului de management al traficului (supravegherea video conectată la stația centrală a operatorului, lumini verde etc.), ITS, stații de autobuz etc. ’

Intenția principală este crearea unei structuri integrate de coordonare și gestionare a serviciilor care să includă sistemele de gestionare a flotelor, supravegherea traficului video etc. această structură este destinată înlocuirii unității de control al traficului existent.

Alte servicii de fransport public local

în perioada 2017-2018, au fost emise avize temporare de traseu pentru operatorii privați, la solicitarea acestora, pentru rute comerciale. în prezent, acestea și-au încetat valabilitatea și, în conformitate cu. prevederile legislației în vigoare și ale Regulamentului pentru Efectuarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Constanta, nu vor mai fi emise astfel de avize.

 • II.3. Strategia Consiliului Local de dezvoltare a serviciului de trasport public de călători în Municipiul Constanța

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a stabili și de a aplica strategia pe termen mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de cerințele de transport public local, evoluția acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe.

Prin realizarea acestui obiectiv, Consiliul Local al Municipiului Constanța, reprezentantul autorității administrației publice locale al municipiului Constanța, urmărește prin strategiile pe care le va adopta: ;

dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de transport public de persoane în concordanță cu programele de dezvoltare economico-socială a localității;

întreținerea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de călători;

satisfacerea în condiții optime a nevoilor populației (principalul client), precum și a instituțiilor publice și agenților economici de pe raza administrativ- teritorială a localității, pe care îi deservește prin serviciile de transport, prin asigurarea ofertei de transport adecvate cererii existente;

I

asigurarea gestionării serviciilor de transport public local de călători pe criterii de competitivitate și eficiență managerială;

îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței transportului public local de călători;

ANEXA LA

HCLM NR.

• menținerea serviciului de transport la indicatorii de performanță propuși.

Strategia de dezvoltare a transportului public în Municipiul Constanța a fost propusa prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030.

PMUD a fost dezvoltat pentru un orizont de timp de +15 ani:

 • •   Scurt (2015-2020),

 • •   Mediu (2020-2030) și

• Lung (2033+).

în contextual instituțional/legal, socio-econmic și investițional complex în care se află Municipiul Constanța în această perioadă, se impune abordarea etapizată a implementării măsurilor strategice propuse, corelat| și cu investițiile propuse în PMUD, sondajele și analizele privind eficiența serviciului ce surit în desfășurare, procesul de transformare a regiei în Societate comercială.

(I


Astfel, Strategia |pe termen scurt presupune implementarea măsurilor de urgență, ca și primă etapă de pregătire a implementării startegiei pe termen mediu și lung. Termenele legale impuse pentru respectarea transparenței atriburii și conformării cu Regulamentul 1370/2007 pentru toate serviciile atribuite, adoptării politicii de transport integrat adaptat cerințelor pieței, pregătirea operatorului nou transformai/ pentru implementarea unui Contract de Servicii Publice și implementarea măsurilor de eficientizare, toate acestea concura la necesitatea implementării startegiei în 2 pași.

în documentul "SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI a Consiliului local al municipiului Constanța privind activitatea organelor de administrare și de conducere ale RATC Constanța selectate în conformitate cu' OUG 109/2011” se subliniază Viziunea generală cu privire la misiunea și obiectivele companiei R.A.T.C. Constanța, desprinsă din strategia locală în domeniul în care acționează comp'ania. în acest document Consiliul Local traseaza operatorului direcțiile staretgice de acțiune pentru dezvoltarea regiei 1.

II.3.1 Strategin pe termen scurt

Aceasta etapa presupune atriburea directa către SC CT BUS SA a contractului de urgență a serviciilor de transport cu autobuzul pe traseele pe care acesta operează în prezent și care constituie programul în vigoare al serviciilor publice de transport local prin curse regulate în aria administrativ-teriitorială a municipiului Constanța.

In aceasta etapa [va avea loc și pregătirea etapei de contractare pe termen lung pentru serviciile de transport, precum și finalizarea tuturor etapelor pregătitoare: de analiza a cererii, pregătirea noului Program de transport integrat, stabilirea strategiei de gestiune și contactare a serviciilor (competitive pe | rute, dacă este cazul), incluzând analiza posibilității de prestare a serviciilor regionale. '

i

Contractul este propus a se atribui pe o durata de 2 ani.

Pe durata acestui contract se pot implementa măsuri de eficientizare a servicului, prin acte adiționale (modificarea Planului de Transport, implementarea măsurilor de creștere a eficientei, de modificare apoliticii tarifare, de creștere a calitatii serviciului).

1    http://wwAV.primaria-Constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/de-interes-public—

legea-52-2003/transparen%C8%9B%C4%83-decizional%C4%83/scrisoare-de-a%C8%99tept%C4%83ri-a-consiliului-local-al-municipiului-constan%C8%9Ba-privind-activitatea-organelor-de-administrare-%C8%99i-de-conducere-ale-ratc.pdf?sfvrsn=4

ANEXA LA

HCLM NR.

în plus, contractul pe termen scurt va oferi posibilitatea îmbunătățirii capacității de management a unui astfel de coi'itract la nivelul autorității (proceduri de monitorizare a respectării programului de transport și de verificare a cheltuielilor declarate de operator).

Programul de transport în vigoare și care face obiectul delegării este centralizat în tabelul I următor, anual fiind planificați 9.601.245,15 km.___                                          j

Tabel 6 Programul anual de transport pe fiecare traseu


2-43


438,50

’ 3.227,30


3B


5-40


5B


42


43C


43M


44


48


51


51B


100


100C


101C


101M


102N


102P


2.076,90


i 1.953,50


; 1.178,80

308,40

i

’ 1.645,40


2.950,40


Km. Planificați


-Program..

•jă.ormal,.- r " Sâmbătă-, Duminică.


Program de vâră, Luni- ‘


438,50


2.057,20


580,00


188,80


3.069,30


562,20


948,70


671,00


671,80


1.301,70


1.296,10


882,40


1.150,40


724,00


1.938,40


851,60


1.000,60


1.081,60


3.227,30


1.082,00


188,80


4.840,60


581,40


1.451,90


711,00


681,60


2.076,90


1.953,50


1.178,80


308,40


0,00


736,00


2.950,40


868,80


1.594,60


1.709,60


Program de' vâra,.' Sâmbătă-Duminică :


142,00


2.057,20


580,00


188,80


3.261,80


562,20


948,70


671,00


671,80


1.301,70


1.296,10


882,40


0,00


724,00


1.938,40


851,60


1.000,60


1.081,60


- ■ Program

' sărbători," I LunkVineri. j ‘     ° -/sa


3.227,30


1.082,00


188,80


4.840,60


581,40


1.451,90


711,00


681,60


2.076,90


1.953,50


1.178,80


308,40


0,00


736,00


2.950,40


868,80


1.594,60


1.709,60


Programț; sărbători;;' Sâmbătă-- , DUminică < , ;


2.057,20


580,00


188,80


3.261,80


562,20


948,70


671,00


671,80


1.301,70


1.296,10


882,40


0,00


724,00


1.938,40


851,60


1.000,60


1.081,60


CITY TOUR


 • 1.214,80


 • 1.214,80


 • 1.214,80


 • 1.214,80


100MAMAIA


Total Km planificati/zi


i

j 27.851,50


19.117,80


km/zi


Nr. Zile


67,00


2.697,85


2.629,75


2.697,85


2.629,75


30.492,75


22.004,45


30.492,75


22.004,45


km/zi


68,00


km/zi

26,00


km/zi 4,00


km/zi


Total km planificați anual


1.280.892,60


2.073.507,00


572.115,70


121.971,00Total km planificați

9.601.245,15


ANEXALA

HCLM


Tabel 7 Centralizator anual-km planificați

Mm

îEHSS?’ t

SBffifipsIțr,

TGVJSRrf?»-*-

< iJ«

PsSrSSSc'''

Program normal,

.uni - Vineri

26.426,00

1.425,50

27.851,50

197

Program normal l:

Sâmbătă- Duminică

18.365,00

752,80

19.117,80

67

Program de vară, iLuni- Vineri

28.933,55

1.559,20

30.492,75

68

Program de vară.iSâmbătă- Duminică

21.090,95

913,50

22.004,45

26

Program sarbator

, Luni - Vineri

28.933,55

1.559,20

30.492,75

4

Program sarbator

, Sambata - Duminica

21.090,95

913,50

22.004,45

3

Total Km planificați

9.601.245,15


Marja de abatere, care nu presupune modificarea programului de transport prin act adițional la contractul de delegare, este de maxim +10% km totali, pentru cauze speciale și adaptate la cerere, justificate, precum si in situațiile in care se instituie restricții de trafic sau devieri de trasee*din cauza unor intervenții asupra infrastructurii de transport din localitate.

II.3.2 Strategia pe termen mediu și lung

Strategia pe termen lung propune implementatarea măsurilor propuse prin PMUD 2016-2030 și atribuirea contractului de delegare către SC CT BUS SA , respectiv către alți operatori, conform deciziilor strategice ce vor fi adoptate.

Programul revizuit de transport public va fi realizat de către un consultant extern pe baza de sondaje ce sunt în curs de desfășurare. Acesta va face obiectul Contractului' de Servicii Publice pe termen lung. 'j

Implementarea politicii de investiții propuse prin PMUD 2016-2030 este de asemenea o prioritate și se va regăsi în Contractul de servicii Publice pe termen lung.

• Proiect PȚ7 - înnoirea și suplimentarea parcului auto al operatorului local / metropolitan de transport public călători - buget 55.500.000 euro (din care 20.500.000 euro investiții în

2021)


Proiect TM40 - îmbunătățirea mobilității a zonei de acces în Portul Turistic Tomis și Plaja

Modem. Buget 9.462.000 euro, propus pe term scurt

Proiectul•opune:


Reabilitarea/crearea facilităților pentru transportul în comun - benzi dedicate, stații.

Reabilitarea/crearea rețelei pietonale.

. de piste de bicicliști și integrarea acestora într-o rețea funcțională


Creare?

anexa la

HCLM NR.^jlk—

 • •   Proiect Tivi 16 - Sistem Adaptiv pentru managementul traficului în municipiul Constanța. Buget: 19.584.000 Euro, propus pe termen scurt

 • •   IT1 îmbunătățirea managementului transportului de călători în Polul de Creștere Constanța

II.4.  Tarife și|politica socială pentru transportul public de călători în Municipiul Constanța

La data semnării; contractului se aplica politica tarifara și sociala în vigoare.

Tabel 8 Tarifele de călătorie aplicabile de la data de 01.06.2019 și călătorii care beneficiază de facilități la transport public (conform H.C.L nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare si H.C.L. nr. 214/2017, cu modificările si completările ulterioara i___________________

CATEGORI A

TIPUL

TARIF SUPORTAT DE BENEFICIAR (lei cu TVA)

TARIF SUBVENȚIONAT (lei cu TVA)

;                                               Bilete '

Bilet valabil 60 minute pe toate liniile

. ' 2,00 •

Bilet cu o călătorie : .

'        L50      ;

Bilet doua calatorii      .

:.       3,00

Bilet una călătorie City Tour

3,00

Bilet una călătorie City Tour (iulie - august)      , '.bb. b

6,00

Bilet valabil 24 ore pe toate liniile        ’

5,00   .

■ '                                  ‘„'X

■ Bilet toată ziua.City Tour (hop on / hop off)

5,00

■ Bilet toată ziua City Tour (iulie - august) '      ■'

;        10,00

Bilet valabil 7 zile pe toate:liniile.          ■

30,00

■                          Abonamente

Integrale

Abonament o linie lunar                   •           .

.     55,00        ■

Abonament doua linii lunar                         •

80,00

Abonament toate liniile lunar                        • ■ -

. >      125,00     ■ .

■ Abonament toate liniile lunar - la purtător ..     ’ - ’

140,00

Cu reducere

■ Abonament lunar elevii care urmeaza cursurile la i, unitățile de invatamant obligatoriu, professional și-liceal acreditat/autorizat din municipiul Constanța, indiferent de domiciliu                          ■                   . i       :

27,50/ 40/ 62,50   ;

■    (50%)        .

’ 27,50/40/ 62,50

; •      '      (50%) , •' : .

Abonamenț lunar studenții înmatriculați, iă forma de invatamant- cu frecventa, în instituții de invatamant ; superior acreditate din municipiul Constanța, în varsta de , pana la26 de ani, indiferent de domiciliu       .

27,50/40/62,50.-

(50%)      '

b 27,50/40/62,50

(50%)

Abonament lunar personalul didactic și nedidactic , încadrat. în unitățile de invatamant preuriiversitar și universitar din municipiul Constanța, indiferent de ■domiciliu '                                     ’              ■

27,50/40/62,50

;    (50%)

27,50/40/62,50

(50%)  >

Gratuite         .

Abonament lunar persoane cu dizabihtati, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau însoțitorii acestora !                                 .                    .

105,042

(se decontează fara TVA)

; Abonament lunar nevazatorii cu handicap grav și accentuat și însoțitorii nevazatorilor cu.handicap grav

105,042

(se decontează fara TVA)

Abonament lunar persoanele cu dizabilitati pe perioada.; valâbilitatii certificatului de handicap .

• ■ .

125,00

Abonament lunar elevii orfani sau proveriiti din casele de : copii .                ....•

125,00    /

Abonament lunar elevii cu cerințe educaționale speciale

- '. •

125,00

Abonament lunar elevii cu măsură de protective speciala sau tutela                                 ,

125,00

I

anexa la

HCLM


TIPUL

TARIF SUPORTAT DE BENEFICIAR (Iei cu TVA)

TARIF SUBVENȚIONAT (lei cu TVA)

Abonament lunar, studenții orfani sau proveniti din casele de copii                  '        :                                 ■

125,00

Abonament lunar titular și membrii familiilor, beneficiari ai prevederilor. Legii nr.416/2001

' • ■ - '

90,00

Abonament Iunar Veteranii de război

■ ,Jr -.’

90,00

Abonament lunar luptătorii pentru Victoria Revoluției din 1989                                              •

■ ' ... - .' . ■

i      /   90,00 . ?     ,,

Abonament lunar persoanele cu domiciliul în municipiul Constanța         înregistrate         ca ,      șomeri

indemnizati/neindemnizati la A. J.O.F.M. Constanța

.         90,00

Deportați și Deținuți Politici

: 125,00

Stramutati și persecutați etnic                  ,

125,00

Abonament.lunar     .

- persoanele în varsta de peste 70 de ani, !        • indiferent de. venituri             '

1    -    persoanele în varsta de peste 60 de ani care nu

■             realizează venituri- . . •..

,     -    pensionarii cu pensii de pana la 1.600 lei

inclusiv ,    .                              .

90,00


Tabel 9 Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun in Municipiul Constanta

NR. CRT.

Categoria sociala/ Tipuri (le protecție sociala

Procentul: de reducere

Nivelul protecției sociale acordate (lei/unitate)

Legislația în vigoare care reglementează protecția sociala

1

Veterani de război

100,00%

90,00

LG 44/1994

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

2

1

Luptătorii [pentru victoria Revoluției din 1989

i

100,00%

90,00

LG 341/2004

HCL 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

3

Deținuți politici

100,00%

125,00

LG. 118/1990

4

Stramutati din Bulgaria

100,00%

125,00

LG. 189/2000

5

Persoane cu handicap accentuat și grav, asistent^ personali și însoțitorii acestora l

100,00%

105,042

LG 448/2006

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr-214/2017 cu modificările și completările ulterioare

6

1

îlevi

50,00%

27,50 (ÎL); 40,00 (2L);

62,50 (TL)

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

7

I

ilevi

100,00%

125

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr- 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

ANEXA LA


HCLM NR. UU /
NR. CRT.

Categoria sociala/ Tipuri de protecție sociala

Procentul de reducere

Nivelul protecției sociale acordate (lei/unitate)

Legislația în vigoare care reglementează protecția sociala

8

Studenti

1

50,00%

27,50 (ÎL); 40,00 (2L);

62,50 (TL)

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

9

Studenti

100,00%

125

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr.- 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

10

Personal didactic și ne didactic

50,00%

27,50 (ÎL); 40,00 (2L);

62,50 (TL)

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr - 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

11

1

Donatori de sânge

50,00%

27,50(lL);40,00(2 L); 62,50(TL)

L282/2005

HG 1364/2006

Contract nr. 5223/01.06.2016

12

Pensionari 0-1600 lei

100,00%

90,00

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

13

Persoane peste 70 ani

100,00%

90,00

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

14

Persoane peste 60 ani făr.ă venit

100.00%

90.00

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

15

Titulari și membrii familiilor, beneficiari ai prevederilor Legii nr .4,16/2001

100,00%

90,00

LG 416/2001

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

16

Șomeri indemnizati si neindemnizati

100,00%

90,00

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

17

Persoanei cu handicap mediu și ușor

100,00%

125,00

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr - 214/2017 cu modificările și completările ulterioare


Vânzarea titluriljor de călătorie se realizează prin cele 27 puncte de vanzare ale SC CT BUS SA, prin 73 de puncte de vânzare-spatii comerciale private (in baza contractelor de comision), prin SMS și Mobil Pay Wallet.

I


hclmTRESo<

CAPITOLUL DII - PREZENTAREA OPERATORULUI
111.1.  Scurt ist.țoric

Societatea Comercială CT BUS S.A., care urmeaza a se constitui in anul 2019 prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Constanța, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 384/31.10.2018, este continuatoarea activității de transport public din Municipiul Constanța, începută cu aproape 100 de ani în urmă și continuată sub diferite forme organizatorice specifice fiecărei perioade până în zilele noastre.

Evoluția firmei; și implicit a transportului public a marcat dezvoltarea de la prima formă de organizare din aiîul 1920 când s-a înființat prima linie de autobuze - până la nivelul maxim atins la începutul anilor ;’80 când I.J.T.L. Constanța avea 5300 de angajați și 1784 de autovehicule din care 811 deserveau ^transportului în comun: 640 autobuze, 123 troleibuze, 48 taximetre și 973 autovehicule de i.ransport marfa.

Experiența anterioară a operatorului de transport numără și perioade de deservire cu troleibuzul (1959) sau tramvaiul (1984), moduri dispărute în prezent. începând cu 2007, serviciul de transport public de călători se desfășoară pe 22 trasee de autobuz cu o lungime totală de 268,6 km, cu opriri în 549 de stații.

Regia Autonoma de Transport în Comun Constanța a fost înființată în baza legii 15/1990 și a Deciziei nr. 729/28.12.1990 a Prefecturii Județului Constanța. Conform Hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 333/02.08.1996, RATC Constanța a trecut în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța.

. i

Este de retinut că RATC Constanț este purtătorul și unei tradiții de transportator regional pentru o perioadă importantă.

111.2. Organe de conducere

Operatorul SC. CT BUS SA va fi o societate pe acțiuni deținuta în totalitate de către Consiliul Local al Municipiului Constanța.

i

A

In ceea ce privpște societățile pe acțiuni, Legea nr. 31/1990 cuprinde dispoziții exprese care reglementează fiecare dintre cele trei categorii de organe de conducere ale societății: art. 110-136despre adunările generale; art. 137-155'despre administrarea societății; art. 159-166 auditul financiar, auditul intern și cenzorii.

Adunarea Genei’ala a Acționarilor

Adunarea Generala a Acționarilor societății pe acțiuni este organul suprem de deliberare. Aceasta este convocata de către consiliul de administrație sau de către acționarul societății.

Pot participa la AGA toate persoanele care au calitatea de acționar.

Adunarea generala ordinara se întrunește cel puțin o data pe an, în maxim 5 luni de la încheierea exercițiului finajnciar. în cadrul adunării generale ordinare se abordeaza teme precum: situația financiara anuala; alegerea membrilor consiliului de administrație, ai consiliului de supraveghere și a cenzorilor; stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli; pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului; fixarea remunerației membrilor consiliului de administrație; nufmirea sau demiterea auditorului financiar, în eventualitatea în care societatea va fi supusa unui audit, gajarea, inchirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unitati ale societății.

Pentru ca deliberările adunării generale ordinare sa fie validate, este necesar ca cel puțin un sfert din numărul acți onarilor cu drept de vot sa fie prezenti.


Adunarea generala extraordinara se întrunește ori de cate ori este necesara luarea unei hotarari precum: mutarea, sediului societății; schimbarea formei juridice a societății; schimbarea obiectivului de activitate a societății; înființarea sau desființarea unor sedii secundare: reprezentante, sucursale, agenții; conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative; conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealalta; conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni; emisiunea de obligațiuni; reducerea sau reîntregirea capitalului social; fuziunea cu alte societăți, sau dizolvarea acesteia; oricare alta hotarare care are nevoie de aprobarea adunării generale extraordinare.

Pentru a putea fi! validate, deliberările adunării generale extraordinare necesita, la prima convocare, prezenta acționarilor ce dețin cel puțin un sfert din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările urm ătoare, prezenta acționarilor care reprezintă minim o cincime din numărul total de drepturi de vot. [Deciziile ce privesc fuziunea cu alte societăți sau dizolvarea societății se iau cu o majoritate de cel! puțin doua treimi din numărul total de drepturi de vot.

Consiliul de Administrație

In sistemul unitar de administrare în care funcționează operatorul, societatea este administrata de unul sau mai 'multi administratori, numărul lor fiind întotdeauna impar. Pluralitatea de administratori astfel constituita este organizata de lege sub forma unui organ colegial denumit „consiliu de administrație”. Acesta poate delega conducerea societății, în baza art. 143 alin. 1 din lege, unuia sau nîai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

.                        ..                            i .                                          • . .

Directorii pot fi numiți dintre administratorii societății, caz în care ei sunt administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație, caz în care ei pot fi denumiți și administratori delegați. Pe cale de consecința, o persoana poate fi, în același timp, administrator și director al unei societății.

Totuși, spre deosebire de administratori, directorii trebuie sa fie în mod obligatoriu persoane fizice (art. 15313 alin. ;1).” Pentru a exista un control real și eficient al directorilor - administratori executivi - majoritatea membrilor organului colegial menționat trebuie sa fie formata din administratori neexecutivi (art. 1381).

Potrivit Art. 643(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016 -numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane. De asemenea, în baza art.3 alin.(2), lit.a) din aceeași reglementare, Consiliul Local al Municipiului Constanța va numi 2 reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. CT BUS S.A. Astfel, Adunarea Generală a Acționarilor operatorului este constituită în întregime din reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Constanța, asiguirându-se controlul integral al Consiliului Local Constanța asupra operatorului.

... 1 .

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor conform Art. 29. (1) din Ordonanța de urgența nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Lejgea nr.l 11/2016.

Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație sunt stabilite conform Actului constitutiv în vigoare al S.C. CT BUS S.A. aprobat prin HCL nr. 384/31.10.2018. Prin intermediul Adunării Generale a Acționarilor și a Consiliului de Administrație se exercită un control direct și 3 influență dominantă asupra deciziilor strategice și semnificative ale operatorului,

asupra bugetului, planului de afaceri și investițiilor operatorului, asupra tehnologiilor aplicate și a altor elemente strategice și semnificative pentru politica comercială și de operare.

în plus, confoml art.6 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, bugetul de venituri și cheltuieli al operatorului este aprobat și de către


ANCZ^A LA

HCLM

Consiliul Local al Municipiului Constanța, controlul U.A.T. Constanța asupra operatorului fiind total.                ,

Conform Actului Constitutiv, art. 7 alin. (3), participarea Consiliului Local Constanța la capitalul social al S.C. CT BUS S.A. este de 100%.

III.3. Situația actuală

9           I

RATC operează doar pe teritoriul Municipiului Conatanta.

RATC nu a avut contract de delegare conform cu Regulamentul 1370/2007 semnat cu Autoritatea locala-Municipiul Constanța, sub forma unui act adminstrativ.

Principalii indicatori aferenți anului 2017 sunt centralizați în cele ce urmează.

Tabel 10 Indicatori de context 2017

DATE DE CONTEXT

Populația zona urbana 2017, nr.

315.394

Populația zona PTA 2017, nr.

315.394

Suprafața zona urbana, kmp

124,90

Suprafața zona PTA, kmp

124,90

SERVICIIFURNIZATE

Autobuze operaționale, nr.

166

Statii autobuze în. zona PTA, nr.

345

Lungimea linii autobuze în zona PTA, km

310,20

CALATORII

Număr calatorii în zona PTA pe an

51.000.000

Kilometri utili TP pe an

9.145.817

CALITATEA S ERVICIILOR

■.' . ■■■

Viteza comercialii autobuze, km/h

18

Prețul/ km autobuze, lei

6,67

Angajați totali, nJ;.

698

Șoferi, nr.

351

ASPECTE FINANCIARE

Costuri de exploatare, lei

60.890.647

Subvenție, lei 1

39.228.863

Subvenție diferența de tarif, lei

0

Compensare (subvenție materiala), lei

0

Venituri din exploatare, lei

65.378.683

III.4. Licențe, atestate, verificări

Autobuzele folosite în transportul public local au inspecții tehnice periodice valabile cât și copii conforme ale licenței de transport, în conformitate cu prevederile legale.

Conducătorii auto dețin atestate profesionale pentru transportul de persoane și sunt verificați periodic medica și psihologic, în conformitate cu prevederile legale.

Anual, se desfăș jară verificarea cunoștințelor tehnice, de protecția muncii și de siguranța circulației la tot personalul de execuție prin test pe bază de chestionar.

Activitatea permanentă se desfășoară după normativele existente, de la cele de consumuri pentru vehiculele din patrimoniu, până la cele pentru reparații și întreținere.

Activitățile de întreținerea și repararea autovehiculelor, cod CAEN Rev.(2)-4520, activități de testare și analize tehnice (I.T.P), cod CAEN Rev.(2)-7120 concură la siguranța în circulație a autobuzelor cu c'are se prestează serviciul de transport persoane și sunt activități autorizate conform

ANEXA LA

HCLM NR.^JlV-^OLS

art.15 din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice și persoanelor juridice și la autorizarea funcționării persoanelor juridice.         '

III.5. Situația financiară

Cheltuieli de exploatare

în tabelul de mai jos sunt prezentate cheltuielile de exploatare ale RATC în anii 2016 și 2017. Se poate observa că!, în 2017, acestea au avut un trend ușor ascendent, în prețuri curente față de 2016.

Nu există nicic evidență a cheltuielilor pe tipuri de activități (ex. utilizarea facilităților de mentennanță pentru autobuze și, separat, utilizarea acelorlași facilități pentru servicii de inspecție tehnică periodica adresate terților). Implementarea unui asemenea sistem este necesară pentru a permite RATC sa continue să presteze alte activități în afara celor privind obligația de serviciu din Contractul de Servicii Publice.

Tabel 11 Cheltuieli de exploatare

Categorie

2016

2017

Carburant și consumabile

17.777.783

30,0%

16.551.415

27,2%

Salarii            ,

27.052.422

45,6%

30.290.802

49,7%

Alte cheltuieli de exploatare

14.500.395

24,4%

14.048.430

23,1%

Total           !

59.330.600

100,0%

60.890.647

100,0%

Pe durata primului an de contract urmează să elaboreze o analiză detaliată în cadrul proiectului de creștere a eficințpi operatorului.

Se desprind următoarele concluzii:

 • •   Costul total cu personalul a crescut în anul 2017 comparativ cu 2016 cu aproximativ 12%. în același timp, numărul mediu de angajați a scăzut de la 732 în 2016 la 698 în 2017. în acest context, rezultă o creștere a salariului mediu brut anual de la 36.956 lei la 43.396 lei.

 • •   Scăderea postului cu carburantul și consumabilele (simultan cu creșterea prețului unitar al carburantului) este rezultatul noului sistem de monitorizare a consumului implementat de către RATC.

i

Venituri operaționale

j

Veniturile operaționale ale RATC în 2016 și 2017 sunt prezentate în tabelul de mai jos. Veniturile din exploatare ați crescut în anul 2017 semnificativ, în prețuri curente față de anul 2016.

De la un rezultat operațional negativ în 2016 (-4.532.054 lei), RATC a obținut un rezultat pozitiv în 2017 (4.488.036 lei) datorită unei creșteri semnificative a veniturilor, care a depășit creșterea cheltuielilor. Lajcategoria veniturilor, subvențiile au crescut cu aproximativ 40% (11.188.000 lei). Creșterea subvențiilor a rezultat parțial din aplicarea HCL Nr. 302/29.09.2017 prin care noi categorii de perspane beneficiază de facilități de transport.

Această creșterela permis RATC să achite 6.000.000 lei din datoria către ANAF.

Tabel 12 Venitwiri din exploatare

Categorie

2016

20

7

Venituri din : titluri de călătorie

14.875.067

28,17%

15.836.345

24,38%

Venituri din diferente de tarif               :

28.041.167

53,10%

39.228.863

60,40%

Venituri din alte, servicii

6.379.951

12,08%

4.935.642

.   7,60%

Venituri L 18^/2000 &

3.509.237

6,65%

4.947.854

7,62%

Categorie

; 2016

2017

altele

1

Total

52.805.422

100,00%

64.948.704| 100,00%

Veniturile din servicii prestate pentru terți reprezintă, în medie, 10% din veniturile operaționale.

I

Titlurile de călătorie și politica tarifară

Vânzările RATG de titluri de călătorie au structura prezentata în continuare:

Tabel 13 Venitari din tarife

Titlu de călătorie

Tarif (Iei, cu TVA

19%)

Număr de titluri vândute în

Venituri din tarife

•’    . 4 - "(cu TVA) ’       '

2016

2017

2016

2017

Bilet 1 călătorie 1

1,50

244.720,00

482.062,00

367.080,00

723.093,00

Bilet 2 călătorii !

3,00

4.092.084,00

4.418.929,00

12.276.252,00

13.256.787,00

Bilet 24h       i

5,00

234.395,00

242.410,00

1.171.975,00

1.212.050,00

Bilet 60 minute .

2,00

0

36.483,00

0,00

72.966,00

Bilet 7 zile

30,00

17.064,00

12.301,00

511.920,00

369.030,00

Abonament lunar pe o linie        ,

55,00

40.651,00

35.913,00

2.235.805,00

1.975.215,00

Abonament lujaar pe două linii ,

80,00

6.779,00

6.137,00

542.320,00

490.960,00

Abonament lunar pe toate liniile

110,00

6.912,00

6.515,00

760.320,00

716.650,00

Abonament nenominal     ,

140,00

505,00

536,00

70.700,00

75.040,00

Total

17.936.372,00

18.891.791,00

Tarifele au fost menținute la același nivel în 2016 si 2017. In anul 2018, au fost majorat tariful abonamentului lunar pe toate liniile, de la 110 lei la 125 lei. Comparativ cu tarifele aplicate de alți operatori de transport public din România, tarifele practicate de RATC sunt în general mai scăzute. Spre exemplu, în Brașov și Pitești, tariful pentru bilet cu o singură călătorie costă 2 lei. în ceea ce privește tarifele .pentru abonamente, cele aplicate de RATC pot fi considerate medii. în decursul primului an al Contractului de Servicii Publice urmează să se analizeze particularitățile cererii și influența înnoirii, parcului prin achiziția noilor autobuze, pentru a propune un nou set de tarife.

i

Cu privire la structura veniturilor din tarife, în anul 2016 biletele cu două călătorii reprezentau circa 97% din totalul veniturilor din bilete. în 2017, partea din venituri aferentă biletelor cu două călătorii a scăzut la aproximativ 91%. în primul trimestru din 2018, această pondere a scăzut la 83%.

Totalul veniturilor din bilete vândute a crescut ușor în 2017 comparativ cu 2016. Tarifele au rămas la același nivel, însă au apărut câteva modificări în structura vânzărilor de titluri de călătorie, și anume:

în 2017, numărul de abonamente a scăzut cu aproximativ 10% comparativ cu 2016.

Totalul veniturilor din vânzarea de bilete a crescut în 2017 comparativ cu 2016, datorită creșterii numărului de biljete cu o călătorie vândute în acest an (aproximativ 200% comparativ cu 2016).

Modificarea structurii veniturilor arată o modificare a caracteristicilor de cerere. Numărul călătorilor cu abonamente (ca utilizatori permanenți ai autobuzelor) a scăzut. în același timp, numărul călătorilor ocazionali ai serviciului de transport cu autobuzul (bilete cu o călătorie) a crescut semnificativ.

anexa la

I                                 HCLM NrȘÂX-/^L

Pentru o dezvoltare sănătoasă a activității RATC, eforturile trebuie să fie îndreptate către creșterea numărului de călători cu abonamente, ca sursă permanentă de venit.

Scăderea numărului de călători cu abonamente în anul 2017 ar putea fi rezultatul subvențiilor oferite de Municipiu pentru noi categorii de pasageri, care, prin urmare, nu au mai avut nevoie de abonamentele pe' care le-au plătit în 2016.

1 ....

Așa cum s-a menționat mai sus, veniturile din tarife reprezintă numai 40% comparativ cu valorile subvențiilor plătite de Municipiu pentru facilități acordate grupurilor dezavantajate. Aceste subvenții reprezintă principala sursă de venituri pentru RATC. Este, prin urmare, important, revizuiască ce grupuri beneficiază de aceste facilități și condițiile de obținere a gratuității sau reducerii pe durata primului an de Contract de servicii Publice de urgența.

III.6. Experiență, dotări și resurse pentru eficiență și calitate

RATC Constanta deține o experiența în operare de aproape 100 de ani.


Operatorul deține dotări pentru realizarea serviciului de transport călători, având în patrimoniul propriu clădiri, echipamente și utilaje, autobuze și vehicule de intervenție pentru desfasurarea activitatii. De asemenea vor avea în concesiune bunuri aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului Constanța.

Stațiile de transport public raman în administrarea Primăriei Constanța.

în administrarea.'RATC Constanta sunt bunuri aflate în puncte de lucru enumerate in tabelul de mai jos. Acestea vor'fi concesionate operatorului prin Contractul de Servicii Public. Având in vedere ca acestea sunt complet amortizate, Municipiul Constanta nu intenționează sa impună plata unei redevente pentru utilizarea acestora.


Tabel 14 Mijloace fixe in administrară RATC

Adresa/Punct de lucru

Mijloace fixe

St. Eliberării 46

Teren - 10,000 mp (concesionat)

Hala de reparații

Clădire administrativa

St. Industriala 8

Teren - 54,000 mp (concesionat)

Hala de reparații

Clădire administrativa

Platforma de parcare

St. Industriala fO

i

1

Teren - 54,000 mp (concesionat)

Hala de reparații

Clădire administrativa

Platforma de parcare


Asa cum s-a arătat în capitolul II.2, operatorul deține un număr de 133 de autobuze de 12 m, din care 10 autobuze Volvo Ayats si 50 de autobuze de 14,5 m.

III.7. Resurse umane

Activitatea de planificare a resurselor umane urmează specificul activității societății și are scopul de a asigura personalul calificat necesar, cu instruire profesională și competențe adecvate pentru cerințele activității.

Politica de asigurare a resursei umane necesare pentru implementarea strategiilor propuse este esențiala pentru (succesul măsurilor.

j

La data de 31.12.2018, operatorul avea următoarea structură de personal:

I

Tabel 15 Person alul operatorului

Categorie personal

Număr

Personal administrativ

30

Personal direct implicat în activitatea de transport public, |din care:

527

Personal de bord (șoferi)

358

Personal me'ntenantă

102

Personal exploatare

55

Personal TESA

12

Personal pentru alte activități

152

TOTAL PERSONAL

709

Nivelul de salarizare este stabilit prin Contractul colectiv de munca semnat la 30 Ianuarie 2018 pentru o perioada de 12 luni.

Salariile brute ale angajatilor variaza intre 1,900 lei (~ 400 euro) și 5,470 lei (~ 1,200 euro). Salariile șoferilor variaza intre 1,900 lei (~ 400 euro) și 2,630 lei (~ 570 euro).

111.8.  Strategiile de viitor a operatorului

Pe baza analizelor de eficiență a a serviciului și a operatorului ce sunt în curs de realizare, Operatorul de transport, prin organele sale de conducere, va adopta deciziile strategice pe termen scurt și va iniția implementarea acestora, coroborat cu prevederile PMUD 2016-2030.

A

In cadrul proiectului finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare "Constanța -Corporate Improvement of the Public Transport Operator" consorțiul Egis - VCDB desfășoară pe durata a doi ani diverse activități care vizează restructurarea traseelor de transport public, asistarea municipiului Constanța pentru realizarea unui Contract de Servicii Publice Conform cu Regulamentul 1370/2007 și legislația națională, analizează în detaliu situația operatorului și propune măsuri de eficientizare a acestuia și de creștere a veniturilor în contextul reorganizării în societate comercială, existenței contractului de servicii publice pe termen lung și al necesității de extindere a serviciilor la nivel regional. în primul an al Contractului de Servicii Publice, consultantul va face propuneri de modificare a Programului de Transport, Politica tarifara și sociala, Investiții și măsuri de îmbunătățire a eficientei, toate aceste propuneri dacă se vor transpune în decizii ale Municipiului Constanța, vor face obiectul Actelor adiționale la Contractul de Servicii Publice încheiat în regim de urgenta.

 • 111.9.  Alte activități prestate de Operator, care nu intră în sfera serviciului de transport public de călători

In prezent, operatorul prestează pentru terți activități conform actului constitutiv care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători și anume, revizii/ inspecții tehnice si curse speciale, acestea'reprezentând in jur de 4% din totalul cifrei de afaceri.

In contextul unui contract de servicii publice, operatorul va renunța la serviciile referitoare la revizii / inspecții tehnice întrucât veniturile generate de aceasta activitate sunt inferioare costurilor pe care le-ar presupune implementarea unui sistem care sa permită evidenta distincta a cheltuielilor materiale si salai iale ocazionate de prestarea acestor servicii.

Operatorul va furniza in continuare servicii de transport prin curse speciale, tarifele pentru aceste servicii urmând a fi aprobate de către Consiliul de Administrație al S.C. CT BUS S.A.

Operatorul va contabiliza separat cheltuielile și veniturile cu aceste activități prestate pentru terți, conform prevederilor contractului de servicii publice și a prevederilor legale în vigoare.

Activitățile prestate de Operator se găsesc disponibile pe piața concurențială, oferta fiind diversă și variată pentru acest tip de servicii. Operatorul nu realizează venituri semnificative din aceste


activități. Prin cantitatea serviciilor oferite, SC CT BUS aceste piețe. ,

SA nu este în poziția de a distorsiona


Activitățile care, nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători prestate de Operator optimizează utilizarea resursei umane și a dotărilor existente, constituind pentru operator o sursă de venit pentru susținerea cheltuielilor neeligibile și îmbunătățirea disponibilului bănesc.

I

i

'I

i

CAPITOLUL IV - CONTROLUL EXERCITAT DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ASUPRA ACTIVITĂȚII OPERATORULUI

i

IV.l. Cadrul instituțional și de reglementare a transportului public

Cadrul legislatiy aplicabil serviciilor de transport public pe teritoriul Municipiului Constanța cuprinde în principal:

 • •   Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1370/2007 - privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de calatori

 • •   Legea nr. 51 (rl) din 08/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice

 • •   Legea nr. 215 (rl) din 2001 - Legea administrației publice locale

 • •   Legea nr.92/2007 - a serviciilor de transport public local

Legislația este completată de legislația specifică în domeniul siguranței rutiere, transportului de drumurile publice, organizării activității licențiate de transport, legislația muncii, legislația contabilă și fiscală aplicabilă, precum și toată legislația cu incidență asupra organizării administrației publice locale, a gestionării patrimoniului public și a finanțelor publice locale.

IV.2. Controlul exercitat de către Autoritatea Contractantă asupra Operatorului

Conform art.8, lalin.(l) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local Constanța are competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice. De asemenea, conform art.8, alin.(3), în exercitarea competențelor șii atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, Consiliul Local Constanța adoptă hotărâri în legătură cu: elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extinderea și modernizarea sistemelor de utilități publice existente, elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de prestare a serviciilor de utilități publice, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tari|felor pentru serviciile de utilități publice, și în conformitate cu art.17 din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, atribuțiile Consiliului Local Constanța constau în: elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor de transport public local, stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, stabilirea subvenției acordate de la bugetul local, etc.

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 permite autorităților competente locale să furnizeze ele însele servicii publice ide transport de călători (serviciu în cadrul UAT) sau să atribuie un contract de servicii publice jdirect unui operator intern. în situația în care Autoritatea Competentă decide să atribuie direct operatorului intern contractul de servicii publice, trebuie să respecte anumite condiții cu privire la controlul pe care îl exercită asupra operatorului.

Astfel, potrivit' prevederilor regulamentului, operatorul intern trebuie să fie „o entitate cu personalitate juridică distinctă asupra căreia autoritatea locală competentă [...] exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente”.

Având în vedere aceaste prevederi, pentru a respecta condiția de control, Primăria Municipiului Constanța a luat'Următoarele măsuri administrative, în ceea ce privește activitatea operatorului, care îi conferă acesteia control deplin asupra deciziilor strategice ale operatorului:

a)


 • b)

 • c)


d)ANE

hclm nr.Ca rezultat al deținerii integrale a capitalului social al operatorului intern, Primăria Municipiului Constanța a numit adunarea generală a acționarilor și în consecință va decide asupra componenței consiliului de administrație a operatorului;

Primăria exercită un control direct în privința aprobării regulamentului intern a operatorului;

Primăria a tuat următoarele măsuri pentru a elimina posibilitatea operatorului de a avea o orientare proprie spre piață și o marjă de autonomie care ar periclita controlul exercitat:

controlează toate deciziile strategice privind politica comercială a operatorului, prin numirea conducerii superioare a acestuia și prin stabilirea bugetului;

b. stabilește planului de afaceri și respectiv investițiile operatorului;

Contractul |de delegare a serviciului precizează concret, modalitatea prin care Primăria Municipiului Constanța asigură un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice privind politica comercială și asupra deciziilor manageriale ale operatorului.


a.


Conform actului constitutiv al SC CT BUS SA, Adunarea Generală este organul de conducere al societății care decide asupra activității acestuia și asigură politica economică și comercială.

Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor,conform statutului, Consiliul de Administrație este format din 5 persoane, un președinte și 4 membri, ce își desfășoară puterile împreună. în relațiile cu terții, societatea este reprezentată de directorul general, in baza delegării primite din partea Consiliului de Administrație.


Prin aparatul Primăriei Municipiului Constanța, Consiliul Local își exercită funcția de reglementare. Astfel, conform Anexei la H.C.L. nr. 271/25.08.2017, sunt desemnate structuri care asigură activitatea de reglementare a transportului public la nivelul Primăriei Municipiului Constanța și acoperă competențele legale privind organizarea și controlul serviciului de transport și a activitatii operatorului propriu.

Referitor la activitatea specifica de transport public, Serviciul Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice îndeplinește în domeniul managementului transportului public local de călători un număr 9 de atribuții.

III.3 Separarea funcției de reglementare de funcția de execuție


Prin activitatea , compartimentelor organizatorice de la nivelul Primăriri Constanța se exercită funcțiile administrative de reglementare, monitorizare și control a serviciului de transport public local din partea Primăriei Municipiului Constanța.

i                                                                                                                                                            ’

Conform proiectului actului constitutiv al SC CT BUS SA, obiectul de activitate al acestuia nu prevede activitati de reglementare ci doar activitati din sfera operării.


CAPITOLUL V - OPORTUNITATEA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI PRIN CURSE REGULATE către SC CT BUS SA

V.l Prevederi legislative

Cadrul legal apJicabil pentru atribuirea Serviciilor de Transport Public și pentru un Contract de Servicii Publice ce se conformează reglementărilor Uniunii Europene se structurează pe două niveluri conectate: European și Național.

Principala reglementare aplicabilă la nivelul Uniunii Europene este Regulamentul (CE) Nr. 1370/ 2007 al Parlamentului European și a Consiliului din 23 Octombrie 2007 privind serviciile de transport public,; feroviar și rutier, și abrogarea Regulamentelor Consiliului (EEC) Nr. 1191/69 și 1107/70, ce a intrat în vigoare în data de 3 Decembrie 2009. Acest regulament stabilește cadrul pentru atribuirea contractelor de servicii publice și pentru compensarea obligațiilor de serviciu public. Scopul Regulamentului este acela de a crea o piață internă pentru furnizarea serviciilor de transport public1 de pasageri. Realizează acest lucru prin completarea normelor generale privind achizițiile publice și stabilește condițiile în care plata compensării poate fi considerată compatibilă cu piața internă și scutită de notificarea prealabilă privind ajutorul de Stat. Cadrul legal al UE a rămas în mare parte stabil începând cu anul 2009, când a intrat în vigoare Regulamentul 1370/ 2007, care este direct și integral aplicabil și în România.

în ceea ce privește nivelul național, prezentul Studiu de Oportunitate se concentrează pe prevederile legale relevante, privind organizarea și contractarea serviciilor de Transport Public. Cu toate acestea, întreaga, legislație națională este avută în vedere și respectată, inclusiv Codul Civil al României și Legea 273/ 2006 privind Finanțele Publice Locale.

în România, există două tipuri de instrumente legislative, structurate după cum urmează:

 • 1. Legislația națională (care include Legile, Ordonanțele, Regulamentele Naționale, Ordinele Ministrului, etc) - toate acestea fiind reglementări aplicabile la nivel național.

 • 2.  Legislația locală (care include Hotărârile ale Consiliului Local) - toate fiind reglementări aplicabile numai la nivel local.

La nivel național, principala lege aplicabilă este Legea serviciilor comunitare de utilitati publice Nr. 51/ 2006, iar în ceea ce privește legislația specializată, legea privind Serviciile Locale de Transport Public Nr. 92/ 2007 stabilește cadrul legal pentru implementarea, autorizarea, operarea, administrarea, finanțarea și controlul prestării serviciilor de transport public în comune, orașe, municipii, țări și; în asociații de dezvoltare intercomunitară. Această lege este implementată printr-o serie de reglementări emise de entitățile de reglementare a transportului public local, dintre care cel mai important este Ordinul ANRSC Nr. 140/ 30.05.2017 privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii transportului public local.

La nivel local, reglementările sunt aprobate de către Consiliile Locale sau Consiliile Județene și sunt aplicabile pe zona lor administrativ-teritorială.

în România, Legea 51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice stipulează faptul că gestiunea Serviciilor de Transport Public se poate face în două modalități:

- Gestiune Directă (ce include Atribuirea Directă ca variație)

ANEXA LA

HCLM NR.^JX/j^Lfl

- Gestiune Delegată (ce include Atribuirea Directă NUMAI pentru contracte de valoare mică

 • i.e. mai puțin de ~ 30.000 Euro, și proceduri competitive pentru toate celelalte contracte de servicii publice).

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care unitățile administrativ-teritoriale își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin acestora potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

I

Conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 actualizată, gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), rejspectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

i

a. servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființatej și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ - teritoriale respective;

b. societăți reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ - teritoriale, înființate de autorități, te deliberative ale unităților administrativ - teritoriale respective,

A

In cazul serviciu ui de transport public local de călători, atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului.

Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă prevăzuți la art. 28 alin, (2) lit. b) din Legea 5,1/2006 actualizată, se organizează și funcționează pe baza unui regulament de organizare și funjeționare aprobat de către consiliul de administrație al acestora.

Potrivit dispozițiilor art. 22 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 92/2007, în cazul gestiunii directe prin intermediul unui! operator intern (pct. b de mai sus), se încheie un contract de delegare a gestiunii, care, potrivit dispozițiilor art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007, poate fi atribuit directa (fara o procedura competitiva) în situațiile și condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) și (4) - (6) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activitățile specifice serviciului de transport public local se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului de transport public local și Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Atribuirea Directă a unui Contract de Servicii Publice este tratată în Lege drept o variație a modalității de Gestiune Directă, în cadrul căreia o Autoritate Publică are dreptul de a atribui direct un Contract de Servicii Publice unui operator, dacă sunt întrunite în mod cumulativ anumite condiții, după cum urmează:

a)


Autoritatea exercită control direct și influență dominantă asupra repectivului operator, aceleași pe care le-ar avea asupra unuia dintre propriile sale departamente în cazul gestiunii directe; ;

b)


Operatorul prestează NUMAI servicii destinate a servi interesul general al ariei acoperite de către autoritate;

c)


Capitalul social al acesteia este deținut în totalitate de către autoritate / membrii ADI, aportul privat la capitalul social fiind exclus în mod specific.

O prevedere specială din capitolul privind Administrarea Directă, din lege (Art. 28 22) stipulează că atribuirea directă a Serviciilor de Transport Public Local va fi efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 1370/ 2007. Prevederea permite aplicarea Regulamentului (CE) 1370/ 2007 în ca'zul Atribuirii Directe.

I

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat menționați la art. 2, lit. g) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 actualizată care pot fi:

 • a.  societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social privat;

 • b.  societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare^, cu capital social mixt.

Operatorii care î'și desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează serviciile de transport public local de călători în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice se desfășoară conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări ori concesiunile de servicii.

Societățile reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice în zona teritorială de competență a unităților administrativ- teritoriale care exercită o influență dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone dacă operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform art. 28 din Legea 51/2006.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art.36 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări ori concesiunile de servicii, atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor poate fi exceptată de la procedura licitației publice în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 • a.  autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care î

 • b. mai mul

îndeplini

exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea :ii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o


c.


controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

nu exista, participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Prin urmare, având în vedere strategia de dezvoltare a servicului de transport integrat pe teritoriul Municipiului Constanța, legislația în domeniul serviciilor de utilitate publică, legislația privind achizițiile publica, se propune:

a.


Aplicarea, modalității de gestiune constând în gestiunea directă a serviciilor de transport public prin intermediului unui operator intern și.

b.


Atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului către SC CT BUS SA, societate

Contract


deținută integral de Consiliul Local Constanța.

ul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

existente în municipiul Constanța a fost elaborat Contractul de delegare a gestiunii ansport public local pentru etapa 1 strategica, acesta fiind atribuit în regim de


V.2

în baza situației serviciului de tr urgenta deci fiiră obligativitatea asigurării transparentei conform Regulamentului (CE) Nr.


Q 1370/2007.    |

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local este un Contract de Servicii Publice conform!definițiilor Regulamentului (CE) Nr. 1370/2007.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local este un contract încheiat în formă scrisă, !prin care unitățile administrativ - teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza serviciul de transport publici local de călători, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico - edilitară aferentă serviciului, în schimbul unei redevențe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

I

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local propus spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Constanța este întocmit în conformitate cu prevederile legislației • europene și cu Iprecizărilor Comunicatului Comisiei Europene referitor la liniile directoare de interpretare a Regulamentului (CE) Nr. 1370/2007 privind serviciile de transport public de călători pe căi ferate și rutiere, adoptata în martie 2014 și care clarifica felul în care Comisia înțelege o serie de prevederi ale Regulamentului.

Acolo unde nu contravine prevederilor Regulamentului 1370/ 2007, s-a aplicat legislația romaneasca în vigoare. Ca urmare, a fost întocmit un Proiect de Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local respectă cerințele impuse atât de legislația națională cât și de cea europeană, pentru a fi utilizat de către autoritatea publica în relațiile cu operatorul. Propunerea de contract are! la bază Modelul de Contract de Servicii Publice agreeat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Modelul de contract agreat de către MDRAP a fost realizat cu consultarea atât a organismelor reprezentative din Romania (ANRSC, Asociația Municipiilor din Romania etc) cat și cu operatori sau municipii și cu experți BERD și JASPER.

Riscurile aferente operării sunt preluate de către operatorul SC CT BUS SA, pentru servicii ce fac obiectul prezentului studiu și a contractului de delegare a serviciului.

V.3 Justificarea urgenței aplicării măsurii de delegare a gestiunii

în conformitate; cu art. 5 alin 5 din Regulamentul CE nr. 1370/2007, caracterul urgent al încredințării directe a contractului de delegare gestiune este motivate de : • •  Transformarea RATC în S.C. CT BUS S.A. conform prevederilor Ordonanței de Urgenta nr. 30/1997, aspect ce ar face imposibila respectarea art. 7 alin 2 din Regulamentul CE nr. 1370/200)7 în sensul publicării unui anunț un JOUE cu cel puțin un an înaintea atribuirii.

 • •  Situația datoriilor operatorului îndreptățește Municipiul Constanța la adoptarea de măsuri concrete .și aplicabile imediat care sa creeze premize corecte de dezvoltare viitoare a operatorului pe baze legale și în baza unor prevederi contractuale clare ce prevăd obligații și răspunderi ale operatorului.

I

I                                                                                                                                                                 ,

 • •  Derularea transportului public de calatori în condiții optime și fluente, fără a exista riscul iminent al unei perturbări a serviciului public, generat de transformarea operatorului din Regie în |Societate comerciala, cu reglementari juridice diferite atât de natura comerciala, financiara, economica, sociala.

i

i

 • •  Contractarea de către Municipiul Constanța în cursul lunii iulie 2018 a celor 104 autobuze noi constituie un motiv de urgenta, avand în vedere ca dezvoltarea, eficientizarea și investițiile în serviciul de transport public de calatori duc la alinierea cât mai urgenta la standarele europene privind transportul public de calatori.

 • •  Atribuirea directa a serviciului către operatorul SC CT BUS SA , în doua etape, justifica urgenta măsurii, deoarece Municipiul Constanța este chemat sa asigure permanenta și continuitatea serviciului (pe traseele și cu aplicarea politicilor tarifare și sociale existente), intr-o prima etapa, urmata de eficientizarea și adaptarea transportului la nivel urban pe baza sondajelor și analizelor ce se efectuează pe durata primului an al contractului de urgenta propus, pregătind cea de a 2-a etapa. Conform strategiei propuse de adaptare a servicului de transport , de calatori în 2 pași, în cursul anilor 2019 - 2020 vor fi identificate majoritatea neajunsurilor derulate de parti în baza contractului de urgenta, se va realiza auditarea serviciului de transport și vor fi inițiate acțiunile pentru atribuirea contractului de servicii publice pe termen lung, conform anunțului deja publicat în JOUE.

V.4 Justificări de ordin legal, economic, financiar, social și de mediu care justifică delegarea

Autoritatea administrației publice locale are dreptul de a decide încredințarea serviciilor de transport public local de călători unui operator economic care poate demonstra potențialul tehnic, financiar și organizatoric de a realiza obiectivele propuse în vederea îmbunătățirii transportului public de persoane și modernizării infrastructurii în teritoriul administrativ al Municipiului Constanța, conform staretgiei aprobate prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila a polului de creștere Constanta 2016-2030.

i’

I

Un astfel de operator este operatorul intern Societatea CT BUS SA (care va rezulta din reorganizarea RATC Constanta), care a demonstrat capacitatea tehnică și managerială necesară, care se preocupă de îmbunătățirea continuă a prestației sale, în condiții financiare de multe ori dificile, prin: • 1.  Tradiție și experiența în executarea serviciului de transport public pe teritoriul municipiului Constanța;

 • 2.  Dotările |ou autobuze, vehicule de intervenție și mentenanță a vehiculelor, echipamente și tehnologii pentru operare;

 • 3. Dotările pentru mentenanță și reparații deținute;

 • 4. Resursa umană și managerială existentă a societății și preocuparea pentru îmbunătățirea performanțelor acestora;

i

 • 5.  Comportamentul avut de-a lungul timpului în relația cu călătorii și atutoritățile locale, în vederea [înțelegerii nevoilor comunităților și în special ale pasagerilor, îmbunătățirii continue a serviciilor oferite și adaptării la necesitățile acestora și la evoluția cererii și comportamentului de călătorie; preocuparea pentru monitorizarea și îmbunătățirea indicatorilor de performanță și calitate ai serviciului;

 • 6. Preocuparea pentru adoptarea de măsuri în sensul îmbunătățirii eficienței activității proprii și preocupării pentru îmbunătățirea serviciului.

 • 7. Preocuparea pentru respectarea legislației și reglementărilor tehnice, de autorizare, etc,

 • 8.  Preocuparea pentru o bună relație cu autoritatea locală și celelalte instituții cu rol în asigurarea unui transport public sigur (Primăria Municipiului Constanța, Poliția Rutieră, Agenția de Mediu, etc;)

 • 9. Preocupaj'-ea pentru protecția mediului și reducerea consumurilor;

I

 • 10. Preocuparea continuă pentru instruirea personalului privind aspecte precum siguranța circulației., eco-driving, relația cu călătorii, etc;

I

 • 11. Preocuparea pentru menținerea în activitatea companiei a unei forțe de muncă cu tradiție, cu grad de profesionalism ridicat;

 • 12. Preocuparea pentru informarea călătorilor

 • 13. Preocuparea pentru un bun management financiar;

 • 14. Preocupare pentru controlul intern sistematic al eligibilității costurilor și veniturilor.

I

Serviciile de tranjsport public prestate de către operator sunt fiscalizate 100%.

Accesul la servicii predictibile și suficiente, sigure și de calitate de transport public de călători este o condiție esențială pentru creștere și dezvoltare a zonei și creștere a incluziunii sociale.

Toate acestea atuuri asigură premizele tehnice și de management pentru justificarea atribuirii serviciului către operatorul intern SC CT BUS SA.

V.4.1 Justificaț i de ordin legislativ

Regulamentul (C;E) Nr. 1370/2007 permite expres, la Articolul 5 alin. (2), dacă legislația națională nu interzice acest lucru, atribuirea contractelor de servicii publice direct unui operator intern.

Această posibilitate de atribuire directă este prevăzută și de legislația națională, în speță la Articolul 30 alin. (2) lit. a) și b) și la Articolul 30 alin (3) lit. a) și b) din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local și în Ordinul nr. 140/2017 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice de aprobare a Modalității de

atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, la Articolul 2, care face referire la prevederile integrale ale de Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007, în care este prevăzut, la art. 5, alin (2) posibilitatea atribuirii directe către o entitate cu personalitate juridica distincta asupra careia municipalitatea sa aiba controlul integral.

Atribuirea directă se supune cerințelor de publicitate și raportare prevăzute de Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007 respectiv. Autoritățile contractante au obligația de a publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel puțin un an inainte de atribuirea directa, cel puțin informații referitoare la numele și adresa autorității competente tipul de atribuire vizat, serviciile și zonele potențial vizate de atribuirea respectivă.

Potrivit Legii nr. 51/2006, Contractul de servicii publice se atribuie unei societăți nou înființate sau create prin restructurarea unei Regii Autonome, al cărei capital social este deținut integral de către autoritatea publică (Operator Intern). Societățile municipale sunt considerate Operatori Interni în sensul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 1370/2007. Un astfel de operator intern își va păstra statutul de operator intern atâta timp cât nu participă la proceduri competitive de atribuire privind prestarea, de servicii de transport public de călători în afara teritoriului autorității sale contractante, conform articolului 5 alineatul (2) litera b) din Regulamentul (CE) 1370/2007. Societățile municipale care nu sunt operatori interni pot participa la proceduri competitive pe raza teritorială a autorității sale contractante, precum și pe alte teritorii, în acest scop având același statut ca și o societate cu capital privat.

Obligația de serviciu public, în cazul atribuirii directe, este impusă unei Companii Municipale prin Contractul de seryicii publice reprezentat de Contractul de delegare a gestiunii, conform articolului 27 din Legea 92/2007 privind transportul public local. Atribuirea directă și Contractul de delegare

1

de gestiune se aprobă de către autoritatea locală.

V.4.2 Justificăr i de ordin economic
 • 1. operatorul SC CT BUS SA asigură parcul necesar de vehicule pentru îndeplinirea cerințelor din programul de transport, la condițiile de tehnice, calitate și siguranță impuse

 • 2.  operatorul asigură spații și dotări tehnice pentru asigurarea mentenanței, reparațiilor, pentru garare și desfășurarea tuturor activităților suport pentru transportul public ce face obiectul contractului

 • 3.  operatorul asigură respectarea reglementărilor în vigoare privind exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii proprii și concesionate, a parcului de vehicule, privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor vehiculelor

 • 4. operatorul asigură activitatea de dispecerizare și dotările speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a vehiculelor

  5.


operatorul realizează investițiile în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului operatorul respectă toate cerințele legale privind operarea și desfășurarea activității de transport public

 • 7. operatorul: asigură activitatea de comercializare a titlurilor de călătorie

 • 8. operatorul, asigură buna întreținere a bunurilor concesionate

 • 9. operatorul asigură personal calificat în număr necesar pentru desfășurarea tuturor activități l or necesare pentru transportul public

 • 10. operaton.il asigură respectarea prevederilor legale privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală, și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației

 • 11. operatorul asigură respectarea indicatorilor de perfomanță ai serviciului stabiliți în contractul de delegare a gestiunii

 • 12. operatorul respectă Regulamentul serviciului și Caietul de sarcini al serviciului

 • 13. operatorul asigură realizarea unui sistem de evidență al sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare.: operativă a acestora

 • 14. operatorul asigură un sistem de informare al călătorilor privind serviciul de transport pubic, în stații, pe mijloacele de transport și în mediul on-line. • 15. operatorul realizează statistici privind accidentele

 • 16. operatorul asigură furnizarea de date Municipiului Constanța și accesul la t informații în vederea optimizării planificării traseelor și a verificării și evaluării funcționării și dezvoltării a servicului de transport

 • 17. operatorul asigură analiza oportunității privind dotarea cu active pentru dezvoltarea proprie a servicului de transport și creșterea eficienței servicului prestat.

V.4.2 Justifică ri de ordin financiar

1. Sarcinile îndeplinite de SC CT BUS SA sunt finanțate din capitalurile sale proprii

 • 2. Municipiul Constanța va furniza active (bunuri de retur) astfel încăt aceasta să poată îndeplini Obligațiile de serviciu public asumate prin contractul de delegare

 • 3. SC CT BUS SA ține o contabilitate separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public local din contract sau sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului de transport public local, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare,

 • 4. SC CT BUS SA aplica tarifele aprobate pentru toate categoriile de călători

 • 5. SC CT BUS SA asigura respectarea prevederilor legale contabile și fiscale în vigoare și fiscalizarea integrală a serviciului

 • 6. SC CT BUS SA asigură, prin decizii ale Consiliului de Administrație și AGA, implementarea de măsuri pentru creșterea eficienței/eficacității conform startegiilor Municipiului Constanța.

 • 7.  Operatorul, asigură calculul costului/km pe costuri asociate doar serviciului de transport, evidențierea veniturilor pe fiecare categorie de călători

  V.4.3

  Jus

  tifieări de ordin social și de mediu


Activitatea de transport pulic de persoane joacă un rol esențial în dezvoltarea economică și socială a unei societăți, însă impactul acesteia asupra mediului se manifestă la nivelul tuturor factorilor de

.                           hclm'WL/^-TI

mediu prin: poluarea fonică și vibrațiile, poluarea aerului și a apei, aglomerări de trafic și accidente, generarea de deșeuri solide (anvelope uzate, acumulatoare, altele).

Dintre efectele pe care transportul le are asupra mediului cel mai perceput este cel al poluării fonice pentru că este factorul de agresiune cel mai direct și mai sesizabil, urmat de poluarea factorilor de mediu aer și apă.

SC CT BUS SA va fi implicat continuu în îmbunătățirea proceselor interne cu impact asupra mediului prin:

 • •  Implementarea și respectarea prevederilor standandelor de mediu

 • •  Preocupare pentru îmbunătățirea proceselor pentru reducerea emisiilor

 • •  Preocupare pentru instruirea personalului pentru reducerea consumului la conducere

 • •  Respectat ea programului de salubrizare exterioară a vehiculelor, etc

Efortul continuu și experiența dobîndită în timp a operatorului conferă acestuia un avantaj strategic în lupta administrației locale cu poluarea. De altfel, RATC Constanta este parte în comisiile de urbanism și circulație din cadrul Primăriei Municipiului Constanța unde sunt acordate toate avizele cu impact asupra, mediului și funcționării servicului de transport public.

V.5 Analiza itehnico-economică și de eficiență a Costurilor de operare a servicului de transport public de călători

Pentru a analiza gradul de performanta generala al costurilor SC CT BUS SA s-a realizat o analiza comparativa cu aiti operatori pentru care exista date:

 • 1. Operatorul CTP Iași

Compania de Transport Public Iași SA (pe scurt, CTP Iași) este operatorul de transport public local al orașului Iași, având ca unic acționar municipalitatea ieșeană. în această formă juridică începând din 1 octombrie 2016, preluând atribuțiile operatorului anterior (Regia Autonomă de Transport Public), operatorul deservește cu un total de aproximativ 300 de vehicule (tramvaie, autobuze și microbuze) o rețea de 29 de trasee ( 8 de tramvai și 22 de autobuze și microbuze) însumând cca. 508 de kilometri. Datele ne-au fost puse la dispoziție de către managementul companiei.

2. Operatorul R.A.T. Craiova

Societatea cu răspundere limitata RAT Craiova (pe scurt RAT) este un operator intern ce deservește Municipiul Craiova, acesta fiind constituită prin transformarea Regiei Autonomă de Transport Craiova. Aceasta a încheiat un contract conform Regulamentului 1370 în mai 2018 pentru 10 ani. RAT operează 3 trasee de tramvaie și 17 de autobuze de diverse capacități. în prezent parcul aujto cuprinde autobuze de tip BMC, IVECO și Prestij (Mitsubishi) cu capacități de transport cuprinse între 30 și 70 locuri și autobuze de tip MAN SL, MAN LYON CITY, BREDAMENARjlNIBUS, MERCEDES, UDM 112, SOLARIS cu capacități de transport de peste 100 locuri. De asemenea deține 12 tramvaie.

3. Operatorul STP Alba Iulia

Societatea de Transport Public STP este un operator cu capital integral privat, avand în prezent un contract de servicii publice încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Alba Iulia, prin atribuire competitiva. Contractul este atribuit în anul 2012 pentru transport în zona metropolitană

ANEXA LA

,                                  HCLMNR.Ulj /WJ

Alba Iulia și se încheie în anul 2018. Datele ne-au fost puse la dispoziție de către managementul companiei.

Sistemul de transport metropolitan este în prezent funcțional și este primul implementat în România. STP este singura companie din România care utilizează sisteme de validare bazat pe poziția GPS a clientului în raport cu zonele tarifare.

în cele ce urmează se prezintă o analiză comparativă pe date generale ale unor operatori din România.

f'7 “/'f' CTP-iASt"    7 7  1

Tramvaie

îffîffHTWffBRim

Autobuze

Micro buze

indicator

U.M.

Lum imea traseelor urban .

km c.d.

140.00

350.36

17.90

Lungimea traseelor regional

km c.d.

0.00

0.00

0.00

. Parc maxim

nr.

88

120

10

Parc mediu circulant

nr.

67

97

3

Vecii ime medie           .

nr. ani

peste 20

sub 3 ani

peste

11 ani

.Rula.;, (parcurs anual)

mii veh.km.

5,012.45

8,792.83

255.40

Cost/km      '

lei/km

10,27

6,79

3,63

sursa: date furnizate de operator

i      V               ]

RATCra iova/ ■

77 •..•‘Ope

rator. interii          ;

indicator

U.M.

Tramvaie

Autobuze

Lung imea traseelor urban

km c.d.

73.00

245.25

: Lungimea traseelor regional

km c.d.

0.00

0.00

Parc maxim              .

nr.

15

130

NA

Parc mediu circulant

nr.

na

na

Vecii ime medie

nr. ani

na

na

Rulaji (parcurs anual)

mii veh.km.

639.04

4,727.14

Cost'km      /•:     .. ■

lei/km

11,87

8,61

sursa: studiu de oportunitate aprobat 2018 https://www.primariacraiova;rO/pozeartic ole/userfiles/files/Binderl (1193).pdf

ITP Alba luiia-' j

[. opera tgițpr

ivaț.nietropolițan

indicator

U.M.

Autobuze

Lung imea traseelor urban :

km c.d.

na

Lungimea traseelor regional

km c.d.

na

Parc maxim      .    ;    =

nr.

78

NA

NA

Parc mediu circulant

nr.

69

Vech me medic          ■

nr. ani

11

Rulaj (parcurs anual)

mii veh.km.

3,393.97

Cost/cm      •          -

lei/km

7,79

1

1

sursa: autoritatea contractanta

SC CT BUS SA

operator intern

indicator

U.M.

Autobuze 2019

Autobuze 2020

Autobuze 2021

- Lungimea traseelor urban ’

km c.d.

378,10

378,10

378,10

. Lungimea traseelor regional

km c.d.

-

-

-

Parcrriaxim           •   ,■

nr.

193

193

193

Parc rr ediu circulant '    .. .

nr.

-

-

-

Vechime medie        . \

nr. ani

5

5

5

Rulaj (parcurs anual)        '

mii veh.km.

2.400,31

9.601,25

7.200,93

Cost/km C -       ■ Ș

lei/km

10,19

10,51

10,82

sursa:date furnizate de operator + calculele Consultantului

Așa cum se observă din tabelul comparativ, nivelul costurilor SC CT BUS SA este peste nivelul costurilor de servicii similare cu autobuze din următoarele motive:

 • •  Cheltuielile cu redeventa sunt mult mai ridicate in cazul SC CT BUS SA Constanta in raport cu. ceilalți operatori. In cazul SC CT BUS SA, redeventa a fost calculata ca fiind valoarea amortizării bunurilor concesionate, luandu-se in considerare o durata normala de viata de 8 ani. In cazul CTP Iași, redeventa este calculata ca 1% din valoarea neamortizata a bunurilor concesionate, iar in cazul RAT Craiova, redeventa este calculata ca 3% din vanzarea titlurilor de călătorie. Ambele formule de calcul conduc la cheltuieli mult mai mici cu redeventa decât in cazul SC CT BUS SA.

 • •  In cazul CTP Iași nu au fost luate in calcul cheltuielile cu asigurarea CASCO a noilor autobuze;

 • •  In cazul SC CT BUS SA, in calculul costului/km a fost luata in considerare si amortizarea unor investiții pe care operatorul isi propune sa le realizeze pe durata contractului in vederea creșterii nivelului serviciului si a eficientei activităților.

Desigur, in anul 2019 se vor monitoriza cheltuielile inregistrate de operator si evoluția preturilor pieței, costul per km urmând a fi ajustat in consecința pentru anii următori (2020 si 2021), permițând o mai buna fundamentare a costului per km care va sta la baza contractului pe termen lung.

Pe de alta parte, trebuie subliniat faptul ca aceste costuri specifice sunt estimate pe baza unor ipoteze privind evoluția consumurilor, a salariilor si a preturilor pieței. Ca urmare a auditului anual, se va determina rnasura in care a fost vorba despre sub sau supracompensare.

ANEXA LA

HCLM NR.y IL/

V.6 Concluzii și condiții impuse operatorului prin contractul de delegare a gestiunii

Fundamentarea costului

Fundamentarea costului unitar/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, pe fiecare categorie de mijloc de transport se face pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifianți, a cheltuielilor de întreținere-reparații și cu piese de schimb, a cheltuielilor cu' munca vie, precum și pe baza celorlalte elemente de cheltuieli necesare pentru serviciul de transport public local de persoane.

în cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte provenită din acestea, precum și cota de cheltuieli generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli.

Aceste cheltuieli ,vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Metodologia de alocare a costurilor indirecte și administrative se va aproba de către autoritatea contractantă. Auclitul anual tehnico-economic va face recomandări autorității contractante privind adoptarea unei metode de gestiune și alocare a costurilor mai potrivită (după analizarea împreună cu operatorul pri vând posibilitatea aplicării ei), în vederea creșterii eficienței operatorului.

Operatorul poate:desfășura și alte activități de transport sau activități care au legătură cu serviciul de transport public local în următoarele condiții:

 • •  Activitățile sunt aprobate de Autoritatea Contractantă;

 • •  Activitățile respectă legislația respectivului domeniu de activitate;

 • •  Activitățile respective își. acoperă în întregime costurile din veniturile colectate;

 • •  Activitățile nu afectează în niciun fel prestarea serviciului de transport public local;

 • •  Activitățile respectă concurența.


Toate înregistrările contabile trebuie realizate în așa fel încât să se poată demonstra verificarea calculului cheltuielilor și a compensației pentru obligația de serviciu public și condiția de la punctul iii pentru alte acti vități.

Operatorul va ține contabilitatea separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul desfășurării contractului de servicii de transport public local, precum și pentru alte activități și servicii care generează costuri sau venituri indirecte și nu sunt asociate serviciului de transport, în funcție de legile cjontabile și fiscale în vigoare.

Principiile privind evidența contabilă separată pentru costurile eligibile înregistrate sunt:

 • a) Principiile privind conceptul costului total alocat, în care costul total aferent desfășurării unui anumit tip de serviciu sau realizării unui singur produs este atribuit acelui serviciu sau produs.

Astfel, costurile totale alocate ale obligației de serviciu public a operatorului trebuie să includă următoarele:     I

 • i)  Costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale și servicii efectuate de tei'ifi care au legătură cu Serviciul de transport public local, inclusiv serviciul datoriei societății, folosit exclusiv pentru îndeplinirea Obligației de serviciu public;

 • ii) O cotă proporțională din costurile indirecte, incluzând costurile tehnice și administrative cu personalul, de capital și resurse materiale.

i                                                                                               ’

 • b) Toate costurile legate de desfășurarea serviciilor din afara PSO vor fi alocate doar acelor servicii, precum și o cotă proporțională din costurile fixe comune ale operatorului, astfel încât nicio subvenție încrucișată sau supracompensare să nu fie produsă.

 • c) Toate costurile și veniturile provenind din și pentru activitățile comerciale de exploatare trebuie bazate pe rezultatele financiare oficiale ale operatorului.

Evidența contabil,ă se va organiza pe analitice distincte ale conturilor pe fiecare mod de transport și pe alte activități.

Toate veniturile,; costurile, tarifele și prețurile vor fi calculate în RON, fără TVA, cu excepția cazurilor unde se specifică altfel.

Operatorul va util iza Metoda ABC (Activity Based Costing) pentru gestiunea costurilor pe activități sau altă metodă agreată de către autoritatea contractantă.

Metoda ABC vizează, pe de o parte, calculul și analiza costurilor, iar pe de cealaltă parte, constituie un instrument de măsură a performanțelor operatorului.

Raportare

A

înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Autorității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare certificate de un Auditor certificat independent.

Raportul anual trebuie să conțină următoarele rapoarte specifice:

 • i.   Bilanțul contabil și anexele la acesta;


 • ii.  Raportul de gestiune al administratorilor;

 • iii. Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic;

 • iv. Raportul privind inventarierea patrimoniului;

 • v.  Raportul privind realizarea investițiilor prevăzute în anexele la contract;

 • vi.  Situația veniturilor, defalcata pe categorii de venituri, astfel:

 • •  Venituri din vanzari de titluri de călătorie, pe categorii de titluri de călătorie;

I

 • •  Venituri din diferente de tarif, pe categorii de persoane care beneficiază de gratuitati si reduceri, conform legislației in vigoare si hotărârilor Consiliului Local;

 • •  Alte venituri obținute din activitatea de transport public, defalcate pe categorii (ex. venituri din publicitate pe si in mijloacele de transport).

 • vii. Situația amortizării activelor utilizate pentru realizarea serviciului de transport public, defalcata astfel:

 • •  Bunuri proprii ale operatorului: valoarea inițiala, data intrării in inventar, durata normala de viata, amortizarea calculata, valoarea neamortizata la data raportării;

 • •  Bunuri concesionate: valoarea inițiala, data primirii in concesiune, durata normala de viata, amortizarea calculata, redeventa plătită, valoarea neamortizata la data raportării.

 • viii. Situația costurilor directe și indirecte;

 • ix. Numărul angajaților și cheltuiala de personal.

Investiții făcute de Operator în numele Autorității Contractante

în cazul efectuării de către Operator a operațiunilor aferente investițiilor care sunt în sarcina Autorității Contractante și cele în care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE și din surse, IFI, contractul de delegare va fi adaptată în baza prevederilor Acordului de Finanțare / împiumut / etc. și în baza Ordonanței Guvernului nr. 198/2005 privind crearea, furnizarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuirea și dezvoltarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de finanțare din partea UE.

în cazul realiză: ii investițiilor prin surse de la bugetul local, Autoritatea Contractantă va fi responsabilă de finanțarea cheltuielilor de implementare a investițiilor prin alocarea bugetară de capital.

Operatorul va ținO o evidență distinctă a costurilor de investiții realizate și se va asigura transferarea către Autoritatea Contractantă a valorii investițiilor puse în funcțiune și recepționate pentru înregistrarea în evidența patrimoniului public și preluării acestora de către Operator ca bunuri concesionate.

CAPITOLUL VI - ELEMENTELE CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
VI. 1 Aria teritorială

Serviciile de tran sport public se desfășoară pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanța

VI.2 Obligația de serviciu public de transport

Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate cu respectarea Obligațiilor de serviciu public stabilite mai jos:

 • i.   Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea Contractantă și va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/ gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța, potrivit prevederilor prezentului Contract;

 • ii.   Operatorul va presta Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în conformitate cu pincipiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport;

 • iii.   Operatorul va presta Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți în prezentul Contract;

 • iv.   Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în prezentul Contract și în legislația Europeană și națională;

 • v.   Operatorul va presta Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate cu vehiculele prevăzute în Contract.

VI.3 Natura și întinderea drepturilor exclusive acordate operatorului

Operatorul:     ,

 • i.   Va avea dreptul la plata Compensației din partea Autorității Contractante, în termenii și condițiile; prevăzute în prezentul Contract;

 • ii.   Va avea dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;

 • iii.   Va avea Dreptul exclusiv de a desfășura Serviciul de transport public local de călători prin curse regalate pe traseele atribuite;

 • iv.   Va avea dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în prezentul | Contract;

i

 • v.    Este titularul dreptului de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport necesare prestării Serviciului de transport public local, descrise în Anexa 4.1, numai cu aprobarea Autorității Locale.

ANEXA LA

i                                       HCLMNR. 4 M iQOl

VI.4 Durata contractului

Durata Contractului este de 24 luni de la data intarii in vigoare, după avizarea de către Consiliul Concurenței și aprobarea acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Constanța, începând cu data semnării acestuia, acest contract fiind contract atribuit direct în regim de urgenta.

Durata contractului nu poate fi prelungita.

d

I

VL5 Parametrii pe baza cărora se va calcula compensația

VI. 5.1. Valoarea redevenței pentru concesionarea serviciului și pentru bunurile concesionate

în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor concesionate, Operatorul plătește redevența proprietarului bunurilor, și anume Municipiului Constanța, calculată ca valoarea anuala a bunurilor concesionate, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice. In cazul celor 104 autobuze achiziționate de Municipiul Constanta din împrumutul BERD, valoarea anuala a amortizării se calculează pe baza următoarelor elemente: valoarea bunurilor la data concesionarii (98.255.993,49 lei) si o durata normala de viata de 8 ani, conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2139/2004, cu modificările si completările ulterioare. Astfel, valoarea anuala a redevenței pentru cele 104 autobuze concesionate a fost calculata la 12.282.000 lei, valoare aferenta unei perioade de 12 luni de utilizare a bunurilor in sistem de concesiune.

VI. 5.2. Kilometri planificați

Kilometri planificați reprezintă totalitatea kilometrilor necesar a fi efectuați conform programului de transport și programului de citrculație. Conform Planului de Transport, km planificați sunt de 9.601.245,15 km anual.

VI.5.3. Costuri, modalități de alocare a costurilor și valoarea pentru anii 2019, 2020 si 2021 (1/10/2019 - 30/09/2021)

C unitar repreziȘntă costul în lei stabilit pe km pentru autobuze calculat potrivit Anexei 10.1. din Contractul de Delegare a Gestiunii; costul unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a' cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite; de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă.

Ciautobuze 12019 = 10,19 lei/ km

Clautobuze 12020 = 10,51 lei/ km

C 'autobuze 12021 - 10,82 lei/ km

Cheltuielile care;au stat la baza calculului costului unitar lei/km stabilit pentru anii 2019, 2020 si 2021 sunt cheltuielile eligibile realizate în acești ani. In calculul costului unitar nu au fost incluse cheltuielile referitoare la achitarea datoriei fiscale istorice a operatorului.

In calculul costuljui/km au fost luate in considerare următoarele creșteri ale costurilor:

• In anul 2619, creșterea cheltuielilor salariale cu 20% ca urmare a creșterii salariului minim

I ’                                                                                                                                                           „

pe economie, ca rezultat al negocierilor cu sindicatele, dar si ca rezultat al creșterii numărului de șoferi conform necesarului; pentru anii 2020 si 2021 a fost luata in calcul o creștere de 8% a salariilor, aproximativ egala cu rata de creștere a salariului minim pe economie' de la un an la altul;

ANEXA LA

|                                        |HCLMNR.j4j4—

In anul 2019, creșterea la 310.000 lei (proporțional, pentru cel de-al doilea semestru -155.000 lei) a cheltuielilor cu instruirea personalului in scopul imbunatatirii calitatii serviciului, preluării eficiente a noilor sarcini in cazul transferului intern de personal, utilizării pficiente a unor noi instrumente de lucru; in anii 2020 si 2021, cheltuielile cu instruirea.'personalului se mențin la același nivel;

I

In anul 20119, creșterea cu 20% a cheltuielilor cu combustibilul ca urmare a creșterii prețului de piața al combustibilului, dar si ca urmare a creșterii consumului de combustibil in condițiile: in care noile autobuze oferă facilitați sporite (ex. aer condiționat); pentru anii 2020 si 2021 a fost luata in calcul o creștere de 15% a cheltuielilor cu combustibilul, aproximativ egala cu rata de creștere a prețului combustibilului de la un an la altul;

In anul 2'019, scăderea cheltuielilor cu piesele de schimb ca urmare a innoirii flotei; de retinut ca.| scăderea cu doar 20% a acestei categorii de cheltuieli a avut in vedere faptul ca in anul 20111 cheluielile au fost reduse la minimum, in așteptarea innoirii flotei; de asemenea, s-a avut in vedere costul mai ridicat al pieselor de schimb pentru autobuzele noi, daca va fi cazul (ca element care franeaza reducerea cheltuielilor cu piesele de schimb); in anii 2020 si 2021, cheltuielile cu piesele de schimb se mențin la nivelul anului 2019;

Creșterea.' costurilor cu asigurările cu aproximativ 2,7 mii. lei, incluzând si polițele de asigurare jCASCO (valoarea cheltuielilor incluse in calcul sunfproportionale cu numărul de luni acoperite de Contractul de Servicii Publice in fiecare dintre cei 3 ani);

I

Creșterea/ cu aproximativ 53% a cheltuielilor cu servicii executate de terti, incluzând cheltuielile cu pregătirea documentațiilor tehnice pentru realizarea investițiilor prevăzute in

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .

Planul de Investiții, precum si cheltuielile referitoare la implementarea standardelor de calitate, mediu, sanatate si securitate in munca; in anii 2020 si 2021, cheltuielile cu serviciile prestate de terti se vor menține la nivelul inregistrat in anul 2019;

Scăderea.cu 20% in 2019 a altor categorii cu cheltuieli; in anii 2020 si 2021, a fost prevăzutei: o creștere a altor categorii de cheltuieli cu 3% fata de nivelul inregistrat in anul 2019, ca urmare a tendinței generale de creștere a preturilor;

Cheltuieli1 cu redeventa ocazionate de primirea in concesiune a noilor autobuze, egale cu valoarea amortizării bunurilor in fiecare dintre cei 3 ani, corespunzător numărului de luni acoperite Ide Contractul de Servicii Publice, luând in considerare o durata normala de viata de 8 ani; ;

Cheltuielii cu amortizarea investițiilor realizate de operator din bugetul propriu.

Costul/km se va evalua prin audit tehnico economic, astfel încât se va asigura includerea în calculul compensației a Regulamnetului

costurilor eligibile conform contactului de delegare și a prevederilor 370/2007.


VI. 5.4. Venituri s

i modalități de alocare a veniturilor

>


Operatorul poate realiza următoarele tipuri de venituri în cadrul contractului de delegare a gestiunii, daca acesta nu include restricții suplimentare:

 • a) venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este indreptatit,

ANEXA LA HCLMNR.mII

 • b) venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau în mașini, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vînzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.),

 • c)  diferențele de tarif la care Operatorul este îndreptățit potrivit prezentului Contract,

plus

 • d) orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public loc al de călători prin curse regulate. Sunt acele venituri care se realizează sporadic din activitatea curentă a operatorului: venituri din casări de mijloace fixe, valorificare de deșeuri, închirierea temporară a unor spații ale Operatorului, venituri asociate drepturilor de autor și proprietate intelectuală, etc.

In ceea ce privește evoluția veniturilor, pentru perioada 1/07/2019 - 30/09/2021, s-a pornit de următoarele ipoteze:

 • •  Veniturile din vanzari de titluri de călătorie vor înregistra o creștere semnificativa (apoximaiiv 45%), ca urmare a creșterii tarifelor pentru "Biletul toata ziua City Tour" de la 5 la 10 lei (creștere de 4,20 lei fara TVA), precum si ca urmare a creșterii calitatii serviciilor si, implicit, a gradului de atractivitate a acestora;

 • •  Veniturile din diferente de tarif se vor menține la aproximativ același nivel cu cel înregistrat in anul 2018, considerandu-se ca piața specifica a atins nivelul de saturație;

 • •  Veniturile din "reclama si publicitate" vor creste cu 10%;

 • •  Operatorul va renunța la activitatea de "Revizie tehnica a autovehiculelor" pentru terti, utilizând facilitățile existente doar pentru mijloacele proprii;

 • •  Veniturile din închirierea autobuzelor etajate vor creste cu 5% ca urmare a creșterii tarifelor (veniturile nu sunt aferente serviciului de transport public local de calatori si, prin urmare, cheltuieli],e eligibile au fost reduse corespunzător).

VI.5.5. Profitul rezonabil și valoarea pentru anii 2019, 2020 si 2021 (1/10/2019 - 30/09/2021)

Marja de profit &. fost stabilită conform Regulamentului UE nr. 1370/2007 și reprezintă rata swap publicată pe site-ui Consiliului Concurenței pentru perioada 1/07-31/12/2019 pentru un orizont de 2 ani (2019-2021), Ia care se adaugă 100 de puncte procentuale.

Marja profitului este stabilită astfel la 4,28% pe toată durata contractului.

V/.5.6. Compensația

I

Compensația pentru serviciul delegat se calculează conform formulei:

Cheltuielile de exploatare eligibile+ Profit rezonabil- Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public

Cheltuielile de exploatare eligibile se calculează conform formulei:

c unitar autobuze x Km efectivi autobuze

VI. 5.7. Investiții ale Operatorului

ANEXA LA hclm NR.^/?LzW


Operatorul realizeaază investiții din susre proprii sau atrase, fiindu-i recunoscute costurile asociate investițiilor în măsură în care acestea sunt incluse în Programul de investiții al Operatorului, parte din Contractul de Servicii Publice.

VI. 5.8. Valoarea anuală și totală a contractului

Valoarea totală a contractului reprezintă echivalentul remunerației totale pe întreaga durată de valabilitate a contractului, înainte de aplicarea TVA, cuvenită operatorului sau operatorilor de serviciu public, reprezentând numărul de km planificați multiplicat cu costul/ km la care se adaugă profitul rezonabil.

Valoarea totală a contractului este de 211.982.848,07 lei, fara TVA.

Valoarea medie cnuală reprezintă echivalentul valorii totale a contractului împărțită la numărul de luni de valabilitate a contractului, înmulțită cu 12.

Valoarea medie anuală este de 105.991.424 lei, fara TVA.

V1.6 Standarde de calitate și mecanisme de stimulare a eficienței

Indicatorii de performanță și evaluare ai serviciilor de transport public de calatori de revizuiesc anual de către Autoriatatea Contractanta iar valorile anuale propuse au ca obiectiv creșterea în timp a eficacității și calității serviciilor prestate. Valorile pot fi modificate anual prin act adițional la contractul de delegare a gestiunii servicului, funcție de politica în domeniu și obiectivele delegatarului. Prin ponderea data anumitor indicatori și nivelul acestora, perfomanta servicului este direct vizata de Autoritatea Contractanta De asemenea, contractul prevede monitorizarea atenta a perfommatelor derulării sarcinilor operatorului asumate prin contract și penalitati pentru neindeplinire, incluzând și adoptarea de măsuri corective.

VI.7 Mecanismul de evitare a oricărei supracompensări

Evitarea supra ss.u subcompensarii și respectarea Anexei la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 se realizează prin m'ecanismul auditului tehnico-economic urmat de decontarea anuala de regularizare, în plus, cerințele de evidenat separata a altor activitati desfășurate și alocarea de cota de costuri indirecte asigura trasabilitata costruirlor obligației de servicu public.

VI.8 Modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport

Modificarea contractul propus se realizează prin act adițional.

CAPITOLUL VII - CONCLUZII


ANEXA LA

HCLMNrȘD

Analizând cele prezentate mai sus și având în vedere că:

 • a) operatorul de transport public local S.C. CT BUS S.A. a fost înființat de autoritatea publică locală pun HCL nr. 3 84/31.10.2018;

 • b) autoritatea publică locală este acționar unic al S.C. CT BUS S.A.

 • c) potrivit art. 5, (2) (a) din Regulamentul C.E. 1370/2007 autoritatea locală exercită controlul asupra operatorului S.C. CT BUS S.A., avand în vedere următoarele:

! I. conform Actului Constitutiv, art. 7 alin. (3), Consiliul Local Constanța este |     reprezentat în organele administrative și de conducere ale S.C. CT BUS S.A.

1     în proporție de 100% prin membrii săi în AGA și CA.

II. conform Actului Constitutiv, art. 7 alin. (3), participarea Consiliului Local Constanța la capitalul social al S.C. CT BUS S.A. este de 100%,

 • d) Consiliul Local Constanța are influența efectivă și controlul efectiv asupra deciziilor strategice și asupra deciziilor manageriale individuale ale S.C. CT BUS S.A. fiind acționar unic.

 • e) potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/ 2006 acualizată, gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

 • f)  potrivit prevederilor art.27 alin.(l) din Legea nr. 92/2007, “în cazul operatorilor de transport rutier prevăzuți la art. 30 alin. (2) lit. a) și b) și al transportatorilor autorizați prevăzuți la art. 30 alin. (3) lit. a) și b), delegarea gestiunii serviciului de transport public local se atribuie în mod direct acestora, fără licitație, prin contract de delegare a gestiunii.”

 • g) respectiv art. 30 alin. (2) lit. a) prevede: “societăți comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, deținătoare de licențe de transport valabile

Având îrij vedere toate cele prezentate, considerăm oportună soluția gestiunii directe a serviciului prin {atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de urgenta către S.C. CT BUS S.A.

I

ANEXE

ANEXA LA


hclmnr.I[L|. flc/c


 • 1. Informarea Instituției Prefectului

 • 2. Proiect de HCL pentru delegarea gestiunii

 • 3. HCL nr. 384/31.10.2018 de înființare a SC CT BUS S.A.

 • 4. Act constitutiv al operatorului

 • 5. Orga nigrama Operator

 • 6. Organigrama Primăria Constanța

 • 7. Extrais ROF Primăria Constanța

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAOHE


Anexanr.2 IaH.C.L. nr /A.. .1TL-..?...>......

CONTRACT

de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

Nr._________/__________

a fost încheiat la data de_______________, între:

(1) Municipiul Constanța, unitate administrativ-teritorială, cu sediul în

~Z], având cod fiscal nr.            ...........1 cont nr

„■ZL deschis la                    .......reprezentat prin

având funcția de ............în calitate de

delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Delegatarul;

I                                                                                                                                                                                                                                                             .

Și

(2) Operatorul de transport CT BUS S.A., cu sediul în [.......................

înregistrat sub nr. [Z7....................la Registrul comerțului

(.-.■...'...■li;.;...,......;.......;.....J, având contul j. deschis la

h........................’.J,  codul unic de înregistrare j................................„Z,

reprezentat    legal prin         A.;...... .................... ,j, având funcția de

L.;....i;..i.......în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul,

pe de altă parte,

A                           ,

In continuare denumiți în mod individual “Partea” și în mod colectiv „Părțile”.

PREAMBUL:

 • •     Acest contract este încheiat în baza legislației specifice cu privire la serviciul

public de transport local de persoane prin curse regulate, și anume:

Regulamentul C.E. 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European;

I

■■ Legislația națională cu privire la transportul public local de persoane prin

curse regulate, indicată în Anexai.                     PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

 • •    Contractul este atribuit direct, potrivit prevederilor Art 5 par 2 subparagrafelejț^i

3 din! Regulamentul C.E. 1370/2007, ale art. 28 alin. (22) din Legea nr. ^1/2006

privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și M completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor [\

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACKE

ANEXA LA I

HCLM NR.tț

publice de transport persoane in unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările

si completările ulterioare, având în vedere calitatea Operatorului de operator

intern, conform hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta de atribuire

• Potrivit art. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 si art. 22 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 92/2007, calitatea de operator intern o pot avea entități organizate ca servicii publice de interes local sau societăți, regiile autonome având calitatea de operator exclusiv în situația prevăzute la art. 28 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, situație inaplicabila în cazul de față;

• în temeiul dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 384./2018, RATC a fost aprobata reorganizarea în CT BUS S.A., societate cu acționar unic

Municipiul Constanța;

• Necesitatea îndeplinirii cerințelor de publicitate prevăzute la Art. 7 par 2 din Regulamentul C.E. 1370/2007 si art. 21 alin. (7) din Legea nr. 92/2007 nu permite încheierea la acest moment a unui contract de servicii publice pentru o durată care să nu depășească durata maximă prevăzută la Art. 4 par 3 din Regulamentul C.E. 1370/2007 si la art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 92/2007;

• Neîncheierea unui contract de servicii publice privind delegarea gestiunii

serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in municipiul

Cons


:anta in înțelesul dispozițiilor Art 2 lit. i) din Regulamentul C.E. Nr.

1370.


'2007 si ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 92/2007 face imposibilă prestarea

de către CT BUS S.A. a serviciului public de transport local de persoane in munipipiul Constanta prin curse regulate, ceea ce ar afecta în mod semnificativ i                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .

interesele utilizatorilor serviciului și ar genera consecințe deosebit de grave pentru locuitorii municipiului Constanța;


Prezentul Contract a fost atribuit direct ca măsură de urgență, în temeiul Art. 5 par

nr.

de

și


5 din! Regulamentul C.E. 1370/2007, coroborat cu art. 22 alin. (4) din Legea i

92/2007;

Prezentul Contract are ca scop furnizarea de servicii publice de transport I

interes economic general și stabilirea condițiilor pentru modernizarea

dezvoltarea transportului public de persoane în municipiul Constanța.

PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, Părțile convin să încheie ",1J prezentul Contract după cum urmează:

CAPITOLUL 1. DEFINIȚII

în măsura în care nu se prevede altfel, termenii și expresiile folosite în Contract vor

avea următorul înțeles:

„A.N.R.S.I

—! >>

înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, precum și orice succesor al acesteia.

„Autoritare de autorizare”

1

înseamnă structura locală cu atribuții de organizare, reglementare, autorizare, monitorizare și control al serviciului public de transport local de persoane, structura înființată în aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanța și autorizată conform prevederilor Regulamentului-Cadru aprobat prin Ordinul președintelui ANRSC nr. 206/2007;

„ Compens

•ație ”

înseamnă compensația pentru obligația de serviciu public, platibila de către Delegatar Operatorului potrivit prezentului Contract, definită la art. 2 lit. (g) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007 drept orice beneficii, în special financiare, acordate direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă.

Compensația pentru obligația de serviciu public este definită în legislația națională conform art. 2 lit. (t) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 ca fiind orice beneficiu, în special financiar, acordat operatorilor direct sau indirect din resurse de stat în perioada de punere în aplicare a unei/unor obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligații de serviciu

„ Contract ”
„Delegatarul”

i

I

i

i

i

i

i


„ Diferența de tarif’


„ Drept exclusiv ”


public, inclusiv un profit rezonabil. în sensul definiției, resursele de stat sunt cele prevăzute la punctul 3.2. - Resurse de stat din Comunicarea Comisiei Europene 2016/C 262/01 privind noțiunea de ajutor de stat, astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului Public pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța, inclusiv toate anexele la acesta.

Contractul este un contract de servicii publice, definit la art. 2 lit. i) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007 drept actul obligatoriu din punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, în condițiile unor obligații de serviciu public.

înseamnă unitatea administrativ-teritorială competentă, respectiv Municipiul Constanța, care are competența legală de a gestiona Serviciul Public și capacitatea de a pune la dispoziție infrastructura aferentă.

reprezintă sumele acordate Operatorului de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, aferente acoperirii influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru anumite categorii de călători, potrivit Capitolului 9 din prezentul Contract și Anexei 7.

înseamnă dreptul exclusiv definit la art. 2 lit. f) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007 ca fiind orice drept
I

care permite exploatarea anumitor servicii publice de transport de persoane de către un operator de servicii publice pe o anumită rută sau rețea ori într-o anumită zonă, cu excluderea oricărui alt asemenea operator.

„ Efectul /

nanciar net”

înseamnă totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării Operatorului cu Obligația de serviciu public. Efectul financiar net va fi calculat potrivit Anexei la Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007 și va ține seama de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate în situațiile financiare anuale auditate ale acestuia, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9.

„ Licență de traseu ”

1

1

înseamnă actul tehnic și juridic emis de autoritatea competentă, opozabil față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul local sau județean de transport călători, după caz, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze sau autocare, pe un anumit traseu și conform Programului de transport al Operatorului;

„ Obligați

r de serviciu public ”

înseamnă obligațiile de serviciu public definite de art. 2 lit. (e) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007, respectiv acele cerințe definite sau stabilite de către o autoritate competentă pentru a asigura servicii publice de transport de persoane de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit.

„ Operate.

r”

înseamnă societatea care asigură nemijlocit fumizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor în vigoare, a Serviciului Public pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța.

Operatorul este un operator de serviciu public, definit la art. 2 lit. d) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007i

1

drept orice întreprindere publică sau privată sau orice grup de astfel de întreprinderi care exploatează servicii publice de transport de persoane sau orice organism public care prestează servicii publice de transport de persoane.

Operatorul este un operator intern, astfel cum acesta este definit de art. 2 lit. (j) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007, respectiv o entitate cu personalitate juridică distinctă asupra căreia Delegatarul exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente, și are toate drepturile și obligațiile legale ce decurg din această calitate.

„Prestația totală și anuală de servicii publice de transport de persoane j’

înseamnă numărul de km planificați per total contract și ca medie anuală pentru Serviciul Public.

„ Program

de circulație ”

înseamnă documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea       traseului,       stațiile       pentru

îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor. Programele de circulație sunt aferente traseelor ce fac parte din Programul de transport asumat de Operator prin prezentul Contract, atașat la prezentul Contract ca Anexa 2.2.

„Programul de investiții”

i

înseamnă Programul de investiții al Operatorului și Programul de investiții al Delegatarului, atașate la prezentul Contract ca Anexa 3.

„ Programul de investiții al

i

Delegatarului ”

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții efectuate de Delegatar pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri publice, atașat la prezentul Contract ca Anexa 3.2.

„ Progran

ul de investiții al

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de


Operatorului”


„Programul de transport”


„ Raportul lunar de constatare ”


„ Serviciul, Public ”


~ ANEXA LA I

hclmnrTUXMJQ^


investiții efectuate de către Operator pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri proprii ale Operatorului, atașat la prezentul Contract ca Anexa 3.1.

înseamnă partea în sarcina Operatorului din Programul de Transport public local de persoane prin curse regulate, întocmit și aprobat de Delegatar, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Delegatarului (Municipiul Constanta), Programele de Circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea autobuzelor necesare. Programul de transport este atașat la prezentul Contract ca Anexa 2.1.

înseamnă documentul întocmit în conformitate cu Anexa 8.1 la prezentul Contract, în baza căruia Delegatarul plătește lunar Operatorului Compensația.


înseamnă serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate cu autobuze, care constă în suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea călătorilor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor prezentului Contract, conform Programului de transport al Operatorului, în Municipiul Constanța.

Serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate este un serviciu integrat în sensul prevăzut de art. 2 lit. m) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007, care asigură servicii interconectate de transport în raza administrativ teritorială a Delegatarului (Municipiul Constanta), cu un serviciu unic de informații, un regim unic de tarifare a Titlurilor de călătorie și un orar unic de transport.


Serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate reprezintă transport public de călători și este definit de art. 2 lit. a) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007 drept serviciul de interes economic general, prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu pe raza administrativ teritorială a Delegatarului (Municipiul Constanta), potrivit Programului de transport.

„ Tarif de c

ălătorie ”

înseamnă prețul perceput de către Operator de la calatori în schimbul Titlurilor de călătorie, stabilit de către Delegatar, potrivit dispozițiilor legale și ale prezentului Contract.

„ Titluri de

călătorie ”

înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, suprataxe, legitimații de călătorie, cârduri magnetice sau contactless a căror achiziționare permite deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului Public, emise conform prevederilor legale.

„ Valoarea

Contractului”

înseamnă echivalentul remunerației totale, înainte de aplicarea TVA, cuvenită Operatorului, care include Compensația, Diferențele de tarif și venitul din vânzarea Titlurilor de călătorie;

în prezentul Contract, această valoare reprezintă Costul eligibil total aferent Obligației de Serviciu public, fără TVA, plus profitul rezonabil, pe toată durata prezentului Contract.

„ Valoarea medie anuală a

i

Contractului ”

înseamnă Valoarea Contractului divizată la numărul de ani ai prezentului Contract.

CAPITOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
 • 2.1. ObiectJl prezentului Contract îl constituie delegarea gestiunii Serviciului Public, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța, de către Delegatar, Operatorului, in condițiile îndeplinirii de către Operator a Obligațiilor de serviciu public. '

 • 2.2.  Operatorul va realiza Serviciul Public pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța în conformitate cu Obligațiile de serviciu public și:

 • i.   Va avea dreptul la plata Compensației din partea Delegatarului, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;

 • ii.   Va avea dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;

 • iii.   Va avea Dreptul exclusiv de a presta Serviciul Public pe traseele atribuite;

 • iv.   Va avea dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în prezentul Contract;

 • v.   Este titularul dreptului de exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare și mijloacelor de transport necesare prestării Serviciului Public, descrise în Anexa

 • 4.1, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract.


 • 2.3. Prezentul Contract este atribuit direct Operatorului, potrivit prevederilor Art 5 par 2 subparagrafele 1 si 3 din Regulamentul C.E. 1370/2007, ale art. 28 alin. (22) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere calitatea sa de operator intern, conform hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta de atribuire

 • 2.4. Fiecare Parte va acționa cu bună credință și va depune toate diligențele necesare pentru a asigura respectarea clauzelor prezentului Contract.

CAPITOLUL 3. OBLIGAȚIA DE SERVICIU PUBLIC

A

 • 3.1 In conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul Public pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța cu respectarea Obligațiilor de serviciu public stabilite mai jos:


 • i. Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Delegatar și va furniza Serviciul Public pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/ gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța, potrivit prevederilor prezentului Contract;

 • ii.   Operatorul va presta Serviciul Public în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport;

 • iii.   Operatorul va presta Serviciul Public în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți în prezentul Contract;

 • iv.   Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în prezentul Contract și în legislația Europeană și națională;

 • v.   Operatorul va presta Serviciul Public cu vehiculele prevăzute în prezentul Contract, potrivit Anexei 5.2.

i                                                                                                                                                                                                                                                                                         •

I

i

I

CAPITOLUL 4. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN EXECUTAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele:

ANEXA LA

hclmnr.^LL^&

 • i.   bun uri de retur, respectiv bunurile puse la dispoziție de către Delegatar către Operator în scopul executării Contractului, prevăzute în Anexa 4.1, bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente, dezvoltate și modernizate, in ambele situații în conformitate cu Programul de investiții al Delegatarului sau Programul de investiții al Operatorului și care, la încetarea Contractului prin ajutigere la termen, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Delegatarului;

 • ii.   bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator prin folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului în condițiile legii, altele decât cele prevăzute in Programul de investiții al Operatorului, care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de acesta în scopul executării Contractului. Bunurile de preluare sunt prevăzute în Anexa 4.2. La încetarea Contractului, din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobândi bunurile de preluare în schimbul plății către Operator, în termen de 60 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare. Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără consimțământul prealabil scris al Delegatarului;

 • iii.   bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute la punctul ii) de mai sus. Bunurile proprii sunt prevăzute în Anexa 4.3. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.

CAPITOL UL 5. DURATA CONTRACTULUI
 • 5.1 Durata Contractului este de 24 de luni începând cu data semnării acestuia, după avizarea de către Consiliul Concurenței și aprobarea acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Constanța.

CAPITOL UL 6. REDEVENȚA
 • 6.1 Pentru bunurile de retur puse la dispoziție de către Delegatar, prevăzute în Anexa

 • 4.1 a prezentului Contract, Operatorul va achita Delegatarului o redevență calculată ca valoarea anuală a bunurilor concesionate, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (11) din Lngea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice. In cazul celor 104 autobuze achiziționate de Municipiul Constanța din împrumutul BERD, valoarea anuală a amortizării se calculează pe baza următoarelor elemente: valoarea bunurilor concesionate (98.255.993 lei) și durata normală de viață de 8 ani, conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2139/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform tabelului de mai jos:.

  Anul       j

  Anul 1

  (01/10-31/12/2019)

  Anul 2

  (1/01/-31/12/2020)

  Anul 3

  (1/01-30/09/2021)

  (I) Valorea ramasa a mijloacelor fixe primite in administrare

  98.255.993,49

  95.185.493,49

  82.903.493,49

  (II) Valoarea redeventei

  3.070.500,00

  12.282.000,00

  9.211.500,00

  (III) Amortizare anuala

  3.070.500,00

  12.282.000,00

  9.211.500,00

ANEXA LA

HCLMNR. MU /SCtS

Diferența valorii redevenței     |

0,00

0,00

0,00

6.2 Operatorul va achita trimestrial Delegatarului valoarea redevenței anuale datorate, împărțită în tranșe egale, cel târziu până la sfârșitul primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevența este datorată.

 • 6.3 Plata redevenței se va face in contul ....... .-..... deschis  la

 • 6.4 Pentru nerespectarea termenului de plată a redevenței, Operatorul' datorează Delegatarului dobânzi penalizatoare si penalitati de intarziere calculate in conformitate cu prevederile Codului de Procedura Fiscala in vigoare la data respectiva.

 • 6.5 In caz de intarziere la plata a redevenței cu mai mult de 90 de zile, Delegatarul va executa garanția constituita de Operator cu suma datorata de acesta.

CAPITOLUL 7. GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE

»

 • 7.1 în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului Contract, Operatorul este obligat să deschidă un cont de garanție la dispoziția Delegatarului in care sa constituie, cu titlu de garanție de buna execuție, o sumă de 50.000 lei.

 • 7.2 Din sumele existente in contul menționat la art. 7.1 se rețin, dacă este cazul, penalitățile pentru neîndeplinirea Indicatorilor de performanță ai Serviciului Public, orice alte sume datorate Delegatarului si neachitate de către Operator, în baza Contractului sau a altor prevederi legale in vigoare, precum si despăgubirile in cazul neindeplinirii de către Operator a altor obligații prevăzute de prezentul Contract.

 • 7.3 Garanția de buna execuție se reîntregește trimestrial de către Operator, până în ziua de 15 a primei luni a fiecărui trimestru.

 • 7.4 Delegatarul restituie garanția de buna execuție Operatorului, în termen de 30 de zile de la încetarea prezentului Contract, în condițiile prevăzute de art. 19 alin. 1, 2 și 3.

CAPITOLUL 8. DIFERENȚELE DE TARIF
 • 8.1. Operatorul se obligă să transporte toate categoriile de călători, inclusiv pe cei care beneficiază de gratuitățile și reducerile la transportul în comun, prevăzute în Anexa 7.1, și care dețin un Titlu de călătorie valabil, precum și de orice alte gratuități și reduceri ce reies din acte normative și hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanța.

 • 8.2. Operatorul se obligă să emită Titluri de călătorie pentru toate categoriile de călători care beneficiază de reduceri și gratuități, potrivit prevederilor legale și hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța.

 • 8.3. Acoperirea Diferențelor de tarif acordate se va face potrivit prevederilor legale, pana la valoarea integrala a Tarifelor de călătorie stabilite, în baza numărului de Titluri de călătorit;: reduse vândute și a numărului de Titluri de călătorie acordate categoriilor de călători care beneficiază de gratuități. Modul de acordare a Diferențelor de tarif este cel prevăzut în Anexa 7.2.

 • 8.4. Pentru ^realizarea decontărilor pentru Diferențele de tarif, Operatorul trebuie să facă dovada numărului de Titluri de călătorie cu valoare redusă vândute și, acolo unde este cazul, a numărului de călătorii efectuate de fiecare categorie de pasageri care beneficiază de gratuități. Dovada eliberării titlurilor de călătorie reduse și gratuite se face în baza documentelor justificative stabilite prin acte normative și hotărîri de

ANEXA LA

HCLM NR. HlA /JQ5\

consiliu local, documente aflate la sediul Operatorului. Dovada numărului de Titluri de călătorie reduse și gratuite eliberate se va face pe baza Tabelelor centralizatoare pe fiecare categorie în parte, puse la dispoziția Delegatarului odată cu depunerea Anexei

 • 7.2.                                                    ’

 • 8.5. Plata către Operator pentru Diferențele de tarif acordate se va face lunar de către Delegatar, în baza facturii emise de către Operator și a Anexei 7.2. Operatorul are obligația de a atașa facturii emise dovezile prevăzute la art. 8.4 de mai sus, pentru fiecare categorie de facilități în parte. Delegatarul este obligat să facă plata conform prevederilor Hotărârii privind acordarea de facilitați la transportul public de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanta. Modelul de decont este prevăzut în Anexa 7.4.

 • 8.6 Suma reprezentând Diferența de tarif pentru luna respectiva facturata intra in calculul compensării pentru luna respectiva, indiferent de stadiul plătii facturii pentru Diferența de tarif.


 • 8.7. în urma verificării Facturii și documentelor justificative aferente, Delegatarul va întocmi un Proces Verbal privind constatările făcute, avizarea sumelor de plată și în cazul eventualelor contestări, sumele și motivele acestora. Acesta se va întocmi în patru exemplare, trei la Delegatar și unul la Operator, semnate de ambele părți.

 • 8.8 Delegaxarul va datora dobânzi penalizatoare si penalitati de întârziere calculate in conformitate cu prevederile Codului de Procedura Fiscala in vigoare.

CAPITOLUL 9. COMPENSAȚIA
 • 9.1. Delegatarul va plăti Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare - Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public + Profit rezonabil


C=CE-V + Pr

C - reprezintă Compensația

CE - reprezintă cheltuielile totale eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

(C unitar x Km), unde

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km, calculat potrivit Anexei 10.1; c unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor Operatorului si a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de Operator din fonduri provenite de la bugetul local sau din alte fonduri publice nu e;ste eligibila.

j C unitar la data intrării în vigoare a prezentului contract este de 10,19 lei

’ lei/km pentru anul 2019, de 10,51 lei/km pentru anul 2020 si de 10,82 lei/km pentru anul 2021;

ANEXA LA

HCLM NR.UXL- 42QL4 Km, reprezintă numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în lima pentru care se acorda Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport, potrivit Anexei 13;

Astfel

CE|= c unitar autobuze x Km autobuze

Pr - reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, coroborată cu rata swap pentru un orizont de timp de 2 ani. Conform Studiului de Oportunitate, nivelul profitului rezonabil va fi de 4,2 8% pe toată durata contractului. Procentul se va aplica la totalul cheltuielilor eligibile, •

V - reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului Public de către Operator, pentru lima pentru care se acordă Compensația, respectiv:

 • •    venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care Operatorul ' este indreptatit,

 • •     venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului Public: venituri din reclamă și publicitate pe sau în mașini, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului utilizate pentru prestarea serviciului, publicitate pe Titlurile de călătorie, vînzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.),

 • •     orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului Public. Simt acele venituri care se realizează sporadic din activitatea curentă a Operatorului: venituri din casări de mijloace fixe, valorificare de deșeuri, închirierea temporară a unor spații ale Operatorului, venituri asociate drepturilor de autor și proprietate intelectuală etc.

 • 9.2. Operatorul va întocmi Raportul lunar de constatare până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, potrivit Anexei 8.1 la prezentul Contract și a facturii emise de către Operator sau Delegatar în baza Raportului lunar de constatare. Atunci când se constată că prin aplicarea formulei de calcul prevăzută de art.

 • 9.1 de mai sus, Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public este negativă, Operatorul datorează Delegatarului o sumă egală cu cuantumul compensației negative aferent lunii respective, fapt ce va fi consemnat de către Operator în Raportul lunar de constatare.

 • 9.3. în urma verificării Raportului lunar de constatare, Delegatarul va întocmi un Proces Verbal privind constatările făcute, avizarea sumelor de plată sau a sumelor datorate de către Operator și, în cazul eventualelor contestări, sumele și motivele acestora. Procesul Verbal priviind constatările se va întocmi în patru exemplare, trei la Delegatar și unul la Operator, semnate de ambele părți. Raportul lunar de constatare întocmit de Operator va fi aprobat și semnat de Delegatar.

 • 9.4. în cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare sunt contestate de către Părți, acest lucru va fi menționat în Raportul lunar de constatare, iar Delegatarul sau Operatorul vor plăti partea necontestată în termenul prevăzut la art. 9.5 de mai jos, urmând ca, jpentru partea contestată, Părțile să acționeze potrivit Capitolului 23.

 • 9.5. Operatorul sau Delegatarul au obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata Compensațiiei după semnarea Raportului lunar de constatare. Delegatarul sau Operatorul au obligația de a plăti Compensația datorată în termen de 15 zile de la comunicarea facturii.

1

 • 9.6. Compensația nu poate depăși Efectul financiar net.

ANEXA LA

HCLM NR.HU /

 • 9.7 Delegatarul va realiza din surse proprii un Audit Tehnico-Economic privind activitatea Operatorului, ce va fi finalizat pînă la data de 15 martie a anului următor pentru anul precedent. Operatorului i se va pune la dispoziție raportul anual de audit tehnico-economic, iar acesta are dreptul de a formula obiecțiuni.

 • 9.8. Operatorul va finaliza realizarea Auditului Financiar-Statutar până la data de 28 februarie a anului următor pentru anul precedent.

 • 9.9. Până la data de 10 martie a anului următor, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 8.2.

 • 9.10. în cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare decât Compensația anuală calculată potrivit art. 9.9 de mai sus, Operatorul va vira în contul comunicat de Delegatar diferența rezultată, în termen de 30 de zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale.

 • 9.11. în cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mică decât Compensația anuală calculată potrivit art. 9.9 de mai sus, Delegatarul va vira în contul comunicat de Operator diferența rezultată, în termen de 30 de zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale.

 • 9.12. Părțile vor datora dobânzi penalizatoare si penalitati de intarziere în conformitate cu prevederile Codului de Procedura Fiscala in vigoare, în cazul în care nu virează la timp sumele datorate în baza prezentului Capitol.

 • 9.13. Operatorul poate solicita indexarea/renegocierea Costului unitar pe km. in cursul anului, in condițiile prevăzute in Anexele 10.1. si 10.2.

 • 9.14. Modul de indexare al Costului unitar pe km este prevăzut in Anexa 10.2.

 • 9.15. Delegatarul va solicita Operatorului reducerea/renegocierea costului unitar pe km aprobat prin Contract la finalizarea si receptionarea unor lucrări de investiții sau achiziția de; vehicule/echipamente care au ca efect o influenta sensibila asupra costurilor Operatorului.

 • 9.16. Fondurile acordate anual cu titlu de Diferente de tarif si de Compensație vor fi aprobate ptin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța in funcție de estimările inițiale si vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, in vederea asigurării necesarului de sume pana la sfârșitul anului.

 • 9.17. Valoarea estimata anuala a Compensației cuvenită Operatorului pe durata Contractului este prezentata in Anexa 17.

 • 9.18. Valoarea totală a prezentului Contract este de 211.982.848,07 Lei, fara TVA.

CAPITOLUL 10. TARIFE ȘI TITLURI DE CĂLĂTORIE
 • 10.1. La propunerea Operatorului, Delegatarul va stabili Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciul Public prestat de către Operator pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța în baza prezentului Contract.

 • 10.2. La momentul intrării în vigoare a prezentului Contract, Operatorul va aplica Tarifele de călătorie prevăzute în Anexa 6.1.

 • 10.3 Operatorul are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie. în acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie și

HCLM

distribuirea acestora prin chioșcurile proprii și prin intermediul altor operatori economicipe baza de contract, în conformitate cu prevederile din Anexa 6.3.

 • 10.4 Elementele de identificare ale Titlurilor de călătorie vor fi stabilite de către Delegatar potrivit legii.

 • 10.5 Transportul public local de călători prin curse regulate se va desfășura conform

legislației în vigoare și a regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de transport local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr......................................., care prevede obligațiile călătorilor și suprataxa

pentru încălcarea acestor obligații, inclusiv sancțiunile pentru călătorii care călătoresc fără Titlu de călătorie valabil.

 • 10.6 Controlul călătorilor care folosesc transportul public local de persoane prin curse regulate integrat pe teritoriul administrativ al Delegatarului (Municipiul Constanta) este realizat de către Operator prin personal propriu, impreuna cu agenti contravenționali imputemiciti de Primarul Municipiului Constanța sau ai altor autoritati abilitate conform reglementarilor in vigoare.

10.7. Operatorul este obligat sa dispună de un număr suficient de controlori de Titluri de călătorie, incepand cu data intrării in vigoare a prezentului Contract. Operatorul se obliga sa întreprindă toate acțiunile de control necesare pentru reducerea numărului de calatori care circulă fără Titlu de călătorie valabil pe traseele pe care acesta operează.

 • 10.8 Tarifele de călătorie vor fi stabilite, modificate și ajustate potrivit prevederilor din Anexa 6.2.

 • 10.9 în termenul prevăzut prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța, Operatorul ieste obligat să aplice tarifele de călătorie aprobate.

CAPITOL UL 11. INVESTIȚII

9

 • 11.1 Investițiile în legătură cu prestarea Serviciului Public se realizează/finanțează de către Operator în conformitate cu Programul de investiții al Operatorului, prevăzut în Anexa 3.1.

 • 11.2 Amortizarea și cheltuielile financiare aferente investițiilor realizate de Operator conform Anexei 3.1 vor fi luate în considerare pentru calculul compensării.

 • 11.3 Investițiile din Programul de investiții al Delegatarului, prevăzut în Anexa 3.2, sunt realizate/finanțate de către Delegatar.

CAPITOLUL 12. SERVICIUL PUBLIC

12.1 Infras tructura de Transport
 • 12.1.1 Infrastructura de transport reprezintă infrastructura tehnico - edilitara definită de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 și este formată din infrastructura rutieră și infrastructura de operare.

i                                                                                                                                                                                                                                        .

 • i. Operatorul are dreptul și obligația de a administra infrastructura de operare, care repr.ezintă infrastructura de transport pusă la dispoziție de către Delegatar în scopul prestării Serviciului Public si infrastructura proprie utilizata pentru prestarea Serviciului Public. Infrastructura de operare poate cuprinde autobaze, garaje, ateliere, stații de spălare și igienizare, dispecerate și dotări speciale de

ANEXA LA

hclmnrAU l

urmărire și coordonare în trafic a vehiculelor de transport, de intervenție și de depanare.

 • ii. Delegatarul are dreptul și obligația de a administra infrastructura rutieră. Infiastructura rutieră constă în infrastructura de transport, utilizată de Operator pentru efectuarea Serviciului Public (rețea de drumuri, străzi, semafoare, semnalistica rutiera, stații îmbarcare și debarcare călători, instalațiile aferente acestora, etc). Investițiile in legătură cu stațiile de îmbarcare și debarcare călători și instalațiile aferente acestora se realizează/finanțează de către Delegatar și sunt incluse în Programul de investiții al Delegatarului, prevăzut în Anexa 3.2, Delegatarul având dreptul de a încredința realizarea acestora Delegatului, cu menținerea obligației de asigurare a finanțării.

 • 12.1.2 Responsabilitatea întreținerii infrastructurii de operare (deszăpezire, întreținere, curățenie și salubrizare etc.) este obligația Operatorului.

 • 12.1.3  Responsabilitatea întreținerii infrastructurii rutiere (deszăpezire, întreținere rigole, curățenie și salubrizare etc.) este obligația Delegatarului sau a altor autorități publice competente.

 • 12.1.4 Operatorul va întocmi un Program anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare, până la data de 15 noiembrie pentru anul următor, cu scopul de a asigura menținerea infrastructurii de operare într-o condiție tehnică optima, pe care il va trimite spre aprobare Delegatarului. Pentru primul an, Programul de întreținere și reparare a infrastructurii de operare va fi elaborat in termen de maximum 2 luni de la data semnării contractului.

 • 12.1.5 Independent de executarea Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare întocmit și aprobat potrivit clauzei 12.1.4 de mai sus, Operatorul va asigura lucrări de reparație ori de câte ori este necesar, în caz de accidente rutiere ori alte cazuri de avarie a infrastructurii de operare, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la producerea evenimentului, în vederea asigurării continuității și siguranței jprestării Serviciului Public.

12.2 Condiții de exploatare a sistemului de transport

Condițiile de exploatare a sistemului de transport de către Operator sunt cele prevăzute în Legea nr. 92/2007, în Normele de aplicare a acesteia și actele normative prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract, precum și în Programul de circulație și Programul de transport, și se vor modifica odată cu legislația aplicabilă.

12.3 Planificarea Serviciului
 • 12.3.1 Delegatarul este responsabil de planificarea Serviciului Public, inclusiv prin intocmirea 1 Programului de transport al Operatorului. In acest sens, Delegatarul va transmite Operatorului, pana la data de 1 octombrie, propunerea pentru Programul de transport pentru anul următor. Pentru primul an, Programul de transport este prevăzut in Anexa 2. j

 • 12.3.2 Anterior datei de 15 octombrie, Operatorul va prezenta Delegatarului propuneri scrise cu privire la eventualele amendamente la Programul de transport (incluzând Programul de circulație) pentru anul următor.

 • 12.3.3 Delegatarul va comunica Operatorului până la data de 1 noiembrie daca propunerile de modificare a Programului de transport al Operatorului sunt acceptate, astfel încât Programul de transport să poată fi finalizat și aprobat de către Delegatar nu mai târziu de data de 15 decembrie. în situația în care Delegatarul nu aprobă Programul de transport final până la data de 15 decembrie, Operatorul va continua să aplice Programul de transport existent, iar Delegatarul va continua să plătească Compensația în baza Progmmului de transport al Operatorului existent.

 • 12.3.4 Numărul total de kilometri din Programul de transport nu va putea varia de la un an la altul cu mai mult de 10% în plus, sau 10% în minus, față de numărul de kilometri din anul anterior, decât cu acordul expres scris al Operatorului.


 • 12.3.5 Programul de transport va putea fi modificat oricând pe parcursul derulării Contractului, unilateral de către Delegatar, pe baza unor criterii obiective, fără a se limita la analizele rezultate din sondaje de opinie, dezbateri publice, studii de trafic, necesități generate de lucrări la infrastructura de transport, sau evenimente speciale. Operatorul are obligația de a implementa Programul de transport astfel modificat, în termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării în acest sens de la Delegatar. Acordul expres al (Operatorului pentru noul Program de Transport este necesar în cazul în care cererea depășește capacitatea de transport, precum și atunci când numărul total de kilometri clin Programul de transport astfel modificat variaza față de cel precedent, cu mai mult de 10% în plus, sau 10% în minus.

12.4 Cerințele standard pentru vehicule
 • 12.4.1 Operatorul va presta Serviciul Public pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța cu mijloace de transport:

 • i. Puse la dispoziție de către Delegatar Operatorului pentru prestarea Serviciului Public potrivit prezentului Contract;


 • ii. Care se află în proprietatea Operatorului (inclusiv cele achiziționate conform Programului de investiții al Operatorului, potrivit Anexei 3.1) sau a Delegatarului (inclusiv cele achiziționate conform Programului de investiții al Delegatarului, potrivit Anexei 3.2) ori deținute de Operator sau de Delegatar în baza unor contracte de leasing.

 • 12.4.2 Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului Public numai mijloace de transport care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • i. respectă cerințele legale privind siguranța în trafic și protecția mediului;

 • ii. dețin toate autorizațiile, licențele și celelalte documente cerute de lege în scopul prestării Serviciului Public;

 • iii. respectă specificațiile tehnice din Anexa 5.1; și

 • iv. sunt, prevăzute în Anexa 5.2. I

12.5 Siguranța
 • 12.5.1 Oper'atorul este singurul responsabil de siguranța călătorilor săi.

 • 12.5.2 Călătorii și bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecințele accidentelor de trafic. în acest sens, Operatorul are obligația de a încheia și menține valabile, pe,toată durata Contractului, polițe de asigurare pentru asigurarea călătorilor și a bunurilor acestora. Delegatarul are dreptul de a verifica în orice moment polițele de asigurare încheiate.

 • 12.5.3 Mijloacele de transport și personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului. Public trebuie să respecte toate cerințele legale privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor vehiculelor.

12.6 Calitatea Serviciului, Reclamațiile Călătorilor
 • 12.6.1 Indicatorii de performanță ce trebuie respectați de Operator și monitorizați de Delegatar sunt prezentați în Anexa 11 la Contract.

 • 12.6.2 Abaterile justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa 13.

 • 12.6.3 Nerespectarea indicatorilor de performanță de către Operator duce la aplicarea de penalități, în conformitate cu Anexa 11 din prezentul Contract.

 • 12.6.4 Penalitățile vor fi reținute din garanția constituită conform Capitolului 7 de mai sus. în cazul în care garanția nu acoperă totalitatea penalităților, suma rămasă de plată va fi reținută din Compensația lunară datorată de Delegatar.

 • 12.6.5  în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator, Delegatarul va stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, în termen de 30 de zile.

 • 12.6.6 Operatorul are obligația de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamație pe panouri de informare ori în alte locuri vizibile, amplasate pe traseele din Programul de Transport.

 • 12.6.7 Operatorul va înregistra toate reclamațiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora (direct, poșta, poșta electronică) într-un registru special pentru reclamații (“Registrul de Reclamații”). Delegatarul are dreptul să ceară în fiecare lună un raport cu privire la Registrul de Reclamații de-a lungul lunii anterioare.

 • 12.6.8 Operatorul este obligat să răspundă reclamațiilor scrise ale călătorilor primite direct, în teimenul prevăzut de si în conformitate cu legislația în vigoare.

12.7 Controlul călătorilor
 • 12.7.1 Serviciul Public se va desfășura pe raza administrativ-teritorială a Municipiului

Constanța conform legislației în vigoare și regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de transport aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr......................................', care prevede obligațiile călătorilor și suprataxa

pentru încălcarea acestor obligații, inclusiv sancțiunile pentru călătorii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt Titlu de călătorie valabil.

 • 12.7.2 Controlul călătorilor care folosesc transportul public local de persoane prin curse regulate integrat pe teritoriul administrativ al Delegatarului (Municipiul Constanta) este realizat dej către Operator, împreuna cu agenti contravenționali imputemiciti ai Primarului I Municipiului Constanta sau ai altor autoritati abilitate conform reglementarilor in vigoare, în condițiile Legii nr. 92/2007, art. 45, alin. (1) și (2) și art. 46, confomi prevederilor Caietului de Sarcini din Anexa 14.

CAPITOLUL 13. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract și în legislația în vigoare, Operatorul va avea următoarele drepturi și obligații:

13.1 Autorizații și licențe
 • 13.1  Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract Licență comunitară de transport / Autorizație de transport valabilăși copii conforme ale acesteia pentru fiecare autobuz folosit în realizarea Serviciului Public pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța.

 • 13.2 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract Licență de traseu valabilă pentru fiecare autobuz folosit în realizarea Serviciului Public pe raza administratîv-teritorială a Municipiului Constanța.

13.2 Restricții teritoriale

>

 • 13.2.1 în conformitate cu articolul 5 (2) b) din Regulamentul C.E. 1370/2007, Operatorul are dreptul de a presta Serviciul Public doar pe raza administrativ-teritoriala a Delegatarului (Municipiul Constanta), fără a aduce atingere vreunei linii de ieșire sau altor elemente auxiliare Serviciului de transport care intră pe raza unităților administrativ-teritoriale vecine.

 • 13.2.2 Operatorul, in calitatea sa de operator intern, are obligația de a nu participa la procedurile de licitație ori negociere directă pentru prestarea de servicii publice de transport local de persoane prin curse regulate în afara razei administrativ-teritoriale a Delegatarului (Municipiul Constanta).

13.3 Restricții privind prestarea altor activități și servicii
 • 13.3.1 Operatorul se încadrează în art. 22 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 92/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (2) din Regulamentul C.E. 1370/2007 și desfășoară activități din sfera fumizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza Municipiului Constanța, precum și în conformitate cu Anexa 9.

 • 13.3.3 Operatorul ține contabilitatea în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare și potrivit Anexei 9.

13.4 întreținere, reparații și salubrizare a infrastructurii de operare și a mijloacelor de transport
 • 13.4.1  Operatorul are obligația exploatării, întreținerii, reparării și modernizării Serviciului Public și a echipamentelor existente și viitoare aferente acestuia, potrivit prevederilor prezentului Contract.

 • 13.4.2 Operatorul are obligația să asigure operațiile de întreținere și reparații necesare reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități.

 • 13.4.3 Operatorul are obligația să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, la bunurile puse la dispoziție de către Delegatar, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de aceasta. Costurile

ANEXA LA HCLM NR. < / aferente acestei activități vor fi luate în considerare pentru calculul Cheltuielilor de exploatare aferente Obligațiilor de serviciu public reglementate la Capitolul 9 de mai sus, conform instrucțiunilor din Anexa 9.

 • 13.4.4 Operatorul are obligația să asigure întreținerea și reparația infrastructurii de operare în conformitate cu Programul anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare întocmit și aprobat potrivit art. 12.1.4, precum și lucrările accidentale care se impun potrivit art. 12.1.5.

 • 13.4.5 Operatorul are obligația să fundamenteze bugetul anual pentru întreținerea curentă și reparațiile curente la bunurile puse la dispoziție de către Delegatar, conform Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare aprobat de către Consiliul I.ocal al Municipiului Constanța.

 • 13.4.6 Operatorul are obligația să asigure menținerea stării tehnice corespunzătoare și curățenia mijloacelor de transport folosite în prestarea Serviciului Public și a instalațiilor auxiliare acestora.

 • 13.4.7 Operatorul are obligația să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizare-a, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport, atât la interior, cât și la exterior.

 • 13.4.8 Operatorul are obligația de a informa Delegatarul, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura de operare folosită pentru prestarea Serviciului Public.

 • 13.4.9 Delegatarul are dreptul să solicite informații cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar pentru realizarea Serviciului Public.

13.5 Siguranța și confortul Serviciului Public
 • 13.5.1 Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranța și confortul călătorilor.

 • 13.5.2 Operatorul are obligația să asigure prestarea Serviciului Public cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare.

 • 13.5.3 Operatorul are obligația să presteze Serviciul Public cu vehicule prevăzute în prezentul Contract și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa 5.1.

 • 13.5.4 Operatorul va lua toate măsurile pentru a asigura apărarea călătorilor împotriva infracțiunilor și accidentelor rutiere, inclusiv, dar fara a se limita la, prin următoarele:

 • i.   Menținerea iluminării constante a mijloacelor de transport;

 • ii.   Afișarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informații despre cum trebuie acordată asistență în cazuri urgente;

 • iii.   Luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deraieri sau avarii apăiute în funcționarea Serviciului Public.

 • 13.5.5 Operatorul are obligația să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor! și șoferilor, pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

 • 13.5.6  Operatorul are obligația să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să

ANEXA LA asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră.

 • 13.5.7 Operatorul are obligația să se asigure că niciun călător nu are acces în interiorul cabinei șoferului, în situația în care mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru șofer.

 • 13.5.8 Operatorul are obligația să se asigure că vehiculele staționează numai în stații și că ușile vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului.

 • 13.5.9 Operatorul are obligația să mențină în stare de funcționare toate echipamentele de siguranță, inclusiv, dar fără a se limita la mânere, balustrade, suporturi speciale.

 • 13.5.10 Operatorul are obligația să se asigure că șoferii respectă întocmai prevederile legislative relevante și să implementeze măsuri de îmbunătățire a calificării șoferilor.

 • 13.5.11 Operatorul are obligația să aplice normele de protecția muncii specifice Serviciului Public.


13.6 Proceduri interne
 • 13.6.1 Operatorul are obligația de a întocmi proceduri interne, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Contract, care se vor referi cel puțin la:

 • i.   Actualizarea informațiilor de transport pe afișe și panouri de informare;

 • ii.   Administrarea și controlul bunurilor pierdute;

 • iii.   Administrarea reclamațiilor, întrebărilor și sugestiilor;

 • iv.   Codul de conduită al șoferilor vehiculelor;

 • v.   Instiucțiuni privind prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni;

 • vi.   Instiucțiuni și planuri privind situațiile de urgență.

13.7 Alte a ctivități în afara celor aferente Serviciului Public

 • 13.7.1 Operatorul are dreptul sa desfasoare și alte activități care nu fac obiectul delegării de gestiune., conform Anexei 9.

 • 13.7.2 Costurile aferente acestor activități nu intră în calculul Compensației. Pentru aceste actixdtăți, Operatorul va ține o evidență separată, cu contabilitate distinctă, pentru fiecare serviciu prestat. Operatorul va implementa în realizarea evidențelor contabile măsuri de restricționare și departajare a costurilor între Obligația de serviciu public și activitățile comerciale, în conformitate cu Anexa 9.

 • 13.7.3  Operatorul are dreptul să presteze activități necesare pentru realizarea Obligațiilor de Serviciu Public atribuite direct în cadrul acestui contract, și anume întreținerea și repararea autovehiculelor proprii, cod CAEN Rev.(2)-4520, activități de testare și analize tehnice (I.T.P), cod CAEN Rev.(2)-7I20.

I

,1

 • 13.7.4 Activitățile privind întreținerea și repararea autovehiculelor, cod CAEN Rev.(2)-4520 și activități de testare și analize tehnice (I.T.P), cod CAEN Rev.(2)-7120 nu se vor presta de Operator în scop comercial, pentru terți.

^XAhA

HCLM NR.

 • 13.7.5 Costurile aferente activităților de la art. 13.7.3 realizate exclusiv pentru scopul Contractului intră în calculul Compensației.

 • 13.7.6 Operatorul are dreptul să rețină toate veniturile rezultate din prestarea de activități conform Art. 13.7.1, care nu fac obiectul delegării de gestiune.

13.8 Cesiulnea și subcontractarea
 • 13.8.1 Operatorului îi este interzisă încheierea cu terți de contracte de subdelegare a Serviciului. Public.

 • 13.8.2 Operatorului îi este interzisă încheierea cu terți de contracte de cesiune a drepturilor și obligațiilor rezultate din prestarea Serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța, cu excepția situațiilor permise de dispozițiile legale.

 • 13.8.3 Operatorului ii este interzisa subcontractarea, totala sau parțiala, a serviciului public de transport local de persoane.

13.9 Activități de Marketing
 • 13.9.1. Operatorul are obligația de a întocmi un plan de marketing coerent, pentru a promova transportul de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța, utilizarea Serviciului Public, cu scopul de a crește utilizarea Serviciului Public și a îmbunătăți gradul de satisfacție a călătorilor. Acesta va fi înaintat odată cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Operatorului.

 • 13.9.2. Delegatarul aproba Planul de marketing propus de Operator odată cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului respectiv, iar Operatorul are obligația sa il realizeze.

13.10 Informarea publicului
 • 13.10.1 Operatorul are obligația să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele' de circulație deservite, Tarifele de călătorie aplicate, precum și modificarea acestora.

 • 13.10.2 Operatorul are obligația să producă și să distribuie materiale informative cu privire la traseele și programele de circulație, modificările acestora, Titlurile de călătorie și punctele de vânzare ale acestora, modul de cumpărare, Tarifele de călătorie practicate, obligațiile călătorilor și obligațiile Operatorului față de călători, precum și sancțiunile pentru încălcarea acestor obligații.

 • 13.10.3 Aii.șarea informațiilor de mai sus se va face în stații, în mijloacele de transport, pe site-ul propriu al Operatorului și în mass-media. Informațiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate.

 • 13.10.4 Operatorul are obligația să editeze hărți și pliante cu traseele mijloacelor de transport șij să afișeze în fiecare stație orele de circulație a mijloacelor de transport rutier care trec prjn stația respectivă, cel puțin pentru condiții normale de trafic.

 • 13.10.5 Operatorul are obligația să realizeze anunțuri cu privire la schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul Public și va întocmi campanii publicitare pentru promovarea activității sale pe raza Delegatarului (Municipiul Constanta).

 • 13.10.6. Costurile suportate de Operator în legătură cu obligațiile menționate la Art.

 • 13.10 reprezintă costuri aferente Obligațiilor de Serviciu Public și constituie cheltuieli eligibile în conformitate cu Anexa 9 la Contract.

13.11 Alte drepturi și obligații aferente prestării Serviciului Public
 • 13.11.1 Operatorul are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile puse la dispoziție de către Delegatar și sa presteze Serviciul Public care face obiectul prezentului Contract pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța.

 • 13.11.2 Operatorul are obligația să respecte obligațiile prevăzute în prezentul Contract, în Regulamentul pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate, în Caietul de sarcini al Serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, și în legile în vigoare.

 • 13.11.3 Operatorul are obligația să pună la dispoziția Delegatarului toată documentația solicitată pentru calculul lunar al Compensației și pentru regularizarea anuală.

 • 13.11.4 Operatorul are obligația să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenele stabilite în prezentul Contract.

 • 13.11.5 Operatorul are obligația să constituie si sa reîntregească garanția de buna execuție potrivit prevederilor Capitolului 7.

 • 13.11.6 Operatorul va presta Serviciul Public pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța cu respectarea Programului de transport al Operatorului prevăzut în Anexa 2.1.

 • 13.11.7 Operatorul are obligația să utilizeze bunurile de retur, bunurile de preluare și bunurile proprii, prevăzute în prezentul Contract, numai pentru asigurarea Serviciului Public. Pe bunurile de retur vor fi afișate doar însemnele Municipiului Constanta si ale operatorului.

 • 13.11.8 Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului Public pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța conform Caietului de sarcini și Programului de transport al Operatorului.

 • 13.11.9  Operatorul are obligația să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor de exploatare, a obligațiilor de transport și a obligațiilor tarifare.

 • 13.11.10 Operatorul are obligația să plătească pentru întreaga durată a Contractului taxele și impozitele datorate statului, precum și cheltuielile ce se ivesc cu privire la asigurarea bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar.

 • 13.11.11 Operatorul are obligația să permită accesul liber și nediscriminatoriu al călătorilor la Serviciul Public și să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute de legislația aplicabilă și de Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța.

 • 13.11.12 Operatorul are obligația să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții dijn surse proprii, conform Programului de investiții al Operatorului prevăzut în Anexa.3.1. j

'I

 • 13.11.13  Operatorul are obligația ca, în cazul în care sesizează existența sau posibilitate^ existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de ’ îndată acest fapt Delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciului Public pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța.

 • 13.11.14  Operatorul are obligația să asigure accesul organelor de control ale Delegatarului la informațiile privind executarea Serviciului Public și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar.

 • 13.11.15 Operatorul are obligația să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, avand in vedere si polițele de asigurare incheiate.

 • 13.11.16 Operatorul are obligația să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale periodice ale propriilor angajați, conform prevederilor legale. 1

 • 13.11.17 Operatorul are obligația să preia de la Delegatar, pe bază de proces-verbal de predare-primire, mijloacele de transport, infrastructura aferentă și orice alte bunuri puse la dispoziție de către Delegatar.


 • 13.11.18 La încetarea Contractului prin ajungere la termen, Operatorul are obligația să restituie Delegatarului în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcinii, cu uzura normală proporțională cu durata utilizării.

 • 13.11.19 La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să predea Delegatarului în deplină proprietate bunurile de preluare pe care aceasta le solicită, contra plății unei compensații egală cu valoarea contabilă actualizată.

 • 13.11.20 Operatorul are obligația ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen ori forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului Public, în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Delegatar sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

 • 13.11.21 la vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap, Operatorul are obligația ca, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, să adapteze toate mijloacele de transport în comun folosite în prestarea Serviciului Public pe raza administrațiv-teritorială a Municipiului Constanța pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport și călătorie.


 • 13.11.22 Operatorul are obligația să respecte condițiile impuse de natura bunurilor și Serviciului/ Public (materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului).

I

 • 13.11.23  Operatorul are obligația să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea Și licențierea personalului.

I

 • 13.11.24 Operatorul are obligația să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege. i

 • 13.11.25 In cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de importante prejudicii patrimoniului încredințat spre administrare, Operatorul are dreptul să notifice Delegatarului și să solicite acestuia întreprinderea de măsuri pentru soluționarea cauzelor. Notificarea se va face în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea cauzelor, V|a evidenția și evalua riscurile generate de continuarea activității în condițiile apărute. |

 • 13.11.26 Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de persoane infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal, terenuri, stații de îmbarcare -debarcare, etc.) și instalațiile auxiliare aferente acesteia.

 • 13.11.27 Pe durata prezentului Contract, Operatorul beneficiază de Drept exclusiv pe traseele atribuite.

 • 13.11.28 Operatorul are dreptul să solicite Delegatarului schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport al Operatorului, iar Delegatarul va iniția, dacă consideră necesar, aprobarea unui alt Program de Transport, modificat.

13.11.29. Extinderea programului de transport prin adaugarea de noi trasee care sa fie operate de către Operator se face prin acordul pârtilor, materializat prin act adițional la prezentul Contract, in măsură in care dispozițiile legale permit. In cazul in care traseele adaugate nu pot fi operate de Operator potrivit prezentului Contract, Delegatarul va organiza o‘procedura competitiva de atribuire a unui contract de delegare a gestiunii serviciului1 public de transport local de persoane prin curse regulate pentru traseele respective.


 • 13.11.30 Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea și aprobarea Delegatarului, modificări temporare (suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu e|tc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în I                                                                                                                                                                         A

caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră. In cazuri excepționale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului Public pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța, dar numai sub condiția informării ulterioare a Delegatarului.

 • 13.11.31  Operatorul are dreptul să propună Delegatarului modificarea și/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

 • 13.11.32 Operatorul are dreptul de a încasa contravaloarea suprataxei de călătorie aplicate călătorilor care circulă fără Titlu de călătorie valabil ori cu titlu de călătorie validat necorespunzător, potrivit Anexei 15 la Contract.

CAPITOLUL 14. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi și obligații ale Delegatarului, prevăzute în prezentul Contract și în legislația în vigoare, Delegatarul are următoarele drepturi și obligații:

I

I

14.1 Infrastructura publică

i

 • 14.1.1 Delegatarul are obligația să informeze Operatorul, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în Programul de transport.

 • 14.1.2 Delegatarul are obligația să asigure condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare.

 • 14.1.3 Delegatarul are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga rețea de trasee cuprinse în Programul de transport, a trotuarelor din zona stațiilor de'oprire a mijloacelor de transport, semnalizarea rutieră si în stații, iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni precum și marcarea stațiilor.

 • 14.1.4 Delegatarul are obligația să elaboreze măsuri pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului Public.

 • 14.1.5 Delegatarul are obligația să colaboreze activ cu Departamentul rutier din cadrul Poliției pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului? Public.

14.2 Controlul exercitat asupra Operatorului
 • 14.2.1 Delegatarul are dreptul să verifice și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului Public pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța și de îndeplinire a Obligațiilor de serviciu public de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor folosite de Operator, în prezența unui reprezentant al acestuia.


 • 14.2.2 în Urma fiecărei verificări se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părți. în procesul-verbal se vor specifica timpul și locul inspecției, obiectul controlului, măsurile propuse, termenele de soluționare;, precum și obiecțiile Operatorului, dacă este cazul. Delegatarul va soluționa obiecțiile Operatorului în termen de cel mult 30 de zile, cu excepția cazului in care părțile agreeaza altfel.

 • 14.2.3 înainte de data de 30 iunie, Operatorul are obligația de a furniza Delegatarului un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare aprobate de un Auditor certificat independent.

 • 14.2.4 Până la sfârșitul fiecărei perioade de 12 luni din durata Contractului, Operatorul are obligația de a prezenta, la solicitarea Delegatarului, un raport al vânzărilor de bilete și abonamente și al numărului de călătorii efectuate în perioada respectivă.

 • 14.2.5 Operatorul are obligația de a prezenta lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport cu informațiile pe baza cărora Delegatarul poate evalua trimestrial respectarea indicatorilor prevăzuți în Anexa 11, și în conformitate cu metodologia descrisă la Anexa 13.             '                ’


 • 14.2.6 Operatorul are obligația de a asigura accesul Delegatarului la orice informații privind prestarea Serviciului Public pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța și cu privire la exploatarea bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar, in termen de 5 zile lucratoare de la cererea Delegatarului.

I

 • 14.2.7 Delegatarul are dreptul de a emite instrucțiuni scrise pentru remedierea oricărei încălcări a Obligațiilor Operatorului rezultate din prezentul Contract.

 • 14.2.8 Delegatarul are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator și de a aplica sancțiunile prevăzute în prezentul Contract.

 • 14.2.9 Delegatarul are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în care sunt gestionate reclamațiile călătorilor.

 • 14.2.10  Pe perioada derulării prezentului Contract, Delegatarul organizează și finanțează evaluarea indicelui de satisfacție a pasagerilor.

 • 14.2.11 Evaluarea gradului de satisfacție al călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate ,în Anexa 12. Pe durata prezentului Contract, Indicele de Satisfacție a

ANEXA LA

HCLMNRĂVk fflSl

Pasagerilor nu va fi luat în considerare drept indicator de performanță a serviciului, in conformitate cu Anexa 11.

 • 14.2.12 Pe!baza sondajelor și controalelor efectuate, Delegatarul are dreptul de a emite instrucțiuni obligatorii către Operator pentru îmbunătățirea Serviciului Public; Rezultatele, sondajelor și controalelor trebuie utilizate pentru actualizarea nivelurilor indicatorilor de performanță și actualizarea Programului de transport al Operatorului.

CAPITOLUL 15. POLITICA PRIVIND RESURSELE UMANE ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ

Politica privind resursele umane și protecția socială va fi realizată potrivit Anexei 16.

CAPITOLUL 16. FORȚA MAJORĂ
 • 16.1 Prin forța majora se intelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 1351 Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința părților, inclusiv, dar fără a se limita la inundații, cutremure, alte calamități naturale, și care, survehind după încheierea Contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligaților izvorând din Contract.

 • 16.2 Niciuiia dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective este cauzată de un eveniment de forță majoră.

 • 16.3 Partea, care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura și pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de situația de forță majoră.

 • 16.4 Apariția forței majore se va comunica celeilalte Părți în termen de cel mult 3 zile prin telefon, sau în modalitatea de realizare a comunicărilor între Părți potrivit prezentului Contract, urmată de o scrisoare recomandată cu mențiunea constatării evenimentelor de acest gen, de către organele competente, în prezenta Părților. In caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor Părților se decalează în consecință cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din Părți nu va solicita penalități pentru întârzierile în executarea Contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării probei forței majore nu va fi exonerați! de răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a evenimentului de forță majoră.

I

 • 16.5 Partea' afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere și în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forță majoră. De asemenea, Partea afectată de evenimentul de forță majoră este obligată sa reia îndeplinirea obligațiilor contractuale și să notifice în scris către j cealaltă Parte despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează.

 • 16.6 Executarea Contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia sau obligațiile cieja scadente. In cazul dispariției sau imposibilității obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, datorată forței majore, Părțile vor conveni asupra continuității sau încetării Contractului.

 • 16.7 Pe perioada apariției evenimentului de forța majoră Operatorul este în drept să suspende sau să limiteze fumizarea/prestarea Serviciului Public, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile, in măsură in care natura evenimentului de forța majora pei.mite o astfel de notificare prealabila. Operatorul nu răspunde față de utilizatori pentru întreruperea fumizării/prestării Serviciului Public sau pentru calitatea acestuia, îri cazuri de forță majoră.

 • 16.8 Dacă'forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

CAPITOLUL 17. CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL
 • 17.1 Raporturile contractuale dintre Delegatar și Operator se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate Operatorului și obligațiile care îi sunt impuse.


 • 17.2 în vederea menținerii echilibrului contractual, în cazul în care pe parcursul executării Contractului, apare o situație caracterizată prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor următoare:

 • a) schimbarea excepțională a împrejurărilor existente la data încheierii Contractului;

 • b) schimbarea împrejurărilor nu a fost și nici nu putea fi, în mod rezonabil, avută în vedere de către Parte la data încheierii Contractului;

 • c) Partea nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor și nici nu putea fi în mod rezonabil considerată că și-ar fi asumat acest risc,

 • d) schimbarea împrejurărilor duce la crearea unui dezechilibru contractual prin îngreunarea semnificativă a obligațiilor uneia dintre Părți,

la solicitarea oricărei Părți se va proceda la renegocierea Contractului.


 • 17.3 Dacă Irenegocierea nu duce la restabilirea echilibrului contractual ori Părțile nu ajung la uli acord într-un termen rezonabil, disputa urmeaza să fie soluționată de instanțele judecătorești, care pot dispune încetarea contractului sau modificarea acestuia în sensul distribuirii în mod echitabil între părți a pierderilor și beneficiilor ce rezultă din schimbarea circumstanțelor.

CAPITOLUL 18. CONDIȚII SUSPENSIVE DE INTRARE ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI

i

 • 18.1 Următoarea condiție reprezintă condiție suspensivă de intrare în vigoare a Contractului, iar prezentul Contract va intra în vigoare la data îndeplinirii condiției de mai jos și ya produce efecte numai în cazul în care:

 • i. Operatorului i se atribuie Licență de traseu pentru fiecare dintre autobuzele care operează pe traseele atribuite potrivit Programului de transport al Operatorului emisă de cătreautoritatea de autorizare sau serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în termen de 30 de zile de la data semnării Contractului.

CAPITOLUL 19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 • 19.1 Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepția cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contractului.

Părțile pot decide încetarea înainte de termen a Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în scris, în situația în care Delegatarul atribuie Operatorului un contract privind delegarea Serviciului Public pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța cu îndeplinirea cerințelor de publicitate prevăzute la Art 7 par 2 din Regulamentul CE Nr. 1370/2007 sau în orice altă situație.

 • 19.2 Delegatarul are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 30 de zile și cu plata unei despăgubiri juste și prealabile către Operator, în cazul în care interesul național sau local o impune.

 • 19.3 Contractul va înceta în cazul dispariției, dintr-o cauză de forță majoră, a bunurilor de retur sau a unei părți importante din acestea ori în cazul imposibilității obiective a Operatorulpi de a le exploata pe o perioadă mai mare de 30 de zile, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri, sub rezerva dispozițiilor art. 16.6 din Contract.

 • 19.4 Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului constituie încălcări grave ale obligațiilor contractuale și dau dreptul Delegatarului să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 19.8 de mai jos:

 • a) Acumularea unor datorii scadente la plata redeventei reprezentând echivalentul valorii acesteia pentru o perioada de 6 luni;

 • b) încălcarea măsurilor stabilite potrivit prevederilor prezentului Contract, notificate de Delegatar, si neimplementarea masurilor de remediere in termenul stabilit prin notificarea Delegatarului de 5 ori într-un an calendaristic;

 • c) Operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și care să asigure atingerea indicatorilor de performanță asumați prin Contract, atutici când acest lucru este necesar potrivit prevederilor Contractului;

 • d) Operatorul totalizează un număr de 10 încălcări majore ale indicatorilor de performanță, în decursul unui an, potrivit Anexei 11;

 • e) Operatorul nu asigură prestarea Serviciului Public pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța în condiții de continuitate, potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă de cel puțin 10 zile, fără a fi incident vreun eveniment de forță majoră;

 • f)  Pierderea valabilității uneia sau mai multor Licențe de traseu ;

 • g) Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și obligațiilor izvorâte din Contract sau subcontractare;

 • h) Operatorul nu asigură întreținerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a celor de preluare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului;

 • i)  Operatorul nu constituie sau nu reîntregește garanția stabilită la Capitolul 7 din Contract.

 • 19.5 Pierderea valabilității Licenței comunitare de transport / Autorizației de transport are drept consecință pierderea calității de operator de transport rutier, situație care conduce la| rezilierea de plin drept a Contractului, fără somație sau punerea în întârziere a Operatorului și fără intervenția instanțelor de judecată sau a altor organe de jurisdicție.

 • 19.6  Opei'atorul poate rezilia Contractul pentru acte, fapte sau omisiuni ale Delegatarului care reprezintă încălcări grave ale obligațiilor contractuale de către Delegatar. Sunt considerate încălcări grave ale obligațiilor contractuale de către Delegatar acumularea unor sume scadente, reprezentând Compensație sau Diferențe de tarif, cu o Valoare totala mai mare de 500.000 lei.

 • 19.7 Cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Partea prejudiciata prin transmiterea unei notificări în acest scop Pârtii lin culpa (“Notificarea de încetare”).

 • 19.8 înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea prejudiciata va convoca Partea in ] culpa la negocieri, prin transmiterea unei notificări (“Notificarea de negociere”), în vederea încercării de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puțin următoarele elemente:

 • i.   Data și locul unde vor avea loc negocierile;


 • ii.   Obligațiile pretinse neîndeplinite; și

 • iii.   Termenul în care se așteaptă remedierea obligațiilor încălcate (termen care nu poate fi mai mic decât termenul menționat în Contract, in cazul in care exista, sau? un termen rezonabil stabilit in funcție de natura si gravitatea incalcarii, in cazrpl in care nu exista un termen menționat în Contract, pentru fiecare situație de lîeîndeplinire în parte).

 • 19.8 Daca (i) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, așa cum această întâlnire a fost convocată ponform prezentului Contract, sau (ii) negocierea nu conduce la soluționarea diferendului, sau (iii) Partea în culpă nu își îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi neîndeplinite în termenul stabilit, conform celor decise în procesul de negociere, Partea prejudiciată are dreptul să transmită Părții în culpa Notificarea de încetare.


 • 19.9 Dacă j(i) Partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau (ii) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere, Partea prejudiciată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile menționate în Notificarea de negociere, pu excepția situației în care este reluată procedura de la art. 19.8 de mai sus.

 • 19.10 în situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale amiabilă Părțile nu decid prin voință comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, Partea prejudiciată va transmite Părții în culpa Notificarea de încetare și ise va adresa instanței competente pentru stabilirea cuantumului prejudiciului. Prezentul C nicio alta: evitarea ori Notificării i

  Contract inceteaza la data menționata in cuprinsul Notificării de încetare, fara formalitate prealabila si fara intervenția instanțelor judecătorești. Pentru icarui dubiu, remedierea incalcarilor anterior datei menționate in cuprinsul de încetare nu afecteaza încetarea prezentului Contract.


 • 19.11 La încetarea Contractului, indiferent de motiv:

;l

i. Drepturile și obligațiile Părților în baza Contractului vor înceta, cu excepția

caz


ilui în care Contractul prevede altfel;


 • ii. Delegatarul va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății cătt'e Operator în termen de 60 de zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare.

 • 19.12 La încetarea Contractului prin ajungere la termen, Operatorul va transmite de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Delegatarului Contractante bunurile de retur.

i

 • 19.13 La Încetarea Contractului altfel decât prin ajungere la termen, Operatorul va transmite de plin drept și libere de orice sarcini, Delegatarului bunurile de retur, iar Delegatarul va achita Operatorului valoarea neamortizata a acestora in termen de 60 de zile de la. data incetarii. Prevederile prezentei clauze nu afecteaza dreptul Pârtii prejudiciate de a primi despăgubiri de la Partea din culpa, in funcție de motivul incetarii prezentului Contract.

 • 19.14 Operatorul se obligă ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului Public pe raza administrativ-teritorială ii Municipiului Constanța, în condițiile stipulate în Contract, până la data desemnării: noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

CAPITOLUL 20. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
 • 20.1 Nerespectarea dovedită de către Părți a obligațiilor contractuale prevăzute în Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

 • 20.2 Delegatarul are dreptul să sancționeze și să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează Serviciul Public la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului.

 • 20.3  Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Delegatar pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după cum urmează:

 • i.   1.000 lei/incalcare pentru neaplicarea măsurilor impuse de către Delegatar în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind modul de executare a Contractului sau evaluării modului de realizare a operării;

 • ii.   500 lei/[per unitate de timp] pentru nerespectarea altor termene prevăzute în Contract, altele decât cele de la punctul (i) de mai sus;

î

 • iii.    500! lei/incalcare pentru utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele stabilite prin Contract și caietul de sarcini;

 • iv.   500j lei/incalcare pentru nerespectarea programului de vanzare a Titlurilor de călătorie prevăzut în Anexele 6.3.1., 6.3.2 si 6.3.3.

 • v.   1.00)0 lei/incalcare pentru nerespectarea condițiilor de salubrizare a mijloacelor de transport si a mediului (pastrarea curățeniei la capetele de traseu si in stațiile de îmbarcare/ debarcare).

 • 20.4 Pentru orice alte prejudicii dovedite, cauzate de încălcarea oricăror altor obligații stabilite în Contract, Partea în culpa este obligată la daune-interese, potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului.

,i

CAPITOLUL 21. REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

I

 • 21.1.1 Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat îiitr-un act adițional.

 • 21.1.2 Revi zuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță, potrivit Anexei 11, nu este considerată o modificare a Contractului.

21.2 Modificări Unilaterale efectuate de Delegatar
 • 21.2.1 Defegatarul poate modifica unilateral orice parte a Contractului din motive excepțional e legate de interesul public local, cu notificare prealabilă transmisă cu 30 de zile înaintei către Operator.

 • 21.2.2 în cazul în care modificarea unilaterală a Contractului de către Delegatar îi aduce prejudicii Operatorului, acesta din urmă are dreptul să primească o justă despăgubire în termen de 30 de zile de la dovedirea prejudiciului suferit. în cazul dezacordului între Părți cu privire la existența prejudiciului ori la valoarea despăgubirii, acestea vor fi stabilite de, către instanța judecătorească competentă. Dezacordul Părților nu poate în niciun cazj să permită Operatorului să suspende executarea obligațiilor stabilite în Contract. I

I

 • 21.2.3 Programul de transport menționat în Anexa 1 la caietul de sarcini poate fi modificat de Delegatar, prin hotărârea Consiliului Local, dacă acest fapt este justificat din punct dle vedere tehnic și comercial, cu notificarea Operatorului cu cel puțin 30 de zile înaintțî de modificare. Operatorul nu poate refuza modificările solicitate de Delegatar, cu excepția cazului în care cererea depășește capacitatea de transport.

21.3 Modificări solicitate de Operator privind Capacitatea Serviciului
 • 21.3.1 Schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport al, Operatorului pot fi solicitate Delegatarului de către Operator, care va iniția, dacă consideră necesar, aprobarea unui alt Program de Transport modificat.

21.4 Alte modificări
 • 21.4.1 în căzui în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislația sau reglementările din România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părți, prin încheierea unui act adițional. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte cjlauze ale Contractului.

 • 21.4.2 Orice deficiențe sau contradicții ale clauzelor cuprinse în prezentul Contract pot fi rectificate ca urmare a negocierii de către Părți a modificărilor necesare, în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu scopul Contractului.

  UL 22. LITIGII

  ■: vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluționării pe cale amiabilă


CAPITOI
 • 22.1 Părțile a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.

 • 22.2 Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea căzută în pretenții ar'e obligația să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziția sa împreună cu propunerea^ de conciliere directă.

 • 22.3 în cs.zul apariției unei dispute, aceasta nu îndreptățește Operatorul să suspende prestarea Serviciului Public ori Delegatarul să suspende executarea obligațiilor sale, potrivit prezentului Contract.

 • 22.4 în cazul în care o dispută nu este soluționată în termen de 45 de zile din momentul în care Părțile au început negocierile pentru soluționarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 45 de zile de la notificarea oficiala a disputei de către una dintre Părți celeilalte Părți, acestea se vor adresa instanței judecătorești competente.

CAPITOLUL 23. LEGEA APLICABILĂ
 • 23.1 Prezentul Contract, precum și orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură cu prezentul Contract ori cu încheierea acestuia (inclusiv dispute sau cereri extracontractuale) sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea română.

 • 23.2 Prezentul Contract se completează cu prevederile Codului civil și cu reglementările legale speciale în materia transportului public local de persoane prin curse regulate.

CAPITOLUL 24. ALTE CLAUZE

I

 • 24.1 Operatorul nu are dreptul să participe pe întreaga durată a Contractului de delegare a gestiunii, la licitațiile organizate de alte unități administrativ - teritoriale pentru delegarea serviciului public de transport local.

 • 24.2 Orice notificare, adresă, sau cerere făcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată ,în scris, în limba română.

 • 24.3 Toate notificările, adresele, cererile sau alte comunicări vor fi transmise prin fax și vor fi confirmate în mod prompt prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa Părții destinatare.

 • 24.4 Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin: (i) scrisoare; recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire, de către oficiul postai de la destinație; (ii) fax, va fi data expedierii înscrisă în raportul atestând tansmiterea prin fax. In situația în care faxul nu a fost expediat într-o zi lucrătoare, isau nu a fost expediat în intervalul orar 9-17, data recepționării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.

 • 24.5 Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate Ia următoarele adrese:

  Către Delegatar la:

  Adresa:

  „              1 r

  In atenția: [...]

  Fax: f..i]

  L \J


  Către Operator la:

  Adresa: [...] în atenția: [..J

  Fax: [...]


CAPITOL1UL 25. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

i                                                                                                                                                                                                                                                 _ _

 • 25.1 Clauzele minime obligatorii ale prezentului Contract sunt cele stabilite în Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și în Regulamentul (CE) Nr. 1370/ 2007.

 • 25.2 Limba, care guvernează Contractul este limba română.

în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, prevederilor legislației specifice în vigoare.

părțile se supun


 • 25.3 Anexele de la 1 la 17 fac parte integrantă din prezentul Contract.

i

 • 25.4 Capitolele referitoare la drepturile și obligațiile părților se completează cu prevederilei reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile și obligațiile în raporturile dintre autoritățile administrației publice locale și operatorii de transport rutier care efectuează servicii publice de transport local de persoane prin curse regulate.

Prezentul contract a fost semnat astăzi, [...], în [...] exemplare originale, din care [...] pentru Delegatar și [...] pentru Operator.

DELEGATAR,

OPERATOR,

[H]

Viză Juridică,


D-i] .

Vizat de legalitate,

anexa la

I                                hclm nrW_—

Anexe la Contract

I

Următoarele anexe vor constitui parte integrantă a Contractului:

Anexa 1 - Legislația cu Privire la Transportul Public Local de Persoane

Anexa 2 - Program de Transport

Anexa 2.1 Programul de transport pentru Rețeaua de Autobuze pe anul 2019

Anexa 2.2 -- Program de Circulație Autobuze

I

Anexa 3 - Programul de Investiții

Anexa 3.1 -j- Programul de Investiții al Operatorului

Anexa 3.2 Programul de Investiții al Delegatarului

Anexa 3.3 j- Fundamentarea Necesarului Anual de Fonduri Pentru Investiții din Surse

Proprii

i

Anexa 4 - [lunuri Utilizate de Operator în Executarea Contractului

i

Anexa 4.1 Bunuri de Retur

Anexa 4.2 Bunuri de Preluare

Anexa 4.3 Bunuri Proprii ale Operatorului

Anexa 4.4 - Procesul-Verbal de Predare-Preluare a Bunurilor puse la dispoziție de către

Delegatar

Anexa 5 - Mijloace de Transport

Anexa 5.1 - Cerințe Standard Pentru Mijloace de Transport

Anexa 5.2 - Lista Mijloacelor de Transport Utilizate la Prestarea PSO

Anexa 6 - Tarife de călătorie

Anexa 6.1 -‘ Tarife de călătorie Practicate în momentul încheierii Contractului

Anexa 6.2 -!• Modalitatea de Stabilire, Modificare sau Ajustare a Tarifelor de călătorie

Anexa 6.3 I- Lista Punctelor de Distribuție a Titlurilor de Călătorie și Programul de

i

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .

Funcționare*

Anexa 6.3.1 - Lista Chioșcurilor

I

Anexa 6.3.2 - Lista Punctelor de Vanzare -Spatii Comerciale

Anexa 6.3.3, - Lista Automatelor de Vânzare

;l

Anexa 7 - Diferentele de Tarif

Anexa 7.1 J— Categoriile de Pasageri care Beneficiază de Gratuități și Reduceri la Transportul iîn Comun

I

Anexa 7.2 -1 Modul de Acordare a Diferențelor de Tarif

Anexa 7.3 - Fundamentarea Anuala a Diferentelor de Tarif Pentru Protecția Socială

Anexa 7.4 - Modelul Formularului de Decont pentru Diferențele de Tarif

ANEXA LA i                                        HCLM NR. HU

• I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ■                                                                                                                                                .......

Anexa 8 - Modelele Formularelor de Decont Pentru Plata Compensației

Anexa 8.1-!- Raport Lunar de Constatare

Anexa 8.2 ■- Raport Anual de Constatare

I

Anexa 9 - Costuri Eligibile Incluse în Calculul Decontării PSO și Cerințele Privind

Contabilitatea Separată

Anexa 10 Calculul Costului Unitar pe Kilometru

Anexa 10.1 - Metodologia de Calcul a Costului Unitar/ Kilometru

i

Anexa 10.2 - Formula de Indexare a Costului Unitar/ Kilometru

Anexa 11 Indicatori de Performanță ai Serviciului pentru anul 2019 și Modalitatea de

Calcul al Penalităților

Anexa 12 -


Indicele de Satisfacție a Pasagerilor (ISP)

Anexa 13 -j- Metodologia de Monitorizare și Evaluare a Programului de Transport al Operatorului

Anexa 14 Caiet de Sarcini al Serviciului Public de Transport local de persoane prin curse regulate de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Constanta

Anexa 15 - Regulament pentru Efectuarea Serviciului Public de Transport local de persoane prin curse regulate de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Constanta

Anexa 16 -Politica Privind Resursele Umane și Politica Sociala

’i t

Anexa 17 - Estimarea Anuala a Compensației

ANEXE LA

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL PRIN CONCESIUNE ÎN

MUNICIPIUL CONSTANTA


Nr.___________I_____________


Cuprins

Anexa 1 - Legislația cu privire la transportul public local de călători

Anexa 2 - Programul de transport

Anexa 2.1 - Program de transport pentru rețeaua de autobuze

Anexa 2.2 - Program de circulație autobuze

Anexa 3 - Programul de Investiții

Anexa 3.1 - Programul de Investiții al Operatorului

Anexa 3.2 - Programul de Investiții al Autorității Contractante

Anexa 3.3 - Fundamentarea Necesarului Anual de Fonduri pentru Investiții din Surse Propriii

Anexa 4- Bunuri utilizate de Operator in executarea contractului

Anexa 4.1 - {Bunuri de Retur

Anexa 4.2 -Bunuri de Preluare

Anexa 4.3 - Bunuri Proprii ale Operatorului

Anexa 4.4-Procesul-Verbal de Predare-Preluare a Bunurilor Concesionate

Anexa 5 - Mijloace de Transport

Anexa 5.1 - Cerințe Standard Pentru Mijloace de Transport

Anexa 5.2 - Lista Mijloacelor de Transport Utilizate la Prestarea Serviciului Public

Anexa 6 - Tarife de călătorie

Anexa 6.1 - Tarife de călătorie Practicate în momentul încheierii Contractului ....31

Anexa 6.2 - Modalitatea de Stabilire, Modificare sau Ajustare a Tarifelor de călătorie

Anexa 6.3 - Lista Punctelor de Distribuție a Titlurilor de Călătorie și Programul de Funcționare

Anexa 7 - Diferentele de Tarif

Anexa 7.1 - Categoriile de Pasageri care Beneficiază de Gratuități și Reduceri la Transportul în Comun

Anexa 7.2 - Modul de Acordare a Diferențelor de Tarif

Anexa 7.3 - Fundamentarea Anuala a Diferentelor de Tarif Pentru Protecția Socială.......J

Anexa 7.4-Modelul Formularului de Decont pentru Diferențele de Tarif

Anexa 8 - Modelele Formularelor de Decont Pentru Plata Compensației

Anexa 8.1 - Raport Lunar de Constatare

Anexa 8.2 - Raport Anual de Constatare

Anexa 9 - Ce sturi Eligibile Incluse în Calculul Decontării PSO și Cerințele Privind

Contabilitatea; Separată

Anexa 10 - Calculul Costului Unitar pe Kilometru

Anexa 11 - Indicatori de Performanță ai Serviciului și Modalitatea de Calcul al Penalităților

Anexa 12 - Indicele de Satisfacție a Pasagerilor (ISP)

Anexa 13 - Metodologia de Monitorizare și Evaluare a Programului de Transport al Operatorului .jj

Anexa 14 - Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Constanta

Anexa 15 - Regulament pentru Efectuarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Constanta

Anexa 16 -Politica Privind Resursele Umane și Politica Sociala

Anexa 17 - Estimarea Anuala a CompensațieiAnexa 1 - Legislația cu privire la transportul public local de călători


: Nr. crt.

.                TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL

Legea' serviciior de transport public local nr. 92/2007                    '

1.1.

Ordinul A.N.R.S.C. și A.N.A.P. nr .131/1401/17.04.2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public: de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie.

1.2. ' •

Legea,' serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

1.3.

Leqea' nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea Leqii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

' 1.4,..

Ordonanță nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

1.5.

Normă metodologică din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere si a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

1.6.

Ordonanță nr. 19/1997 privind transporturile

■'    1.7.

Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

1.8.

Ordonanță nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport

1.9.

Ordonanță nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare

1.10.

Ordonanță nr. 19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

' 1.11.

Ordonanță nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

1.12.

Ordin1 nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local

1.13.

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 140/ 2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

' 1.14. ’

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autoritare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local;

1.15.

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local

. 1.16.

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane7 1.17.


Regulament al Guvernului din 02/11/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de St:=it pentru Controlul în Transportul Rutier

1.18.


Ordin Nr. 458/ 2002 al MLPTL pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic național

1.19.


Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1

1.20.


Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2


EUROPEANĂ

: 2.1.

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

2-2-

Regulamentul (CE) 2016/2338 Al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

2.3.

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier;

2.4.

Direcijva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport

. 2-5-

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

2.6.

Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistică și Servicii - Transporturi Publice de Pasageri - definirea, urmărirea și măsurarea calității serviciilor
Anexa 2 - Programul de transport

ANEXA LA

HCLM NR..HlLz


Anexa 2.1 - Program de transport pentru rețeaua de autobuze

Tabel 1 Centralizator program de transport

-■yț

1

438,50

142,00

438,50

142,00

438,50

142,00

7       2-43

3.227,30

2.057,20

3.227,30

2.057,20

3.227,30

2.057,20

3

1.082,00

580,00

1.082,00

580,00

1.082,00

580,00

3B

188,80

188,80

188,80

188,80

188,80

188,80

7     S40

4.466,60

3.069,30

4.840,60

3.261,80

4.840,60

3.261,80

5B

581,40

562,20

581,40

562,20

581,40

562,20

42

1.451,90

948,70

1.451,90

948,70

1.451,90

948,70

43C

711,00

671,00

711,00

671,00

711,00

671,00

43M

681,60

671,80

681,60

671,80

681,60

671,80

44

2.076,90

1.301,70

2.076,90

1.301,70

2.076,90

1.301,70

48

1.953,50

1.296,10

1.953,50

1.296,10

1.953,50

1.296,10

51

1.178,80

882,40

1.178,80

882,40

1.178,80

882,40

51B

308,40

-

308,40

-

308,40

- '

100

1.645,40

1.150,40

0,00

0,00

0,00

0,00

100C

736,00

724,00

736,00

724,00

736,00

724,00

101C

2.950,40

1.938,40

2.950,40

1.938,40

2.950,40

1.938,40

101 NI

868,80

851,60

868,80

851,60

868,80

851,60

102N

1.594,60

1.000,60

1.594,60

1.000,60

1.594,60

1.000,60

102P

1.709,60

1.081,60

1.709,60

1.081,60

1.709,60

1.081,60

CITYTOUR

1.214,80

1.214,80

1.214,80

1.214,80

100MAMAIA

2.697,85

2.629,75

2.697,85

2.629,75

Total Km

27.851,50

19.117,80

30.492,75

22.004,45

30.492,75

22.004,45

planificati/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

Nr. Zile

197,00

67,00

68,00

26,00

4,00

3,00

Total km planificați

5.486.745,50

1.280.892,60

2.073.507,00

572.115,70

121.971,00

66.013,35

Total km planificați

9.601.245,15

Tabel 2 Calcul km planificați

■   . *■ t rz'/"        v      ’-T’lfj

▼Sr1*                  J -Sr.

3B%rfrS*5ffi.^'srKft

* jbj s w.     '.x..

.                                  I-L* Mk■WT.'.-aHMMr-SCXJLXaMU

?   :-V •     T

-rKx-.TJK~ -<^45*1 î

.Y^PfWWsGKTi*’-3. v;«]

Program normal, Luni - Vineri

26.426,00

1.425,50

27.851,50

197

Program normal Sâmbătă-Duminică

18.365,00

752,80

19.117,80

67

Program de vară, Luni-Vineri

28.933,55

1.559,20

30.492,75

68

Program de vară, Sâmbătă-Duminică

21.090,95

913,50

22.004,45

26

Program sărbători, Luni - Vineri

28.933,55

1.559,20

30.492,75

4

Program sărbători, Sambata -Duminica

21.090,95

913,50

22.004,45

3

Total Km planificați

9.601.245,15Tabel 3 Program r'i'ormal, Luni-Vineri

Linie traseu

A. <

Km.coriform«Program

^t<*3de^Ffnsp'ort.ts

'mîj’Plâhificâți/zi T.

t^jț'm^penjruîi-^ ^ihtrări-iesirf;<

m Ai i w wl *1 p.I n 111 L*t» H h 5*1 wi

1

2-43

--

398,00

............’..........2943,00

40,50

................................... 284,30

438,50

......   ...................................3227,30

3            '

1016,00

66,00

1082,00

. 3B

174,00

14,80

188,80

5-40      :

4307,00

159,60

4466,60

5B

563,00

18,40

581,40

42        :

1338,00

113,90

1451,90

43C

676,00

35,00

711,00

43M     ;

. 651,00

30,60

681,60

44

1917,00

159,90

2076,90

48        ■

1856,00

97,50

1953,50

51

1082,00

96,80

1178,80

51B     !

260,00

48,40

308,40

100 :

1562,00

83,40

1645,40

100C

701,00

35,00

736,00

101C     i

2906,00

44,40

2950,40

101M    :

845,00

23,80

868,80

102N

1558,00

36,60

1594,60

102P

1673,00

36,60

1709,60

Total Km planificați

26.426,00 1523 curse/ zi

1.425,50

27.851,50

Tabel 4 Program normal, Sâmbătă- Duminică

' ' "Li'fiia *'

1

130,00

12,00

142,00

2-43

1937,00

120,20

2057,20

3

547,00

33,00

580,00

3B

174,00

14,80

188,80

5-40

2985,00

84,30

3069,30

5B

544,00

18,20

562,20

42

894,00

54,70

948,70

43C

644,00

27,00

671,00

43M

643,00

28,80

671,80

44

1237,00

64,70

1301,70

48

1249,00

47,10

1296,10

51

837,00

45,40

882,40

51B

-

-

-

100

1094,00

56,40

1150,40

100C

693,00

31,00

724,00

101C     .

1907,00

31,40

1938,40

101M    ,

821,00

30,60

851,60

102N     !

971,00

29,60

1000,60

102P     I

1058,00

23,60

1081,60

Total Km ; planificați ’

18.365,00

1.061,50 curse / zi

752,80

19.117,80

ANEXALA

HCLMNR. J
Total Km planificați

e

vara, Luni- Vineri

~  398,00

................40,50

438,50

2943,00

284,30

3227,30

. 1016,00

66,00

1082,00

1

174,00

14,80

188,80

4681,00

159,60

4840,60

563,00

18,40

581,40

1338,00

113,90

1451,90

676,00

35,00

711,00

i

651,00

30,60

681,60

1

1917,00

159,90

2076,90

1

1856,00

97,50

1953,50

1

1082,00

96,80

1178,80

260,00

48,40

308,40

1

-

-

0,00

701,00

35,00

736,00

2906,00

44,40

2950,40

845,00

23,80

868,80

1558,00

36,60

1594,60

1673,00

36,60

1709,60

1141,80

73,00

1214,80

2553,75

144,10

2697,85

28.933,55

1.559,20

30.492,75

1.685,50 curse/zi


ANEXA LA

hclmnrAW


Tabel 6 Program de vara, Sâmbătă- Duminică

1

398,00

40,50

' 438,50

2-43

2943,00

284,30

3227,30

3             ;

1016,00

66,00

1082,00

3B        :

174,00

14,80

188,80

5-40       i

4681,00

159,60

4840,60

5B        !

563,00

18,40

581,40

42        |

894,00

54,70

948,70

43C

644,00

27,00

671,00

43M     ;

643,00

28,80

671,80

44        i

1237,00

64,70

1301,70

48        i

1249,00

47,10

1296,10

51          :

837,00

45,40

882,40

51B      :

-

100

0,00

0,00

0,00

100C    ,

693,00

31,00

724,00

101C    ,

1907,00

31,40

1938,40

101M    ,

821,00

30,60

851,60

102N     ;

971,00

29,60

1000,60

102P     >

1058,00

23,60

1081,60

CITYTOUR ;

1141,80

73,00

1214,80

100MAMAIA ‘

2485,65

144,10

2629,75

Total Km

21.090,95

planificați

1.222,00 curse/zi

913,5

22.004,45
ANEXA LA

hglmnr.


Tabel 7 Program sărbători, Luni + Vineri

■ ■ Linie traseu autobuz.

II r,' :      ,      . " ' ‘    ’ Km,*Pl,ânificâți/ii-

1

Km conform Program .. de Transport - < /

. >■ Km pentru . : .ijntrari-iesiri*.-

Km planificați total'

1

398,00

40,50

438,50

2-43

2943,00

284,30

3227,30

3

1016,00

66,00

1082,00

3B

174,00

14,80

188,80

5-40

4681,00

159,60

4840,60

5B

563,00

18,40

581,40

42        '

1338,00

113,90

1451,90

43C     '

676,00

35,00

711,00

43M

651,00

30,60

681,60

44

1917,00

159,90

2076,90

48

1856,00

97,50

1953,50

51

1082,00

96,80

1178,80

51B       I

260,00

48,40

308,40

100

-

-

0,00

100C

701,00

35,00

736,00

101C

2906,00

44,40

2950,40

101M

845,00

23,80

868,80

102N     '

1558,00

36,60

1594,60

102P

1673,00

36,60

1709,60

CITY TOUR

1141,80

73,00

1214,80

100MAMAIA

2553,75

144,10

2697,85

Total Km

28.933,55

1.559,20

30.492,75

planificați

1.685,50 curse/zi


Tabel 8 Program sărbători, Sâmbătă- Duminică

,           ț-.     ,»■ ,

- - Linie traseu \     autobuz-.

I '                    ‘ “ ■ Km. Planificați                             ' cj

Krn cbnfo’nrn Program ?de Transport . , '

\ 'Km pentru . .‘.. iritrări-iesiri.

Km planificați totaL

1

126,00

12,00

138,00

2-43      ‘

1.918,60

130,60

2.049,20

3            ■

504,10

37,50

541,60

3B

172,20

17,00

189,20

5-40

3.013,50

117,00

3.130,50

5B

556,60

21,00

577,60

40C

-

-

-

42

929,50

71,00

1.000,50

43C

663,00

37,00

700,00

43M

689,75

28,50

718,25

44

1.271,00

73,20

1.344,20

48        ;

1.273,80

54,50

1.328,30

51         I

880,65

47,80

928,45

51B      |

-

-

-

100 !

1.152,45

63,00

1.215,45

100C

768,20

37,00

805,20

101C

1.952,20

25,00

1.977,20

101M

821,10

31,50

852,60

102N

971,25

29,50

1.000,75

102P

1.058,40

59,60

1.118,00

CITY TOUR

1.141,80

70,60

1.212,40

100MAMAIA

2.292,70

105,90

2.398,60

Total Km

21.090,95

913,5

22.004,45

planificați

1.222 curse/zi


Anexa 2.2 - Program de circulație autobuze
Tabel 1 Program normal-zile lucratoare (1-5)/ Sambata-Duminica (6-7)

1

16= dus 14= intors

18,50 km

Dus: Cap linie D. Sere ( Confort Urban ) - Str. Vârful cu Dor - Bd. Aurel Vlaicu -Bd. Tomis - Str. Suceava - Str. Adamclisi - Str. Soveja

Intors: Cap linie I. Str. Soveja - Bd. Tomis - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Vârful cu Dor - Cap linie D. Sere ( Confort Urban)

ISUZU Maz 203

27'

2

18' (60')

3 (D

(60')

(D

27' (60')

2

(1)

5,15 (6,00)

(17,00)

25S + 72P

28S + 76P

:         2-43 '

Dus: Cap Linie CIREȘICA - Str.Cpt.Dobrilă Eugeniu - Str. Sucevei - Bd.Tomis -

AUTOBUZ

6'

5'

8'

8'

9'

1T

5,15

23,00

23= dus

Bd. Mamaia - Str. Răscoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Str.Gării - Str. Th.Burada -Bd.1 Mai - Str. Petru Cercel - Str. Brizei - Poarta 6 Port

Maz 107

(151)

(1T)

(ir)

(11')

(11’)

(15')

(5,45)

(23,00)

22= intors

Intors: Str. Viorelelor - Str. Pajurei - Bd.1 Mai Vechi - Bd.1 Mai - Str. Th.Burada -

ISUZU

Str. Gării - Bd. Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Str.lon Ratiu - Bd.Tomis- Str.

Suceava - Str.Cișmelei - CL.Cireșica

26S + 115P

14

18

11

11

10

8

21,40 km

25S + 72P

(6)

(8)

(8)

(8)

(8)

(6)

3       ■/*'

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str. Dobrila Eugeniu - Str. Adamclisi

ISUZU

15'

15'

15'

15'

15'

30'

5,15

22,00

15= dus

- str.Soveja - Bd. Tomis - Str. Alexandru Sahia - Str.Santinelei - Sanatoriu (Palazu Mare)

(30')

(30')

(30')

(30')

(30')

(60')

(5,45)

(22,00)

12= intors

Intors: Cap linie I. Sanatoriu ( Palazu Mare ) - Str.Santinelei- Str. Dumbrăveni -

Str.Budapesta - Str.Napoli - Str.Cracovia - Str.Napoli - Str.Budapesta - Bd. Tomis - Str.Soveja - Str. Adamclisi - Str.Cișmelei - Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

4

4

4

4

4

2

15,4 km

25S + 72P

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(D

3 B

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str. Dobrila Eugeniu - Str. Suceava -

ISUZU

60'

60'

60'

6,00

19,00

10= dus

Bd. Tomis - Bd. Aurel Vlaicu - D.N.3C Târg

(60')

(60')

(60')

(6,00)

(19,00)

7= intors

Intors: Cap linie I. D.N.3C Târg - Bd. Aurel Vlaicu - Bd. Tomis - Str. Cișmelei -

Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

1

1

1

12,40 km

25S + 72P

(D

(D

(D

" 5-40 :   ■ ‘

Dus: Cap linie.5 - Str. Virful cu Dor - Str. Democrației - Str.Mesterul Manole - Str. Hatman - Arbore - Șos. Mangaliei - Bif. Cumpăna - Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai -

ISUZU

8'

5'

(8')

8'

8'

10'

21'

5,15

23,00

32= dus

Str. Th.Burada - Str. Gării - Bd.Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia -CL. Pescărie - Bd. A Campus Universitar

MAZ 203

(15')

(8')

(8')

(9*)

(15')

(5,45)

(23,00)

27= intors

Intors: Campus Univesitar - Pescărie - Bd. Mamaia - Str. Răscoalei din 1907 - Bd.

Ferdinand - Str. Gării - Str. Th.Burada - Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Democrației - Str. Virful cu Dor - Cap linie 5

25S + 72P

14

19

16

16

13

8

29,70 km

28S + 76P

(6)

(11)

(11)

(11)

(10)

(6)

5B

Dus: Cap linie D. Sere (Confort Urban) - Str. Vârful cu Dor - Str. Democrației -

AUTOBUZ

20'

20'

20'

20'

20'

20'

5,15

23,00

13= dus

Str. Meșterul Manole - Str. Hatman Arbore - sos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Bd. Ferdinand -Str. Theodor Burada - Gara C.F.R.

Maz 103 -100 loc

(20')

(20')

(20')

(20')

(20')

(20')

(5,45)

(23,00)

8= intors

Intors: Cap linie I. Gara C.F.R.- Str. Theodor Burada - Bd. 1 Mai - sos. Mangaliei

- Str. Pandurului - Str. Democrației - Str. Vârful cu Dor- Cap linie D. Sere

(Confort Urban)

z

z

z

z

z

13,10 km

26S + 73P

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

7        42 ■ ■ . ?

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str. Dobrila Eugeniu - Str. Suceava -

ISUZU

9'

6'

8'

8'

12'

24'

5,15

23,00Țabel 1 Program normal-zile lucratoare (1-5)/ Sambata-Duminica (6-7)                        '    —

'     O-Mi'■

4I&

11= dus

Bd. Tomis - Bd. Mamaia - Str. M. Viteazu - Str. Traian - Poarta 2 Port

( 12') ( 12')

(12')

(12')

(12')

(24')

(5,45)

(23,00)

Bd. Tomis - Str. Suceava - Str. Cișmelei - Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)


25S + 72P11,10 km

43 C


13= dus


12= intors


16,10 km


14= dus


15= intors


17= dus


15= intors


16,40 km Ăă:


14= dus


13= intors


13,50 km

51


12= dus


10= intors


10,40 km


51bDus: Cap linie D. Carrefour - Bd. Tomis - Bd. Mamaia - Str. Rascoala din 1907 -Bd. Ferdinand - Gara C.F.R.

AUTOBUZ Maz 107 -141


Intors: Cap linie I.Gara C.F.R.- Bd.Ferdinand - Str. Mircea cel Batran - Str. Ion Ratiu - Bd. Tomis - Cap linie D. Carrefour

Dus: Gară - B-dul Feridinand - Str.Mircea cel Bătrân - B-dul Tomis - B- dul Aurel Vlaicu- Maritimo

Intors: Maritimo - B-dul Aurel Vlaicu - B-dul Tomis - B-dul Mamaia- Str. 1907 - B-dul Ferdinand- Gară

Dus: Cap linie D. Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor - Str. Traian - Str. M.Viteazu -Str. C-tin Bratescu - Bd. I. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale - Str. Baba Novac - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Stefanita Vodă

Intors: Cap linie I. Str. Stefanita Vodă - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Baba Novac - Str. I.L.Caragiale - Bd. I. Gh. Duca - Str. Tepes Vodă - Str. M.Viteazu - Str. Traian -Bd. Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 Port

Dus: Cap linie D. C.F.R. Palas - Bd. I.C.Bratianu - Bd. Ferdinand - Str. M.Viteazu - Str. Traian - Poarta 2 Port

Intors: Cap linie I. Poarta 2 Port - Str.Traian - Str. M. Viteazu - Bd. C-tin Bratescu- Str. I.Gh.Duca - Bd. Ferdinand - Bd. I.C. Bratianu - Cap linie D. C.F.R. Palas

Dus: Cap linie D. Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor - Str. Traian - Str. M.Viteazu -Str. C-tin Bratescu - Bd. I. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale - Str. Eliberării - Halta Traian

Intors: Cap linie I. Halta Traian - Str. Eliberării - Str. I.L.Caragiale - Str.Tepes Vodă - Str. M.Viteazu - Str.Traian - Bd. Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 Port

Dus: Cap linie Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor - Str. Traian -Str.Negru Vodă -Str.Mircea cel Bătrân - Bd-ul. Ferdinand - Bd. I. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale -Str. Eliberării - Str. Nicolae Filimon - Bd-ul Aurel Vlaicu________________________

Intors: Cap linie Bd-ul Aurel Vlaicu - Str. Nicolae Filimon - Halta Traian - Str. Eliberării - Str. I.L.Caragiale - Str.Tepes Vodă- Str. M.Viteazu - Str.Traian - Bd-ul Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 PortANEXA LA

hclmnrAU


Tabel 1 Program normal-zile lucratoare (1-5)/ Sambata-Duminica (6-7)


13,7 km

" 100 : '12= dus


10= întors


11,70 km

100 c


Dus : Cap linie D. Gara C.F.R.- Bd. Ferdinand - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Al. Lapusneanu - Sat Vacanta

întors: Cap linie I. Sat Vacanta - Bd. Al. Lapusneanu - Bd. 1 Decembrie - Bd. Ferdinand - Cap linie D. Gara C.F.R.


13= dus


Dus: Cap linie D. Carrefour - Bd. Tomis - Bd. A.VIaicu - Bd. AI.Lapusneanu -Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Ferdinand - Gara C.F.R.


13= întors


întors; Cap linie I. Gara C.F.R. - Bd. Ferdinand - Bd. 1 Decembrie 1918-Bd. AI.Lapusneanu - Bd. A.VIaicu - Bd. Tomis - Cap linie D. Carrefour


11,70 km

101


20= dus


22= întors


22,7 km

101 M


Dus : Cap liniei01 Depou Tramvaie - Str. Celulozei - Bd. Aurel Vlaicu - Șos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei - Gara C.F.R - Str. Theodor Burada - Bd. Ferdinand - Str. M.Viteazu - Poarta 2 Port -Poarta 1 Port

întors: Poarta 1 Port - Str. Termenele Romane - Str. Traian - Str. Mihai Viteazul -Str. I.C. Brătescu - Str. I.G. Duca - Bd. Ferdinand - Str. Theodor Burada - Sos. Mangaliei - Str. Caraiman - Bd. 1 Mai - Sos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Sos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Celulozei - Cap liniei 01 Depou Tramvaie


18=dus


18=intors


Dus: Cap linie101M Gară C.F.R. - Șos. Mangaliei - Str. Caraiman- Bd. 1 Mai-Șos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - MARITIMO - Bd. Aurel Vlaicu - Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei -Cap linie101M Gară C.F.R întors: Cap liniei01 Gară C.F.R. - Șos. Mangaliei - Str. Caraiman- Bd. 1 Mai -Șos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - MARITIMO - Bd. Aurel Vlaicu - Șos.

Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei -Cap liniei 01M Gară C.F.R


23,8 km

102 N

16= dus


15= întors


17,50 km

102 P


Dus: Cap linie D. Faleza Nord ( Cap linie 102 ) - Str. Zorelelor - Str. Soveja -Str. Dezrobirii - Str. Cumpenei - Str. Industriala - Cap linie D. Depou Tramvaie întors: Cap linie I. Depou Tramvaie - Str. Industriala - Str. Cumpenei - Str. Dezrobirii- Str. Soveja - Str. Zorelelor - Faleza Nord (Cap linie 102)


19= dus


20= întors


18,90 km


Dus: Cap linie D. Faleza Nord ( Cap linie 102 ) - Str. Zorelelor - Str. Soveja -Str. Dezrobirii - Str. Cumpenei - Str. Industriala - Cap linie D. Depou Tramvaie

întors: Cap linie I. Depou Tramvaie - Str. Industriala - Str. Cumpenei - Str. Dezrobirii- Str. Soveja - Str. Zorelelor - Faleza Nord ( Cap linie 102 )


AUTOBUZ

Maz 107-141 loc

10' (12')

5

(4)

9' (10')

7

(5)

9' (10')

8

(5)

9' (10')

8

(5)

10' (16')

5

(3)

16'

(25')

3

(2)

5,15

(5,45)

23,00 (23,00)

26S +115P

AUTOBUZ

20'

20'

20'

20'

20'

30'

5,15

23,00

Maz 107-141 loc

(20')

(20')

(20')

(20')

(20')

(30')

(5,45)

(23,00)

26S + 115P

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

2 (2)

AUTOBUZ

8'

6'

8'

8'

10'

17'

5,15

23,00

ISUZU

(14')

(10')

(10')

(10')

(14')

(23')

(5,45)

(23,00)

9

14

11

11

9

5

25S + 72P

(5)

(7)

(7)

(7)

(5)

(3)

ISUZU

30'

30'

30'

30'

30'

45'

5,15

23,00

(301)

(30')

(30')

(30')

(30')

(45')

(5,45)

(23,00)

3

3

3

3

3

2

25S + 72P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

AUTOBUZ

15'

9'

12'

10'

14'

28'

5,15

23,00

Maz 107-141 loc

(1T)

(18')

(18')

(18')

(22')

(30')

(5,45)

(23,00)

26S + 115P

5

(3)

8

(4)

6 (4)

7 (4)

5

(3)

3 (2)

AUTOBUZ

15'

9'

12'

10'

14'

28'

5,15

23,00

Maz 107-141 loc

(1T)

(18')

(18')

(18')

(22')

(30')

(5,45)

(23,00)

26S + 115P

5

(3)

8 <4)

6 (4)

7

14)

5

..■13)

3 (2)
1/ Sambata-DuminicaTabel 2 Program de vara si evenimente, Luni-Vi

1?if’i Wfl        «wfl

• -<

'■"JDSWiFlgi • **»

wRI

'            1             ,

Dus: Cap linie D. Sere ( Confort Urban ) - Str. Vârful cu Dor - Bd. Aurel

ISUZU

27’

18'

27'

5,15

19,00

16= dus

Vlaicu - Bd. Tomis - Str. Suceava - Str. Adamclisi - Str. Soveja

Maz 203

(60')

(60')

(60')

(6,00)

(17,00)

i4- mtuiar

iiiLUib'Cap iinie i. oir. ouveja - du. lurnis- du. Aurei viaiuu - oir.

Vârful cu Dor - Cap linie D. Sere ( Confort Urban)

25S + 72P

2

3

2

18,50 km

28S + 76P

(1)

(D

(1)

.          2-43 .     ...

Dus: Cap Linie CIREȘICA - Str.Cpt.Dobrilă Eugeniu - Str. Sucevei -Bd.Tomis - Bd. Mamaia - Str. Răscoala din 1907 - Bd. Ferdinand -

AUTOBUZ

6’

5'

8'

8'

9'

1T

5,15

23,00

23= dus

Str.Gării - Str. Th.Burada - Bd.1 Mai - Str. Petru Cercel - Str. Brizei -Poarta 6 Port

Maz 107

(15’)

(11’)

(11')

(1T)

(11')

(15')

(5,45)

(23,00)

22= întors

întors: Str. Viorelelor - Str. Pajurei - Bd.1 Mai Vechi - Bd.1 Mai - Str.

ISUZU

Th.Burada - Str. Gării - Bd. Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Str.lon

Ratiu - Bd.Tomis- Str. Suceava - Str.Cișmelei - CL.Cireșica

26S + 115P

14

18

11

11

10

8

21,40 km

25S + 72P

(6)

(8)

(8)

(8)

(8)

(6)

3.     .

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str. Dobrila Eugeniu - Str.

ISUZU

15'

15'

15'

15'

15'

30'

5,15

22,00

15= dus

Adamclisi - str.Soveja - Bd. Tomis - Str. Alexandru Sahia -Str.Santineiei - Sanatoriu (Palazu Mare)

(30')

(30')

(30')

(30')

(30')

(60')

(5,45)

(22,00)

12= întors

întors: Cap linie I. Sanatoriu ( Palazu Mare ) - Str.Santineiei- Str.

Dumbrăveni - Str.Budapesta - Str.Napoli - Str.Cracovia - Str.Napoli -Str.Budapesta - Bd. Tomis - Str.Soveja - Str. Adamclisi - Str.Cișmelei -Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

4

4

4

4

4

2

15,4 km

25S + 72P

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

■       3B

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str. Dobrila Eugeniu - Str.

ISUZU

60'

60'

60'

6,00

19,00

10= dus

Suceava - Bd. Tomis - Bd. Aurel Vlaicu - D.N.3C Târg

(60')

(60')

(60')

(6,00)

(19,00)

7= întors

întors: Cap linie I. D.N.3C Târg - Bd. Aurel Vlaicu - Bd.Tomis - Str.

Cișmelei - Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

1

1

1

12,40 km

25S + 72P

(D

(1)

(1)

5-40 .

Dus: Cap linie Sere - Str. Virful cu Dor - Str. Democrației - Str.Mesterul Manole - Str. Hatman - Arbore - Șos. Mangaliei - Bif. Cumpăna - Șos.

ISUZU

8'

5'

8'

8'

10'

2T

5,15

23,00

32= dus

Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării - Bd.Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia - CL. Pescărie - Aqua Magic - Bd. Aurel Vlaicu - Campus Universitar

MAZ 203

(15')

(8')

(8')

(8')

(9')

(15')

(5,45)

(23,00)

27= întors

întors: Campus Univesitar - Pescărie - Bd. Mamaia - Str. Răscoalei din

1907 - Bd. Ferdinand - Str. Gării - Str. Th.Burada - Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Democrației - Str. Virful cu Dor - Cap linie Sere

25S + 72P

14

19

16

16

13

8

31,00 km

28S + 76P

(6)

(11)

(11)

(11)

(10)

(6)

..              5 B .     .

Dus: Cap linie D. Sere (Confort Urban) - Str. Vârful cu Dor - Str. Democrației - Str. Meșterul Manole - Str. Hatman Arbore - sos.

AUTOBUZ

20'

20'

20'

20'

20'

20'

5,15

23,00

13= dus

Mangaliei - Bd. 1 Mai - Bd. Ferdinand -Str. Theodor Burada - Gara C.F.R.

întors: Cap linie I. Gara C.F.R.- Str. Theodor Burada - Bd. 1 Mai - sos.

Maz 103 -100 loc

(20')

(20')

(20')

(20')

(20')

(20')

(5,45)

(23,00)

8= întors

Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Democrației - Str. Vârful cu Dor - Cap linie D. Sere (Confort Urban)

2

2

2

2

2

2
Tabel 2 Pro<

gram de vara si evenimente, Luni-Vîneri(1 -5)1 Sambata-Duminica (6-7)

%

13,10 km

26S + 73P

(2)

(2) | (2)

(2)

(2)

(2)

11= dus

Suceava - Bd. Tomis - Bd. Mamaia - Str. M. Viteazu - Str. Traian -Poarta 2 Port

• - - • -

(121)

(12) (12-)

(12’)

(12)

( 24‘)

(5,45)

(23,00)

10= intors

Intors: Cap linie I. Poarta 2 Port - Str. Traian - Str. M. Viteazu - Bd. Mamaia - Bd. Tomis - Str. Suceava - Str. Cișmelei - Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)


11,10 km

43 C


13= dus


12= intors


16,10 km

43 M


14= dus


15= intors


15,50 km

44


17= dus


15= intors


16,40 km

. 48


14= dus


13= intors


13,50 km

51.


12= dus


10= intors


Dus: Cap linie D. Carrefour - Bd. Tomis - Bd. Mamaia - Str. Rascoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Gara C.F.R.


HCLMNR '


23,00


Întors: Cap linie I.Gara C.F.R.- Bd.Ferdinand - Str. Mircea cel Batran -Str. Ion Ratiu - Bd. Tomis - Cap linie D. Carrefour

Dus: Gară - B-dul Feridinand - Str.Mircea cel Bătrân - B-dul Tomis - B-dul Aurel Vlaicu- Maritimo

Intors: Maritimo - B-dul Aurel Vlaicu - B-dul Tomis - B-dul Mamaia- Str. 1907 - B-dul Ferdinand- Gară

Dus: Cap linie D. Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor - Str. Traian - Str. M.Viteazu - Str. C-tin Bratescu - Bd. I. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale - Str. Baba Novac - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Stefanita Vodă

Intors: Cap linie I. Str. Stefanita Vodă - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Baba Novac - Str. I.L.Caragiale - Bd. I. Gh. Duca - Str. Tepes Vodă - Str. M.Viteazu - Str. Traian - Bd. Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 Port

Dus: Cap linie D. C.F.R. Palas - Bd. I.C.Bratianu - Bd. Ferdinand - Str. M.Viteazu - Str. Traian - Poarta 2 Port

Intors: Cap linie I. Poarta 2 Port- Str.Traian - Str. M. Viteazu - Bd. C-tin Bratescu- Str. I.Gh.Duca - Bd. Ferdinand - Bd. I.C. Bratianu - Cap linie D. C.F.R. Palas

Dus: Cap linie D. Poarta 1 Port -M.Viteazu - Str. C-tin Bratescu -Eliberării - Halta Traian

Intors: Cap linie I. Halta Traian -Str.Tepes Vodă - Str. M.Viteazu linie D. Poarta 1 Port

Bd. Marinarilor - Str. Traian - Str.

Bd. I. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale - Str.


Str. Eliberării - Str. I.L.Caragiale -- Str.Traian- Bd. Marinarilor - Cap


(23,00)


10,40 km
ANEXA LA

HCLM NR.


Tabel 2 Program de vara si evenimente, Luni-Vineri(1-5)/ Sambata-Duminica (6-7)

■ .......... ...... ■

rwiffi-r.frWiSu*
12= dus


10= întors


13,7 km

100 C

13= dus


13= întors


11,70 km

101


20= dus


22= întors


22,7 km

101 M


18=dus


18=intors


23,8 km

102 N


16= dus


15= întors


17,50 km

102 P


19= dus


20= întors


Vodă - Str.Mircea cel Bătrân - Bdul. Ferdinand - Bd. I. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale - Str. Eliberării - Ștr. Nicolae Filimon - Bd-ul Aurel Vlaicu intors: Cap~îinie~Bd'-ui Aurei’viâicîT-stn Nîcoiă’e’riiîmbrT- Haita Trăiăh -Str. Eliberării - Str. I.L.Caragiale - Str.Tepes Vodă- Str. M.Viteazu -Str.Traian - Bd-ul Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 Port

Dus: Cap linie D. Carrefour- Bd. Tomis- Bd. A. Vlaicu - Bd. AI.Lapusneanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Ferdinand - Gara C.F.R.

întors: Cap linie I. Gara C.F.R. - Bd. Ferdinand - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. AI.Lapusneanu - Bd. A. Vlaicu - Bd. Tomis - Cap linie D. Carrefour

Dus : Cap liniei01C Depou Tramvaie - Str. Celulozei - Bd. Aurel Vlaicu -Șos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei - Gara C.F.R - Str. Theodor Burada - Bd. Ferdinand - Str. M.Viteazu - Poarta 2 Port - Poarta 1 Port

întors: Poarta 1 Port - Str. Termenele Romane - Str. Traian - Str. Mihai Viteazul - Str. I.C. Brătescu - Str. I.G. Duca - Bd. Ferdinand - Str. Theodor Burada - Sos. Mangaliei - Str. Caraiman - Bd. 1 Mai - Sos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Sos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Celulozei - Cap linie101C Depou Tramvaie

Dus: Cap liniei 01 Gară C.F.R. - Șos. Mangaliei - Str. Caraiman- Bd. 1 Mai- Șos. Mangaliei - Bd. Aurel viaicu - MARITIMO - Bd. Aurel Vlaicu -Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei -Cap liniei 01M Gară C.F.R

întors: Cap liniei01 Gară C.F.R. - Șos. Mangaliei - Str. Caraiman- Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - MARITIMO - Bd. Aurel Vlaicu -Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei -Cap liniei 01M Gară C.F.R

Dus: Cap linie D. Faleza Nord ( Cap linie 102 ) - Str. Zorelelor - Str. Soveja - Str. Dezrobirii - Str. Cumpenei - Str. Industriala - Cap linie D. Depou Tramvaie întors: Cap linie I. Depou Tramvaie - Str. Industriala - Str. Cumpenei-Str. Dezrobirii - Str. Soveja - Str. Zorelelor - Faleza Nord (Cap linie 102)

Dus: Cap linie D. Faleza Nord ( Cap linie 102 ) - Str. Zorelelor - Str. Soveja - Str. Dezrobirii - Str. Cumpenei - Str. Industriala - Cap linie D. Depou Tramvaie întors: Cap linie I. Depou Tramvaie - Str. Industriala - Str. Cumpenei -Str. Dezrobirii - Str. Soveja - Str. Zorelelor - Faleza Nord ( Cap linie

26S + 115P

AUTOBUZ Maz 107-141

25S + 72P AUTOBUZ Maz 107 -141

2

(-)

2

(-)

2

(-)

20‘

20'

20'

20'

20'

30'

5,15

23,00

(20')

(20')

(20')

(20')

(20')

(30')

(5,45)

(23,00)

3

3

3

3

3

2

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

8'

6'

8' .

8'

10’

17'

5,15

23,00

(14')

(10')

(10')

(10')

(14')

(23')

(5,45)

(23,00)

9

14

11

11

9

5

(5)

(7)

(7)

(7)

(5)

(3)

30'

30'

30'

30'

30'

45'

5,15

23,00

(30')

(30')

(30')

(30')

(30'.)

(45')

(5,45)

(23,00)

3

3

3

3

3

2

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

15'

9'

12'

10'

14'

28'

5,15

23,00

(1T)

(18')

(18')

(18')

(22')

(30')

(5,45)

(23,00)

5

8

6

7

5

3

(3)

(4)

(4)

(4)

(3)

(2)

15'

9'

12'

10'

14'

28'

5,15

23,00

(1T)

(18')

(18')

(18')

(22')

(30')

(5,45)

(23,00)

5

8

6

7

5

3


Tabel 2 Program de vara si evenimente, Luni-Vineri(V5)/ Sambata-Duminica (6-7)

■swESEHa-        : st.

X7'.

ZjfeE-r ’f

kîW’îSu

afîG®»

18,90 km

102 )

26S +115P

(3)

(4)

(4)

(4)

(3)

(2)

CiTy TOUR

28= dus

26= intors

Dus: Gara C.F.R. - Bd. 1 Mai - PORT Constanta' - Bdul Regină*Ellsăbeta -Str. Termenele Romane - Str.Negru Vodă - Str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia - Tabăra Turist

lntors:Tabăra Turist - Bd. Mamaia - Bd. Tomis - Bd. Ferdinand - Gară C.F.R

' AUTOBUZ

etajat

decapotat

’ 25*

(25’)

25* **

(25*)

"25*

(25*)

* 25’

(25*)

09,00

(09,00)

22,00

(22,00)

34,60 km

78s+9p

6

(6)

6

(6)

6

(6)

6

(6)

100 MAMAIA 22= dus 19= intors

Dus: C.L.100 Gara C.F.R. - Bd. Ferdinand - Bd. 1 DECEMBRIE 1918 - Bd. Al. Lăpușneanu - STAȚIUNEA MAMAIA (TABĂRA TURIST)

Intors: STAȚIUNEA MAMAIA (TABĂRA TURIST) - Sat Vacanță - Bd. Al.

AUTOBUZ ISUZU

8’ (81)

8’ (81)

8’ (8’)

8’ (81)

8’ (81)

10’ (10’)

5,15 (5,45)

23,00 (23,00)

22,70 km

Lăpușneanu - Bd. 1 DECEMBRIE 1918 - Bd. Ferdinand - C.L.100 Gara C.F.R.

25S + 72P

12

(12)

12 (12)

12 (12)

12 (12)

12 (12)

9

0)


I ANEXA la


Anexa 3 - Programul de Investiții

Anexa 3.1 - Programul de Investiții al Operatorului

1 ' '* ■-        " * (             '              î

,-4V

«L ’                             .

>f mu -

vTojaTl

Echipamente IT si de comunicații si aplicații software

Echipamente:

 • - 2 servere;

-1 rounter gateway

 • - 4 switch gigabit

 • - 5 laptopuri

 • - 2 telefoane

 • - 2 UPS-uri

-1 videoproiector

 • - 2 tablete

 • - 30 licențe Win 10 Pro

 • - 30 licențe MS Office

 • - 2 licențe server

-1 licența baza de date

-1 lincenta Corel Draw sau similar

438.100

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Sotware ERP*)

1.016.400

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Reabilitare hala intretinere si reparații

Instalație         stingere         incendiu,

hidranti,semnalizare, etc.

369.600

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Instalație monitorizare video incinta, sistem de

138.600

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Modernizarea stafiilor de transport in comun (suprastructura)

Modernizarea a 100 din cele peste 300 de stafii

9.400.000

01/2020

12/2020

Buget propriu

Proprii


iluminat

Rețea, infrastructura IT

92.400

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Autovehicule

 • 1 autovehicul siguranța circulației

 • 2 autovehicule exploatare

1 autoturism exploatare management

438.900

07/2019

08/2019

Buget propriu

Proprii

i auiuvci iiuui avii i iii nou auv

- - —

' ■

- ------- . _

Reabilitare, modernizare platforma betonata, qard, incinta str.lndustriala, nr.8

859.800

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Reabilitare, modernizare cap linie

831.600

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Reabilitare, modernizare hala principala

2.356.200

07/2019

09/2020

Buget propriu

Proprii

Statie automata de spalat autobuze

1.016.400

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Tonete pentru vanzarea titlurilor de călătorie

25 buc.

924.000

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Utilai multifuncțional cu accesorii si atașament

323.400

07/2019

06/2019

Buget propriu

Proprii

Implementare sistem eTicketinq**)

2.350.000

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Pompa hidraulica statie de spalat

1

6.000

07/2019

08/2019

Buget propriu

Proprii

Dispozitiv de măsurare carburant de tip litrometru/ debitmetru

1

12.000

07/2019

08/2019

Buget propriu

Proprii

Total:

11.173.400


**) Bugetul estimat include si cheltuielile pentru mentenanta si eventuale ajustări ale aplicațiilor software pe o durata contractuala totala de 4 ani. *) Bugetul estimat include si cheltuielile pentru mentenanta si eventuale ajustări ale sistemului pe o durata contractuala totala de 4 ani.


Anexa 3.2 - Programul de Investiții al Autorității Contractante

Nu este cazul.

Anexa 3.3 - Fundamentarea Necesarului Anual de Fonduri pentru Investiții din Surse Proprii

Investițiile prevăzute a se realiza din surse proprii sunt destinate:

 • ■   acoperirii nevoilor privind infrastructura de baza pentru furnizarea serviciului de transport public (Reabilitare, modernizare platforma betonata, gard, incinta str.lndustriala, nr.8; Reabilitare, modernizare cap linie; Reabilitare, modernizare hala principala; autovehicule pentru exploatare);

 • ■   exploatării in condiții de siguranța a infrastructurii si mijloacelor tehnice existente (Reabilitare hala intretinere si reparații; Instalație monitorizare video incinta, sistem de iluminat; autovehicule pentru siguranța circulației);

 • ■   creșterii eficientei in desfasurarea activitatii (Echipamente IT si de comunicații si aplicații software; Sotware ERP; Rețea - infrastructura; autovehicule cu rol administrativ);


■ creșterii gradului de atractivitate a transportului public (modernizarea stațiilor de transport in comun). Nota: Programul de Investiții se poate modifica prin act adițional.ANE^a la |hclm nr.Anexa 4 - Bunuri Utilizate de Operator în Executarea Contractului

Anexa 4.1 - Bunuri de Retur

ANEXA LA

HCLM NR. 41Â


Anexa 4.1.1 Bunuri puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă

IM nTin M i»] M    î m kw <si

0

5

TEREN STR INDUSTRIALA NR 8 -54336 mp

1014

9.648.857

0

TOTAL TERENURI DOMENIU PRIVAT IN ADMINISTRARE LA R.A.T.C. Constanta

9.648.857

0

0

5

TEREN STR INDUSTRIALA NR10 - 37510 mp

1011

4.875.759

0

0

5

TEREN STR ELIBERĂRII NR46 -10044 mp

1012

1.740.767

0

0

TOTAL TERENURI DOMENIU PUBLIC IN ADMINISTRARE LA R.A.T.C. Constanta

6.616.526

0

0

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZE EURO 6 DIESEL (104 buc.)

sa

98.255.993,49

0

98.255.993,49

TOTAL CLADIRI/TERENURI DOMENIU PUBLIC/PRIVAT

IN ADMINISTRARE LA R.A.T.C. Constanta

114.521.376,49

0

98.255.993,49

4.1.2 Bunuri realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiții al Operatorului din sume alocate pentru investiții de la bugetul local

Nu este cazul unor astfel de bunuri la data semnării contractului.

Anexa 4.2 - Bunuri de Preluare

Nu este cazul unor astfel de bunuri la data semnării contractului.

Anexa 4.3 - Bunuri Proprii ale Operatorului


1.3.1

CABINA CL 41

11189

527

1.6.5

CLĂDIRE PUNCT TERMIC S2

11221

418

1.3.1

. CLĂDIRE DISPECERAT CL42

11222

175

1.3.24

CABINE 3X3 H 2.25M

11247

80

1.3.24

CABINE 3X3 H 2,25M

11248

81

1.3.24

CABINE 3X3 H 2.25M

11249

81

1.3.24

CABINE 3X2 H 2.25M

11250

69

1.3.24

CABINE 3X2 H 2.25M

11251

69

1.7.1.3

CABLU ALIM. CU ENERGIE 10 KW

11164

14.443

1.8.7

REȚELE APA CANALIZARE

11166

48.407

1,8,6

RACORD ALIMENTARE APA

111235

448

1,8,7

CANALIZARE HALA

111236

304

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE sirma+stilpi METAL

111237

9.282

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE BETON S2

11256

6.372

1.8.6

RACORD ALIM. CU APA 25 ML

111278

67

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE SI porti BETON ARMAT

11168

503

1.8.7

RACORD CANALIZARE MENAJERA 19 ML

11169

47

1.3.1

GRUP EXPLOATARE (REDUS) POARTA A1

111223

275.869

1.3.1

STATIE PREGĂTIRE VOPSIRE-SPALARE

111226

13.168

1.3.1

HALA INTR.AUTOVEH.

11186

1.470.361

1.3.1

STATIE ALIMENTARE CU 4 POMPE

11188

50.317

1.3.1

HALA INTR.TROL.S2

11206

85.079

1.3.1

GRUP POARTA EXPL.S2

11207

27.814

1.3.1

GRUP TEHNIC

11209

.    60.496

1.3.1

MAGAZIE MATERIALE (DISP.CENTRAL)

11224

21.325

1.3.1

MAGAZIE ANEXA (MAG.MAT.A1)

11225

60.814

1.3.8

PLATFORME EXT.BETON B 300

11167

390.717

1.3.8

PLATFORMA PARCARE TROL.

11245

66.623

1.3.8

PLATFORMA STATIE TERMINUS 48

11368

6.533

1.9.3

INST. EXT.UTILIZ. GAZE NAT. IN INCINTA

114093

46.321

1.9.3

INST. INTERIOARA DE ÎNCĂLZIRE PE GAZE NAT.

114096

160.574

1.8.1

PUT FORAT NR. 1 ECHIPAT-AA

114098

60.007

1.9.3

INSTALAȚIE UTILIZARE GAZE NATURALE S2

114100

7.395


ANEXA LA

HCLMNR.^lX_/5gO‘‘ ; Clasificare. V.g         - Denumire bunuri mobile sr imobilei* _ r . '

*%’       * • *’• ' a *.    *,                           ’ ‘*.î *k*                                     J fc. ,J **           >* J

*l.z *• ?:■ ’•-L.' Vtvn« &             ? ‘.'î -.             ■. .                                                         J

i-

[■ Număr inventar ! ; '-.la‘Operator- -J

I                  #4 *•              I

4         *•         ' -     ’ T " J f

■ -Valoare de.. î i ; ..jriventa.r'j * i?= '*•' * *■

I' .. -Valoare ■ . ■ amortizată" ■

[ ‘ ■■ ' ' .

i Valoarea ramasa la Ș i dată de 31/12/2018 J

Valoare cf. Răpi De Evaluare ■ ' ' la data de 15/10/201.8   •

„ JJ. «‘«g                      V    S               "    L

>- V. . * i

1.3.24

BARACA - ACTIVITATI CULTURALE

11241

7.379

1.3.24

CHIOȘC CU VINZARE EXTERIOARA

11172

17

-           1.3.24

CHIOȘC C-U VINZARE EXT.                     „

11182

24

1.3.24

CABINA BETON

11232

61

1.3.24

CABANA A1

11233

260

1.3.24

CABANA A2

11234

364

1.3.24

CABANA CENTRALA

11235

468

1.3.24

CABANA A4

11236

312

1.3.24

CABANA CENTRALA

11237

234

1.3.24

CABANA SR

11238

624

1.3.24

HANGAR METALIC

11239

79

1.6.1.1

GRUP SANITAR

11363

114

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114086

6.234

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114087

5.929

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114088

5.929

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114089

5.929

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114090

5.929

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114091

5.929

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114092

5.929

1.6.3.1

GARD SIRMA

11361

280

1.6.3.1

POARTA LEMN

11362

195

1.3.24

CABINE 3X3 H 2.25M

11246

80

1.8.6

CONDUCTE PTR ALIMENTARE CU APA

111266

141.490

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE DIN stilpi METALICI

111295

25.726

1.3.1

HALA PENTRU REVIZII GR II

111225

181.428

1.3.1

CLAD.PTR.TRANSP.COM-HALE

11199

877.047

1.3.1

MAGAZIE SI ATELIERE ZID CĂRĂMIDĂ

11200

117.450

1.3.1

GRUP EXPLOATARE

11201

84.134

1.3.1

HALA ÎNTREȚINERE EXTINDERE

11202

516.795

1.3.1

HALA ÎNTREȚINERE EXTINDERE

11203

35.597

1.3.1

CLĂDIRE STATIE SPALARE VOPSIRE

11205

228.669

1.3.1

CABINA CL PTR TRAMVAIE

11208

60.496

1.8.7

CONDUCTE ALIMENTARE SI CANALIZARE

111267

144.483
ANEXA LA hclmnr.4_IA1.9.3


INST. INTERIOARA DE ÎNCĂLZIRE PE GAZE NAT.


1.8.1


1.6.2


1.3.24


1.3.24


1.3.24


1.3.24PUT FORAT NR, 2 ECHIPAT - AT


CLĂDIRE STADION


CHIOȘC ALUMINIU TIP EUROM


CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"


CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"


CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"


Sub-total 1: Construcții


11210


114094


114101


114102


114103
51.342


5.211


5.270


5.270


5.270


5.897.158

Anexa 4.4 - Procesul-Verbal de Predare-Preluare a Bunurilor Concesionate

Se va atașa scanat procesul verbal semnat

Anexa 5 - Mijloace de Transport


ANEXA LA

HCLM NR.


Anexa 5.1 - Cerințe Standard Pentru Mijloace de Transport

Principii Generale

Toate Mijloacelej de Transport care vor fi utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie conforme cerințelor obligatorii stabilite pentru respectivele Mijloace de Transport în ceea ce privește “tipul” ș “categoria”. Conformitatea Mijloacelor de Transport cu cerințele standard va fi verificată pe baza documentelor emise de autoritățile competente.

Pentru a asigura, protecția mediului, emisiile poluante de noxe ale Mijloacelor de Transport utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie în limitele stabilite de către lege pentru tipurile respective de motoare și carburanți.

Cerințele tehnice pentru Mijloacele de Transport prezentate în această anexă vor fi actualizate automat în situația apariției unor noi reglementări. în această situație, Părțile vor actualiza prezenta Anexă jncluzând cerințele tehnice noi stabilite prin lege.


Cerințe Standard pentru Autobuze

I

Cerințe generallo

 • 1.  Condițiile interioare si exterioare ale mijloacelor de transport prin care se prestează servicii in temeiul prezentului Contract trebuie sa fie permanent in concordanta cu cerințele stabilite de legislație. i

 • 2.  Toate dispozitivele si fiecare dintre acestea care sunt instalate in mijloacele de transport trebuie sa fie păstrate si reparate astfel incat toate vehiculele sa poata fi utilizate in permanenta și ăn stare optimă de funcționare, cu toate echipamentele funcționale.

 • 3.  Fiecare mijloc de transport trebuie sa aiba cel puțin un validator funcțional pentru fiecare usa.

 • 4. Operatorul va avea dreptul ca, după cum hotărăște, sa amenajeze zone publicitare atat in interiorul cat si in exteriorul autobuzelor. Publicitatea nu va afecta vizibilitatea sau lizibilitatea numerelor traseelor, semnele cu destinația, logo-ul Societății nu va acoperi nicio fereastra daca acesta jnu permite vizibilitatea spre exterior.

 • 5.  înainte de plecarea pe traseu, vehiculele vor fi supuse unui control pentru a se asigura ca sunt curate in vederea utilizării de către pasageri, si nu au suprafețe alunecoase, deteriorate sau periculoase, inclusiv scaunele si armaturile vehiculelor.


 • 6.  In fiecare zi, înainte de plecarea pe traseu, se va asigura ca scaunele pentru pasageri nu sunt avariate, defecte sau deteriorate in orice alt mod.

Cerințe specific e

Autobuzele in exploatare vor indeplini cerințele tehnice obligatorii cu privire la siguranța si protecția mediului stipulate in legislația in vigoare, precum și cerințele tehnice cu privire la compatibilitatea cu sistemul de taxare.

Autobuzele utilizate de către Operator la prestarea serviciului vor fi de tip autobuz urban, potrivit legislației românjești în vigoare. Autobuzele vor fi minim EURO 3, Conform Anexa 13, pct 1.2.4. din “Reglementarile'privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului si în categoria de folosința conform destinației, prin inspecția tehnica periodica RNTR 1 din 01.11.2016” aprobat prin Ordin nr. 1319 din 01/11/2016.Anexa 5.2 - Lista Mijloacelor de Transport Utilizate la Prestarea Serviciului Public


ANEXA LA

hclmnrAU
Standard ' ' Nivel. ,1 EURO ' -znnmnt f.


Nr, >i Adaptări :


"s zgomot: ȘrUsi.,* IeșiriJ , podea h . 4:. 4              ■■


joasa


OM906LA

‘ -OM906LĂ ’


OM906LA


caț.iv


CAT.IV


CAT.IV


pi iDm

5

CT08TKG

Y3M10306540001211 .

245905

1054590/15.01.2023

2004

• 12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3 .

6

CT08TLB

Y3M10306540001221

245914

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

■ 3

7

CT08TKZ

Y3M10306540001220

245913

■ 1054590/15.01.2023

,  2004

. 12

2

joasa

OM906LA ■.

CAT.IV

99+1

■EURO3

■ 79

3

3

8 ;

CT08TKT

rY3M103065400()1218

245911

■Î054590/15.0L2023

2004

12

2

joasa

OM906LA ■

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

9

CT08TKS

Y3M10306540001215

245908

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

10

CT08TKH

Y3M10306540001212

245906

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

11

CT08TKX

Y3M10306540001214

245907

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

. OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3 '

79

3

3

12

CT08TKU'

Y3M10306540001216

245909

1054590/15.01.2023

'  2004

12

2

joasa

, OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

13

CT08TKV

Y3M10306540001217

245910

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

14

CT08TLX

Y3M10306540001219

245912

1054590/15.01.2023

' 2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

15

CT-10-EYD

Y3M10746880000001

268930

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

16

CT-10-FDV

Y3M10746880000436

268929

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

17

CT-10-FDP

Y3M10746880000349

268928

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

18

CT-10-FCI

Y3M10746880000452

268937

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

19

CT-10-FDU

Y3M10746880000433

268938

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.lV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

20

CT-10-FDO

Y3M10746880000437

268940

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.1V/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

21

CT-10-FEU

Y3M10746880000434

268939

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

22

CT-10-FEV

Y3M10746880000446

268936

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

23

CT-10-EVN

Y3M10746880000427

268947

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

24

CT-10-EWB

Y3M10746880000430

268941

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

25

CT-10-EYB

Y3M10746880000450

268948

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

26

CT-10-FCF

Y3M10746880000444

268943

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

27

CT-10-EZR

Y3M10746880000448

268949

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

28

CT-10-EZU

Y3M10746880000440

268944

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

29

CT-10-FDR

Y3M10746880000438

268942

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

30

CT-10-FDN

Y3M10746880000443

268945

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

31

CT-10-FEZ

Y3M10746880000453

268950

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

32

CT-10-EVK

Y3M10746880000445

268946

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.lV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

33

CT-10-EW

Y3M10746880000442

268956

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA


ANEXA LA

HCLMNR.hb /«®(f

34

I, ...Ni-.*'-

|| Circulație

!L •• ■ \

•Ș ’      “      \      * *

Jt     .. Serie sâsiu * .

- Nr.inv 'i / = ‘

jpNr. copie licente de-p L* transport "

;i fabricație-

p» Durata de’ ’« I . viata

^Lungime !' ;

Număr*' ' ?x,e

if ‘       «

, Tip*

|podea

I            s “a* |

f ’ Tip motor: ■ fi                                     ’e. ‘

| Grad-j confort j

hf ' ij Capacitate

« . ■

i -Standard , |    EURO

1/. . 1 .

Nivel.*' i zgomot .

* '!

1 Nr.

Usi <

>’

-I Nr7 “ Ieșiri1

i              ■* '

Adaptări podea

■1.

h “ Dotări - 7 ii aferente i| sistem

J Ticketing

CT-10-EWZ

Y3M10746880000449

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

cu RAMPA

35

CT-10-EXA

Y3M10746880000447

268960

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

36

CT-10-EXK

Y3M10746880000441

268954

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

37

CT-10-EYC

Y3M10746880000429

268963

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

38

CT-10-FCG

Y3M10746880000426

“268959

1054590/15.01.2023

“ “2008 ’

• - ■ ■

“15“

___ .

joasa"

OM906LA.ÎV/3 "

CAT.IV"

" "141+1 “

"3'

’ 3

RAMPA

. -----

EURO4

77

39

CT-10-FCA

Y3M10746880000451

268957

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

40

CT-10-EZS

Y3M10746880000428

268958

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

41

CT-10-FEY

Y3M10746880000454

268961

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

42

CT-10-LXL

Y3M10746880000425

268962

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.1V/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

43

CT-10-EVP

Y3M10746880000468

268967

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.1V/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

44

CT-10-EXD

Y3M10746880000469

268969

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

45

CT-10-FCH

Y3M10746880000458

268966

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

46

CT-10-EZT

Y3M10746880000464

268968

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

47

CT-10-FEW

Y3M10746880000465

268965

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

48

CT-10-FCC

Y3M10746880000457

268981

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

49

CT-10-EZP

Y3M10746880000461

268982

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

50

CT-10-FDW

Y3M10746880000495

268983

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

51

CT-10-FDS

Y3M10746880000456

268979

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.1V/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

52

CT-10-FFB

Y3M10746880000460

268977

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

53

CT-10-FFT

Y3M10746880000455

268978

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

54

CT-10-FFR

Y3M10746880000462

268980

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

55

CT-10-FFO

Y3M10746880000463

268984

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

56

CT-10-FFP

Y3M10746880000467

268976

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

57

CT-10-FFS

Y3M10746880000431

268975

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.1V/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

58

CT-10-EVS

Y3M10746880000432

268985

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

59

CT-10-FEX

Y3M10746880000466

268986

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

60

CT-10-FFN

Y3M10746880000499

268987

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

61

CT-10-EVU

Y3M10746880000500

268990

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

62

CT-10-EXB

Y3M10746880000497

268992

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

63

CT-10-EZV

Y3M10746880000498

268989

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.1V/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

64

CT-10-EZX

Y3M10746880000503

268991

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.1V/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

65

CT-10-FBX

Y3M20307680000203

268925

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU


....... ... ^Adaptau

Usi I leșin-[ podea, ’

îi .                          ’   !

I              .

!■■■■

I

:■

RAMPA

66

■CT-10-FBW

Y3M20307680000202

268926

1054590/15.01.2023

-2008 , .

12 ■

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

cu -

RAMPA

67 .

CT-10-EWA

Y3M20307680000206

268924

"1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CĂT.IV

106+1

EURO4

; 85

3

3:.

CU RAMPA

■ 68

CT-10-FDK

Y3M20307680000210

268927

1054590/15.01.2023

2008-

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

. cn

-CT-1ÎÎ-FXF

Y3M2Q307.SS0000211 _

•:2SSS23

.1C545SSZ15.S1.2S??.

, 2000 *

„ ■-.?

7

C4P.F213

. CAT :v

-f::ro4   -

. n-

~ .

.CU. " RAwirA’

70

CT-10-EVW

Y3M20307680000205

268934

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1.

EURO4

. 85

3

3 .

CU RAMPA

- 71

CT-10-EXJ

Y3M20307680000207

268932

-1054590/15.01.2023

2008 .

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

72

CT-10-EVX

Y3M20307680000212

268931

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4.

85

3

3

CU RAMPA

73

CT-10-EZW

Y3M20307680000216

268935

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4.

85

3 ■

3

CU RAMPA

74

CT-10-FBV

Y3M20307680000197

268933

1054590/15.01.2023

2008

■ 12 .

2

joasa

C4SF213

CAT.IV.

106+1

EURO4

85

3 '

3

CU RAMPA

75

CT-10-EZZ

Y3M20307680000231

268971

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

' CAT.IV

106+1

EURO4’

’ 85

3

3 ..

CU RAMPA

76

CT-10-FBZ

Y3M20307680000232

268973

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3 '

CU RAMPA

77

CT-10-EXE

Y3M20307680000233

268974

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

78

CT-10-EXH

Y3M20307680000235

268972

. 1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

79

CT-10-EZY

Y3M20307680000125

268970

1054590/15.0Î.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85 .

3

3.

CU RAMPA

80

CT09XWJ

YV3R7J4266A114142

267887

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-

EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

81

CT09XXD

YV3R7J4206A114184

267883

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

82

CT09XXC

YV3R7J4276A114232

267882

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1 -

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

83

CT09XXB

YV3R7J4256A114570

267881

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

84

CT09XXF

YV3R7J4276A114182

267885

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

85

CT09XWZ

YV3R7J4246A114186

267879

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

86

CT09XXA

YV3R7J42X6A114631

267878

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

87

CT09XWX

YV3R7J4226A113988

267886

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

88

CT09XXE

YV3R7J4256A114231

267884

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

89

CT09YAE

YV3R7J4226A114185

267880

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

90

CT 13 AXO

NNAMOBHLB02000304

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

91

CT13AXV

NNAMOBHLB02000305

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

92

CT 13 AXW

NNAMOBHLB02000306

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

93

CT13AXZ

NNAMOBHLB02000307

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

94

CT13AYA

NNAMOBHLB02000309

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

95

CT 13 AYC

NNAMOBHLB02000310

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

96

CT13AYE

NNAMQBHLB02000312

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA


HCLMN

leriesasîu *

’    ( ' a     ‘1        r*     ».              i     ""1

Nr invjfNr. copie licențe de. Nr.      'transport

p’An 1

i

' fabricație i

• '.* •.         & . J

f, Durata de |

1 s viata •     |

"        "'Vi

Lungime i

1

2

I Tip 1 ' podea j

> 1 Tip motor *

.,.’t ’        i

j             • r-                a a .      . i

I- - *                    ' .         t

t Grad; î

confort:

..........i

8.                   e

: / ~    - i

■.Capacitate i

•'•'l

Standard -î EURO

r- ■ m i|» Nivel’r-1 i zgomot ,

r t ~

j Nr. 1

l Usi '

D

r .Nr;, ■ ■! Adaptări | Ieșiri . podea»

3

CU RAMPA

QBHLB02000314

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

OBHLB02000315

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

1SB6.7E6C300B

CAT.1V

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

OBHLB02000316

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

OBHLB02000317

..

1054590/15.01.2023

2018

~4

T

joasa

' ISB6.7E6C300B-

CAT.IV

94+1

EURO6

79_ '

“3

RAMPA

OBHLB02000318

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

OBHLB02000319

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

OBHLB02000322

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

□BHLB02000323

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

OBHLB02000324

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

OBHLB02000327

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

OBHLB02000328

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

OBHLB02000331

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

OBHLB02000301

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

DBHLB02000302

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

OBHLB02000320

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

OBHLB02000321

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

cu RAMPA

□BHLB02000325

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

□BHLB02000326

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

□BHLBQ2000329

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

□BHLB02000330

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

□BHLB02000332

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

□BHLB02000333

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

□BHLB02000350

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

DBHLB02000370

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

DBHLB02000371

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

DBHLB02000372

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

DBHLB02000376

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

□BHLB02000377

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

DBHLB02000378

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

□BHLB02000379

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

□BHLB02000381

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU

«Nrxrt

. •■           . ■ i

.Nn ’• ’J

|| Circulație j

“   - Serie sasiu - - y

a        *     *    •

'      . • "      *                       I

1               » i

(•Nr.inv

ig Nr. copie licențe de i î     'transport      ■

|                       . - I

Ăn

jî •

fabricație îj â * -      *

!■■■

iî ’ <•,              1

ir            E           .

: ’Durata de _ d | - viata / ■MM

rr '              >

{   ■ A . ,

i Lungime >

Număr ■ axe

1

| Tip-J rpodea'J

»■ - *

* >Tip motor j

.. Grad . *1

‘confort i

!c*b“'A

1 - ■' ’ !

î .Standard «j |     EURO . I

1 ■ - " .           ‘

3 <7

î ’             '

t Nivel i | zgomot.

î * *

^Nr:

PSI

f'.

! Nr. | | Ieșiri

M

Adaptări | podea

i Dot

1 afert

' SISt

J Ticke

an * mte em •■ting

129

CT13BDZ

NNAMOBHLB02000382

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

130

CT13CBZ

NNAMOBHLB02000303

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

131

CT13CCB

NNAMOBHLB02000308

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

1^7

... „ .

i; r.‘

17

7

7Pf.c?..nnn

f'.-.-r

Fî ÎRfîS

.rj

CU ’ru+MrÂ*

u i 13 Cur

NNAMUBHLhJU2UUU311

133

CT 13 CCH

NNAMOBHLB02000334

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

134

CT13CCK

NNAMOBHLB02000335

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

135

CT13CCO

NNAMOBHLB02000347

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

136

CT 13 CCP

NNAMOBHLB02000348

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

137

CT 13CCT

NNAMOBHLB02000349

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

138

CT 13 CCU

NNAMOBHLB02000351

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

139

CT13CCX

NNAMOBHLB02000373

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

140

CT13CCY

NNAMOBHLB02000374

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

141

CT13CCZ

NNAMOBHLB02000375

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

142

CT13CDB

NNAMOBHLB02000380

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

143

CT13CDE

NNAMOBHLB02000383

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

144

CT13CDH

NNAMOBHLB02000384

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

145

CT 13 CDJ

NNAMOBHLB02000385

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

146

CT13CDK

NNAMOBHLB02000390

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

147

CT13CDN

NNAMOBHLB02000394

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

148

CT 13 CDO

NNAMOBHLB02000397

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

149

CT13CDT

NNAMOBHLB02000399

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

150

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

151

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

152

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

153

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

154

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

155

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

156

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

157

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

158

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

159

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

joasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

s Nncrt i

i           ’ ’’/

l     Nr/ *

| ^Circulație. , r *     ■ i

6 *

.   . Serie sasiu - ‘

r | Nr .înv

ir Nr. copie licențe de if      transport

1 An ■*.

1 fabricație»

1 Durata de»* J |       viata       |

l             .

1 Lungime

'i                '

>■*4

! Număr j axe i

!■

! '

1

<5 1

Tip )odea î

l                                            1

:■ Tip motor --i

t 4  *  |

« Grad

1 confort i

I                            {

L "

1 ~ 1

| Capacitate

r -Standard’ < EURO

-

’ Nivel

• zgomot

i                             1

1 '

Nr -Usi

l

. Nr

Ieșiri

,1 “

j .Adaptan j podea -

II           . *

Dotări aferente ' d sistem . *. Ticketing,

161

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

162

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

163

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

“CATJV

164

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

94+1

EURO6

79

3

3

RAMPA

165

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

166

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

167

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

168

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

169

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

170

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1  .

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

171

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

172

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

173

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

174

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

175

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

176

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

177

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

178

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

179

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

180

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

181

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

182

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

183

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

184

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

185

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

186

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

187

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

188

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

189

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

190

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

191

1054590/15.01.2023

2018

4

12

2

oasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU

_.             ‘ Serie sasiu

Circulație î> v

j Nr inv-î- Nr-copie licentede h t - - ’ v » " = transport ♦ * i

.?■ Durata de L. ' . viata -Lungime


■•'Număr V. Tip J Ib «axe î podea-{


192


1054590/15.01.2023


2018


12


joasa,i ■ ‘                                                                                     ■         '[      ■

■ ■'Tîii’mAfn, -L Gra<1 !,-l rinarîtinji 'Standard. A .Nivel    Nr.

confort-           , EUR0 Z30mo* Usi


ANEXA LA


HCLMNR.l/U_/gQ/^)


| jl.,              .?

. zgomot j Usi ;i leșin ;|

1!.....■           il


» ' *. Dotări Adaptări S •podea i'


aferente • sistem Ticketing .


i ■ •»‘ll

RAMPA

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA


ANEXA LA i                                     HCLM NR.mA—

Anexa 6 - Tarife de călătorie

i

Anexa 6.1 -- Tarife de călătorie Practicate în momentul încheierii Contractului


Tarifele de călătorie aplicabile de la data de 01.02.2018 și călătorii care beneficiază de facilități la transport public (conform HCL 302/2017, cu modificările si completările ulterioare si IHCL 214/2017, cu modificările si completările ulterioare )TIPUL


BVENȚIONATBilet doua calatorii


Bilet una călătorie City Tour


3,00


Bilet una călătorie City Tour (iulie - august)


Bilet valabil 24 ore pe toate liniile


Bilet toată ziua City Tour (hop on / hop off)


Bilet toată ziua City Tour (iulie - august)


Bilet valabil 7 zile pe toate liniile


5,00

10,00


30,00
£

c

0)

E

ra c o J3 <


Abonament o linie lunar


Abonament doua linii lunar


Abonament toate liniile lunar


Abonament toate liniile lunar - la purtător


55,00


80,00


125,00


140,00


0)

u

0) O

5 ■D

2

5

O £ c o E ra c o J3 <


Abonament lunar elevii care urmeaza cursurile la unitățile de invatamant obligatoriu, professional și liceal acreditat/autorizat din municipiul Constanța, indiferent de domiciliu


Abonament lunar studenții inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, în instituții de invatamant superior acreditate din municipiul Constanța, în varsta de pana la 26 de ani, indiferent de domiciliu


Abonament lunar personalul didactic și nedidactic incadrat în unitățile de invatamant preuniversitar și universitar din municipiul Constanța, indiferent de domiciliu


27,50/40/ 62,50 (50%)


27,50/40/62,50

(50%)


27,50/ 40/ 62,50 (50%)


27,50/ 40/ 62,50


(50%)


27,50/ 40/ 62,50


(50%)


27,50/40/62,50


(50%)


4S

5

s 0


Abonament lunar persoane cu dizabilitati, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau insotitorii acestora105,042


(se decontează fara TVA)


ANEXA LA

HCLM NR.IMĂ
TARIF SUPORTAT JL . JAKit- j’

DE BENEFICIAR h SUBVENȚIONAT* . . (lei cU TVA) ' !   < rfiÂi-r.. tvai \Abonament lunar elevii orfani sau proveniti din casele de copii


Abonament lunar elevii cu cerințe educaționale speciale


Abonament lunar elevii cu măsură de protective speciala sau tutela


Abonament lunar studenții orfani sau proveniti din casele de copii


Abonament lunar titular și membrii familiilor, beneficiari ai prevederilor Legii nr.416/2001


Abonament lunar Veteranii de război


Abonament lunar luptătorii pentru Victoria Revoluției din 1989


Abonament lunar persoanele cu domiciliul în municipiul Constanța inregistrate ca șomeri indemnizati/neindemnizati la A.J.O.F.M. Constanța


Deportați și Deținuți Politici


Stramutati și persecutați etnic


Abonament lunar


persoanele în varsta de peste 70 de ani, indiferent de venituri

persoanele în varsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri pensionarii cu pensii de pana la 1.600 lei inclusiv

125,00


125,00


125,00


125,00


90,00


90,00


90,00


90,00


125,00


125,00


90,00


ANEXA LA

HCLMNR.U^N Z^C|

călătorie

Modificarea/Ajustarea Tarifelor de călătorie nu influențează nivelul costului unitar pe km stabilit conform contractului.

)

 • i. Stabilirea Tarifelor de călătorie

Politica tarifară îmbină criteriile comerciale (avantajarea cumpărării, în avans față de momentul utilizării, al unor titluri de călătorie multiple) și criteriile sociale (dirijarea preponderentă a tarifelor sociale spre categoriile de utilizatori permanenți -"călătorii fideli”). Principiile de finanțare a serviciului public de transport sunt următoarele:

I

 • •  Autoritatea care impune limitări de tarife față de calculele recunoscute trebuie să asigure diferența, prin compensație. Elemente de protecție socială nu pot fi puse în sarcina niciunui operator, public sau privat.

 • •  Operarea sub rigorile unui Contract de servicii publice impune abandonarea considerării paușale a sarcinii de transport generată de călătorii cu facilități tarîifare și utilizarea unor metode de apreciere obiectivă și precisă.

Relația efect-cauză este de la COSTURI la TARIFE (prețuri de vânzare).

Atât în etapa de semnare a contractului, cât și în mecanismul stabilit pentru ajustări ulterioare, costurile, împreună cu impunerile politice și sociale determină tarifele.

Tarifele influențează încasările și nivelul total al compensației. Această influență nu este întotdeauna simplă și directă. Ca în orice activitate comercială, chiar cu un public parțial captiv, o majorare neinspirată a tarifelor poate ușor genera, cel puțin într-o primă etapă, pierderi în încasări, prin reducerea numărului de utilizatori și/sau accentuarea fraudei.

Modul de stabilire al tarifelor de călătorie pentru elementele din oferta tarifară este următorul:

 • 1.  Pe baza Programului de Transport se determină oferta de transport (locuri x Km) pe moduri și intervale de timp.

Se; calculează bugetul de exploatare eligibil necesar pentru realizarea ofertei de transport stabilite, în condiții de calitate și de siguranță specificate, plecând de la costul unitar/km contractat si profitul rezonabil contractat.

Cestul unitar pe kilometrul parcurs este prețul pentru serviciul de transport furjnizat, calculat pe baza costurilor din anul precedent eligibile, reale ale se (viciului de transport al Operatorului, prevăzute in Anexa 9.

 • 2.  Se, calculează costul mediu al unei călătorii, ca raportul dintre bugetul de exploatare eligibil +profitul rezonabil ale operatorului și numărul mediu anual estimat al călătoriilor (nu al călătorilor) plătite integral. Sunt necesare sondaje și dafe statistice referitoare la calatorii cu transportul public și privind călătoria medie realizată de un călător (număr de stații transformat în număr de Km).

Aceste etape sunt tehnice, se calculează de către operator și se negociază cu autoritatea contractantă..

 • 3.  Se stabilește (în baza viziunii social-economice/guvernanței locale, de către Autoritatea Contractantă) acceptanta socială a costului mediu transpus direct în tariful mediu. în caz de neacceptantă anticipată, se stabilește tariful mediu acceptabil.

 • 4.  Se determină tariful de bază (prețul de vânzare al unei călătorii simple). Acest tarif poate să fie egal cu costul mediu al unei călătorii dacă compensația este

ANEXA LA

,                               |HCLMNR.LUV/a£

dirijată către abonamente, de exemplu, sau poate să fie mai mic decât costul mediu, dacă se decide ca compensația să acționeze încă de la acest prim nivel (acesta e cazul cel mai frecvent). De asemenea, tariful de bază poate să depășească costul mediu, în cazul în care se acordă bonificații comerciale pentru rei- tul pozițiilor tarifare.

 • 5.  Se' determină toate celelalte elemente ale ofertei tarifare ("produse tarifare”), prin mdiltiplicarea tarifului de bază, aplicarea unitară sau diferențiată a tarifelor sociale (cele supuse obligației tarifare) și aplicarea unitară sau diferențiată a unor bonificații comerciale. Sunt necesare simulări pentru realizarea unui echilibru financiar - bonificațiile să fie compensate prin majorarea tarifului de bază. Bonificațiile comerciale pot fi de două tipuri:

,         •     Reducerea aplicată multiplicării tarifului de bază, de exemplu

i                 preț 2 călătorii = 2 x tariful de bază - n%

|        •     Vânzarea de abonamente cu număr nelimitat de călătorii, dar

•i                 al căror preț este calculat pentru o utilizare medie statistică,

:                 de exemplu 2 călătorii x 22 zile lucrătoare/lună.

Punctele 4 și 5 de mai sus determină oferta tarifară, ca rezultat al aplicării unei anumite politici tarifare. Politica tarifară trebuie să îmbine criteriile comerciale (avantajarea cumpărării, în avans față de momentul utilizării, al unor titluri de călătorie multiple) și criteriile sociale (dirijarea preponderentă a tarifelor sociale spre categoriile de utilizatori permanenți - "călătorii fideli”).

 • 6.  Se' stabilește, pe baza legislației naționale și a reglementărilor locale, lista categoriilor de persoane care beneficiază de facilități, sarcina de transport generată și efectele financiare ale acestor facilități asupra bugetului de exploatare al operatorului.

Pentru punctele 3 și 6, principiile de finanțare a serviciului public de transport sunt urcătoarele:

. • Autoritatea care impune limitări de tarife față de calculele recunoscute ; trebuie să asigure diferența, prin compensație. Elemente de protecție | socială nu pot fi puse în sarcina niciunui operator, public sau privat.

i • Operarea sub rigorile unui Contract de servicii publice impune , abandonarea considerării paușale a sarcinii de transport generată de ; călătorii cu facilități tarifare și utilizarea unor metode de apreciere i obiectivă și precisă.

Tarifele pentru toate Titlurile de călătorie se aproba prin Hotărâre de către Consiliu Local.

Ajustarea sau modificarea Tarifelor de călătorie

modificarea Tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport public local de


ii.

Ajustarea sai.

călători prin curse regulate se realizează in conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 272/ 2007 pentru aprobarea Normelor -cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, la cererea operatorilor de transport public local de călători prin curse regulate, pe baza următoarelor documente: •

• cererea' de ajustare, care conține: tarifele în vigoare și tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de ajustare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic,

I

i

ANEXA LA

HCLM NR. z<20£ care prjezintă oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creșterii principalelor elemente de cheltuieli;

 • •    fișele de fundamentare pentru ajustarea tarifelor;

 • •     alte date și informații necesare fundamentării tarifelor propuse.

Tarifele pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate efectuat prin curse regulate se pot ajusta periodic prin Hotărâri ale Consiliului Local, în baza creșterii indicelui prețurilor de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări.

'                                       ANEXA LA

:                                       HCLMNR.MU, /^Qț1

Anexa 6.3 4 Lista Punctelor de Distribuție a Titlurilor de Călătorie și Programul de Funcționare

Anexa 6.3.1 •- Lista Chioșcurilor

I

1

t 2 i 1 fi

1

Bulevard

Intersecția bdul. Al Lapusneanu si str Soveja

L-V 08:00-16:00 ;S-D ÎNCHIS

2

Baba Novac

Str Baba Novac cu str Soveja

L-V 06:00-21:00 ;S-D ÎNCHIS

3

Brotacei

Str Dobrila Eugeniu

L-V 06:00-21:00 ;S-D ÎNCHIS

4

.SIERIA CENTRALA

SEDIUL RATC - STR INDUSTRIALA NR. 8

L-V 086:0016-21:00 ;S-D ÎNCHIS

5

CET Piața

Bdul Aurel Vlaicu vis a vis de CET

L-V 06:00-21:00;S- 07:00-19:00; D-07:00-13:00;

6

Ciresica

Dispecerat cap linie 2/43 - Tomis Nord

L-V 06:00-21:00 ;S-D ÎNCHIS

7

Dacia

Bdul Tomis

L-V 06:00-21:00 ;S-D ÎNCHIS

8

Delfinariu

Bdul Mamaia langa Delfinariu

L-V 06:00-21:00 ;S-D ÎNCHIS

9

Eliberării

Intersecție str Dezdrobirii cu str Eliberării

L-V 06:00-21:00;S- 07:00-19:00; D-07:00-13:00;

10

Gara 2/5

Intersecție bdul Ferdinand cu str. Th. Burada - Parc Gara

L-V 06:00-21:00 ;S-D ÎNCHIS

11

Gara 40/43 - chioșc nr. :         1-2

Vis a vis de Gara Centrala

L-DO 06:00-21:00;

12

Ga

ra L 101 - chioșc nr.

1-3

Langa dispecerat Linia 100

L-V 06:00-21:00 ; S 07,0013,00

13

KM 4

Sos Mangaliei

L-V 06:00-21:00 ;S-D ÎNCHIS

14

Km 4/5

Pe bdul Aurel Vlaicu (langa pod km 4/5)

L-V 06:00-21:00 ;S-D ÎNCHIS

15

Km 5

Sos Mangaliei

L-V 06:00-21:00 ;S-D ÎNCHIS

16

Mag Tomis

Str Mihai Viteazu - Magazinule Tomis

L-V 06:00-21:00;S- 07:00-19:00; D-07:00-13:00;

17

Poarta 6

Str Brizei, Piața Roșie

L-V 06:00-21:00;S- 07:00-19:00; D-07:00-13:00;

18

Primăverii

Str Eliberării

L-V 06:00-21:00 ;S-D ÎNCHIS

19

Spitalul Mare

Bdul Tomis langa Spitalul Județean

L-V 09:00-17:00 ;S-D ÎNCHIS

20

Tomis III

Intersecția Bdul Tomis cu str Soveja

L-V 06:00-21:00;S- 07:00-19:00; D-07:00-13:00;

21

Vama

Bdul Tomis in dreptul ANAF Constanta

L-V 06:00-21:00 ;S-D ÎNCHIS

Dispecerate

1

C/\P LINIE 100 GARA

in Dispecerat A4 - Gara CFR2

-

2

CA

3 LINIE 42,43 TOMIS NORD

str. Cișmelei 3

L-V 05:15-23:00; S-D- 05:45-23:00;

3

CAP LINIE 101, 102.102N

str. Industriala nr. 12

L-V 05:15-23:00; S-D- 05:45-23:00;

4

PC

ARTA 1 CAP LINIE

44,51, 101C

Str. Termenele Romane

L-V 05:15-23:00; S-D- 05:45-23:00;

5

I

CAP LINIE 48

B-dul I.C.Bratianu

L-V 05:15-23:00; S-D- 05:45-23:00;

6

SAP LINIE 1,5-40

Str. Vârful cu dor

L-V 05:15-23:00; S-D- 05:45-23:00;

Toate choișqurile emit toate categoriile de titluri de transport, pentru toate categoriile de călători, cu excepția:

permiselor eliberate pentru pensionari cu vârstă peste 60 ani dar care nu realizează venituri (de către Serviciul Public de Asistență Socială).

legitimații eliberate persoanele cu handicap grav, însoțitorii acestora, asistenți sociali, nevăz|ători(de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Const anta)

Anexa 6.3.2 ■

■ Lista Punctelor de Vanzare -Spatii Comerciale

[ ’iwfl

i 'CrOți

M

Locația punctului de vanzare ’N

I? ■ Program de functionare/zile- • .! L    lucratoare/zile nelucratoare .

1

ADELSTEN

Str. Liliacului Nr. 13A, Constanta

Luni - Duminica 07:00-22:00

2

bllIelybest mobile

STR Primăverii statia BRICK

Luni - Vineri 08:00-18:00

3

C/țZACU V NICOLAE

Bdul 1 Decembrie 1918 Magazin Lidle

Luni - Vineri 08:00-18:00

4

CLUB GALA

STR Pandurului Km 5

Luni - Vineri 08:00-18:00

5

DECORATIUNEA

SOC.iCOP.MESTESURAR J EASCA

STR Alexandru Lapusneanu nr.115 Bl AL3

Luni - Vineri

08:00-18:00

6

DOBROGEA GRUP SA

str Caraiman (Far)

Luni - Vineri 08:00-18:00

str. Aurel Vlaicu - Fabrica de Paine

07:00-21:00

7

EDMAR SILVER VISION

Str. Răscoalei 1907, Nr. 59, Corp C1, Etj. Parter, Constanta

Luni - Vineri 08:00 - 18:00

Str Dobrila Eugeniu

Luni - Vineri 08:00 - 18:00

8

ELY&VIC SUPER

Str. Democrației nr. 87, Constanta

9

EXT

3AVACANTA TOUR

In statia CFR - Gara

Luni-Vineri 08:00-18:00

10

F-iIRAT GHIULNAR

I

Str. Pandurului, Nr. 137, Etaj. P, Constanta

Luni - Duminica 07:00-22:00

11

G

ENEN ACTIV SRL

Complex EDEN

Luni - Vineri 08:00-18:00

12

lOI'jlESCU CAMELIA II

Str Dumbrăveni nr. 38 Palazu Mare

Luni - Vineri 08:00-18:00

13

IRIDOS

Piața Tomis Nord Ciresica, Magazin nr. 4, Constanta

Luni - Duminica NON STOP

14

LAC

5ARDERE TRAVEL RETAIL

AUCHAN

Luni - Duminica 09:00-22:00

CARREFOUR

Luni - Duminica 09:00-22:00

CITY PARK

Luni - Duminica 09:00 - 22:00

CORALL

Luni - Duminica 09:00 - 22:00

KAUFLAND

Luni - Duminica 09:00 - 22:00

RELAY GARA

Luni - Duminica 09:00 - 22:00

VIVO

Luni - Duminica 09:00-22:00

15

LT RETAIL SRL

LT RETAIL Str Cumpenei CET

Luni - Vineri 08:00- 18:00

LT RETAIL Str. Dezrobirii colt cu Bdu I.C. Bratianu -(Cumpenei - CORA)

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Str De la Vrancea - EDEN

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL I.C.Bratianu, Str. 1 Dec-POLICLINICA

Luni - Vineri 08:00-18:00

ANEXA LA

HCLM NRA V) /DOC

Locația punctului devanzare .  ‘

Programele functionarezile ’ j     lucratoare/zile nelucratoafe ,•

LT RETAIL Str Varfu cu dor nr.6, Poligon 1. Lot 2

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Gara CF, Statie 40-43

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Bdul Tomis , Bdul Alex Lapusneanu - DACIA

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Bdul Tomis - SPITALUL JUDEȚEAN

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Ion Luca Caragiala/Alexandru Lapusneanu -CASA DE CULTURA

Luni - Vineri

08:00-18:00

LT RETAIL Bdul Mamaia Vis a vis de DELFINARIU

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Str. Mircea cel Batran , Capela Militară

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Str Decebal - SALA SPORTURILOR

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Str Soveja - BULEVARD City Park

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Str. I.G.Duca nr. 75, lotul

1- BALADA

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Sos Mangaliei Complex ICH

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Str. Revoluției 22 dec 1989 - Piața Ovidiu - Banca 38entral vechi

Luni-Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Str. 1907 - Bdul Ferdinand

- HARTA primărie

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Str. Ilarie Voronca, Magazin CTA

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Str.Stefan cel Mare -POSTA Centru

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Statia de transformare transelectrica VARIANTA

Luni - Vineri 08:00-18:00

LT RETAIL Sos Mangaliei Complex Comercial 1 Mai

Luni - Vineri 08:00-18:00

16

I MOLDOVAL INTERNATIONAL SRL

Galeriile Soveja

Luni-Vineri 08:00-18:00

17

RAMIB

Str. Dispensarului, nr.6, Bl. 24B, Sc. C, Ap. 55, Constanta

Luni - Duminica 07:00-23:00

18

SARA FRUTIS TOP

Complex 1 Mai Vechi

Luni - Duminica 06:30-23:00

19

'ABAC XPRESS

CITY PARK

Luni - Duminica 09:00 - 22:00

KAUFLAND

Luni - Duminica 09:00 - 22:00

20

TARA TRADING .toMPANY 2004

puncte de vanzare bilete

Luni - Vineri 06:00-21:00

21

TY

HEA MARKET SRL

Str Santinelei nr. 43 Palazu Mare

Luni - Vineri

08:00-18:00

Anexa 6.3.3

- Lista Automatelor de Vânzare

Nu este cazul'.

Anexa 7 - Diferentele de Tarif


ANEXA LA

hclm


Anexa 7.1 Categoriile de Pasageri care Beneficiază de Gratuități și Reduceri la Transportul în Comun


SiEv'E

•j 1


Ijj


Ki

0

JtT»


I

Titulari și membrii familiilor, beneficiari ai prevederilor Legii ni.416/2001

______________________________________________________i______________________________________________________________________________________________________________________________


I

I

Vetej'ani de război
H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare


LG 44/1994


H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare


Luptate ii pentru victoria Revoluției din 1989


Șomeri indemnizati si nelndemnizati

i

1

I


Persoane peste 70 ani


Pensionari 0-1600 lei


,l

Persoane peste 60 ani 'fără venit


Elevi


Studenti


100,00%


100,00%


100,00%


100,00%


100.00%


50,00%


50,00%


90,00


90,00


90,00


90,00


90.00


 • 27.50 (1L);

40,00 (2L);

 • 62.50 (TL)


 • 27.50 (1L);

40,00 (2L);

 • 62.50 (TL)


LG 341/2004

HCL 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare


H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare


H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare


H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare


H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare


H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare


! HCLM NR.I

Personal didactic și nedidactic


[iIK


protecției sociale acordate . (lei/unițâte)


a <,

i

... .......

: r L'egislatîa în vigoare care . reglementează protecția sociala-/


11


Persoane cu handicap mediu și ușor


12


Elevi orfani sau proveniti din casele de copii; elevi cu cerințe educaționale speciale^ elevi cu măsura de protecția specială sau I tutela


13


Studenți orfani sau proveri ti din casele de


copii


Persoane cu handicap accentuat și grav, asistenții personali și însoțitorii acestora


50,00%


100,00%


100,00%


100,00%


100,00%


 • 15

 • 16


Deținuți politici

Stramutati din Bulgaria


100,00%

100,00%


17


Donatori sânge


50,00%


 • 27.50 (1L);

40,00 (2L);

 • 62.50 (TL)


125,00


125,00


125,00


105,042


125,00


125,00


 • 27.50 (1L);

40,00 (2L);

 • 62.50 (TL)


H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr.-214/2017 cu modificările și completările ulterioare


H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr.-214/2017 cu modificările și completările ulterioare


H.C.L nr. 302/2017 cu modificările si I completările ulterioare

H.C.L nr.-214/2017 cu modificările și completările ulterioare


H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr.-214/2017 cu modificările și completările ulterioare


LG 448/2006


H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare


H.C.L nr.-214/2017 cu modificările și completările ulterioare


LG 118/1990


LG.189/2000


L282/2005

HG 1364/2006

Contract nr. 5223/01.06.2016Modul de acordare a diferențelor de tarif este cel stabilit in conformitate cu prevedrile HCL nr. 302/2017 cu modificările si completările ulterioare, si ale HCL nr. 214/2017 modificările s

categorie în parte și este după cum urmează


, CU completările ulterioare, în temeiul legislației în vigoare, pentru fiecareiF "Modalitatea* de'acordare a j' 'protecției j; "''sociale

‘ Jj ^(procentul de •’jeducere)'TituRari și membrii familiilor, beneficiari ai pre vederilor Legii _____m:.416/2001

Veterani de război Luptătorii pentru victori.» Revoluției din ' 1989


Persoane peste 70 ; ani

__________________________________i__________________________________________________________________________________ ’l

Pensionari 0-1600 lei

__I__________________________________________________________________________________

Persoane peste 60 arii fără venit

__________________________________ i__________________________________________________________________________________


Studenti


Profesori

I

:i _________________________]_________________________________________________________________________

j

Psirsoane cu handicap mediu si

1 ușor


Ele'j/i orfani sau proveniti din casele de copii; elevi cu cerințe educaționale speciale; elevi cu măsura de protecția specială sau tutela Studenti orfani sau proveniti din casele de copii


Număr' de'-calatorii pe;’ perioada ' selectata, uti .lizat pentru” . calcul


Valabile pana la sfârșitul anului in curs

Valabile pana la sfârșitul anului in curs

Valabile pana la sfârșitul anului in curs

1 luna, 1 linie

1 luna, 2 linii

1 luna, toate liniile

1 luna, 1 linie

1 luna, 2 linii

1 luna, toate liniile

1 luna, 1 linie

1 luna, 2 linii

1 luna, toate liniile

In funcție de valabilitatea "Certificatului de handicap"


1 lunaNelimitat


Nelimitat


Nelimitat


Nelimitat


Nelimitat


Nelimitat


Nelimitat


Nelimitat


Nelimitat


Nelimitat


Nelimitat


Nelimitat


Nelimitat


Nelimitat


90 Lei


90 Lei


100,00%


90 Lei


90 Lei


100,00%


55,00

80,00


27,50

40,00


50,00%

50,00%


125,00


55,00

80,00


125,00


55,00

80,00


125,0062,50


27,50

40,00


62,50


27,50

40,00


62,5050,00%


50,00%

50,00%


50,00%


50,00%

50,00%


50,00%


100,00%i

NR. -’î CRT. :

1 -■ i

i

L

8

I

j Cate J Tipu

i

i.

priă sociala/

i ție protecție | Sociala       ;

1

* - !

i •                                            ■

t .                                         ■

1. .

i                             ■

|    Perioada

1

1

Număr de ‘ calatorii peperioadă' selectata,uti lizat pentru calcul

'             J» ■

’             . • ■                                 i

. s .                                  1

Tarif (lei)

J

Tarif ț Reducerea JnțreaJk Oferita .

: Modalitatea J

■ de acordare a : protecției . ’ i ■ ■ sociale      ș

! (procentul de ' :__reducere) _ '

I ' '

14

Persoane cu hand|cap accentuat si oîav, asistenții personali și insotitorii acestora

12 luni

Nelimitat

105,04

2

105,042

100%

15

Deținuți politici

3 luni

Nelimitat

125

125

100%

16

Stramutati din .Bulgaria

3 luni

Nelimitat

125

125

100,00%

17

1

1

Donatori de sânge

1 luna, 1 linie

Nelimitat

55,00

27,50

50,00%

1 luna, 2 linii

Nelimitat

80,00

40,00

50,00%

1 luna, toate liniile

Nelimitat

125

62,50

50%

Operatorul vei elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de reduceri si gratuități, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.

I

După introducerea sistemului automat de taxare, decontarea diferentelor de tarif se va realiza la călătorii efectuate.


Socială

Anexa 7.3.1 ••• Fundamentarea diferențelor de tarif pentru protecția sociala pentru anul 2019 din sune ale bugetului local

Eh

Eh

410.134

Nivelulprot . sociale acord aboname

ecției , .1

ate (lei/ 1 nt)          *■;

■ ”—....................i

Sume totale cu J

’ TVA (lei)'

’■ ■ . .... > ' 1

1

PENSIONARI(0-1600,

peste 70 jani, peste 60 ani si fara venit)

90

36.912.060

2

Titulari și| membrii familiilor,'beneficiari ai prevederilor Legii nr.416/2001

3.000

90

270.000

3

VETERANI DE RĂZBOI

96

90

8.640

4

REVOLUȚIONARI

4.800

90

432.000

5

l

ELEVI 50%

21.100

27,5

580.250

5.100

40

204.000

11.000

62,5

687.500

6

ELEVI 100%

4.800

125

600.000

7

STUDENTI 50%

5.200

27,5

143.000

1.250

40

50.000

2.550

62,5

159.375

8

STUDENȚII 00%

1.080

125

135.000

9

PERS. DIDACTIC SI NEDIDACTIC 50%

'1

4.250

27,5

116.875

1.450

40

58.000

2.700

62,5

168.750

10

ȘOMERI lindemnizati si neindemr'iizati

3.120

90

280.800

11

PERSOANE CU HANDICAP MEDIU SI UȘOR I

6.600

125

825.000

12

PERSOANE CU HANDICAP GRAV

65.509

105,042*)

6.881.196*)

TOTAL I

48.512.446


*) Nu include 7jZ4.


Anexa 7.3.2 - Fundamentarea diferențelor de tarif pentru protecția socială pentru anul

2019 din alte

bugete

a™

Eh

>riasocială/ . ie’protecție . ocială . -    -

S .a                                                             -

„ Număr estimat abonamente \

’ , Nivelul protecției:1 î. j sociale acordate (lei/ | . abonament) :

A* Sume totale.cu . * K      TVA (lei)     '

•               .'i

• Document I justificativ

32

27,5

880

1

DONATORI SÂNGE

10

40

400

30

62,5

1.875

2

DEȚINU,!

(L118) i

’l POLITICI

5.756

125

719.500

3

STRAMlUTATI bulgar'ia

29.923

125

3.740.375

TOTAL

4.463.030

ANE


NR.
Anexa 8 -


Modelele Formularelor de Decont Pentru Plata Compensației

Anexa 8.1


Raport Lunar de Constatare

■__■___________Indicator .        • - .

Valoare Luna curentă


Luna:,(...) Anul (...)_____________________________________________________

(Km) M|jmăr total de kilometri efectuați (calculați conform Anexei 13) ______Autobuz____________________________________________ (c unitar) Cost unitar per kilometru

______Autobuz__________________________________________________ (Ch)Clieltuieli Totale pentru OSP (Km efectuați x cunitar pe Km)

______Autobuz__________________________________________________ (Pr) Pr'ofit rezonabil (...% la total cheltuieli pentru Planul de Transport OSP)

(V) Venituri din servicii de transport public, din care:__________________________

_______Venituri din vanzarea de titluri de călătorie___________________________ _______Alte venituri din prestarea serviciului public___________________________

 • (C) Co'mpensația (conform contract) (Ch+Pr-V)___________________________

 • (D) Din carei diferența de tarif:__________________________________________________

' Buget local

. Alte bugete

"valori în RON, fălii TVA.


Anexa 8.2 - Raport Anual de Constatare

i

P__________i’ ' -    ,         . indicator................... ~~__________■   '    ~_______; Valoare

Anul:....

(Km) Număr total de kilometri efectuați

Autobuz

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz

| (C1) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ FACTURATA (pe baza calculului lunar din Anexa 10)

Venituri din servicii de transport public local de călători prin curse regulate din:

Veni Suri din vânzările titluri de călătorie

Alte i/enituri din prestarea serviciului public _ _            

Compensația___ _____ ______

_________Din care, diferențe de tarif________________________________________________________|_______________ ______________i Buget local____________________________________________________________________I________________ _____________l Alte bugete_______________________________________________________________i_______________

! (I) TOTAL VENITURI AUDITATE____________'__________;_______________________:   .

Costuri asociate realizării Planului de Transport OSP_______________________________i_____________

____Cheltuieli directe de transport

Cheltuieli indirecte de transport si administrative

__Cheltuieli cu vânzarea titlurilor de călătorie și de marketing

Cheltuieli aferente activitatilor de implementare a investițiilor autoritatii | contractante j

 • (II) TOTAL CHELTUIELI ĂUDITATE asociate realizării Programului de;

Transport                   '• -A,.- ' ■

 • (III) (Pr) Profit rezonabil________________________________________________________________________|________________

  (C2) TOTAjL COMPENSAȚIE ANUALĂ (pe baza costurilor si veniturilor     .

  înregistrat*:! in contabilitatea de gestiune și auditate) .

  (Efectul Financiar Net)

  (II -l) + liriîl                                                                                  '          - r

  1      -  /'■              s ’                »

  A FI PLĂTITĂ DE CĂTRE OPERATOR Autorității Contractante (dacă C1 >32)                                                 1

  DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Operatorului          L                 i.    \

  (dacă C1 < 32)    ■ - '■                                ~    '.A'L'A'-

Anexa 9 ~ Costuri Eligibile Incluse în Calculul Decontării PSO și Cerințele Privind Contabilitatea Separată

^1

Fundamentarea costului unitar/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de calatori prin burse regulate se face pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifianti, a cheltuielilor de intretinere-reparatii si cu piese de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum si pe baza celorlalte elemente de cheltuieli prevăzute in Anexa la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).

I

In cazul in ca're operatorul desfasoara si alte activitati, cota de cheltuieli indirecte provenita din acestea, ,i precum si cota de cheltuieli generale ale societății se vor repartiza in conformitate i;u structura veniturilor totale.

Operatorul pc,ate desfasura și alte activitati care nu sunt asociate cu serviciul de transport public local irvurmătoarele condiții:

 • i. Activitățile sunt aprobate de Autoritatea Contractanta

 • ii. Activitățile respecta legislația respectivului domeniu de activitate

 • iii. Activit(atile respective își acopera in întregime costurile din veniturile colectate

 • iv. Activitățile nu afecteaza in niciun fel prestarea serviciului de transport public local

 • v. Activitățile respecta concurenta

ț

Toate inregis'trarile contabile trebuie realizate în așa fel încât să se poată demonstra verificarea calculului cheltuielilor pe fiecare mod de transport si a compensației pentru obligația de serviciu public si condiția de la punctul iii pentru alte activitati.

Costurile privind ineficienta conducerii afacerii, precum deprecieri, provizioane, penalitati sau amenzi (cheltuieli neeligibile) nu vor fi alocate serviciilor OSP.

Operatorul vă evidenția distinct in contabilitate activitatile si serviciile care fac obiectul desfășurării contractului de servicii de transport public local, precum si pentru alte activitati si servicii care generează costuri sau venituri indirecte si nu sunt asociate serviciului de transport, in funcție de legile contabile si fiscale in vigoare.

Principiile privind evidenta contabila distincta pentru costurile eligibile inregistrate sunt:

 • a)  Principiile privind conceptul costului total alocat, in care costul total aferent desfășurării unui anumit tip de serviciu sau realizării unui singur produs este atribuit acelui serviciu sau produs.

Astfel costurile totale alocate ale obligației de serviciu public a operatorului trebuie sa includă următoarele:

 • i. i Costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale si : servicii efectuate de terti care au legătură cu Serviciul de transport ' public local, inclusiv serviciul datoriei societății, folosite exclusiv pentru j; indeplinirea Obligației de serviciu public

 • ii. i; cota proporționala din costurile indirecte și de regie, conform I; metodologiei de alocare aprobata

! i

 • b) Toate: costurile directe legate de desfasurarea serviciilor din afara Obligației de Serviciu Public vor fi alocate doar acelor servicii, si un procent din cheltuielile societății, conform celor menționate mai sus.

;                                         ANEXA LA

| HCLM NR.lț IA .

I

 • c) Tarifele pentru servicii comerciale către terți vor fi aprobate de organele de conducere ale Opertaorului, pe baza de deviz, care include toate costurile asociate si asigura recuperarea integrala a costurilor prin veniturile realizate cu acea activitate.

 • d) Toate ! costurile si veniturile provenind din si pentru activitatile comerciale de exploatare trebuie bazate pe rezultatele financiare oficiale ale operatorului si nicio reevaluare a activelor in scopul planificării afacerii nu va fi introdusa.

Toate veniturile, costurile, tarifele si preturile vor fi calculate in RON, fara TVA, cu excepția cazurilor undei? se specifica altfel.

La data intrării in vigoare a prezentului contract, este prevăzut că Operatorul va desfășura următoarele a.ctivități care nu sunt aferente serviciului public:

 • i.   Servicii de transport de persoane prin curse speciale;

 • ii.   închiriere mijloace de transport;

 • iii.   închiriere spații care nu sunt utilizate pentru prestarea servicului public.

Pentru serviciile de mai sus, următoarele categorii de cheltuieli vor fi încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile:

 • a) Cheltuieli cu combustibilul pentru efectuarea curselor speciale;

 • b) Cheltuieli cu salarizarea conducătorilor auto proporțional cu timpul lucrat pentru realizarea de curse speciale;

 • c)  Cheltuieli referitoare la alte consumabile, întreținere și reparații pentru mijloacele de transport, propoțional cu numărul de km parcurși în afara contractului de servicii publice în parcusul total al acestor mijloace de transport în perioada de raportare;

 • d)  Cheltuieli cu asigurarea utilităților, cu întreținerea și reparațiile spațiilor care fac obiectul închirierii (în măsura în care acestea sunt suportate de către operator și nu de cătfe chiriaș);

 • e) Cheltuieli generale de management și alte cheltuieli indirecte, proporțional cu veniturile obținute din alte activități în raport cu valoarea totală a veniturilor.

i

Raportare

înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Autorității Contractante un raport anual privind prestarea serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare certificate de un Auditor certificat independent.

Raportul anual trebuie sa conțină următoarele rapoarte specifice:

 • a)  Bilanțul contabil si anexele la acesta

 • b) Raportul de gestiune al administratorilor

 • c)  Raportul de audit financiar-contabil -situații financiare certificate de un expert membru CECCAR

 • d) Raportul privind inventarierea patrimoniului

 • e)  Raportul privind realizarea investițiilor prevăzute in anexele la contract

 • f)  Situația veniturilor

 • g) Situația amortizării

 • h) Numărul angajaților și costurile de muncă

Investiții făcute de Operator in numele Autorității Contractante

In cazul efectuării de către Operator a operațiunilor aferente investițiilor care sunt in sarcina Autorității Contractante în conformitate cu anexa 3.2 și cele în care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea UE si din surse IFI, anexa va fi adaptata in baza prevederilor Acordului de Finanțare / împrumut / etc. si in baza Ordonanței Guvernului nr. 198/2005 privind crearea, furnizarea si utilizarea Fondului de întreținere, inlocuirea si dezvoltarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de finanțare din partea UE.

I;

In cazul realizării investițiilor prin surse de la bugetul local, Autoritatea Contractanta va fi responsabila:de finanțarea cheltuielilor de implementare a investițiilor prin alocarea bugetară de capital. '

I I

Operatorul v;-'i tine o evidenta distincta a costurilor de investiții realizate si se va asigura transferarea către Autoritatea Contractanta a valorii investițiilor puse in funcțiune si recepționate pentru inregistrarea in evidenta patrimoniului public si preluării acestora de către Operator ca bunuri puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.

ANEXA LA

HCLMNR.^U /^c

Anexa 10 Calculul Costului Unitar pe Kilometru

I

Anexa 10.1 - Metodologia de Calcul a Costului Unitar/ Kilometru

Costul unitar,pe kilometrul parcurs este prețul pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor eligibile, reale ale serviciului de transport al Operatorului, prevăzute in Anexa 9. Atunci când se calculează costul/km, trebuie sa fie urmate toate principiile cu privire la alocarea costurilor din Anexa 9.

Calculul costului/km pentru prestarea serviciilor de transport public local de călători cu autobuze, prin curse regulate, în perioada contractuala:

1/10-31/12/2019

1/01-31/12/2020

1/01-30/09/2021

Costul total eligibil (lei)

24.459.172,05

100.909.086,53

77.914.104,37

Nr. Total Km parcurși (km)

2.400.311,29

9.601.245,15

7.200.933,86

Cost/ Km (lei/km)

10,19

10,51

10,82

Operatorul poate solicita modificarea Costului/ km în cursul perioadei contractuale, în oricare dintre cazurile în care unul sau mai multe dintre nivelurile de preț folosite la calculul costului/km negociat/indexat depășesc anumite praguri sau dacă condițiile de exploatare sau schimbat Semnificativ, cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor.

Modificarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul președintelui Ă.N.R.S.C. nr. 272/2007).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, indicând motivele pentru modificarea solicitata a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta ya examina propunerea Operatorului in 15 zile de la data primirii acesteia si nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Autoritatea contractanta poate solicita scăderea Costului/ km. in cursul anului, in oricare dintre cazurile in care una sau mai multe dintre nivelele de preț folosite la calculul costului/km negociat scad sub anumite praguri ca urmare a modificării condițiilor pieței sau daca punerea; in funcțiune a unor investiții duce la scăderea semnificativa a elementelor de cost (energie,! combustibili, cheltuieli cu mentenanta si reparațiile, reduceri de personal,etc).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante in 5 zile de la solicitarea Autorității Contractante I toate documentele relevante, datele si calculele, justificând nivelul de modificare d costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului de modificare in 10 zile de la data primirii acesteia si Operatorul nu poate refuza nejustiijicat modificarea Contractului.

Modificarea costului/km se va face prin Act Adițional la Contract, în baza Raportului întocmit de Autoritatea Contractantă care sa certifice noul nivel al costului/km.

;                                          ANEXA LA

:                                         HCLMNR.HLI

Anexa 10.2 - Formula de Indexare a Costului Unitar/ Kilometru

Costurile unitan-j/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se pot (ajusta periodic pe baza cererilor primite de la Operator, in baza creșterii indicelui preturilor de consum fata de nivelul existent la data precedentei, ajustări. Solicitarea ajustării poate fi realizată dacă ^indicele prețurilor de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări înregistrează o creștere 3 luni consecutiv.

Nivelul costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determină pe baza analizei situației economico-financiare a operatorilor de transport, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie.

Ajustarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).

Ajustarea costurilor unitare/km la serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:

 • •   cheltuielile cu combustibilii și lubrifianții se determină avându-se în vedere prețurile de achiziție in vigoare și consumurile normate standard, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor Ide consum de la ultima avizare;

 • •  cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • •  cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli :se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare de servicii și prețuri4 de achiziție, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • •  cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul ^eficienței economice;

 • •   cheltuielile cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare; '

 • •   cheltuielile financiare detaliate corespunzător.

i

Indexarea costmlui/km se va face prin Act Adițional la Contract.

FORMULA DE INDEXAREA COSTULUI/KM

. i

c unitar- km, n+i = (c unitar- km, i- O) x lPC (n +i> + D

unde:          ;

c unitar- km.n+ieste costul unitar/ km, ajustat [lei/km];

ANEXA LA

Anexa 11 - Indicatori de Performanță ai Serviciului și Modalitatea de Calcul al Penalităților

«Isj t p; 11M? | d HftMb «IîJ 8111

0

1

2

3

4

5

6

7

8=7 sau 5

1

Curse anulate sau neregulate

(curse anulate sau neregulate/total curse incluse in

Programul de Transport) x 100

%

5

10

10,00%

2

Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 de ore

Z (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365

%

0,5

2

10,00%

3

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 si 2

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 si 2

număr

5000

10000

20,00%

4

Respectarea Planului de Servicii

(Z parc planificat - Z parc utlizat)/(Z parc planificat) x 100

%

5

10

10,00%

5

Plângeri de la pasageri

Plângeri fundamentate

Nr. Plângeri fundamentate inregistrate

număr

75

200

1,00%

Plângeri rezolvate

Nr. Plângeri fundamentate rezolvate in termen legal

număr

50

100

1,00%

Plângeri nerezolvate

Nr. Plângeri fundamentate nerezolvate in termen legal

număr

5

10

1,00%

6

Protecția mediului

Respectarea standardelor de poluare EURO 4 +

Număr vehicule care nu respecta normele Euro 4 + /numărul de vehicule impus in Programul de Transport

%

20

40

5%

7

Vehicule

Vechimea medie a vehiculelor

Vechimea medie a vehiculelor

ani

8

15

15%

Cerințe de confort

Nr vehiculelor neincadrate in clasele I, II sau III de confort/ nr total de vehicule incluse in Programul de Transport

%

20

45

5%

8

Penalitati plătite

Cuantumul penalităților plătite de către operatorul de transport pentru nerespectarea standardelor de transport de calitate si mediu

lei

5000

15000

2%

9

Respectarea prevederilor legale

Nr abaterilor constatate si sancționate de personalul imputernicit

număr

20

100

10%

10

Accidente de trafic

Nr accidentelor in trafic din vina personalului propriu al Operatorului

număr

25

35

5%

11

Indicele de satisfacție de pasagerilor

Respectarea nivelului minim impus

număr

7

5

5%

TOTAL PONDERI CRITERII

100,00%

TOTAL

încălcări majore

 • •  Pentru a verifica îndeplinirea primilor 4 indicatori și pentru a monitoriza executarea contractului, este necesar să se implementeze un sistem de management al flotei. Metodologia de monitorizare și evaluare a Programului de transport public local de călători prin curse regulate al Operatorului este detaliată în Anexa 14. Un astfel de instrument de control și management al circulației autobuzelor va fi evidențiat ca fiind o prioritate în Planul de investiții. în lipsa unui astfel de sistem de control și management, indicatorii de mai sus vor putea fi evaluați de către Autoritatea Contractantă numai pe bază de sondaje semestriale si documente furnizate de către Operator.

 • •  Pentru a evalua îndeplinirea ultimului indicator, Autoritatea Contractantă va respecta metodologia prezentată în Anexa 13, comparându-l cu nivelul minim impus în loc de cel maxim (așa cum se compară ceilalți indicatori).

 • •  Autoritatea Contractantă va stabili valoarea unei garanții anuale din care se vor retine penalitățile aferente neindeplinirii indicatorilor de performanta si alte sume datorate de Operator in baza prezentului contract in cazul in care acestea nu se plătesc conform art. 6.3. Aceasta Garanție anuala este baza de calcul pentru calculul penalităților pentru neindeplinirea indicatorilor de performanta. Fiecărui indicator îi este alocat un coeficient, un prag sub care penalizarea nu se aplică, și, în funcție de acest coeficient, o valoare maximă a garanției aferentă indicatorului, calculată din valoarea totală a garanției. Deducerile din fiecare indicator vor fi calculate ca procent din deducerile maxime, proporțional cu punctele de penalizare, dacă acestea depășesc pragul maxim stipulat. în cazul în care punctele de penalizare ale unui indicator depășesc valoarea maximă stipulată, garanția reținută pentru acel indicator va fi limitată la valoarea sa maximă; însă, punctele care depășesc valoarea maximă vor fi înregistrate ca încălcări ale Contractului de către Operator și pot duce la rezilierea unilaterală a Contractului.

 • •  Indicele de satisfacție a călătorilor nu va fi considerat indicator de performanță pentru calculul penalităților în primul an al Contractului (nicio penalitate). Autoritatea Contractantă va desfășura un sondaj, potrivit Anexei 12 la Contract, pentru evaluarea nivelului existent al Indicelui de satisfacție al călătorilor, în baza căruia se vor stabili nivelul minim acceptat fără penalizări și nivelul minim permis pentru al doilea an al Contractului.

Anexa 12 - Indicele de Satisfacție a Pasagerilor (ISP)


Generalități

Prezenta anexa j'are drept scop definirea cerințelor fundamentale privind metodologia referitoare la evaluarea anuală a indicelui de satisfacție a Pasagerilor (ISP), având în vedere prevederile standardelor naționale și europene referitoare la măsurarea calității sistemelor de transport public local de persoane prin curse regulate și a calității managementului contractelor.Calitatea. • i

Așteptata de. i < ■ pasageri r


V. iii

L

l1

Calitatea Livrata de OperatorCalitatea Perceputa Ș de Pasageri


Indicele de satisfacție a pasagerilor

a) Autoritatea Contractanta organizează și finanțează evaluări anuale ale indicelui de satisfacție a Pasagerilor (ISP).

■ l

 • b) Această sarcină trebuie să revină unor terțe persoane independente (care nu sunt părți la Contract) care efectuează studii privind gradul de satisfacție al pasagerilor pe bază de chestionare șji sondaje.

 • c)  Metodologia ipentru efectuarea studiului și calcularea indicilor privind gradul de satisfacție al pasagerilor șe discută și se definește cu operatorul, după cum urmează:

 • i.   Metodologia trebuie să fie conformă cu cerințele incluse în Standardul EN 13816.

 • ii.    Indicatorii de calitate stabiliți în Anexa 11 se pot utiliza ca bază pentru chestionar pentru a efectua studiul de evaluare a gradului de satisfacție a pasagerilor. Pot fi totodată adăugați și alți indicatori relevanți pentru evaluarea calitativă a serviciilor (curățenia vehiculului, comportamentul angajatilor Operatorului, siguranța percepută, etc.). Chestionarul are ca scop principal compararea indicatorilor de calitate oferiți și a indicatorilor de calitate percepuți' de pasageri.

ANE


i                                                HCLM NR.       _

iii.


Rezultatul final al studiului include un procent de pasageri mulțumițrdăforîfa performanței

indicatorilor cheie stabiliți în Anexa 11, și un număr de pasageri nemulțumiți prin compara/ea cărora se poate identifica gradul de satisfacție a așteptărilor acestora.

iv. După finalizarea analizei comparative a gradului de satisfacție al pasagerilor derivat din studiul efectuat și Indicatorii de Calitate de performanță oferiți, evaluați de către Autoritatea Contractanta, aceasta împreună cu Operatorul trebuie să elaboreze planuri de măsuri pentru îmbunătățirea calității transportului public local de persoane prin curse regulate.

Noile planuri pentru îmbunătățirea calității transportului public local de persoane prin curse regulate pot viza schimbarea valorilor vizate ale indicatorilor cheie și revizuirea Programului

Operatorului de Transport Public local de persoane prin curse regulate pentru anul următor.

Anexa 13 -i Metodologia de Monitorizare și Evaluare a Programului de Transport al Operatorului                                 anexa la

Principii    ;                              ^CLMNrBLM

Prezenta metodologie definește principalii parametri care determină performanța Operatorului în cadrul Programului de Transport.

Municipalitatea va monitoriza, evalua și înregistra prestația Operatorului în cadrul Programului de Transport prin mecanismul următor:

 • •  Documente justificative la nivelul Operatorului (Foi de parcurs, Registru mișcare dispecerat -mersul autobuzelor- Fisa Activității Zilnice, Centralizator lunar kilometri efectivi, Registru evenimente dispecerat si Procese Verbale Predare-Primire)

 • •  Sondaje 'complete efectuate în mod regulat referitor la calitatea serviciilor. Autoritatea contractantă va elabora și implementa sondaje de control periodice privind serviciul de transport;public local de persoane prin curse regulate, prin care se vor aduna informațiile necesare'pentru monitorizarea și evaluarea Programului de Transport.

 • •  Raportarea și evaluarea prestării Programului de Transport se face prin intermediul indicatorilor prevăzuți ma jos.

Indicatorii de raportare a prestării Programului de Transport

I

Indicatorii - cheie pentru raportarea prestării Programului de Transport sunt cursele și categoria parcursului în kilometri. Cursele sunt evaluate după cum urmează:

 • •  Curse efectuate.

 • •  Curse neefectuate fără culpa Operatorului.

 • •  Curse efectuate parțial fără culpa Operatorului.

 • •  Curse neefectuate din culpa Operatorului.

Fiecare tip de cursa include si kilometri de încadrare in cursa, respectiv parcursul dus-intors realizat de un autobuz spre/dinspre capetele de traseu, conform programului de circulație.

în baza evaluării; călătoriei prin intermediul indicatorilor prevăzuți la punctul 6 din prezenta Anexă și criteriilor din cadrul acestei metode, se stabilește categoria traseului în kilometri.

îi este permis Operatorului să parcurgă un kilometraj suplimentar care intră în categoria de traseu suplimentar, ce hu se încadrează în Programul de transport, atunci când se înlocuiesc alte Linii sau datorită prelungirii liniilor existente pentru motive obiective;când se realizează curse de mentenanta sau curse ce sunt întreprinse în afara planului stabilit de-a lungul unei linii din cauza fluxului crescut i de călători datorat unor evenimente speciale (dintr-un ordin operațional al municipalității), i

Modul de evaluare a tipurilor de curse

I

O cursă efectuată este o cursă care:

J

 • •  Este prestată în mod regulat atunci când se inițiază de la o stație de plecare respectând orarul acrobat, circulația are loc de-a lungul unui traseu prestabilit, oprindu-se în toate stațiile de-a lungul traseului.

 • •  Sau, este considerată a fi regulată și este evaluată ca atare în cazul în care apare o abatere jde la traseu printr-un ordin sau eveniment neprevăzut, coordonate cu Municipalitatea sau alte Organe ale Statului.

O cursă neefec'tuată fără culpa Operatorului este o călătorie care nu a putut fi efectuată de către Operator pentru unul din următoarele motive enumerate în mod exhaustiv:

'1

Impedimente în trafic datorate traficului intens, care au făcut imposibilă prestarea serviciului de transport planificat conform orarului.                          —-———-

(ajțpxA LA re^ m niTm IA l/iuiiiuii iiuuui cuctic uc z-capciuct și/aciu uu puici.                         -------- ”

Suprafața drumului este într-o stare proastă, împiedicând circulația transportului public local de ipersoane prin curse regulate în condițiile tehnice, de siguranță și de confort stabilite.

 • •  Zone inundate.

I

 • •  Mitinguri,;manifestări, precum și evenimente permise/nepermise.

O cursă efectuiîtă parțial fără culpa Operatorului este o cursă care nu a putut fi executată în mod corect din cauza unuia din următoarele motive:

 • •  Accident de circulație rutier fără culpa Operatorului împiedicând astfel circulația.

 • •  Accidente de circulație rutiere, cu îngreunarea sau împiedicarea circulației.

 • •  Un vehicul oprit sau parcat în mod necorespunzător, pe traseul de deplasare alocat în mod normal transportului public local de persoane prin curse regulate, împiedicând astfel

I

circulația.1

1

 • •   Lucrări de reparații în regim de urgență fără ordin din partea municipalității.

 • •  Actele de vandalism asupra unui vehicul al Operatorului.

 • •  Călători pentru care s-a solicitat intervenția echipajelor de urgență.

I

 • •  La evenimente aflate sub jurisdicția Ministerului de Interne - incendiu, obiecte suspecte,

j

investigații, etc.

 • •  Impedimente în trafic datorate fluxului de trafic intens, ceea ce duce la nerespectarea orarului așa cum este indicat în Programul de Transport.

 • •  Semafoare nefuncționale de-a lungul traseelor.

 • •  Drumuri de-a lungul traseelor care nu au fost curățate de zăpadă și/sau cu polei.

 • •  Starea proastă a suprafeței drumului de-a lungul traseelor, care îngreunează sau face circulația 'vehiculelor imposibilă.

 • •  Zone inundate de-a lungul traseelor.

j

 • •  Mitingurile, marșurile, precum și evenimentele permise și/sau organizate printr-un ordin al municipsiliității.

 • •  Defecțiuni accidentale care nu sunt din culpa operatorului (pana de cauciuc, ușa deschisă în mers din cauza producătorului mașini, geam spart de la o piatra sărită de pe carosabil, alte evenimente tehnice, etc.)

O cursă neefecțuată sau parțial efectuata din culpa Operatorului este o cursă în care cel puțin una din următoarele ipoteze este valabilă:

 • •  vehiculul^a început să circule cu un dispozitiv de monitorizare nefuncțional sau nu sunt luate mășuri de către Operator pentru asigurarea funcționării respectivului dispozitiv.

 • •  La o abatere completă de la traseu, fără a opri la mai multe stații decât cele desemnate deja. ,

Evaluarea curbelor și sancțiunile aplicabile

11

Curse efectuate;

Plata către Operator    j

[Nr. de km.

[ Sancțiuni pentru Operator :

100% din kilometri efectuați ai cursei

nu se aplica

Curse neefectui-ite fără a se datora j culpei Operatorului    ;

100% din kilometri efectuați ai cursei

nu se aplica

1

Curse efectuate^ parțial fără a se datorn culpei Operatorului    i

100% din kilometri efectuați ai cursei

nu se aplica

Curse,          1 trasee

neefectuate diri' culpa Operatorului    ;

Nu se plătește niciun km aferent cursei respective

în funcție de nivel, penalizare calculate în conformitate cu anexa 11, indicatorul 1.

Trasee anulate; pe o perioadă mai mare de 24 de ore       j

Nu se plătește niciun km aferent curselor respective

în funcție de    nivel,

penalizare calculate în conformitate cu anexa 11, indicatorul 2.

TOTAL

După ud accident de circulație rutier între două vehicule ale Operatorului în cazul vehiculului responsabil de accident.                              ,                            ,

' i

î

11


Evaluarea modului de realizare a Programului de Transport al Operatorului se va realiza astfel:

 • •  Verificarea documentelor justificative ale Operatorului (Foi de parcurs, Registru mișcare dispecerat -mersul autobuzelor- Fisa Activității Zilnice, Centralizator lunar kilometri efectivi, Registru evenimente dispecerat si Procese Verbale Predare-Primire).

 • •  Verificarea prin sondaj a ieșirilor și intrărilor programate din /în depouri/autobaze, pentru conformitatea parcului circulant realizat cu cel programat și raportat.

 • •  Verificarea prin sondaj a modului de confirmare a curselor la capetele de linii.

 • •  Verificarea prin sondaj a plecărilor ritmice în traseu (evitarea circulației ”în pachete" de vehicule ale aceleași linii de transport).

 • •  Verificarea prin sondaj a prestației efective la Programul de transport în stațiile de plecare, intermediare și terminus, în conformitate cu orarele afișate și asumate de către Operator.

j

 • •  Verificarea prin sondaj a ieșirilor neprogramate din traseu.

I

 • •  Evaluarea și analiza incidentelor în trafic, pe teren și cât mai repede față de momentul producerii lor.

 • •   Monitorizarea permanentă a stării infrastructurii rutiere (zăpadă, polei, avarii la rețelele urbane, lucrări accidentale și neprevăzute, etc) utilizate de către transportul public local de persoane prin curse regulate.

Anexa 14 -il Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Constanta                _

CAPITOLUL I


ANEXA LA

HCLM         ‘


■                Obiectul caietului de sarcini

' I

I

Art.1. Prezentul';caiet de sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local de persoane prinț curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară efectuării activităților de realizare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță și siguranță în exploatare.

(2) Caiețul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public local.

Art. 5. Terminologia utilizată este cea prevăzută în regulamentul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanța,

CAPITOLUL II

:                   Cerințe organizatorice

Art. 6. Operatorul care va presta serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate va asigura:      |

 • a.  numărul și tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de transport și care satisfac condițiile impuse privind siguranța circulației, confortul pasagerilor și protecția mediului;

 • b. numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulație, în cazul apariției unor defecțiuni ale acestora;

 • c.  respcjctarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea și efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

 • d. operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-mateiiială, personalul utilizat etc.);

 • e.  menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • f.  condiții pentru spălarea, salubrizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • g. spații;în suprafață suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;

  h. dispecerat și dotări speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare; personal calificat și vehicule de intervenție operativă;

  respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajareaTdesemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la sigdranța circulației;

  asigurarea pasagerilor și a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport rutier licențiat/transportatorului autorizat;


  i. j-


  k.

  ANEXA LA

  HCLM NR.M IA _ /^sQL


 • l.  respectarea capacităților de transport și a programelor de circulație impuse prin contractul de delegare a gestiunii;

m. mențiherea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

n.  respectarea indicatorilor de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de transport public local prin curse regulate și aprobați prin hotărâre a consiliului local;

o. furnizarea către autoritatea administrației publice locale a informațiilor solicitate și accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării prestării și dezvoltării serviciului de transport public local prin curse regulate;

p. realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

q. statistica accidentelor si analiza acestora;

r.  aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

I

s.  respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;

t.  respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului, prevenirea

și combaterea incendiilor;                            .

u.  planificarea inspecțiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulație;

 • v. alte condiții specifice stabilite prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Constanta.

Art. 7. Obligațiile și răspunderile personalului cu funcții care concură la siguranța circulației sunt cuprinse în regulamentul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanța, aprobat de Consiliul Local.

Art. 8. Investițiile și orice alte cheltuieli asimilate pe care operatorul de transport are dreptul sa le efectueze, sunt: '

I

 • •   investiții clin surse proprii, fonduri europene pentru agenți economici sau credite;

 • •   investiții din alocații bugetare, fonduri europene pentru administrațiile publice locale sau credite, cțare vizează infrastructura de transport și sunt aprobate de Consiliul local al municipiiilui Constanța;

 • •   investiții din alocații bugetare, fonduri europene pentru administrațiile publice locale sau credite, care vizează achiziția de mijloace de transport și sunt aprobate de Consiliul local al municipiului Constanța.

•                                        anexa LA

hclm nr. mJA— 1

■                     CAPITOLUL III

Sistemul de transport public local de persoane prin curse regulate

Art. 9. Operatorul de transport are dreptul să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, transport rutier public local de persoane prin curse regulate în aria administrativ-teritorială a municipiului Constanta; 1

Art. 10. Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se prestează în baza contractului de delegare a gestiunii, denumit Contract de Servicii Publice conform prevederilor Regulamentului 1370/ 2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

Art. 11. Operatorul de transport are obligația să efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în conformitate cu:

 • a.  programul de transport care conține: număr linii transport, lungimea traseelor, definirea traseelor (dus/întors), numărul mijloacelor de transport/traseu, capacitatea mijloacelor de transport, zilele în care circulă, intervalele de succedare, plecări de la capete de traseu (prima și ultima cursă);

 • b.  licența de traseu.

Art. 12. în vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța, operatorul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • a.  Să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și capetelor traseului, pe partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută.

 • b. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane.

 • c.  Să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a codului conducătorului acestuia, hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a serviciului de transport, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare.

 • d. Să asigure vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în stațiile stabilite de comun acord cu autoritatea administrației publice locale.

 • e.  în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor in condiții normale de trafic, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor care facilitează transbordarea, pentru informarea publicului călător.

 • f.  Să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului.

 • g. Să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la serviciul transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport.

 • h.  Să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani.


 • i.  Mijlocjjl de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu dizabilități, bătrânii, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe.

 • j.  Să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei.

 • k. Să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport: materii mirositoare, inflam'abile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin formai: ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public de persoane.

 • l.  Să m.i îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată prin număr de locuri pe scaune și în picioare.

 • m. Să îrhbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație.

 • n. Să utilizeze numai legitimații/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea administrației publice locale.

 • o. Să nu permită transportul călătorilor decât pe baza de legitimații/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 • p. Să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport.

 • q. Sa țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie.

 • r.  Să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/ suspendarea programului de circulație sau a unui traseu, în caz de forță majoră.

 • s.  Să assigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport.

 • t.  Mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare de funcționare.

J

 • u. Mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător.

 • v.  Pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea operatorului de treunsport.

 • w. La bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea și combaterea incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate.

 • x.  Mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen.

 • y.  Mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului.

 • z.  Să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuș’e aprobării consiliului local.

aa. Să elaboreze bugetul privind întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale la bunurile puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă/închiriate de la Autoritatea Contractantă, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta.

bb.Să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora.

,                                         ANEXA LA

'                                    HCLMNR. MU

cc. Să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul servicjului contractat.

dd.Să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați.

ee. Să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri, și la gestionarea serviciului public pe restari: de competitivitate și eficiență economică.

ff. Să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei, tehnicomateriale aferente serviciului prestat.

f

Anexa 15 - ÎRegulament pentru Efectuarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Constanta


Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1
 • (1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor publice de transport local de persoane, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, precum și raporturile dintre operatorii de transport rutier.

 • (2) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze.


 • (3) Serviciile publice de transport local de persoane se pot efectua numai în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament, ale Caietului de sarcini al serviciilor de transport public local, ale reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

 • (4) Serviciul public de transport local de persoane face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurat la nivelul unității administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sai.i coordonarea autorității administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

Articolul 2


Organizarea și efectuarea activităților specifice serviciilor publice de transport local de persoane trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume:        1

.                                                                                    I

 • a.  satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și ale operatorilor economici pe teritoriul Municipiului Constanta;

i

 • b. îmbunătățirea siguranței rutiere, protecției mediului și calității transportului public local;

 • c. deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

  • d.

  • e.


accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizați, la piața transportului public local;

optimizarea funcționării pieței transportului public local prin asigurarea unui cadru concurențial normal, dinamic și loial.

Articolul 3

în sensul prezentului regulament, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

ANEXALA

,                                   HCLMNR.UU

 • 1. activitate de transport public local - suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinației de vehicule, pe distanțe și în condiții prestabilite, efectuate în cadrul unuia dintre serviciile prevăzute la art. 1 alin. (2);

 • 2. autoritate de autorizare - compartimentul sau serviciul specializat de transport local din subordinea primăriei Municipiului Constanța;

 • 3. caiet de sarcini al licenței de traseu - documentul care însoțește licența de traseu, care cuprinde în principal cerințele pentru asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguremță și confort;

 • 4. copie conformă a licenței de transport - documentul eliberat în baza licenței de transport de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, , pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operațiuni de transport rutier;

 • 5. licență de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condițiile legii, care atesta ca deținătorul îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională, aceasta având acces la transportul rutier public;

 • 6. licență de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;

 • 7. persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager al activității de transport rutier, posesoare a unui certificat de competență profesională și care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent și efectiv activitatea de transport a operatorului de transport;

 • 8. program de circulație - documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îm'oarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor;

 • 9. program de transport public local - programul propus și aprobat de Consiliul Local al Municipiului Constanța, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza teritorial-administrativă a localității, programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea autobuzelor necesare;

 • 10. stație publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin

curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea             și             coborârea             persoanelor             transportate;

 • 11. traseu - parclirsul care asigură legătura între obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport public local de persoane prin curse regulate.

 • 12. utilizator al serviciului de transport public local - persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public local.

Articolul 4

Indiferent de forma de gestiune a serviciului public de transport local de persoane, Consiliul Local al Municipiului Constanța va urmări prin exercitarea atribuțiilor, competențelor și drepturilor ce îi revin conform legii ca efectuarea serviciului public de transport local de persoane să se realizeze în condiții de siguranță rutieră, calitate și confort și în concordanță cu interesul general al comunității și în conformitate cu legislația în vigoare.

ANEXA LA HCLM NR.

Capitolul II Efectuarea transportului public local

Articolul 5

Transportul public local se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor Regulamentului UE 1370/2007, Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

Articolul 6      :
 • (1) Transportul public local se poate efectua numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind clacificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.


 • (2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în țară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării și/sau inspecției tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) Transportul public local de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport.

 • (4) Toate vehiculele rutiere utilizate pentru transportul public de persoane trebuie sa dispună de dispozitive de monitorizare pe traseu si sa permită accesul calatorilor cu dizabilitati locomotorii.

Articolul 7

Transportul public local se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea, siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic.

Articolul 8

Autoritatea administrației publice locale în raporturile cu operatorul de transport rutier care efectuează serviciul de transport public local, are următoarele drepturi:

 • a. să convoace pentru audieri operatorul de transport rutier, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciului respectiv;

 • b. să analizeze, să verifice și să aprobe documentațiile justificative de ajustare a tarifelor de călătorie propuse de operatorul dc transport rutier în corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilității costurilor pentru utilizatori;

 • c.  să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public local;'

 • d. să actualizeze programul de transport public de călători prin curse regulate în conformitate cu cerințele de transport;

 • e. să sancționeze operatorul de transport rutier în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin contractul de delegare a gestiunii și caietul de sarcini.

ANEXA LA

i                                           IHCLM NR\1L\— /SSfi

Iș                                                                                                                                                                                                        ’------------------------------

Articolul 9

Autoritatea administrației publice locale are următoarele obligații față de operatorul de transport rutier:

 • a. să reglementeze, prin norme locale, modul de organizare și funcționare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate;

 • b. să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorului de transport rutier;

 • c. să asigure finanțările convenite prin reglementările privind modalitatea de gestiune a serviciului, dacă este cazul:

 • d. să respecte obligațiile pe care și ie-a asumat prin contractul de delegare a gestiunii, inclusiv pe cele referitoare la regimul investițiilor realizate de operatorul de transport rutier din fonduri proprii.

Capitolul III Prestarea serviciului

j

Articolul 10     ’

Efectuarea serviciului public de transport local de persoane trebuie să asigure:

 • a.  creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • b.  accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate;

 • c.  informarea publicului călător;

 • d. executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • e.  corei;;'rea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;

I

 • f.  continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

Articolul 11

Serviciul public ele transport local de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport rutier care dețin licență de traseu valabilă.

Articolul 12 p

Serviciul publicj.de transport local de persoane prin curse regulate se efectuează pe raza administrativ-terițorială a Municipiului Constanța.

Articolul 13     >

Operatorii de transport au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:

 • a.  licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia ;

 • b. copia conformă a licenței de transport;

 • c.  certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspecția tehnica periodica valabila

 • d. legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;

 • e. contractul de leasing în copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizai: în baza unui asemenea contract;

 • f.  certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier

  public; de persoane, valabil.


  Articolul 14


ANEXA,

HCLMNR.UJJ

Operatorii de transport care desfășoară activități de transport public local prin curse regulate în municipiul Constanta au următoarele drepturi:

 • a. să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritățile administrației publice locale, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul și în condițiile prevăzute în contract:

 • b. să încaseze tarifele aferente transportului public local de călători prin curse regulate;

 • c.  să actualizeze prin hotărâri ale consiliului local tarifele aferente transportului public local de călători;

 • d. să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport, în cazul transportului public local de călători prin curse regulate:

 • e.  să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local tie călători prin curse regulate;

 • f.  să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului încredințat spre administrare;

 • g. în ca:i:ul nerespectării obligațiilor contractuale de către delegatar, conform legislației în vigoare, se pot adresa instanței competente.

Articolul 15

Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Constanta cu următoarele obligații:

 • a.  să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și a capetelor traseului: la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele dc informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;

 • b. să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a codul conducătorului acestuia, a

hărții .schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător, și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;                                           

 • c. să asigure vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în stațiile stabilite de comun, acord cu autoritatea administrației publice locale;

 • d. în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiile^ pentru informarea publicului călător;

 • e. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentruicategoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

f.


g-h.

p

să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, a călătorilor care beneficiază de facilitățiZarati^ătUa-q transport;

să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

11


ANEXA LA


mijlociii de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap,

' I

bătrâni, femei însărcinate, călători cu copii în brațe;


 • i.  să utilizeze numai legitimații/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea administrației publice locale;

j.  să nu : permită transportul . călătorilor decât pe bază de legitimații/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

k.  să asig ure pentru orice riscuri călătorii și bagajele acestora; să ia măsuri pentru evitarea supraaglomerării și a oricăror situații de risc de accidente pentru călători, precum și pentru 'siguranța bagajelor;

 • l.  să țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;

m. să asig ure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

n. să asigure, prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații i care pot afecta desfășurarea transportului în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța și confortul:

o. să dispună de echipaje de intervenție și depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport;

p. să asigure informarea anticipată cu cel puțin trei zile a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație sau a unui traseu, cu excepția cazurilor de forță majoră;

q. să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor dc transport:

r.  să asigure condițiile dc execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

s. să mențină în stare de funcționare instalațiile de încălzire/condiționare a aerului la mijloacele de transport care sunt dotate cu astfel de echipamente;

t.  să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport:

I

u. pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;

 • v.  la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prevenire și combatere a incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

w. să respecte indicatorii de performanță și de calitate stabiliți;

 • x.    să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public local;

y.  să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport publicllbcal:

z.  să efectueze transportul public de călători prin curse regulate, conform prevederilor progralinului de circulație, în condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort;

aa. să asigure continuitatea serviciului de transport public local dc călători prin curse regulate;

ANEXA LA

i j                                       HCLM NR.U U

bb.să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente^———

cc. să fundamenteze și să supună consiliului local tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de călători prin curse regulate;

dd.să nu îpcarce în mod artificial costurile de operare;

ee. să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului: : 1

ff. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența dc tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supus*? aprobării consiliului local;

gg. în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt consiliului local, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

hh.să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, confonn prevederilor legislației în vigoare privind asigurările;

ii. să asigure accesul organelor de control ale administrației publice locale la informațiile privind; executarea serviciului public local de călători și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor, după caz;

jj. să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

kk. să dețină la sediul social următoarele documente:

 • (i)  documente pentru asigurarea autovehiculului, precum și a călătorilor și bagajelor acestora;

 • (ii)  cărțile de identitate ale vehiculelor. în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute în baza unui contract de leasing;

 • (iii)  contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;

 • (iv) avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto:

 • (v)  documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a călătorilor cu funcții care concură la siguranța circulației;

 • (vi) evjdența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pontru mijloacele de transport;

 • (vii) evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a ac'cidenielor de circulație, precum și notele informative transmise consiliului local al municipiului Constanta în cazul accidentelor grave de circulație;

(viii) alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare, inclusiv cele referitoare la protecția muncii;

II. să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv autorităților de reglementare competente conform legii, informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării și evaluării modului de prestare a serviciului;

mm. să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;

nn.să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și

psihologice ale propriilor angajați;


oo.să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri;

pp.să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

qq.să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

rr. sa ia măsuri de instruire a conducătorilor auto angajați, atât din punct de vedere profesional, cât și în ceea ce privește comunicarea cu cetățenii;

ss. să furnizeze, trimestrial, autorității contractante documente din care să rezulte modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță în vederea prezentării unui raport consiliului local; 1


tt. să aducă la cunoștință conducătorilor auto obligațiile ce le revin pe timpul efectuării curselor de transport public local.

Articolul 16

Conducătorii mijloacelor de transport local de călători prin curse regulate au următoarele atribuții și responsabilități:

 • a. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice:

 • b. să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduită preventivă;să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă in circulsf;ia rutieră;

 • c. să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor:

 • d. să respecte întocmai legile și reglementările specifice categoriei de transport rutier pe care o execută;


 • e. să nu fumeze în interiorul mijloacelor de transport în comun;

 • f.  să aibă un comportament civilizat față de utilizatorii mijloacelor de transport în comun;

 • g. să oprească numai în stațiile publice stabilite și special amenajate pentru transportul public local, cât mai aproape de bordura trotuarului;

 • h. să respecte viteza de deplasare în trafic, să nu conducă agresiv și să nu circule cu ușile deschise;

 • i. să nu deschidă ușile pentru urcarea și coborârea călătorilor între stații decât cu excepția cazurilor de necesitate;

 • j.  să nu pornească din stație înainte de urcarea și coborârea călătorilor și luarea măsurilor de precauție necesare pentru a evita orice situație periculoasă previzibilă;

 • k. să nu primească alte călători în cabină;

 • l.  să prezinte organelor dc control documentele solicitate;

 • m. să folosească atunci când este nevoie instalațiile de incălzire/condiționare a aerului la mijloacele dc transport care sunt dotate cu astfel de echipamente;

  Articolul 17


HCLM NR.MJ4—

Au calitatea de ^utilizatori, beneficiarii serviciului public de transport local, persoane fizice sau juridice. Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a.  să beneficieze, liber și nediscriminatoriu de serviciul de transport public local;

 • b. să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciul public de transport local;

 • c. să le fie aduse la cunoștință hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanta cu privire la transportul public local;

 • d. să solicite în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de operatorul de transport rutier, prin nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e.  să sesizeze autorității administrației publice locale orice deficiențe constatate în efectuarea serviciului de transport public local și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

 • f.  să renunțe, în condițiile legii, la serviciul contractat.

Articolul 18

Principalele obligații ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a. să nu călătorească cu mijloacele de transport public de călători fără titlu de călătorie valabil;

 • b. să prezinte organelor de control titlul de călătorie valabil;

 • c.  să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe a