Hotărârea nr. 409/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 298/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC OVIDIUS, CONSTANȚA” – ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI;


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru (modificarea art.l din HCL nr. 298/2017 privind aprobarea Documentației de avizi-ire a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentrju obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius, Constanța"- actualizare indicatori tehnico-economici

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de ^Q...09,2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 187412/30.09.2019,raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.187657/30.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiej de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culturăsport, culte și protecție socială;

|

Având în vedere:

 • - prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020-Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor;

 • - prevederile HCL nr. 298/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius, Constanța";

 • -  prevederile contractului de finanțare nr. 2897/10.08.2018 precum și activitățile impuse prin Cererea de Finanțare;

 • - prevederile art.71 din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

li

|i

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice'jlocale, cu modificările și completările ulterioare;

în’temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit.]' a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l i'Se aprobă modificarea art.l din HCL nr. 298/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius, Constanța", conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici, astfel: j;

Valoarea estimativă a investiției:

Total general: 9.560.302,24 lei fără TVA, respectiv 11.358.133,70 lei TVA inclus, din care C+M: 5.343.188,87 lei fără TVA, respectiv 6.358.394,76 lei TVA inclus.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 298/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius, Constanța", rămân neschimbate.

ART.3 ‘Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, Direcției dezvoltare și fonduri'europene și Direcției financiare, în vederea clucerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

^<3__pentru,           împotrivă, ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACIȚE

CONSTANȚA NR.          /

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici

Creșterea eficientei energetic a imobilului Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta

Obiectivul general al proiectului Creșterea eficientei energetic a imobilului Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta este creșterea eficientei energetice pentru construcției formata din corpurile CI (iiiceu) si C2 (sala de sport). Acest obectiv isi regăsește susținere si prin intermediul P.O.R., Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădiri publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.

Situația existenta a obiectivului de investiții

Anul construirii: 1961 / 1973 / 1983-1990

Regim de inaltime: P+2E

Construcția are destinația de liceu.

Având in vedere lunga perioada de exploatare a acesteia, se constata un grad avansat de uzura fizica, (ie unde rezulta necesitatea reabilitării corpurilor principale ale instituției.

Situația propusa a obiectivului de investiții

Coeficienții urbanistici nu se modifica, astfel ca, din acest punct de vedere situația existenta este identica cu cea propusa.

Sc CI (corp Liceu)

2.306,00 mp

Sc CI

6.138,00 mp

Sc C2 (corp Sala Sport)

537,00 mp

Sd C2

537,00 mp

Sc C3'

16,00 mp

Sd C3

16,00 mp

Sc C4

11,00 mp

Sd C3

11,00 mp

Sc C5,

16,00 mp

Sd C3

16,00 mp

SC EXISTENTA

SD EXISTENTA

SU EXISTENTA

2.886,00 MP

6.718,00 MP

5.497,77 MP

POT

CUT


37,79 %

0,87

Construcția are destinația de liceu, iar in cadrul acestuia se desfasoara cursuri in 39 săli de clasa si laboratoare.

Numărul de elevi este de 1150, iar numărul cadrelor didactice/nedidactice/personal auxiliar este de cea. 100 de persoane.

Mod de utilizare al terenului (nu se modifica):

S teren                           = 7.635.00mp = 100%, din care:

S construcții                      = 2.886,00mp = 37.79%

S circulații pictonale/rutiere        = 3.582,00mp = 46.93%

S spatii verzi                     = 1.167,00mp = 15.28%

Recomandări, Expertiza tehnica:

Lucrări de intervenție propuse:

 • -   Reparații complete la acoperișuri cu inlocuirea invelitorii si a instalațiilor pluviale cu realizarea unui sistem de colectare si dirijare a apei către canalizare si nu langa fundații;

 • -  Inj ectarea tuturor fisurilor si crăpăturilor din pereții de zidărie cu mortar fluid de marca M10, cel puțin. I

 • -   Injectarea tuturor fisurilor din grinzi si stâlpi cu rășini epoxidice.

Recomandării Audit Energetic pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a clădirii:

Soluții recomandate pentru anveloparea clădirii:

 • -   termoizola.rea pereților exteriori de la suprastructura, de la toate fațadele, pe fata exterioara, utilizând placi de polistiren expandat de lOcm grosime, protejate cu o tencuiala de ciment, de 5mm gtosime, armata cu plasa din fibra de sticla; inchiderea rosturilor dintre corpurile liceului;

 • -   termoizolarea soclurilor exterioare, de la toate fațadele, pe fata exterioara, utilizând placi din polistiren cxtrudat de 6cm grosime, protejate cu o tencuiala de ciment, de 8mm grosime, armata cu doua plase din fibra de sticla;

 • -  inlocuirea tuturor zonelor exterioare rezolvate cu placi Nevada, de la casele scărilor si al tuturor ușilor si ferestrelor exterioare cu tamplarie din PVC cu geam termoizolator tratat antiemisiv;

 • -  termoizolarea planseului de la pod, la partea superioara cu folie de polietilena de 0.2mm grosime, saltele de vata mineral de 25cm grosime, protecție cu scânduri din lemn, corpurile A, B, C (zona de clase);

indepartar^a tuturor structurilor teraselor necirculabile existente peste sala de sport si peste sala de fesitivitati si refacerea sistemului termo-hidroizolant prin utilizarea de placi din polistiren expandat de 25cm grosime si 2 membrane hidroizolante de 4mm grosime, de tip SBS.

Lucrări. indirecte:


- montarea dejaluzele la ferestrele sălilor de clasa si birouri; inchiderea rosturilor intre corpurile liceului.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii:

 • -  termoizolafea conductelor de distribuție instalații de incalzire si a.c.m. din canalele

I

tehnice+inlocuire robineti de golire+schimbarea conductelor de distribuție agent termic de la intreaga jcladire;

inlocuirea actualului sistem de incalzire (rețea de distributie+calorifere din fonta, cu calorifere noi cu eficiente performante+montarea de corpuri termostatate, pe fiecare corp de incalzire), ele la intreaga clădire;

 • -  montarea de sisteme cu senzori la lavoarele si pisoarele din grupurile sanitare; inlocuirea becurilor cu incandescent cu becuri economice;

 • -  utilizarea de surse neconventionale de energie;

 • -  montarea unui sistem de generare energie electrica folosind panouri fotovoltaice;

 • -  montarea unui sistem solar de producer a energiei termice cu tuburi vidate.

Lucrări indirecte:

efectuarea de tratamente antimucegai+refacerea finisajelor interioare;

I

 • -   refacerea finisajelor interioare pentru intreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impun efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat atat de construcții, cat si de instalații;

 • -  repararea el ementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea clădirii;

 • -   inlocuirea invelitorii din tabla la acoperișurile corpurilor B si C;

 • -  repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul teraselor, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitorii tip șarpanta; demontarea, instalațiilor si a echipamentelor montate apparent pe fatadele/terasa clădirii, precum si montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • -   repararea trotuarelor de protecție, in scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;

 • -   repararea/inlocuirea instalației de distribuție a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si/sau pluvial a clădirii pana la căminul de branșament;

 • -  masuri de reparatii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul (lucrările de reparatii/consolidare);

 • -   refacerea hidroizolatiei la nivelul soclurilor pereților exteriori;

 • -  realizarea unui sistem de ventilație mecanica generalizata a obiectivului;

 • -  refacerea branșamentelor electrice, sanitare si termice de la punctele de bransare la racordul interior pentru asigurarea condițiilor de confort interior si al conditiilot sanitar-igienice;

 • -   inlocuirea sistemului electric: conductor, prize si întrerupătoare;

 • -   refacerea sistemului de iluminat electric al clădirii;

 • -   refacerea rețelelor electrice, de joasa tensiune.

Principalii indicatori tehnico-economici


1. Indica tori valorici:

Valoare totala a obiectivului de investiții:

i 11.358.133,70 lei (cu TVA) / 9.560.302,24 lei (fara TVA) din care:

Valoarea con'ștructii-montaj (C+M):

! 6.358.394,76 lei (cu TVA) / 5.343.188,87 lei (fara TVA)

Durata de realizare (luni) 12 luni

2. Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Suprafața construita studiata (C1+C2)     2.843,00 mp

Suprafața desfasurata studiata (C1+C2)    6.675,00 mp

Cost unitar investiție de baza

Cost unitar CjH

Cost investiție:

1.212,45 lei/mp (exclusiv TVA)

769,19 lei/mp (exclusiv TVA)

Valoarea construcții + instalații:

Valoarea montaj utilaje:

Valoarea Utilaje cu montaj:

5.134.320,26 lei (exclusiv TVA)

159.404,61 lei (exclusiv TVA)

2.799.400,00 lei (exclusiv TVA)

Cost total investiție de baza:

8.093.124,87 lei (exclusiv TVA)ANEXA LA.

HCLM NR.
Deviz General (cf. HG 907/2016)

RESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC "OVIDIUS” CONSTANTA


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

lei

lei

lei

1

2

3

4

5CAPITOLUL ItiCheltuieli pentru obținerea $i amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea It erenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pei itru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

!                TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00


CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2_____________________________________


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


CAPITOLU L 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnica

3.1

Studii        i

36.500.00

7,280.00

43.780.00

3.1.1 Studii de teren

36,500.00

7,280.00

43,780.00

3.1.1.1.Studiu topo

2,000.00

380.00

2,380.00

3.1.1.2.Studiu tgeo

34,500.00

6.900.00

41,400.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,845.71

2,845.71

3.3

Expertiza tehiica

26,750.00

26,750.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

35.750.00

7,150.00

42,900.00

3.5

Proiectare ,

167,000.00

31.730.00

198,730.00

3.5.1 Tema d 5 proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu''de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

66,000.00

12,540.00

78,540.00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor/autorizațiilor

38,000.00

7.220.00

45,220.00

3.5.5 Verific.rea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

13,000.00

2,470.00

15,470.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.6

Organizarea1! irocedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta 11

99,888.75

18,978.86

118,867.61

3.7.1 Manage mentul de proiect pentru obiectivul de investiții

61,188.75

11,625.86

72,814.61

3.7.2 Auditul'fînanciar

38,700.00

7,353.00

46,053.00

3.8

Asistenta telurica

95,000.00

18,050.00

113,050.00

3.8.1 Asisteh'a telmica din partea proiectantului

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.8.1.1've perioada de execuție a lucrărilor

14,400.00

2,736.00

17,136.00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al

10,600.00

2,014.00

12,614.00

3.8.2 Dirigentie de șantier

70.000.00

13,300.00

83.300.00

TOTAL CAPITOL 3

463.734.46

83.188.86

546.923.32


CAPITOLUL4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții șf instalații

5,134,320.26

975,520.85

6,109,841.11

4.2

Montai utila ie, ecliipamente tehnologice si funcționale

159.404.61

30,286.88

189.691.49

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

2,799,400.00

531,886.00

3,331,286.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări       11

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CA PITOL 4

8.093,124.87

1.537,693.73

9,630.818.60


I

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare d'; șantier

121,560.95

23,096.58

144,657.53

5.1.1. Lucrări de construcții

49,464.00

9,398.16

58,862.16

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

72.096.95

13,698.42

85,795.37

5.2.

Comisioane.1 cote. taxe, costul creditului

72.133.05

0.00

72,133.05

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

26,715.94

0.00

26,715.94

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,343.19

0.00

5,343.19

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

26,715.94

0.00

26,715.94

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

13,357.97

0.00

13.357.97

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% * Cap.1+2+4) (cheltuieli eligibile)

804,598.91

152.873.79

957.472.71

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

5.150.00

978.50

6,128.50

TOTAL CAPITOL 5

1.003.442.91

176.948.87

1,180,391.79


CAPITOLUL 6:1 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare                                   '

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00


TOTAL GENERAL

9.560.302.24

1.797.831.46

11.358.133.70

din care: C+M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

5,343.188.87

1.015.205.89

6.358.394.76

in preturi la dablde IULIE 2019; 1EUR = 4.7223 RON I'

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


PROIEC SC HOCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACI^E