Hotărârea nr. 408/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI ROMANO CATOLICE SFÂNTUL ANTON CONSTANȚA


coNSȚăn^

< X ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

li

|                       HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin : financiar Parohiei „Romano Catolică Sfântul Anton" Constanța

GonsiJ^Hocaj^l i^jn^piului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 18445j5/25.09.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte , și protecție socială, raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 185212/25.09.2019 și adresa nr.33/24.09.2019 a Parohiei "Sf. Anton de Padova" Constanța;

Având în vedere prevederile art.3 alin.3, art.4 din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, art.4 alin.2 și art.14 din H.G. nr.1470/2002 privin'ci aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(8) lit.a) și art.196 alin.(l) lit.a) j:lin O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 35.000 lei, cu TVA inclus,. Parohiei „Romano Catolică Sfântul Anton" Constanța, în vederea continuării lucrărilor de realizare a unei icoane din mozaic în cadrul lăcașului de cult.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare, Serviciului juridic și Parohiei „Romano Catolică Sfântul Anton" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință;.

prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        pentru, '

împotrivă, y abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din TI membri,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACI