Hotărârea nr. 407/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR MUFTIATULUI CULTULUI MUSULMAN


cONsijAN^

i O £ ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

'T’SmLM consiliul local

HOTĂRÂRE

priyiind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin

i             financiar Muftiatului Cultului Musulman

:i

Consiliul local al „municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 184453/25.09.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 185215/25.09.2019 și adresa nr.891/20.09.2019 a Muftiatului Cultului Musulman din România;

Având în vedere prevederile art.3 alin.3, art.4 din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, art.4 alin.2 și art.14 din H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(8) lit.a) și art.196 alin.(l) lit.a) clin O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 35.000 lei, cu TVA inclus,, Muftiatului Cultului Musulman în vederea efectuării lucrărilor de reparații ale sediului muftiatului și la cele două cimitire musulmane de pe raza municipiului Constanța.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare, Serviciului juridic și Muftiatului Cultului Musulman în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        pentru, ______

împotrivă, // abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACHE