Hotărârea nr. 406/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „ADORMIREA MAICII DOMNULUI I” CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

priviind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I".

(Consiliul locaLal municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 179072/17.09.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte/ și protecție socială, raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 185207/25.09.2019 și adresa nr.07/13.03.2019 a Parohiei Adormirea Maicii Domnului I, Protoieria II Constanța;

Având în vedere prevederile art.3 alin.3, art.4 din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, art.4 alin.2 și art.14 din H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(8) lit.a) și art.196 alin.(l) lit.a) :din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 70.000 lei, cu TVA inclus, Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I" în vederea continuării lucrărilor de restaurare și conservare a picturii murale ale lăcașului de cult.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare, Serviciului juridic și Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I" în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        pentru,

împotrivă, / abțineri.

I..a data adoptării sunt în funcție         .consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACȚJE


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ , l\/ fWqi

CONSTANTA ti \