Hotărârea nr. 405/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „DUMINICA TUTUROR SFINȚILOR” CONSTANȚA


GONSTA/Vt^

1 i ROMANIA mBl JUDEȚUL CONSTANȚA

©’&T.W MUNICIPIUL constanța

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Duminica Tuturor Sfinților" Constanța

ConșiliuLlocal al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 17907)0/17.09.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte | și protecție socială, raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 185204/25.09.2019 și adresa Parohiei Duminica Tuturor Sfinților înregistrată sub nr.46824/06.03.2019;

Având în vedere prevederile art.3 alin.3, art.4 din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religiojase recunoscute din România, art.4 alin.2 și art.14 din H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparți nând cultelor religioase recunoscute din România;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(8) lit.a) și art.196 alin.(l) lit.a) clin O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:


i

Art.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 40.000 lei, cu TVA inclus, Parohiei „Duminica Tuturor Sfinților" Constanța în vederea efectuării lucrărilor de realizare a picturii din cadrul lăcașului de cult.

^Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comurpica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare, Serviciului juridic și Parohiei Duminica Tuturor Sfinților Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        pentru,

abțineri.

a data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.


împotrivă,____K

L.

PREȘEDINTE ȘECONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACHE