Hotărârea nr. 404/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „SFINȚII EPICTET ȘI ASTION” CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

prîvlind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfinții Epictet și Astion" Constanța

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 179066/17.09.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 185196/25.09.2019 și adresa nr.11/14.03.2019 a Parohiei Sfinții Epictet și Astion Constanța;

Având în vedere prevederile art.3 alin.3, art.4 din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, art.4 alin.2 și art.14 din H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(8) lit.a) și art.196 alin.(l) lit.a) clin O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 40.000 lei, cu TVA inclus, Parohiei „Sfinții Epictet și Astion" Constanța, în vederea continuării lucrărilor de construcție a lăcașului de cult.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare, Serviciului juridic și Parohiei Sfinții Epictet și Astion Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta «hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ^s2~~ pentru, zi____

împotrivă,   A—- abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


CONSTANȚA

Nr. A 0^ /MARCELA ENAGHE