Hotărârea nr. 403/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „SFÂNTUL GHEORGHE” CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin 1        financiar Parohiei „Sfântul Gheorghe" Constanța

Consiliuflocal aLmunicipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de r

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 179010/17.09.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte;, și protecție socială, raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 185191/25.09.2019 și adresa Parohiei Sfântul Gheorghe înregistrată sub nr.177002/13.09.2019;

Z^vând în vedere prevederile art.3 alin.3, art.4 din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, art.4 alin.2 și art.14 din H.G. nr.1470/2002 privin'd aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(8) lit.a) și art.196 alin.(l) lit.a) țlin O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

Hotărăște:

Zîrt.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 40.000 lei, cu TVA inclus, Parohiei „Sfântul Gheorghe" Constanța în vederea efectuării lucrărilor de restaurare și conservare a picturii din cadrul lăcașului de cult.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare, Serviciului juridic și Parohiei Sfântul Gheorghe Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

I'

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:      pentru,

î m poțri vă,   V a bți neri.

Ll'a data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDIflȚ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


CONSTANȚA

Nr. /'|'03/