Hotărârea nr. 402/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE ȘI SFÂNTUL IOSIF MĂRTURISITORUL” CONSTANȚA


ooMsȚt^N7>|

< 1


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE priwnd alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfântul Antonie cel Mare si Sfântul Iosif Mărturisitorul" 11

Constanța

_ Consiliul LpcaLal municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 1790011/17.09.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte |! și protecție socială, raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 185186/25.09.2019 și adresa nr.78/06.05.2019 a Parohiei Sfântul Antonie cel Mare și Sfântul Iosif Mărturisitorul;

Având în vedere prevederile art.3 alin.3, art.4 din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, art.4 alin.2 și art.14 din H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

î(n temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(8) lit.a) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 40.000 lei, cu TVA inclus;, Parohiei „Sfântul Antonie cel Mare și Sfântul Iosif Mărturisitorul" Constanța în vederea efectuării lucrărilor de construcție a acoperișului lăcașului de cult.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare, Serviciului juridic și Parohiei Sfântul Antonie cel Mare și Sfântul Iosif Mărturisitorul, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

F’rezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        pentru,

împotrivă, L abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.

1)

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACțiE

CONSTANȚA

Nr. L oJL