Hotărârea nr. 401/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ADOPTAREA CRITERIILOR PENTRU ACCESUL LA LOCUINȚELE CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII, STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR, PRECUM ȘI REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din SO.Cfl 'ctyj*3) ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat: sub nr. 175175/11.09.2019, prin care se propune adoptarea criteriilor privind accesul la locuințele construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și a repartizării locuințelor pentru tineri, raportul nr. 15147/17.09.2019 al Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

- în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, H.G. nr. 251/2016, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, H.G. nr. 420/2018, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

Având în vedere prevederile H.C;L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 513/2003, privind transferarea atribuțiilor Biroului Administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă criteriile privind accesul la locuințele construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, criteriile de ierarhizare, stabilite prin punctaj stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Airt. 2 Se aprobă lista cu actele necesare îndeplinirii criteriilor de acces și ierarhizării, pentru repartizarea locuințelor construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, conform anexei nr. 2, ce face parte din prezenta hotărâre.

A'irt- 3 Se aprobă constituirea comisiei de repartizare a locuințelor construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, după cum urmează:

Răsăuțeanu Costin Ioan - viceprimar, președinte;

Dede Perodin - consilier local, membru;

M hăilescu Cristian - consilier local, membru;

Papuc Cătălin Florin - consilier local, membru;

Văsii Cristina Andreea - consilier local, membru;

Zână Aurora - consilier juridic, Primăria municipiului Constanța.

Secretariatul comisiei va fi asigurat de directorul Direcției Administrare Imobile din cadrul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

Airt. 4 începând cu data aprobării prezentei, H.C.L. nr. 209/2016, privind adoptarea criteriilor privind accesul la locuințele construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

- Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: X.S pentru ,  •— împotriva ,       abțineri.

La data adoptării sunt in funcție c^Q^de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE     NȚĂ1

T  «PCONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACl


CONSTANȚA

NR. A0|


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 1

LA H.C.L. NR..A(?//cfe0

Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

A. Cri terii de acces la locuință

 • 1.    Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii și șă poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea ^acestei vârste. Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

Notă: Nota se va prelua în cadrul criteriilor, doar pentru locuințele destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate. Prin excepție, în cazul construcțiilor de locuințe, destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate, medicii rezidenți, medicii specialiști și cadrele didactice calificate, definiți conform prevederilor art. 3 alin. (4) și (5) din Normele metodologice, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii și după împlinirea vârstei de 35 de ani.

 • 2.     Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și saui/alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi dețirjîut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe ci'J chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea unde a solicitat locuință. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerință, se va stabili de către consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în'; sensul și în corelare cu cele precizate la criteriul de acces de la punctul

 • 3.              î

Notă: Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate, nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul nedeținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari,'. Prin cămine de familiști sau nefamiliști, se înțeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea,, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținere^ acestuia - dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobânditehîn condițiile legii.

Ill

 • 3. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuințele. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerință, se va stabili de consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Se va avea în vedere posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale și în afara localității unde s-a solicitat locuința, în cazuri motivate de existența unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unități economice din localitate, așezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime și fluviale, unități turistice, cultural-sportive și de agrement sau alte asemenea cazuri, în care își desfășoară activitatea solicitanții de locuință.

Notă: Prin excepție, în cazul în care se extinde cuprinderea teritorială a criteriului, solicitanții care își desfășoară activitatea în afara localității unde sunt amplasate, locuințele, trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în această localitate.

 • 4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Note:

Lista de priorități se reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințele noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial, nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.

în aplicarea prevederilor art. 8, alin. 2, teza a doua și alin. 3, din Legea nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, listele de priorități prevăzute la alin. 2 și alin. 3, se aprobă prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanța,, respectiv prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății, după caz.

Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

Locuințele rămase vacante pe perioada acestora în regim de închiriere, pot fi supuse schimbului de locuință, în condițiile prevăzute de alin. 17 si 19 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă există astfel de solicitări. Locuințele devenite vacante după efectuarea schimbului de locuințe și locuințele devenite vacante pentru care nu există solicitări de schimb, se repartizează solicitanților care au înregistrate cereri în condițiile prevăzute de art. 14, alin. 7, din Legea mai sus-menționată.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

 • 1. Situația locativă actuală

  • 1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat.............10 puncte

  • 1.2. Tolerat în spațiu..............................................7 puncte

  • 1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): - mp/locatar

 • a. mai maî'e de 15 mp și până la 18 mp inclusiv.........5 puncte

 • b. mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv.........7 puncte

 • c. 8 mp și până la 12 mp inclusiv..............................9 puncte

 • d. mai mică de 8 mp...............................................10 puncte

Notă: în cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia’solicitantului de locuință, dar care locuiesc în imobil. în cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere, se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuință, se va avea in vedere componența familiei, definită la cap. A, pct. 2.

 • 2. Starea civilă actuală

  • 2.1.: Starea civilă

 • a. căsătorijț:..............................10 puncte

 • b. necăsătorit....;.......................8 puncte

 • 2.2.: Numărul de persoane aflate în întreținere:

 • a. copii

 • 1 copil.............................2 puncte

 • 2 copii.............................3 puncte

 • 3 copii.............................4 puncte

 • 4 copii.............................5 puncte

>4 copii...........................5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

 • b. alte persoane, indiferent

de numărul acestora...................2 puncte

 • 3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere ■ care necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus...........2

puncte

 • 4. Vechimea cererii solicitantului

  • 4.1. până la 1 an........................1 punct

  • 4.2. între 1 an și 2 ani.................3 puncte

  • 4.3. între 2 și 3 ani.....................6 puncte

  • 4.4. între  și 4 ani.....................9 puncte

  I ’


4.5. pentrti fiecare an peste 4 ani..4 puncte

 • 5. Nivelul ț/e studii și/sau pregătire profesională

  • 5.1. fără studii și fără pregătire profesională..............5 puncte

  • 5.2. cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare

i!

la locul deimuncă....................................................8 puncte

 • 5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare

la locul demnuncă....................................................10 puncte

 • 5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate

și/sau prinjstudii superioare de scurtă durată..............13 puncte

 • 5.5. cu studii superioare...........................................15 puncte

Notă: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

 • 6. Situații locative sau sociale deosebite

  • 6.1. tineri iproveniți din case de ocrotire socială

și care au împlinit 18 ani........................................18 puncte

 • 6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii..............10 puncte

 • 6.3. tineri evacuați din case naționalizate..................5 puncte

 • 7. Venitul mediu net lunar/membru de familie

  • 7.1. mai mile decât salariul minim pe economie.........15 puncte

  • 7.2. între salariul minim pe economie

și salariul mediu net pe economie...........................10 puncte

Note:

criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specifice la litera A.

în c’azul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situației locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz, solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. în cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă+starea de sănătate actuală).


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCE


CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2Actele; necesare întocmirii dosarelor pentru locuințele A.N.L., în vederea îndeplinirii criteriilor de acces și în vederea calculării punctajului conform criteriilor de ierarhizare

A. în vederea îndeplinirii criteriilor de acces

 • 1. Cerere formulată individual și în nume propriu de persoanele majore, în vârstă de până la 35 de ani, la data depunerii cererii;

 • 2. Copii de pe actele de stare civilă ale solicitantului și ale membrilor familiei acestuia -certificate de naștere, cărți de identitate, certificat de căsătorie, sentință/certificat de divorț sau după caz, copie certificat deces;

 • 3. Declarații autentificate ale titularului cererii și după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia, că nu dețin și să nu fi deținut o altă locuință îi'i proprietate pe raza municipiului Constanța (respectiv de la data nașterii pentru persoanele născute după 01.01.1990) și să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat/proprietate a unității în care își desfășoară activitatea. Notă: Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate, nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul nedeținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine

de familiști sau nefamiliști și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști, se înțeleg clădirile dotate cu camere dîe locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea’, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite:în condițiile legii.

 • 4. Certificat de la agenția fiscală (soț, soție, copii majori), din care să reiasă că nu dețin imobil în proprietate, pe raza municipiului Constanța.

 • 5. Adeverință eliberată de angajator, însoțită de o copie de pe registrul general de evidență a salariaților (REVISAL), din care să reiasă ca solicitantul își desfășoară activitatea pe raza municipiului Constanța, așa cum este descris în Anexa 1, pct. A, 3, din prezenta hotărâre.

în jâlte situații: adeverință eliberată de angajator în care să se precizeze faptul că titularul cererii de locuință este angajat cu statut special și nu este înscris în REVISAL.',

 • B. în vedlerea calculării punctajului conform criteriilor de ierarhizare:

 • 1. Copie contract de închiriere valabil, înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală. ;

 • 2. Copie be pe titlul de proprietate/contract de vânzare-cumpărare a imobilului unde solicitantul si membrii familiei acestuia au domiciliul.

Notă'. în cazul în care solicitantul locuiește în imobil cu alte persoane, sunt necesare copii ale cărților de identitate/certificate de naștere ale acestora.

 • 3. Declarație notarială dată de proprietarul imobilului din care să reiasă că solicitantul și membrii familiei acestuia sunt tolerați în spațiu, sau o adeverință eliberată de Asociația d'e locatari/proprietari din care să reiasă că solicitantul și membrii familiei acestuia locuiesc în imobilul respectiv și plătesc cheltuielile de întreținere.

 • 4.  Copie ^cadastru sau, după caz, schița spațiului, semnată și stampilată de administratorul Asociației de locatari/proprietari, unde locuiește solicitantul și membrii familiei acestuia.

 • 5. Copie a fetului doveditor prin care solicitantul face dovada faptului că locuința din fondul locativ de stat pe care o deține/a deținut-o cu contract de închiriere, face obiectul uțiiei solicitări de retrocedare, sau, după caz, a fost retrocedată către foștii proprietari'1, (copii ale protocolului de punere în posesie a imobilului, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de retrocedare a imobilului, proces-verbal de executa repete.)

 • 6. Adeverință medicală sau orice act doveditor al existenței unei stări de sănătate deosebite pentru solicitant, soț/soție a acestuia, sau orice altă persoană aflată în întreținerea acestuia, care sa necesite o cameră în plus.

 • 7. Copie certificat valabil de încadrare într-un grad de handicap.

 • 8. Adeverință din care să reiasă că solicitantul provine dintr-o instituție de ocrotire socială.

 • 9. înscrisuri din care să reiasă că solicitantul și/sau soțul/soția acestuia, a adoptat un copil sau este în curs de adoptare a unui copil.

 • 10. Adeverințe cu venitul net lunar al solicitantului, precum și ale membrilor familiei acestuia, inclusiv alocațiile copiilor minori.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACH

CONSTANȚĂ

NR_____O._________