Hotărârea nr. 400/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDUL DE NUMIRE A PERSOANEI PROPUSE SĂ EXERCITE CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU LA REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANȚA DIN CADRUL PROCEDURII DE INSOLVENȚĂHOTĂRÂRE

priivind acordul de numire a persoanei propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța din cadrul procedurii de insolvență

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 30.09.2019 ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.171715/06.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr.177041/13.09.2019, precum și adresa administratorului special al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța (R.A.D.E.T.) din cadrul procedurii de insolvență, înregistrată sub nr.B14(:21/30.08.2019 prin care se solicită acordul de numire a persoanei propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la R.A.D.E.T. Constanța;

în conformitate cu prevederile art.9 alin.(l), (2), (5), (6) și alin.(8) din Ordonanța Guvernului nr.l 19/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.923 din 11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat;

în; conformitate cu prevederile standardelor de control intern și managerial prevăzute de Ordinul nr.600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice emis de Secretariatul General al Guvernului;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(l) lit.a) cin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Arit.l Consiliul local al municipiului Constanța își dă acordul pentru ca reprezentantul legal al entității publice să emită decizia internă în vederea exercitării activității de control financiar preventiv propriu asupra documentelor/proiectelor de operațiuni ce se efectuează din conturile Regiei Autonome de Distribuire a Energie Termice Constanța din cadrul procedurii generale a insolvenței, pentru doamna Ciolpan Marcela referent de specialitate în cadrul Direcției economice - Biroul financiar.

Constituie anexe ale acordului de numire următoarele documente:

  • - curriculum vitae, model comun european;

  • - minimum două scrisori de recomandare;

  • - lucrere de concepție privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condițiile specifice entității respective;

  • - declarație privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilități. .

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

___pentru, impotrivă.          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție/?^ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța