Hotărârea nr. 4/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL – PREȚ FORMAT DIN PREȚUL DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE ȘI TARIFELE SERVICIILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2019 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚAHOTĂRÂRE

privind stabilirea prețului local - preț format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare în sistem centralizat, începând cu data de 01.01,2019 în municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 12563/21.01.2019, memoriul justificativ nr. B 505/10.01.2019 al R.A.D.E.T. Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, hotărârea Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr. 47/09.11.2018, Decizia A.N.R.E. nr.1909/28.11.2018 privind aprobarea prețului reglementat pentru energie termică livrată în S.A.C.E.T. în semestrul I al anului 2019 produsă în centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța S.A., adresa nr. B 20680/14.11.2018 prin care R.A.D.E.T. Constanța a solicitat aprobarea prețurilor/tarifelor locale, înregistrată Ia A.N.R.E. cu nr. 87682/15.11.2018, adresa de răspuns a A.N.R.E. nr. 40701/26.11.2018 referitoare la solicitarea de ajustare tarife și prețuri locale de producere, distribuție și furnizare a energiei termice practicate de către R.A.D.E.T. în municipiul Constanța;

Având în vedere prevederile:

- art.8, alin(3), lit.k din Legea nr.51/2006 a serviciilor-comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art.8 alin. (1) ,alin. (2) lit. d) și art.40 alin.(9) din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art.6 alin (10) din Ordinul nr.66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă in cogenerare, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit d), alin.(3) lit.c), alin.(6) lit.a) punctul 14 și ale art.115 alin. (1) Iit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se stabilește prețul local - preț format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare în sistem centralizat al energiei termice începând cu data de 01.01.2019 în municipiul Constanța, la nivelul de 534,35 lei/Gcal (respectiv 459,46 lei/MWh) inclusiv TVA, preț calculat ca medie ponderată a tarifelor rezultate în funcție de modul de producere a energiei termice.

Art.2 Prețul local prevăzut la art.l este stabilit conform modalității de calcul prevăzută în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 începând cu aceeași dată prețurile/ tarifele pentru energia termică produsă în centralele proprii cât și pentru energia termică distribuită /furnizată prin punctele termice, practicate de către R.A.D.E.T. Constanța se stabilesc conform anexelor 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • -  tariful de 156,11 lei/Gcal, echivalent cu 134,23lei/MWh, fără TVA pentru distribuția și furnizarea energiei termice cumpărată de Ia Societatea Electrocentrale Constanța S.A, conform anexei nr.l;

  • -  prețul de 330,98 lei/Gcal, echivalent cu 284,59 lei/MWh, fără TVA, pentru producerea și furnizarea energiei termice din centralele de bloc pe bază de gaze naturale, fără cogenerare, conform anexei nr. 2;

  • -  prețul de 347,30 lei/Gcal., echivalent cu 298,62 lei/MWh, fără TVA, pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice din centralele de cvartal, pe bază de gaze naturale, fără cogenerare, conform anexei nr.3 ;

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, A.N.R.E., R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii Ia îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

15" pentru, impotrivă, 3 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂConstanța

Nr-

FIȘĂ DE FUNDAMENTARE

a prețurilor/tarifeior locale la energia termică produsă centralizat, exdusîv energia termică produsă în congenerare ÎN PUNCTE TERMICE

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHExNr crt

Specificație

Realizat an 2018

Pret/Tarif actual

Pret/Tarif propus

Total lei

Lel/Gcal

Total lei

Lel/Gcal

Total tel

Crester e

Lel/Gcal

Pondere in pret/tari f

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

CHELTUIELI VARIABILE

30.475.484,62

91,20

21.475.132,66

48,67

25.585.865,00

31,29

79,96

51,22

Combustibil tehnologic

0,00

0,00

0,00

Cheltuilei de transport conbustibll

0,00

0,00

0,00

Energie termica cumparata de la terti pentru energia pierduta In transoort/d istrlbutie

23.941.360,62

71,64

14.786.988,80

33,51

20.117.065,00

29,36

62,87

40,27

Energia electrica tehnologica

2.923.719,00

8,75

2.955.985,73

6,699

2.579.200,00

1,36

8,06

5,16

Apa bruta sau pretratata

3.610.405,00

10,80

3.732.158,13

8,458

2.889.600,00

0,57

9,03

5,78

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUILEI FIXE, din care:

22.222.509,78

66,27

25.063.723,82

58,38

22.439.380,00

12,86

71,15

45,58

a) Cheltullel materiale:

4.234.207,97

12,44

5.953.976,00

13,49

4.019.200,00

-3,04

12,56

8,05

- materiale

775.329,52

2,32

848.979,93

1,86

752.000,00

0,49

2,35

1,51

- amortizare

1.341.324,34

4,01

1.171.539,35

2,42

1.283.200,00

1,59

4,01

2,57

- redeventa

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

- energie electrica

0,00

0,00

0,00

0,00

- reparații In regiefmateriale)

900.161,38

2,69

1.146.828,92

5,71

864.000,00

-3,01

2,70

1,73

- reparații executate de terti

877.537,02

2,63

1.044.457,12

4,45

841.600,00

-1,82

2,63

1,68

- studii si cercetări

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte servidi executate cu terti

339.855,71

0,78

321.607,88

1,16

278.400,00

-0,29

0,87

0,56

* colaborări

0,00

0,00

0,15

0,00

-0,15

0,00

0,00

* comlsionae si onorarii

101.685,44

0,30

145.713,80

0,26

128.000,00

0,14

0,40

0,26

* protocol, reclame, publicitate

36.579,74

0,11

37.065,65

0,28

44.800,00

-0,14

0,14

0,09

* deplasări, detasari, transferări

10.701,06

0,03

9.266,41

0,18

9.600,00

-0,15

0,03

0,02

* posta si telecomunicații

112.296,21

0,34

130.612,00

0,29

96.000,00

0,01

0,30

0,19

-alte cheltuieli materiale

279.573,23

0,84

510.535,23

4,80

268.800,00

-3,96

0,84

0,54

-cheltuieli cu Impozite si taxe locale

910.408,37

2,72

910.314,76

0,00

880.000,00

2,75

2,75

1,76

b) Cheltuieli cu munca vie:

16.794.944,90

50,26

17.675.728,53

40,06

17.245.780,00

17,06

54,92

35,18

♦ salarii

15.318.506,58

45,84

13.604.859,26

30,832

15.079.296,00

17,32

48,15

30,84

* CAS(contributie asiguratorie de munca)

0,00

0,00

2.149.562,55

4,871

0,00

-4,87

0,00

0,00

* Fond de șomaj

0,00

68.024,13

0,154

0,00

-0,15

0,00

0,00

• FNAS

0,00

707.336,19

1,603

0,00

-1,60

0,00

0,00

* Fond de accidente si boli profesionale

0,00

29.123,01

0,066

0,00

-0,07

0,00

0,00

* Fond de garantare a creanțelor satariale

0,00

33.976,85

0,262

0,00

-0,26

0,00

0,00

• CCIAS 0.85

0,00

115.609,53

0,077

0,00

-0,08

0,00

0,00

* alte cheltuitei cu munca vie tichete + CA

852.209,94

2,55

967.237,01

2,192

1.827.200,00

5,71

5,71

3,66

Contribuție asiguratorie (CAM)

624.228,38

1,87

339.284,00

1,06

1,06

0,68

c) Chletullel financiare

3.375,31

0,01

13.169,30

0,03

25.600,00

0,05

0,08

0,05

III

CHELTUILEI TOTALE ( I+II )

52.697.994,40

157,46

45.118.525,00

102,25

48.025.245,00

48,86

151,11

96,80

IV

PROFIT

0,00

2.254.827,15

5,11

1.600.000,00

5,00

5,00

3,20

V

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET

0,00

VI

VENITURI ( PRET/TARIF ) OBȚINUTE DIN ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUITE ENERGIE TERMICA

35.877.185,70

107,36

47.373.352,15

49.953.949,00

0,00

VII

CANTITATE LIVRATA ( Gcal)

334.177,04

157,46

441.257,76

107,36

320.000,00

48,75

156,11

100,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,         (

FIȘĂ DE FUNDAMENTARE a prețurilor/tarifelor locale la energia termică produsă centralizat, exdusiv energia termică produsă în congenerare ÎN CENTRALE CVARTAL

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENACțlENr crt

Specificație

Realizat an 2018

Pret/Tarif aprobat

Pret/Tarif propus

Total lei

Lel/Gcal

Total lei

Lel/Gcal

Total lei

Creștere

Lel/Gcal

Pondere in preț/tari f

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

CHELTUIELI VARIABILE

1.904.624,00

219.37

1.728.450,02

180.56

2.445.806,00

103,84

284.40

81,89

Combustibil tehnologic

1.728.844,00

199,12

1.561.826.49

163,16

2.245.546,00

97,95

261,11

75,18

Cheltuitei de transport conbustibil

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Energie termica cumpărată de la terți pentru energia pierduta in transDort/distributle

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energia electrica tehnologica

160.223,00

18,45

135.844,47

14,19

> 169.830,00

5,56

19,75

5,69

Apa bruta sau oretratata

15.557,00

1.79

30.779,06

3,22

30.430,00

0,32

3,54

1,02

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

II

CHELTUILEI FIXE, din care:

754.736.26

86,93

418.044,55

43,68

497.940.00

14,22

57,90

16,67

a) Cheltuitei materiale:

81.297.50

9,36

119.629,30

12,50

101.222,00

-0,73

11,77

3,39

- materiale

23.557.10

2,71

16.200,00

1,69

23.306.00

1,02

2,71

0,78

- amortizare

32.366,25

3,73

19.902,48

2,08

32.078,00

1,65

3,73

1,07

- redeventa

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

- cheltuieli pentru protecția mediului

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

- energie electrica

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

- reparații In reale

9.324.43

1,07

13.812,78

1,44

14,534,00

0,25

1.69

0,49

- reparații executate de tertl

9.468,58

1,09

64.124,00

6,70

24.338,00

-3,87

2,83

0.81

- studii si cercetări

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

- a/te servicii executate cu terti:

6.581,14

0,76

5.590,04

0,59

6.966,00

0,23

0,81

0,23

* colaborări

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

* comlsionae si onorarii

2.381.11

0.27

1.760,00

0,18

2.838,00

0.15

0,33

0,10

* protocol, reclame, publicitate

950,39

0,11

800,48

0,08

946.00

0,03

0,11

0.03

* deplasări, detasari, transferări

278,03

0,03

198,73

0,02

258,00

0,01

0,03

0,01

• posta sl telecomunicații

2.971,61

0,34

2.830,83

0,30

2.924,00

0,04

0,34

0,10

- alte cheltuieli materiale

6.924,47

0,80

10.088,00

1,05

9.718,00

0,08

1,13

0.33

- cheltuieli cu impozite si taxe locale

14.666,98

1,69

18.621,00

1,95

14.534.00

-0,26

1.69

0.49

b) Cheltuieli cu munca vie:

651.762,43

75,07

269.325.85

28,14

371.864,00

15,10

43.24

12,45

• salarii

595.337,68

68,57

206.906.28

21,62

328.692,00

16,61

38.22

11.01

* CAS

0,00

32.691,19

3.42

0,00

-3,42

0,00

0.00

• Fond de somai

0.00

1.034,53

0,11

0.00

-0,11

0.00

0.00

♦ FNAS

0,00

10.759,13

1.12

0.00

-1.12

0,00

0.00

* Fond de accidente si boli profesionale

0,00

442,78

0,05

0,00

-0,05

0,00

0,00

• Fond de garantare a creanțelor salariate

0,00

1.758,70

0,18

0,00

-0,18

0,00

0,00

♦ CCIAS 0.85

0.00

517,27

0,05

0.00

-0,05

0.00

0.00

* alte cheltuilei cu munca vie TM

33.094,91

3,81

15.215,97

1,59

35.002,00

2,48

4.07

1,17

Contribuție asiquratorie CAM

23.329,84

2,69

8.170,00

0.95

0,95

0,27

c) Chletullei financiare

84,88

0,01

380.40

0.04

602,00

0.03

0,07

0,02

III

CHELTUILEI TOTALE f I+II )

2.659.360,26

306,29

2.146.494,57

224,24

2.943.746,00

118,06

342,30

98,56

IV

PROFIT

107.324.58

11,21

43.000.00

-6,21

5,00

1,44

V

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET

VI

VENITURI ( PRET/TARIF ) OBȚINUTE DIN ACTIVITĂȚILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUITE ENERGIE TERMICA

2.044.264,84

2.253.819,23

235,45

2.986.746,00

VII

CANTITATE LIVRATA f Gcal )

8.682,37

9.572,39

8.600.00

347,30

100,00

VIII

TARIF

306,29

235,45

111,85

347,30

100,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

FIȘĂ DE FUNDAMENTARE a preturilor/tarifelor focale la energia termică produsă centralizat, ÎN CENTRALE DE BLOC

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Nr crt

Specificație

Realizat an 2018

Pret/tarf aprobat

Pret/Tarif propus

Total lei

Lel/Gcal

Total lei

Lel/Gcal

Total lei

Creștere

Lel/Gcal

Pondere in pret/tarl f

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

CHELTUIELI VARIABILE

1.244.575,00

212,43

943.211,44

153,27

1.411.350.00

90.07

243,34

73,52

Combustibil tehnoloqlc

1.067.934,00

182,28

888.605,01

144,39

1.349.579,00

88,29

232,69

70.30

Cheltuitei de transport conbustibll

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Energie termica cumpărată de la tertl pentru energia pierduta in transoort/dlstributie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Enerqia electrica tehnoloqlca

175.268,00

29.92

53.229.90

8,65

60.343,00

1,75

10,40

3,14

Apa bruta sau pretratata

1.373,00

0,23

1.376.53

0,22

1.428,00

0,02

0,25

0,07

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUI LEI FIXE, din care:

557.929,53

95,23

419.272.02

68,13

450.351,00

9,52

77,65

23,46

a) Cheltullel materiale:

53.345,72

9,11

92.217,69

14,99

110.606,00

4,09

19,07

5,76

- materiale

19.199,73

3,28

12.984,94

2,11

19.024.00

1,17

3,28

0,99

- amortizare

17.144,80

2,93

8.738.68

1,42

16.994,00

1,51

2,93

0,89

- redeventa

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

- cheltuieli pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

- enerqle electrica

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- reparații In reqie

6.149,84

1.05

25.662,18

4,17

25.984,00

0,31

4,48

1,35

- reparații executate de tertl

6.446,17

1,10

41.231,80

6,70

44.254,00

0,93

7,63

2,31

- studii sl cercetări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

- alte servicii executate cu tertl

4.405,18

0,75

3.600,09

0,59

4.350,00

0,17

0,75

0,23

* colaborări

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

* comlslonae si onorarii

1.607,45

0,27

1.132,34

0,184

1.566,00

0,09

0,27

0,08

* protocol, reclame, publicitate

641,32

0,11

516,94

0,084

638,00

0,03

0,11

0,03

* deplasări, detasari, transferări

187,61

0,03

129,23

0,021

174.00

0,01

0,03

0,01

* posta si telecomunicații

1.968,80

0,34

1.821,58

0,296

1.972,00

0,04

0,34

0,10

-alte cheltuieli materiale

4.714,15

0,80

6.597,09

1,072

6.728,00

0,09

1,16

0,35

- cheltuieli cu impozite si taxe locale

9.985,21

1,70

12.412,62

2,017

14.268.00

0,44

2,46

0,74

b) Cheltuieli cu munca vie:

489.826,67

83,60

307.798,46

50.02

318.343,00

4,87

54,89

16,58

* salarii

447.854,74

76.44

236.461,30

38,424

287.616.00

11,16

49,59

14.98

* CAS

0,00

37.360,93

6,071

0,00

-6,07

0.00

0,00

* Fond de somai

0,00

1.181,57

0,192

0,00

-0,19

0.00

0,00

• FNAS

0,00

12.295.69

1,998

0,00

-2,00

0,00

0,00

* Fond de accidente si boli profesionale

0,00

504,63

0,082

0,00

-0,08

0,00

0,00

* Fond de garantare a creanțelor sala riale

0,00

590,78

0,096

0,00

-0,10

0,00

0,00

• CCIAS 0.85

0,00

2.012.36

0.327

0,00

-0,33

0,00

0.00

* alte cheltuifel cu munca vie

24,995,15

4,27

17.391,20

2,826

24.255,00

1,36

4,18

1.26

Ccontributie aslquratorie -CAM

16.976,78

2,90

0,00

6.472,00

1,12

1,12

0.34

c) Chletullel financiare

57,78

0,01

246,16

0,04

406,00

0,03

0,07

0,02

III

CHELTUILEI TOTALE ( I+n )

1.802.504,53

307,65

1.362.483,46

221,40

1.861.700,99

99,58

320,98

96,98

IV

PROFIT

68.124,78

11,07

58.000.00

-1,07

10,00

3,02

V

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

VENITURI ( PRET/TARIF ) OBȚINUTE DIN ACTIVITĂȚILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICA

1.361.995,30

1.430.608,07

1.919.700,99

330,98

VII

CANTITATE LIVRATA ( Gcal )

5.858,85

307,65

6.154,00

232.47

5.800,00

98,51

330,98

100,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,           1


ROMÂNIA

Anexa nr.4 [a H.C.L.M. nr..


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Prețul local al energiei termice furnizate în sistem centralizat practicat în municipiul Constanța începând cu data de 01.01.2019

A

N 2019

Tip furnizare

Preț mediu ponderat inclusiv TVA

Punct termic

Centrală gaz cvartal

Centrale de bloc

TOTAL

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totala

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Cantitate vândută

Valoare totală

UM

MWh

464,45

372.160

145.251.859

172.849.712

355,36

10.002

2.986.756

3.554.240

338,66

6.745

1.919.661

2.284.397

388.907

178.688.349

459,46

Gcal

540,15

320.000

145.250.420

172.848.000

413,29

8.600

2.986.802

3.554.294

393,87

5.800

1.919.703

2.284.446

334.400

178.686.740

534,35

Prețul de producere și tarifele pentru transport, distribuție și furnizare aferente Electrocentrale Constanța SA și RADET Constanța

Preț unitar fără TVA

TVA

Preț total

Pondere în prețul mediu ponderat

MWh

Gcal

MWh

Gcal

MWh

Gcal

Electrocentrale CT SA

256,06

297,80

48,65

56,58

304,71

354,38

66,32%

RADET Constanța

134,23

156,11

25,50

29,66

159,73

185,77

33,68%

TOTAL

390,29

453,91

74,16

86,24

464,45

540,15

100,00%

Calculul prețului mediu ponderat s-a efectuat la cantitatea de energie termică vândută în anul 2018.

Prețul mediu ponderat de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică, a fost calculat conform prevederilor art.8 si art.40 din Legea 325/2006.

Prețul mediu ponderat de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică este mai mic decât prețul de producere și tarifele de distribuție a energiei termice prin puncte termice calculat conform prevederilor art.8 si art.40 din Legea 325/2006.

Decizia A.N.R.E nr.1909/28.11.2018 privind aprobarea prețului de 256,06 lei/Mwh pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în semestrul I al anului 2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, IARCELA ENAC;