Hotărârea nr. 398/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎMPUTERNICIRII PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL SĂ ÎNDEPLINEASCĂ TOATE FORMALITĂȚILE NECESARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚAHOTĂRÂRE

privind aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de administrație al

S.C. Confort Urban S.R.L. să îndeplinească toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 30.09.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.182146/20.09.2019;     |

Luând în considerare avizul ComisieiMe specialitate nr.l de studii,.prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul înregistrat sub nr. 12703/20.09.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/20’11 privind guvernanța, corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990 ' a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

ArtJl Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L., domnul Claudiu George Rădulescu, să îndeplinească toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.                                                      »

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectuI ui1 județuI ui Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

JQ pentru, ~ împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din TJ membri.

PRE ȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ’iCONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR * MARCELA ENACHE