Hotărârea nr. 397/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 261/2019 PRIVIND DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE ÎN CADRUL PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


i;             HOTĂRÂRE

:!        pentru modificarea H.C.L. nr. 261/2019

privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice în cadrul procedurii de insolventă i

l                                                                    ;

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.176196/12.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și șprivat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr. 177057/13.09.2019,

Având în vedere prevederile art.52 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

■!

In ; temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

i

Arjjt.l. Se modifică art.5 din cuprinsul H.C.L. nr.261/2019, în sensul că acesta vaț avea următorul cuprins:

"Sumele necesare pentru plata indemnizației lunare a administratorului special a'l Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța, vor fi alocate dm bugetul propriu al municipiului Constanța."

Arti’2. Se modifică prevederile art.4.2 din cuprinsul cap.IV Durata contractului și remunerarea mandatarului din contractul de mandat anexă la H.C.L. nr!261/2019, în sensul că acesta va avea următorul cuprins :

"Art.4,2 Pentru prestațiile sale, mandatarul va primi de la municipiul Constanță, o remunerație lunară brută stabilită la nivelul indemnizației lunare acordate . directorului general de către Consiliul de administrație al R.A.D.E.T. Constanță."

Art.,3. Celelalte prevederi ale HCL nr.261/2019 rămân neschimbate.

Art.ț|4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunicai prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală - Serviciul

i),

juridic, Corecției financiare, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri îii vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

Zs ;__pentru     împotrivă.

______a bți n e ri

consilieri din 27 membri.


La data adoptării sunt în funcție


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


MARCELA ENACHE

4*^