Hotărârea nr. 396/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE CONSULTANȚĂ/ASISTENȚĂ/REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PRECUM ȘI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 2711/99/2016 AFLAT PE ROLUL CURȚII DE APEL IAȘI, PRECUM ȘI ÎN LITIGIILE GENERATE DE DERULAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE CU SC POLARIS M HOLDING SRL NR. 125251/29.09.2017, PÂNĂ LA DATA DE 03.11.2019


ROMÂNIA


i,

ț

HOTĂRÂRE


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL privind aprobarea prelungirii contractului de consultanță/asistență/reprezentare juridică) în vederea apărării intereselor Municipiului Constanta prin primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului Constanța în dosarul civil nr. 2711/99/2016 aflat pe rolul Curții de Apel Iași, precum și în litigiile generate de derularea raporturilor contractuale cu S.C Polaris M.Holding S.R.L nr. 125251/29.09.2017, până la data de 03.11.2019

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

/&.

/'vând în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.182423/23.09.2019, raportul Direcției administrație publică locală nr. 183137/23.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze econorrj.ice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniuluiu public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere contractul de consultanță/asistentă si reprezentare juridică nr. 125251/29.09.2017

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.n și art.196 alin.(l) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Ari:.1.Se aprobă prelungirea contractului de consultanță/asistență/reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanta prin primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului Constanța în dosarul civil nr. 2711/99/2016 aflat pe rolul Curții de Apel Iași, precum și în litigiile generate de derularea raporturilor contractuale cu S.C Polaris M.Holding S.R.L nr. 125251/29.09.2017, până la data de 03.11.2019.

Art.2.Se împuternicește primarul municipiului Constanța, prin intermediul aparatului de specialitate, să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Arb.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală - Serviciul juridic, Direcției financiare, Direcției achiziții si investiții publice, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

"S__^*<-1 IUI M_________________II I ip/V/UI | v CJ ț_______________________

La data adoptării sunt în funcție.        consilieri d

PREȘEDINTE Ș


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru împotrivă abțineri lin 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENAC