Hotărârea nr. 395/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 249/2008 PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 401/2005 PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIEI PUD - LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE, ZONA CĂMINULUI DE PENSIONARI


HOTĂRÂRE

privind valabilitatea HCL nr. 249/2008

XonsiliuL local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2019-

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 165405/29.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 184354/24.09.2019


Având în vedere prevederile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu, precum și faptul că în conținutul HCL nr. 249/09.05.2008 privind modificarea HCLM nr. 401/2005 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu, lotizare pentru locuințe, zona Căminului de Pensionari nu a fost specificat termenul de valabilitate a documentației mai sus menționate;

Văzând solicitarea domnului Gușă Constantin și a doamnei Gușă Mihaela Gabriela, înregistrată sub nr. 157326/19.08.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin: (2) lit. c), alin. 6 lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Ari:. 1 - începând cu data adoptării prezentei, încetează valabilitatea HCL nr. 249/09.05.2008 privind modificarea HCLM nr. 401/2005 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu, lotizare pentru locuințe, zona Căminului de Pensionari, având în vedere că restricționează dreptul de construire prin limitarea indicatorilor urbanistici, procent de ocupare a terenului și coeficient de utilizare a terenului la valori mai mici decât cei aprobați prin HCLM nr.401/2005.


Art:. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituțllei prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,        împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ^^consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONȘJ/XNTA NR.


30'(fi.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,