Hotărârea nr. 393/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI CAZARE, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO, TERASA 7-8, INVESTITOR SC EDILSERVIS SRL

4 ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 7-8, investitor SC Edilservis SRL

[ConsiliuJLocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de l 37)70?-2019.


[Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 167953/02.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 180356/18.09.2019, precum și avizul nr. 167950/02.09.2019 al arhitectului șef;

'Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

[Văzând solicitarea SC Edilservis   SRL   înregistrată    sub    nr.

424'^7/28.02.2019.2019,   completată cu   adresa   înregistrată   sub   nr.

98487/20.05.2019;

'în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. [196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 7-8, conform documentației anexate care face parte integrantă, din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil P+1-2E, cu funcțiunea de alimentație publică și cazare, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

I Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 7-8, în suprafață de 680,34 mp (potrivit actelor de proprietate) și 680 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 204224, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Edilservis SRL conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4564/05.12.2003 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan-Gabriel.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi i'zini de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

;Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Edilservis SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ^/cA-peritru,---împotrivă, H abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ofc^consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE 1?E DINȚA, y

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,


CONSTANȚA / |

NR. '3^3 /          2019

MEMORIU DE SPECIALITATE P.U.D.

CAPITOLUL 1 !- INTRODUCERE

CAPITOLUL 2 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII, REGLEMENTARI EXISTENTE


CAPITOLUL 3 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REGULAMENT URBANISM

CAPITOLUL 4 - CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE _______——---

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

V8ZAT S.PRE NESCHIKSBARE

Anexă la.ajdzul nr. y-----I------

/o'

ARHITECT ȘEF__________


CAPITOLUL 1 L INTRODUCERE

 • 1.1. OBIECTUL, DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

Prezenta documentație de urbanism se realizează in vedereaL&btinerirplanorlarde“'ufbânîsm de~'~~ detaliu pentru un imobil propus P+1E+2RETRAS cu destinația de cazare si alimentație publica.Terenul pe care se realizează construcția are 680,39mp si se dorește desființarea construcției existente P+M si realizarea uneia noi P+1E+2RETRAS.Deoarece exista o restricție de construire pentru imobilele din zona de protecție Cazino Mamaia, stabilita prin PUZ aprobat cu HCLM 121/24.05.2013 ,se realizează acest PUD.

Documentația de urbanism se corelează cu prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populației,reglementând amanuntit prevederile stabilite prin PUZ aprobat cu HCLM 121/24.05.2013!conform legii 350/2001 actualizate si prin Normelor metodologice dejaplicare a legii 350/2001.                                                          // /

Documentația de urbanism se va corela cu prevederile planurilor urbanistic^ateobr aprobate, în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cirsofieftăple^populației. Conținutul documentației de urbanism răspunde cerințelor din Ordinul GIVr009-2000 al MLPAT, precum și Legii 350/2001 și tratează următoarele categorii de probleme:/

 • •   circulațiile auto si pietonale;

 • •  organizarea urbanistic-arhitecturalăîn funcție de caracteristicile zonei urbane;

 • •  indici și indicatori urbanistici (retrageri, regim de aliniere, regim de înălțime, P.O.T.,

C.U.T. etc.);                                                                  . "    /     ?

 • •   dezvoltarea infrastructurii edilitare;

 • •   statutul juridic și circulația terenurilor;

 • •  actualizarea planurilor topografice.                                       : ? < .

Documentația de urbanism P.U.D. avizată și aprobată de către Consiliul locahakrnuniCipiului Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentur ;de'reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului construit din zona studiata                                                             \ 1.2.SURSE DE DOCUMENTARE

I

Analiza situației. > existente și formularea propunerilor și a reglementărilor va avea la bază următoarele acte normative și documentații de urbanism:

 • •  Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

 • •  Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

 • •  Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare,; precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobaree regulamentelor locale de urbanism;

CAPITOLUL 2 î| STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII,REGLEMENTARI. EXISJ LII!

2.1. EVOLUȚIA ZONEI


DETALIU de 680,39 nr. 76/1991, decizia


Zona ce face i obiectul documentației de urbanism«PLAN URBANIST^ CONSTRUIRE (MOBIL P+2E ALIMENTATE PUBLICA SI CAZA mp, se află în stațiunea Mamaia, zona Casino, stabilit prin avizul MLP nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin •''aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin HCLM nr; 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.                      '          s \-

' '- >" -■>

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE SI ÎN PREVEDERI EXISTENTE INDICATORI URBANISTICI PUG.PUZ                                                    A


• în vecinătatea terenului care face obiectul PUD se află terenuri aparținând domeniului public al primăriei municipiului Constanța si terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și jîjridice.Zona studiată este parte dintr-o zona mixta, cu funcțiuni de aiintatie publica, cazare,servicii,agrement,sport si comerț.

Amplasamentul este situat in stațiunea Mamaia, zona Casino,terasa 7 si terasa 8. Zona beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă .respectiv Bd.Mamaia. Vecinătățile sunt reprezentate de zone de servicii si comerț in regim de inaltime P-P+1E.

Amplasamentul studiat se gaseste in zona nordica a stațiunii Mamaia, mai exact in zona Casino. Conform HCLM nr. 121/24.05.2013,terenul studiat se afla in zona de reglementare ZONA A,UTR 7:

•              Funcțiuni de turism,alimentație publica, cazare, comerț,funcțiuni sportive,funcțiuni

de loisir,funcțiuni de agrement,funcțiuni de cultura,funcțiuni de sanatate,funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare.unitati destinații speciale,grupuri sanitare publice,amenajari ale spațiului public,spatii verzi si plantate de folosiinta generala, parcuri cu caracter tematic,parcaje,dotări si amenajari specifice funcțiunilor de baza. Zone protejate: DA-COD-ll-a-B-21001 - Ordin MCPN nr. 2828/2015, nr.crt.597-zona de protecție a monumentului Cazino Mamaia

Indicatori urbanistici maximi aprobați:

 • •           regimul de inaltime maxim: P+1-2E

 • •           POT maxim 40-70%,raportat la suprafața amplasamentului

 • •          CUT maxim 4.00

Terenul ce a generat inițiativa intocmirii unui P.U.D. aparține SC[EDTl

actului de proprietate anexat.                                     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTA;

DIRECȚIA URBANISM

 • 2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL                   V™ SPRE WESCIWB^RE

Anexă ia avizul nr.

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climatului ^^peiîaLia^itincffrtal cu influențe marine, prezentând anumite particularități legate oe_po^iția^g^^^eăși—de ~ componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre șie^culu/Siutghiol asigură umiditatea aerului și regleazăîncălzirea acestuia.                    7

Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații atmosferice rare, dar înseminate cantitativ. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între 300 și 400 mm/an.

Vântul predominant este cel care bate din direcția N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusă vara și un aport important de zăpezi și temperaturi scăzute iarna. Municipiul Constanța se aflăîn zona cu viteza maximă anuală, la 10 m deasupra solului, cu 50 ani interval mediu de recurență, având valoarea Uk = 29 m/s, căreia ii corespunde o presiune a vântului Qk = 0,5 kPa. Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naționale, de 11,2°C. Temperatura medie iarna este apropiată de 0°C, dar pozitivă, iar vara depășește 25°C. Adâncimea de îngheț se situează la -0,90 m.

Din punct de vedere seismic, Constanța se încadreazăîn zona seismica cu ag = 0,20 g exprimatăîn termeni ai accelerației de vârf pentru cutremure cu perioada de revenire de 225 ani, respectiv în zona cu perioada de colț a spectrului de răspuns al zonei respective Tc = 0,7 secunde.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat nu este denivelat;; nu se< semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire care să pericliteze stabilitatea viitoarelor . construcții.                                                                                                    ,      . V • ;J " :

2.4. PARTICULARITĂȚI GEOTEHNICE ALE TERENULUI

Din punct de vedere geologic, amplasamentul studiat face parte din podișul Dobrogei de Sud. , > ? Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat nu este denivelat si nu se semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire care sa pericliteze stabilitatea construcțiilor. Din punct de vodere geotehnic terenul studiat se caracterizează prin prezenta formațiunilor cuaternare reprezentate de loessuri, macroporice de origine eoliana, prafuri-prafuri argiloase loessoide, sub c:=ire urmeaza complexul argilos - argila prafoasa + argila.

Amplasamentul c ercetat se incadreaza, in funcție de statul de fundare, in categoria terenurilor de fundare medii, ii,i condițiile unei stratificări practice uniforme si orizontale - teren dificil de fundare, categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

Recomandări:

 • - protejarea terenului de fundare împotriva umezirii in perioada execuției si in timpul exploatării, prin îndepărtarea,apelor de suprafața si inlaturarea unor eventuale pierderi de apa din conducte

 • - nivelarea terenului, asigurandu-se scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafața.

2.5. CIRCULAȚII, PARCAJE

Amplasamentul care a generat PUD beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă :Bd.Mamaia. Circulația pietonala se va face pe trotuarele aferente. Accesul pietonal la teren se face din promenada Cazinoului din Mamaia si din aleile pietonale cu acces la zona de parcare a fostului cinema de vara Albatros.Accesul auto pentru marfa se poate face din zona de parcare a fostului cinema de vara Albatros.

2.6. OCUPAREA TERENURILOR

Teritoriul studisț prin PUD și zonele învecinate sunt caracterizate de existența unor funcțiuni diverse, care nu se incomodează reciproc, fiind compatibile:

Cazare

Comerț Alimentație publica

Agrement Sport

ServiciiAnexS

în ceea ce privește calitatea fondului construit, aceasta esie-meditrspreiJfiT^ zona sunt nou construite,dar calitatea materialelor folosite la construcția u cea mai buna. :

u este


Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de folosința alimentație/publica si este in prezent ocupat ele o construcție P+M si o terasa acoperita.

2.7. ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona studiată dispune de rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare și alimentare cu energie electricei și termică, gaze naturale și telefonie.

Extinderile de reț;ele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legislației în vigoare.

Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile la acestea vor fi amplasate, în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al Regulamentului General de Urbanism aprob-it prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.               t


2.8. PROBLEME DE MEDIU SI MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI        \

Zona studiată nu ridică probleme de mediu, fiind situata în afara arealelor protejate, ic\ lucrările propuse, de reabilitare urbană, nu impun adoptarea unor măsuri speciale de protecție a mediului, ele constând în măsurile obișnuite Ce trebuie avute în vedere la autorizare: măsuri de protecție a mediului în. ceea ce privește protejarea împotriva poluării, reducerea riscurilor naturale, realizarea de spații verzi, măsuri de protecția muncii etc.

Proprietarii sunt obligați sa asigure:

-lucrările de amenajare,plantare,udare,întreținere a spatiilor verzi

-lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetației

-drenarea apelor in exces de pe teren

-orice alte lucrări legate de admniștrarea si gospodărirea spațiului verde aferent imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație.

2.9. OBIECTIVE; DE UTILITATE PUBLICĂ

Teritoriul din zona in care se afla si terenul studiat de prezenta documentație de urbanism aparține persoanelor fizice și juridice, domeniul public și privat al U.A.T. Constanța.

2.10. OPȚIUNILE POPULAȚIEI

Pe terenul ce ,a inițiat elaborarea PUD-ului se dorește studierea oportunității construirii unui imobil cu funcțiunea de cazare si alimentație publica, cu regim de înălțime asemanator celor cu aceeași functiupe din zona Cazino, respectiv P+1E+2RETRAS. Pe teren exista in prezent o construcție cu funcțiunea de alimentație publica,dar se dorește desființarea acesteia si edificarea uneia noi,construita cu materiale si finisaje de calitate mai buna.

2.11, DISFUNCTIONALITATI

Construcțiile existente nu corespund cerințelor estetice si funcționale prevăzute in PUZ Mamaia pentru zona Cazino.

REGULAMENTURBANISM, PROPUNERI DE DEZVOLTARE


CAPITOLUL URBANISTICĂIlPE LOTUL STUDIATl

PRI^RIAMUNlCIPIULUICONSTAx*, •>.

DIRECȚIA URBANISM

VKAT SPRE NESCK»RSBAR£

Anexă la avizul nr. -----/------

ffl^tareăQNAA______


3.1. REGULAMENT URBANISM PROPUS

Conform HCLM nr. 121/24.05.2013,terenul studiat se afla in zona qe reg^Fneetarși UTR 7.                                                   I----------------

Articolul 1 - Definiție si scop 1)


2)Prezentul regulament de urbanism este o documentație cu caracter care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a t utilizare a construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin Pjy?D. Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la construcliilor in limitele P.U.D.


utorizarea executării


3) Prezentul regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G. Constanta si ale P.U.D. ce urmeaza a fi aprobat.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare                                                  z \

 • 1) Prevederile prezentului Regulament de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in

limitele P.U.D., la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea' condițiilor si T limitelor ele recunoaștere a dreptului de construire.                         ,

 • 2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi wficate '

prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impuherea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • 3) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic de detaliu, contre norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construin-î se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum s| a planului de reglementari propuse.

 • 4) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea,pe langa prevederile documentațiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe,sarcini ori condiții special de utilizare a terenurilciir si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții.La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor si pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

Articolul 3 - Zone protejate

Zone protejate DA-COD-ll-a-B-21001 - Ordin MCPN nr. 2828/2015, ,nr.crt.597-zona de protecție a monumentului Cazino Mamaia.


Articolul 4 - Utilizări admise

o o o o o o o o o .

o o o o o o o o o o


Funcțiuni de turism,inclusiv turism științific si de afaceri cu caracter permanent, apartamente de vacanta,locuințe permanente,individuale si colective, alimentație publica, comerț, funcțiuni' sportive, funcțiunii de loisir, funcțiuni de agrement, funcțiuni1 de cultura, funcțiuni legate de culte, functiuni.de sanatate, funcțiuni! aferente echipării tehnico-edilitare, unitati destinații speciale, grupuri sanitare publice, amenajari ale spațiului public, spatii vei^zi si plantate de folosiinta generala, parcuri cu caracter tematic, parcaje la sol si supraetajate, dotări si jiamenajari specifice funcțiunilor de baza, amplasarea de panouri publicitare.


JUDEȚUL CONSTANȚA

primăria municipiului constanța 1 DIRECȚIA URBANISM

VJZAT S MESCBINSARE


Articolul 5 - Utilizări admise cu condiționării /le alimentație publica


construcții si instalații demontabile pentru funcțiuni corn realizate inumai cu ocazia unor evenimente sportiv                ri,expoziții

corturi cui caracter provizoriu numai cu ocazia unor evenifriente amenajari pentru alimentația publica numai cu ocazia prior evenimente organizări de evenimente in perioada sezonului estival sunt adrriise extinderea si supraetajarea clădirilor existente cu respectarea condițiilor de amplasare,echipare si configurare,precum si a posibilităților maxime de ocupare si utilizare a terenului prevăzute de PUZ Mamaia

IArticolul 6 - Utilizări interzise                                                            - y Ț-

 • •  activitati 1 de orice tip care sunt poluante,prezintă risc tehnologic sau incomodează prin traficul generat

 • •  funcțiuni industriale

 • •  depozitare si vanzare en-gros

 • •  depozitarea de materiale inflamabile sau toxice

 • •  depozitarea de materiale refolosibile

 • •  platformei, de precolectare a deșeurilor urbane

 • •   statii de întreținere auto

 • •  spălătorii chimice

 • •  sunt interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau de pi-: parcelele adiacente

 • •  sunt inteizise orice funcțiuni,clădiri si amenajari care produc agresarea mediului,prin poluări siiiu diminuarea vegetației si distrugerea habitatului natural si contravin normelor de protecție stabilite pe plan local/national

 • •  sunt inteizise orice amenajari care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente

Articolul 7 - Parcelarea

In cazul parcelarilor se vor avea in vedere cerințele legale privitoare la nazurile in care este necesara eliberarea certificatului de urbanism.

In cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizației de construire încadrarea indicatorilor urbanistici,a procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului,in valorile maxim admise,atat pe lotul dezmembrat,cat si in raport cu suprafața parcelei dinainte de dezmembrare.

Autorizarea parcelarilor sau dezmembrărilor se face cu condiția ca pe parcelele rezultate sa se respecte indicii de utilizare a terenului maximi admiși pe zonele unde se afla parcelele.

Sunt considerate construibile doar parcelele cu pozibilitate de bransare la apa si curent electric. Marimea minima a parcelei construibile este conform prevederilor legale,limitelor stabilite,cerințelor tehnice,documentațiilor PUD,studiilor de specialitate avizate conform legii.

Articolul 8 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament(limita dintre domeniul public si proprietatea privata)la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din P.U.Z.; clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, in orice alte cazuri clădirile se vor retrage de la aliniament pentru r^afli acces,copertine de protectie.terase descoperite,locuri de parc regulile [de amplasare fata de aliniament se aplica tuturor nivejdfifdr cladirilor.Jnclusiv demisolurilor si subsolurilor care depasesc cota'exterioara amenajata a terenului,pe aliniament;                                                                     -

sunt admise depășiri ale limitelor de retragere fata de aliniament,cu respectarea. următoarelor conditii:terasele,balcoanele si bovindourile vor putea depăși limita,retragerii de la aliniament cu maxim 1,2metri;

spre aliniamentul terenului din zona de promenada Cazino Mamaia etajul 2 va fi retras minim 2rnetri fata de limita edificabilului etajului inferior,respectiv minim 7,9metri de la limita aliniamentului,conform randarii de mai jos;


;alcare-_exterLoara din zona .

2 vor ocupam c©l«yetieFA o


cota inferioara a elementelor constructive la terase,balcoane sau bovindouri se va afla la o inaltime de minim 3,5metri fata de cota de aliniameri'tului;bovindourile,respectiv balcoanele inchis suprafața maxima exhivalenta cu 50% din suprafața fatad “iPRIMĂRlA municipiului consta > Articolul 9 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

DIRECȚIA URBANISM

VJZAT SPRE NESCHItâlW *■

Anexă la avizul nr. , I ______:

ARHITECT ȘEF____________ '


 • •  regimul de construire in stațiunea Mamaia este izolat

 • •  clădirile vor avea fațade laterale si posterioare si se vor retrage de la limitele parcelei conform Codului Civil;

 • •  fațadele laterale trebuie sa prezinte la nivelul parterului zone vitrate,iar la etajele 1,2 goluri de fațada cu respectarea servitutii de vedere a Codului Civil;

 • •  terasele circulabile propuse,balcoanele amenajate la mai puțin de doi metri de limitele laterale iile parcelei vor avea pe margine spatii verzi necirculabile pentru respectarea servitutii: de vedere fata de vecini,conform Cod Civil;

 • •  pentru toate noile construcții se vor asigura obligatoriu condițiile de orientare,insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare(RGU/1995,OMS 536/1997, etc...).

Articolul 10 - Amplasarea clădirilor unele fata de altele in interiorul parcelei Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • •  pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața acestora, nu depasteste POT si CUT maxim aprobate

  JUDEȚUL CONSTANȚA liupjștahftite

  DIRECȚIA URBANISM Vi£ÂT SPRE

  Anexă !a avizul

  rd


 • •  distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incem unității teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare;

Articolul 11 - Circulații si accese

 • •  parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal di direct sau prin servitute

 • •  configurația si numărul accesurilor se determina de regula conform HG!^9'25/1996

 • •  orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform avjnjlui si autorizației specifice, de construire,eliberate de administratorul acestora

 • •  se va asigura accesul la parcela al autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere

 • •  autorizarea construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca .se

asigura accese pietonale,potrivit importantei si destinației construcției

 • •  acceseler pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu

handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare

Articolul12 — Staționarea autovehiculelor

 • •  staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci irr afara

circulațiilor publice;

 • •  conform ;HCLM 113121.04.2017, art.16,alin.a),c) construcția se afla intr-o zonă unde'mj este necesar sa se asigure locuri de parcare,terenul fiind situat la promenada Cazinoului Mamaia.

Articolul 13 - Inaltimea maxima a construcțiilor

 • •  autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de inaltime, respectiv lP+1-2E (Hmaxim= 13 metri);

 • •  in condițiile in care caracteristicile geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri 'si demisol. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si: funcționale;

 • •  este permisa realizarea de demisoluri,intelesul demisolului fiind definit in glosarul de termeni aifrent PUZ Mamaia;

 • •  este interzisa mansardarea clădirilor.

Articolul 14 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conformării volumetrice

• utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utilizările interzise sunt precizate si detaliate in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul regulament;

• conformitatea volumetrica se realizează prin observarea, aplicarea si respectarea valorilor maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a teritoriului si a coeficientului de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime.


Articolul 15 - Aspectul exterior al clădirilor


clădirile noi sau modificarile/reconstructiile de clădiri existente se vor integra in caracterul general; al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje(i;encuieli decorative in culori deschise,pastelate pentru exterior, vopseluri lavabile in culori deschise,pastelate pentru exterior, placari ceramice sau din placi lemn pentru exterior; in culori complementare cu cele ale tencuielilor decorative si vopselelor lavabile.etc...);

toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperișuri tip terasa din materiale durabile,hidro si termoizcilante;

lucrările de modificare a fațadelor se vor realiza in mod unitar pentru întreaga construcție;

calcanele vizibile vor fi tratate arhitectural cu finisaje de calitate,cum ar fi: tencuieli decorative pentru exterior, vopseluri lavabile pentru exterior, placari ceramice pentru exterior, goluri cu ferestre opace ce .respecta servitutea de vedere a Codului Civil, plante, etc."jude'Tjl                "

mobilieri.il urban va fi integrat proiectului arhitectural,subord|)naMu^^ coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona.             DIRECȚIA URBANISM

V5ZAT SPRE

Anexă ia aviz         '’W feriLOJ


Articolul 16 - Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilorse va urinari limitarea la maxim a aportului de ape pluviale ev^cuatg^pj

de canalizare, la nivel de parcela;

iri acest sens, se va asigura realizarea de soluții de colectare, stocare Jhfiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela;

de asemenea se va asigura limitarea asfaltării,betonarii sau acoperirea cu alte invelitori impermeabile a suprafețelor exterioare la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural;                                                    <■;

parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajeri-, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un dlrum public;

clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice;

pentru clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala.tf^fi făcută pe'sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua'* de canalizare;

toate noile bransarnente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit, a cablurilor CATV sau a unităților de aer condiționat sau a altor echipamente in locuri vizibile din circulațiile publice; autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si de energie electrica.
Articolul 17-Parcaje

• Conform HCLM 113 /27.04.2017, art.16,alin.a),c) construcția se afla intr-o zona unde nu este necesar sa se asigure locuri de parcare,terenul fiind situat la promenada Cazinoului Mamaia.


Articolul 18 - Sp;=itii libere si plantate .

• autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la


HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști; arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, astfel:

o construcțiile de allimentatie publica,turism vor fi prevăzute spatii verzi cu rol decorativ si de protecție cu o suprafața min. de 50%;

toate arnenajarile de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat,la sol sau pe terasele construcției, fara afectarea limitei de proprietate intre terenul studiat si terenurile vecine;                                              r*——•■■■■■

JUDEȚUL CONSTANTA


se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decorati\ se vor prevedea instalații automate pentru irigat, proprietarii vor fi obligați sa asigure:

DIRECȚIA URBANISM VSÂT SPKE MESCHTOBAf L__


lucrările de amenajare, plantare, udare, intretinere a spatii/brever^javizul nr,__. lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si rege ierarea vegetațțec^^ drenarea apelor in exces de pe spatiile verzi;           j AR. tec vef „ ,

orice alte lucrări legate de administrarea si gospodărirea spațiului verde aferent imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație.


e

e

e

e


Articolul 19 - împrejmuiri


spre spațiu public se vâ asigura realizarea unei imagini unitare la rîîv publice prin autorizarea de 'împrejmuiri din gard viu,jardiniere(h plante in ghiveci pe laturile dinspre vecini nu vor fi amenajate împrejmuiri,in vederea^creării de culoare pietonale intre construcțiile de la promenada Cazinoului Mamaia.

Articolul 20 - Procent maxim de Ocupare a terenului (P.O.T. - mp AC/mp teren * 100)

P.O.T. maxim ~ 7()%__________________________

Terasele acoperite si descoperite si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul AC.

Articolul 21 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T. = mp ADC/mp teren)'

CUT maxim = 4,00___________:____________________________  _   

Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolurile clădirii se iau in calculul ADC.

 • 3.2. PROPUNERE AMPLASARE CONSTRUCȚII PE TERENUL STUDIAT

DETALIERE

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularităților terenului din punct de vedere al vecinătăților si condițiilor geotehnice, dar si ă condițiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism nr. 2050/2018.

La momentul actual pe teren exista o construcție parter si mansarda avand Sc=125mp,Sterasa acoperită=147,1!:imp si Sdesfasurat=232mp(fara suprafața terasei acoperite),respectiv POT-40%,CUT-0,56.Constructia existenta va fi desființată in vederea edificării construcției noi.

Se propune o construcție cu parter si doua etaje, cu destinația de alimentație publica si cazare , avand Sc maxim = 476 mp, Sd maxim = 1225mp^Sunt propuși indicatorii urbanistici P.O.T. maxim = 70% si C.U.T. maxim = 1,8.

COEFICIENȚI URBANISTICI AMPLASAMENT STU

DIAT

Situație existenta

Situație propusa

POT

(suprafața construita /suprafața terenului)

40%

70%

CUT

(suprafața desfășurată / suprafața terenului)

0,56

1,8

Regim de înalbime - Hmax (nr. niveluri / metri)

P+M

P+1+ETAJ 2 ce va fi retras cu minim 2m fata, de limita edificabilului maxim al etajului 1 spre limita de proprietate cu Promenada Cazino Mamaia,pe toata lungimea acestei fațade

Suprafața construita

125 mp restaurant+ 147,15mp terasa

476mp(70%)

Suprafața desfășurată

379,15 mp

NOTA:

JUDEȚUL CONSTANȚA ......... îonsta; iSfvî ViZAT SPRE NESCHJ&BAF ? Anî

CALCULUL INDICATORILOR URBANISTICI S-A EFECTUAT CF.LE GÎ^filâ -CF.LEGII 50/1$91 .LEGII 350/2001 SI STAS 4908-85                            mSSS
Distanțe minime.față de construcțiile vecine si fata de limitele de proprietate:

-la nord: construcția vecina existenta P+1E spațiu alimentație publica aprox.lOm) va fi situata la o distanta de minim 2,49ml fata de cons construcția proiectata va fi situata la o distanta de minim 0,61 metri fșfa de limita de proprietate,di respectarea Codului Civil;

-la sud : vecinătate cu alee de acces pietonala de aprox 1,50ml lățime,construcția propusa fiind f retrasa cu minim 0,64metri fata de limita de proprietate,cu respectarea Codului Civil;

-la est .terasa situata la parterul imobilului proiectat va fi amplasata pana la minim 2,18metri fata limita de proprietate, in vecinătatea promenadei Cazino a stațiunii Mamaia;

> -la vest /construcția proiectata va fi amplasata la minim 2metri fata de aleea aprovizionare si parcare,cu respectarea Codului Civil.

Se vor amenaja'(spatii plantate la sol,spatii verzi sub forma de jardiniere amplasate pe .terașa de la parter si spatii verzi pe terasa necirculabila acoperiș,in suprafața totala de 50% .din teren,respectiv 340mp,din care 122mp la sol.Toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat,fara afectarea limitei de proprietate intre terenul studiat si. terenurile vecine.


Se vor amenaja spatii verzi compuse din plante decorative si flori.Nu este nevoie de^l^sfelatîi -automate de irigat pentru jardinierele propuse.Acestea vor fi udate de către personalul terasei,conform unui program specific fiecărui tip de planta.


Limita edificabilului maxim s-a stabilit in planul de reglementari propuse, anexa la part desenata a acestei documentații de urbanism.Limita edificabilului maxim poate fi depășită cu terase,platforme/scari.etc... situate la nivelul parterului,cu respectarea retragerilor minime ale construcțiilor propuse fata de aliniament,conform capitol 3.1 .articol 8.

In aceasta documentație de urbanism edificabilul este definit ca suprafață componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții, în condițiile Regulamentului Local de Urbanihsm.

CAPITOLUL 4 -fcONCLUZII Șl MĂSURI IN CONTINUARE

Reglementările urbanistice propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin PUZ Mamaia la nivel de parcela.

Funcțiunile produse de alimentație publica si cazare sunt compatibile cu restul zonei și respecta principalele obiective ale activității de urbanism:


îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii; utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbaniști extinderea controlată a zonelor construite; asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat; asigurarea unor retrageri optime intre construcții; asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014; asigurarea acceselor obligatorii la lot; asigurarea circulațiilor si a locurilor de parcare necesare în inci asigurarea spatiilor verzi

• studierea volumetriilor si a finisajelor fațadelor propuse i

CVU%EȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONST DIRECȚIA URBANISM VS2AT SîPRE

A^"^1 nr._________

fG^^Dfdl-T ȘEF            .ÎNTOCMIT,                  ...:V

URBANIST ROMANA MARCULEȘCU/

' ''             -v f
F

IMOBIL P+1E            \

I I I T

\[.I.

L

ZL2E.I TZE \imita amplasament ce a generat PUD S =680,39 mp

«.jeLJN TOPOGRAFIC

Scara 1:200

Construcții existente învecinate

nqrafic in vederea "Elaborare plan urbanistic de detaliu"

Indicativ zona de reglementare existenta

UAT: Constanta - IE 204224

Mamaia, Zona A3 - Zona Cazino, Terasa nr. 7 si Terasa nr. 8

Limită edificabil maxim propus alimentație publica si cazare


Limita edificabil maxim propus etaj 2 Imobil studiat


Limita edificabil propus terasa alimentație publica


Circulații pietonale propuse in in :i


r ^JUDEȚUL CONSTANȚA I; ineRlMĂ^'.A MUȘ9;CiP!î?LUi CONSTANȚA OIR£< T'!*

•’ AT 3-        L % CConform HCLM nr. 121/24.05.2013,terenul studiat se afla in zona de reglementare ZONA A.UTR 7:O -A O

-0

$

\l ,1

\ 1 X

'3

\

\ O

'2,

\

io O

\ 1

O o

\ 1______


CON


MARC


Funcțiuni de turism,alimentație publica, cazare, comert.functiuni sportive,funcțiuni de loisir,funcțiuni de agrement,funcțiuni de cultura,funcțiuni de sanatate,funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare.unitati destinații speciale,grupuri sanitare publice,amenajari ale spațiului public,spatii verzi r plantate de folosiinta generala,parcuri cu caracter tematic,parcaje,dotări si amenajari specifice funcțiunilor de baza.

Zone protejate DA-COD-ll-a-B-21001 - Ordin MCPN nr. 2828/2015, ,nr.crt.597-zona de protecție a monumentului Cazino Mamaia

Indicatori urbanistici maximi aprobați:

regimul de inaltime maxim: P+1 Eetaj+Etaj 2 retras

POT maxim 40-70%,raportat la suprafața amplasamentului

CUT maxim 4.00


Conform HCLM 113/27.04.2017, art.16,alin.a),c) construcția se afla intr-o zona unde nu este necesar sa se asigure locuri de parcare.

Spatiile verzi se vor realiza exclusiv pe baza H.C.J.C. 152/22.05.2013, respectând toate condiționările si specificațiile pentru fiecare tip i funcțiune,respectiv construcțiile comerciale vor fi prevăzute spatii verzi cu rol decorativ si de protecție cu o suprafața min. de 50% din suprafe terenului,in acest caz 340mp,din care 122mp la nivelul solului si restul pe terase,balcoane.

Spre aliniamentul terenului din ^nafoe projpGnada Cazino Mamaia etajul 2 va fi retras minim 2metri fata de limita edificabilului etajului inferior.respec minim 7,9metri de la limita aii

Terasele circulabile propuse necirculabile pel£/menajate la mai puțin de doi metri de limitele laterale ale parcelei vor avea pe margine spatii verzi (i/tii de vedere fata de vecini.conform Cod Civil.


INDICATORI URBANISTICI,BILANȚ TERITORIAL- AMPLASAMENT STUDIAT

VAR-------

/ ----------

EXISTENT

Sverde la sol/Sverde total

21mp(3%)

SNALsHE—

SD

232 mp construcție* 147,15mp terasa

i/                      POT.

40%

C.U.T.

0.56

Regim inaltime

P+M


PROPUS

4Z6mp(70%)

Î22mp(18%j/340mp


82,39mp(12%)


__________1225MP

70%

1,8


P+1E+2 RETRAS(13metri)


LEGEN


Limite-Limilc


S=680.39 mp


VERIWr9F


mul ului n ci ut: j imobiF [m]-------âiâ

constructg^|7.

310354.220 310349.971 310348.897 310348.158 310346.706 310346.264 310347.420 310343.135 310342.751 310339.452 310341.260 310351.237 310370.191 310359.256


jRVIS SRL


PROIECTANT:

SQ EAST ATELIER SRL


Arh.R.Morculescu

Arh.R.Morculescu

Arh.R.Morculescu


; Mare< Neagra

em de DroiecSeJglereo 1970  D(i,i+1)


789705.759 789707.018 789703.786 789703.448 789703.859 789704.557 789707.884 789709.331 789708.226 789709.316 789714.433 789742.$68 789736.253 789708.632REF. VERIF.

Recețlionat._______

TITLU: PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+2E ALIMENTAȚIE PUBLICA SI CAZARE

ADRESA: CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAI

TERASA 7,TERASA 8          Data. l


CERINȚA A1,A2
NR.PROIECT:


42/2018


SPECIALITATE Cni BETON AF


OBIECT:


DENUMIRE PLANȘA:


PLAN REGLEMENTARI PROPUSE


FAZA:

PUD


NUMĂR PLANȘA:


U-03


REVIZIA

NR.:


ÎNLOCUIEȘTE


TOTAL