Hotărârea nr. 392/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. BRAZDEI NR. 19E, INVESTITOR STANCU MARIANA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală, str. Brazdei nr. 19E, investitor Stancu Mariana

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de I 7AOT2019.

L.uând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 166424/29.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 dezorganizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 180440/18.09.2019, precum și avizul nr. 1664c.5/29.08.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. ci) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea doamnei Stancu Mariana înregistrată sub nr. 78272/15.04.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HO TÂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Brazdei nr. 19E, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil S+P+1E cu funcțiunea de locuință individuală care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

| Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în str. Brazdei nr. 19E, în suprafață de 380 mp (potrivit actelor de proprietate) și 376 mp (potrivit măsurătorilor icadast.rale), identificat cu nr. cadastral 245715, înscris în cartea funciară a UAT ^Constanța, este proprietate Stancu Mariana conform sentinței civile emisă de Judecătoria Constanța sub nr. 5246/10.04.2013 în dosarul civil nr. 45027/212/2010, rămasă irevocabilă prin decizia civilă emisă de Tribunalul Constanța sub nr. 340/2015.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi arii de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

lArt. 3 - Compartimentul, relații, consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către doamna Stancu Mariana, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat]în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,        împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.
CONSTANȚA

NR.      /   SO^.2019


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,^i               MEMORIU

i

1. Introducere

 • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

denumirea proiectului: Plan Urbanistic de Detaliu construire imobil S+P+1E

inițiator (beneficiar): Stancu Mariana               r~——----—■—“'“ZȚTZa

JUDEȚUL CONSTANȚA


’     \         '                                         JUDEȚUL CONSTANȚA

elaborator: s.c. AII Arhitectura s.r.l., arh. Ignis Duvagi primăria MUNto^PlULUI^CONSTAM) data elaborării: noiembrie 2018

DIRECȚIA URBANISM

V3ZAT     NESCKIRCBARE

Anexă la avizul nry------!     -


1.2.


Obiectul lucrării


L_


lucrării este stabilirea modului de a amplasa pe

Brazdei nr. 19E a unui imobil cu funcțiunea de locuință individuală, S+P+1E, astfel încât să fie îndeplinite cerințele funcționale și


Obiectulat în strada


propus în relație cu construcțiile învecinate și accesibilitatea la stradă.

Documentația asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară a obiectivului pe parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate. |

Prezentul P.U.D. are caracter de reglementare specifică și se elaborează în scopul aprofundării prevederilor din P.U.G. aprobat prin H.C.L.M. 653 din 25.11.1999, a cărui valabilitate a ost prelungită cu H.C.L. 327/18.12.2015 și 429/2018, corelate cu condiționările cin certificatul de urbanism. Scopul lui este de a pune la dispoziția autorităților publice locale, reguli de amplasare a obiectivului pe terenul identificat, utilizarea rațională a acestuia, corelarea intereselor generale cu cele particulare ale inițiatorului P.uJo. în valorificarea terenului, facilitarea eleborării proiectelor ulterioare de

I

investiții.

J                                               I

P.U.D. preliminar - construire imobil S+P+1E - locuință individuală

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT •«E.SC'WSăRE


2. încadrarea în zonă


2.1.


Anexă la avizul nr. —/_ /---------

Concluzii din documentații deja e aborate {Qfo         ,€>&./<$

Terenul este înscris în cartea funciară a


ARHITECT ȘEF _L________

?_______ ?.. __.l— .r_______I jLUAT-Xonstaota--GiJ-oyfflăTul—cadastral

J

245715, aflat în intravilan. Folosirea actuală a terenului este de curți construcții. Parcela

este supusa reglementarilor P.U.G..

Conform certificatului de urbanism 1530 din 10.04.2018, în care sunt menționate reglementările în vigoare pentru terenul în cauză, referitor la regimul tehnic al terenului, destinația stabilită prin planurile de urbanism pentru ZRL 1a este de locuințe individuale de tip rural, cu anexe gospodărești și grădini cultivate pentru producție agricolă, cu regim de construire cuplat sau Izolat, având înălțimea maximă P+1E.

Se admit cu-^ștraWdriări funcțiuni complementare locuirii, precum: parcare, garare autovehicule șfffîeSini agricole, ateliere pentru meserii cu specific agricol, dar nu mai mult de 30% din AD$; se admit funcțiuni comerciale și servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 150 de metri pătrați și să nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni vor fi dispuse de preferință la intersecții și se va considera că au o arie de servire de 250 metri; se admite mansardarea clădirilor parter existente dacă aria lor utilă (AU) are maxim 60% din ADC; se admite utilizarea terenului pentriu producție agricolă, pentru nevoile gospodăriei, inclusiv pomicultură și viticultură; se admite adăpostirea animalelor în anexele gospodărești (maxim 4 UVM), depozitarea reziduurilor și a produselor cu condiția ca între acestea și locuințele de tip urban sau echipamentele publice să se respecte o distanță de minim 25 metri.

Sunt interzise funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafața de 200 mp ADC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22:00, produc poluare; activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat, prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate; anexe pentru creșterea unui număr de animale mai mare de 4 UVM, depozitare cu ridicata; depozite de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități productive ce utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice; autobaze, stații de întreținere și spălătorii auto; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapiclă a apelor meteorice.

P.O.T. aprobat = 35%

C.U.T. aprobat = 0,7 pentru construcții P+1

în calculul P.O.T. nu se iau în considerare anexele gospodărești și garajele situate în afara corpului principal de clădire. Se admite o creștere cu 10% a P.O.T. și corespunzător al C.U.T., dacă parcela este rezultată din comasarea a două parcele dintre care cel puțin una nu era construibilă, sau dacă se prevede o funcțiune complementară

admisă.


i.

Rh aprobat = maxim P+1E, înălțimea maximă la cornișă de 7,00 metri.

Alinierea construcțiilor se face la minim 4,00 metri de la stradă, cu excepția zonelor unde amplasarea pe aliniament este o tipologie predomini este sub 25 de [netri.

I

2.2.    ; Concluzii din documentații elaborate concoi litenț^țț^i^F

S-au elaborat studiu topografic, studiu geotehnic și studiu de’însorFre7 ”

I

i

Studiul topografic a relevat forma neregulată și orizonialftăt

terenul are 48.6 metri pe direcția est-vest și 9.9 metri pe direcția no/d-sud. eschiderea la stradă este de :3.0 metri, iar limita posterioară a parcelei este nivel maximă este de 65 cm, panta fiind de 1.3% spre est.


ntă, iar ^sȚoirneas.'p’artT^lelor

PRIMĂRIA MUN'GIPIUÎJJI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

VfZAT S. P-’tE. MESCHIWSARE

Anexă la
9.9 metri. Diferența de

J


Studiul geotehnic a stabilit litologia terenului și condițiile de fundare și a făcut următoarele reJomandări:

I

 • -  colectareja și evacuarea rapidă a apei din precipitații pe durata execuției săpăturilor,

 • -  evițarea sitagnării apelor în jurul construcției, atât în execuție cât și în exploatare,

 • -  proiectarea, executarea și întreținerea corectă racordurilor și conductelor subterane astfel încjât să se evite infestarea și poluarea terenului și acviferului,

 • -  prevederea unui trotuar perimetral construcției cu lățime minimă de 1,0 metri și pantă dej 5° spre exterior, pe pat de pământ stabilizat de 20 cm grosime și pinten marginal Ide 20 x 40 cm.

Studiul de însorire a concluzionat că o construcție cu regim de înălțime P+1 amplasată pe teren în zona edificabilă trasată pe planșa de reglementări urbanistice P2 poate respecta regulile de însorire proprie și a clădirilor vecine, conform reglementărilor în

P.U.D. preliminar - construire imobil S+P+1E - locuință individuală

vigoare. Distanțe față de vecinătăți:

 • - E - 30 metri față de construcția de pe parcelă;

 • - V - 0 metri față de construcția de pe parcelă;

-15 metri față de construcția de pe parcela de vis-â-vis;

 • - N - 0,5 metri față de construcția de pe parcelă;

 • - S - 0 metri față de construcția de pe parcelă.

în vecinătate nu există planuri urbanistice în curs de elaborare.


JUDEȚUL CONSTANTA

3. Situația existentă

9


PRIMĂRIA MUNICIPIULUi CONSTANȚA DIRECȚIA WAMisM VIZAT WSCWBÂf 5

3.1. Accesibilitatea la căile d

Accesurile carosabil si aut

>ȘEF____________

in strada Brazdei, la care parcela are o deschidere de cca. 3,0 metri. Terenul^stesituat pe segmentul de stradă dintre intersecțiile cu străzile Fânânele si Hatman LOca Arbore. Aceasta din urmă are ieșire în Șoseaua Mangaliei în intersecție amenajată cu sens giratoriu, în apropierea ieșirii din Constanța, spre Mangalia.

Dimensionarea străzii Brazdei - lățime de cca. 6,40 metri, cu trotuare pe ambele părți de cca. 1,60 - 1,70 metri lățime fiecare.

 • 3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți în prezent, pe terenul este neconstruit.

Parcelarul în care se încadrează terenul este alcătuit din loturi de dimensiuni si » suprafețe similare, cu lățimi de cca. 10 metri și adâncimi de cca. 50 metri, unele împărțite pe din două pe adâncime, cu fâșii pentru acces auto spre loturile din spate de cca. 3 metri lățime.

I

Vecinătățile limitrofe sunt:

J

 • - la est - proprietate privată cu numărul cadastral IE 210601;

 • - la vest - strada Brazdei; parcela proprietate privata Gîscă Marian;

 • - la nord - proprietăți private Hristu Elena și Axeit Ghiulfera;

 • - la sud - proprietate privată cu numărul cadastral IE 2044345.

 • 3.3. Suprafețe de teren construite și suprafețe libere

Parcela are formă neregulată și are dimensiunile: lățime maximă de 9,96 metri și lungime maximă de 50,63 metri. Suprafața este de 376,00 mp.

i

I

S construită = 0,           P.O.T. = 0

S desfășurată =- 0         C.U.T. = 0

>

Terenul este liber, neconstruit., „ JUPprt a TT,. n

| PRIMĂRțA               ÎA

CON?
3.4.

Zona face parte din cartierul „KM 5”, aflat în partea caracterizat prin loturi lungi și înguste, pentru gospodării de țj cultivate pentru producție agricolă de subzistență. Creșterea animalelor este permisă doar cu respectarea H.C.L.M. 389/2000 și regulamentului de urbanism aferent P.U.G.. Funcțiunea principală este de locuire individuală de înălțime mică (P, P+M, P+1), cu regim de construire izolat sau cuplat. Amplasarea pe teren a construcțiilor s-a făcut, în general, aproape de stradă, alipit de una din limitele laterale, dar nu cuplat, ci cu aceeași orientare a caselor, cu streașină spre curtea vecină. în spatele unora din loturi, în zona dominată de grădini, au apărut recent construcții noi, precum anexe de tip urban (foișoare de grădină), sau locuințe. Uiiele din aceste loturi au fost subîmpărțite, pe lungime, cu acces printr-o fâșie de teren ele cca. 3 metri lățime până .la stradă, situație în care se află și terenul ce a declanșat, P.U.E». de față. Funcțiunile complementare întâlnite sunt: garaje și, destul de rare, mici spații


Caracterul zonei, aspectul arhitecturarșTu '


comerciale.


3.5.


Destinația clădirilor


în vecinătate există următoarele tipuri de clădiri: j,

 • - la nord - locuințe individuale, parter;

 • - la est - locuință individuală, parter;

 • - la sud -locuință individuală, P+M

 • - la vest-:locuință individuala, circulație carosabilă și pietonală.

  3.6.


Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor

ocupate

j

Terenul aflat în studiu, cu suprafața de 376 mp, este integral proprietatea privată a persoanelor fizile și juridice. Parcelele învecinate sunt de asemenea aflate în proprietatea ' I

privată a i persoanelor fizice și juridice, cu excepția străzii aflate pe latura vestică, ce aparține domeniului public.

P.U.D. preliminar - construire imobil S+P+1E - locuință individuală

 • 3.7.       Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

Geologic, amplasamentul face parte din podișul Dobrogei de Sud, pentru zonă fiind caracteristice formațiunile cuaternare reprezentate prin loessuri macroporice de origine eoliană, prafuri argiloase loesșoide și argile prăfoase loessoide. Forajele executate pe teren au evidențiat prezența unui strat de umplutură de pământ cenușiu, de 0,8 - 1,0 metri grosime, iar dedesupt un strat de loess galben plastic vârtos spre bază plastic consistent -praf argilos loessoid de 2,1 - 2,7 metri grosime. Adâncimea minimă de fundare recomandată este de -1,20 metri de la cota actuală a terenului. Fundarea se va face direct pe terenul de fundare, riguros compactat. Se anexează studiul geotehnic.

 • 3.8.     Accidente de teren, adâncimea apei subterane

Terenul este relativ plat, orizontal. Nu există accidente de teren sau alte tipuri de elemente topografice.


Până la adâncimea la                                                  >-a pus

în evidență apa freatică.

3.9.


Parametri seismici c.


răspuns este pentru Tc = 0.7 s/ iar zona de calcul în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului este pentru ag = 0.16 g.

 • 3.10.     Analiza fondului construit existent

Construcțiile din vecinătate au vechime relativ mare, în marea lor majoritate, cu intervenții recente de renovare, mansardare, sau extindere. Structurile sunt definitive, în general din zidărie portantă de cărămidă sau chirpici, cu acoperișuri de tip șarpantă, aflate în general în stare mediocră. Anexele gospodărești sunt realizate din structuri nedurabile si sunt în stare mediocră sau rea.

!

 • 3.11.     Echiparea existentă

Asemenea celorlalte parcele din zonă, amplasamentul studiat beneficiază de posibilitatea branșării la toate utilitățile necesare ale căror rețele sunt prezente de-a lungul străzilor învecinate: alimentare cu apă, canalizarea apelor uzate menajere, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrică, telefonie și date prin cablu.

4. Reglementări

4.1.


Obiectul


Obiectivele noi solicitate prin tema-program principal al P.U.D. de față este reglementarea amplasării construcțiilor față de limitele laterale și posterioară ale parcelei.

Funcțiunea propusă este de locuință individuală și funcțiuni complementare locuirii,

conform P.U.G.


(vezi capitolul 2.1 din prezentul memoriu).

Imobilul șie va amplasa astfel încât să respecte însorirea vecinătăților și codul civil.

4.2.


Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor

Obiectivul propus se încadrează din punct de vedere funcțional în prevederile P.U.G., menținându-se utilizările permise.

i

Locuința: va fi alcătuită din unul sau mai multe corpuri de clădire, amplasate pe teren conform zonelor edificabile figurate pe planșa P2.

Din considerentele descrise în studiul geotehnic și conform studiului de însorire, corelate cu geometria terenului, codul civil și cu regulamentul P.U.G., construcțiile principale se vjor amplasa pe teren, la distanță minimă de 0,60 metri față de limitele laterale de proprietate, ori la hotar, cu respectarea codului civil, indiferent dacă pe terenul vecin este sau riu este construcție lipită la calcan, în următoarele situații:

 • -  dacă nu afectează însorirea locuințelor vecine

 • - dacă nu

ora 12:0'

 • - dacă nu

  J

  umbrește mai mult de 50% din terenul alăturat la data de 21 decembrie,

  ii

  *i ’

  afectează structural, prin săpătură și fundații, construcțiile vecine.

  Față de limita posterioară, construcțiile se vor retrage

  I

  i

  4.3. Capacitatea, suprafața desfășurată

  Locuința individuală va fi destinată unei familii c

  >

  Suprafața desfășurată nu va depăși 342 mp și se y

  privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Nu se iau în calculul suprafeței desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 metri, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor! necirculabile pietonal/carosa


cu minirmtwHi2|0cPDSfitANTA

PRIMĂRiA municipiului constanța DIRECȚIA URBANISM UiC’AT S-PRE NESCHIBSBARE


căîculă~conform Legii 350/2001

, precum și podurilor neamenajabile, aleile de acces :»il în incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

P.U.D. preliminar - construire imobil S+P+1E - locuință individuală

Suprafața construită nu va depăși 169 mp. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,0 metri de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

 • 4.4.      Principii compoziționale pentru realizarea obiectivelor noi (distanțe față de construcțiile existente, accesuri pietonale și auto, accesuri pentru utilaje de stingere a incendiilor)

Față de str. Brazdei, imobilul principal (locuința propriu-zisă) se va amplasa la distanță de minimum 22 de metri, accesul fiind făcut pe aleea pietonală ocazional carosabilă de cca. 3,0 metri lățime.

Retragerile construcției principale față de limitele proprietății s-au stabilit corelat cu regimul de înălțime; studiului de însorire, geometria terenului, codul civil și cu regulamentul P.U.G., astfel:                             /     .

 • - față de limitele laterale - constPHewKTsjyvor respectând condițiile de însorire ăle^onstrucțiilor fi

  civil'

  ivetflnăte;1REcȚi^URBAb;iSivi         I

  Anexă la                              I

  ! hoUr„,,-d^cbFt{u depășesc- înălțimea


 • - față de limita posterioară - retragere de minim 2,q

Construcții anexe se pot edifica lipite d împrejmuirii (maximum 2,50 metri).

cu înălțimea maximă la cornisă/atic de

I                                                                                                   *


Regimul de înălțime stabilit este de P+1E,

7,0 metri.

Accesul pietonal se va face din trotuarul străzii Brazdei. Accesul auto și al autospecialelor de intervenție în caz de urgență se face din strada Brazdei.

 • 4.5.      Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente

Noua clădire și eventualele intervenții ulterioare edificării acesteia se vor integra în caracterul general al zonei. Construcțiile imediat învecinate având un aspect mediocru din punct de vedere arhitectural, se urmărește crearea unui imobil de calitate superioară, care să devină model de urmat în zonă, caracterizat prin folosirea unui limbaj arhitectural contemporan, finisaje de calitate și exprimarea funcțiunilor interioare în aspectul exterior.

Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală; se recomandă integrarea acestora în corpul principal.

Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare, finisajelor în culori saturate, nearmonizate cu cele ale clădirilor învecinate.


4.6. Modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale Se va crea un acces mixt auto și pietonal, de 2,8 metri lățime, din strada Brazdei. Fundațiile căilor de circulație se vor realiza din nisip sau pietriș compactat, după caz. Se vor evita pe cât posibil suprafețele mari impermeabile.


Principii și modalități de intergrare și valorificare a cadrului natural și de


4.7.

adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei Relieful zonei este relativ plat, iar construcțiile nu . adaptare la cadjul natural.


necesită’lrri'gt'o’deo^^di!ăfe de

PRIMARI.*              CQN'S s’A^ȚA

Dip-ZiȚIA URBAMSM

VHAÎ & pag KESCHIASBA^ ? Anexă la avizul nr.                ___

Condiții de instituire a regimului de zonă protejâfă'-ȘL&offdiți de acesta

Pentru parcela studiată nu există reglementări^-extraș^feb/focumentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului sau din regulamentele robate care să instituie un regim special asupra imobilului. Acesta nu constituie monument, ansamblu, sit urban protejat și nu se află în zona protejată a unui asemenea obiectiv.

i

Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Activitățile propuse a se desfășura nu sunt producătoare de substanțe poluante.

r ■ ■                                     '

Deșeurile se vojr colecta pe sortimente și depozita pe platformă special amenajată conform normelor în vigoare și îndepărta periodic, în baza unui contract de servicii de salubritate dintre utilizatori și o firmă abilitată pentru aceasta. Se va respecta legislația în vigoare privind regimul deșeurilor, protecția mediului, normele de igienă privind mediul de viață al populației. Daca nu se poate asigura distanța de 10 metri până la ferestrele camerelor de locuit, platforma se va separa cu o împrejmuire opacă sau din gard viu de cca. 1,50 metri4.8.


4.9.
înălțime.

Pe parcelă se va asigura suprafața de spații verzi minimă prevăzuta de H.C.J. 152/2013 - 5 m'p/locuitor, dar nu mai puțin de 25% din suprafața terenului.

Apele uzjate menajere se vor colecta și dirija la rețeaua publică de canalizare.

I

Terenul parcelei se va amenaja în totalitate ulterior finalizării lucrărilor de construire.


P.U.D. preliminar - construire imobil S+P+1E - locuință individuală

4.10. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului în vecinătate nu se afla obiective sau echipamente publice.

 • 4.11.     Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi

Se vor respecta prevederile H.C.J. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

J

Terenul rămas neconstruit se va amenaja ca spațiu verde, cu plantații joase și medii, decorative. Numărul de arbori va fi de minimum unul. Speciile de arbori și arbuști se vor amplasa astfel încât să nu afecteze însorirea spațiilor de locuit ale construcțiilor propuse și existente, astfel:

 • - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - pe parcelă se vor asigura la sol, pe suprafața fațadelor sau pe terasele construcțiilor, minimum 20 de metri pătrați de spațiu verde (5 mp/persoană). Se va urmări amplasarea acesteia pe cât posibil la nivelul solului;

- pentru îmbunătățirea? microclimatului și pentru protecția construcției este interzisă impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei și accesuri.

-Se pot folosi: gazon decorativ, plante floricole de vară (petunia, dalia, echinops, E"cafina“jrosie

leVâr^

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VJZAT SPRE &ESCHWBARE


verbena), salcâmi (robinia), arini (alnus glutinosa) (tamarix), gard viu (evonimus, buxus), etc.. • 4.12. Profiluri transversale caracte/i

  ARHITECT ȘEF ___________

  Țâltîrne_“lîmităt la


  P+1,


Datorită aspectului orizontal aljter

precum și din considerente economic , construcția nu va avea diferențe de nivel semnificative în cadrul aceluiași etaj. în partea desenată este prezentat profilul stradal al străzii Brazdei.

 • 4.13. Lucrări necesare de sistematizare verticală

Deși diferențele de nivel ale terenului natural din perimetrul zonei studiate nu sunt semnificative, se vor lua totuși o serie de măsuri și lucrări care să asigure:

 • -  declivități acceptabile pentru accesuri locale la construcțiile propuse;

 • - scurgerea apelor de suprafață în mod continuu, fără zone depresionale intermediare.

i

i

P.U.Di. preliminar - construire imobil S+P+1E - locuință individuală


4.14.

ocupare a terenurilor)

Limitele zonelor edificabile diferențiate pe regimul de înălțime de pe percela studiată sunt marcate pe planșa de reglementări propuse și respectă următoarele condiții:

 • - față de aliniament, distanța este mai mare decât cea minimă de 4 metri impusă de P.U.G., datorită căii de acces auto;

 • - față de limita laterală nordică, clădirile se vor amplasa cu respectarea codului civil;

 • - față de limita laterală sudică, clădirile se vor amplasa cu respectarea codului civil;

 • - față de limita ^osterioară, clădirile se vor retrage Ia minimum 2,0 metri.

Față de limitele laterale și posterioară sunt permise amplasarea pe limita proprietății a construcțiilor anexe construcției principale (garaj, copertine, bucătărie de vară, etc.), cu condiția ca acestea să nu depășească înălțimea împrejmuirii.

I

Regimul de înălțime = P+1E, înălțimea maximă la cornișă sau atic = 7,0 metri.

P.O.T: maxim permis = 35% (45% dacă este propusă funcțiune complementară în

i

interiorul clădirii, conform capitolului 4.1). Conform P.U.G., în calculul P.O.T. nu se iau în considerare anexele gospodărești și garajele situate în afara corpului principal de clădire. Terasele acoperite sau descoperite, atelierele precum și garajele alipite corpului principal

i

vor fi luate în calculul ariei construite.                                                                _

i                                                   , JUDEȚUL CONSTANȚA

C.U.T. maxiiȚi = 0,7 (0,9 în situația care permite P.O.T. de          municipiului constanța


Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de


JUDEȚUL CONSTANȚA


4.15.

Utilitățile

J

proiectelor de specialitate autorizate și avizate^ deținătorii rețelelor.
4.16.


■ DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIRSBÂRE Anexă la aj/Lui nr. ,   /

— ARHITECT ȘEF _________


Bilanț teritorial, în limita amplasamentului studiat


Suprafața terenului menținută = 376 mp


Suprafața const uită maximă = 169 mp


Suprafața desfășurată maximă = 338 mp

Suprafața de spLțiu verde minimă = 94 mp

în cazul jischimbării ulterioare a funcțiunilor, se va asigura spațiul verde minim conform H.C.J.G. 152/2013.

Suprafața de alei pietonale, carosabile și trotuare = maximum 113 mp

P.O.T. maxim = 35% (45% dacă este propusă funcțiune complementară în interiorul clădirii, conformicapitolului 4.1).


P.U.D. preliminar - construire imobil S+P+1E - locuință individuală

C.U.T. maxim = 0,7 (0,9 în situația care permite P.O.T. de 45%)

5. Concluzii

 • 5.1. Consecințele realizării obiectivelor propuse

Construcțiile propuse se vor încadra în zonă păstrând specificul acesteia, atât din punct de vedere funcțional, cât și al aspectului clădirilor.

 • 5.2. Măsuri ce decurg în continuarea P. U.D.

Autorizarea lucrărilor de construire se poate face direct, pe baza P.U.D. de față, respectând limitele suprafeței edificabile stabilite și pe baza unui studiu de însorire anexat documentației de autorizare, care să demonstreze respectarea normelor în vigoare

referitoare la aceasta - O.M.S. 119/2013 și Legea locuinței 114/1996, actualizată în 2017, și NP057/2002 Normativ pentru proiectarea clădirilor de locuințe.

Branșamentele la utilităti se vor autoriza

rețele.

J


^W’^^TOetinători NiCSPIULU) CONSTANȚA


or de


5.3. Punctul de vedere al elab

Prin reglementările propuse, seDIRECȚIA URBANISM

ViZAT SPRE

ă la avizul nr. y /__________

f£>6 WT


a'Co'Mstrui pe lot în spiritul zonei, dar și cu respectarea cerințelor studiului geotehnic Și codului civil. Amenajările propuse nu au efect negativ asupra zonei, integrându-se în aceasta prin respectarea Regulamentului Local de Urbanism.


6. Anexe

6.1. Tema - program

Imobilul propus va avea următoarele caracteristici;

 • - se vor realiza unul sau mai multe corpuri de clădire;

 • - pe teren se vor amplasa un număr de locuri de parcare corespunzător specificațiilor din Regulamentul pentru asigurarea locurilor de parcare aprobat cu H.C.L. 113/2017;

 • - se vor respecta distanțele minime față de limitele parcelei, prevăzute;

 • - se va urmări amplasarea spațiului verde pe cât posibil la sol;

 • - locuințele vor respecta legislația specifică în ceea ce privește suprafețele minime.

P.U.D. preliminar - construire imobil S+P+1E - locuință individuală


6.2.


Materiale grafice, în format redus, pentru susținerea unor prgpunjpri cazul, datorită dimensiunilor reduse ale parcelei stucflaf învecinate. Se anexeaza planșele speciftee—RUrBr—si—o-^simula !                        ’                  .IIIDFTII! rn'kieTM        y


Nu este


construcției propuse.


. JUDEȚUL CO’NSTA!1. r a

PRIMĂRIA MUNICIPIULU UUmSTăNȚA DIRECȚIA URB*).•$« VIZAT                     • i-.E

Anexă la gidzul nr. ,■       /

ARHITECT ȘEf/__parcelelor ridirYiensionala a


Elaborat,

arh. Narcis GelalP.U.D, preliminar - construire imobil S+P+1E - locuință individuală

Anexa 6.3.

REGULAMENT DE URBANISM PENTRU PARCELĂ

ACTUALIZAT

anexa la memoriu P.U.D.

Parcela face parte din ZRL 1a - Subzona locuntelor dePJfljJ îfdrâlOb’u'âhefte

|                                            PRIMĂRIA MUNSCJpiiJlu CONSTANȚA

gospodărești și grădini cultivate pentru producție agricolă.


DlRPfȚIA URSAlJSM


VJ'.’/. T

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA


Anexă la J

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

 • - locuințe in<Jividuale de mica inaltime cu regim de construire in general izolat si/uplat;

 • - construcții cu caracter de anexe gospodărești specifice activităților de tip agricol sau conexe.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • - funcțiuni complementare locuirii: parcare, garare autovehicule si mașini agricole, ateliere pentru meserii cu specific agricol, dar nu mai mult de 30% din ADC (aria desfasurata construita);,

I

 • - se admit țunctiuni comerciale si servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 150.0 mp. ADC si sa nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni vor fi dispuse de preferința la intersecții si se va considera ca au o arie de servire de 250.0 metri;

 • - se admite mansardarea clădirilor parter existente, daca AU are maxim 60% din AC; suprafața se va lua in calculul coeficientului de utilizare a terenului;

 • - se admite utilizarea terenului pentru producție agricola, pentru nevoile gospodăriei, inclusiv pomicultura si viticultura;

 • - se admite in anexele gospodărești adapostirea animalelor (maxim 4 UVM), depozitarea reziduurilor si depozitarea produselor cu condiția ca intre acestea si locuințele de tip urban sau echipamentele publice sa se respecte o distanta de minim 25.0 metri.

i

P.U.D. preliminar - construire imobil S+P+1E - locuința individuală

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:

- funcțiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafața de 200 mp. ADC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele

22.00, produc poluare;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste

  iffi^fisTANȚA

  Anexă la avizul nr.

  ARHITECT ȘLE


5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea ințrint^^y^W^ producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • - anexe pentru creșterea unui număr de animale peste 4 UVK


 • - depozitare cu ridicata;

 • - depozitari de materiale refolosibile si platforme de pre-colecrare^desecrri

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxjte;

 • - activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • - autobaze si statii de intretinere auto, inclusiv spălătorii;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine

sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

 • - se mențin condițiile existente pentru parcelele construite daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului conform Art. 15 si Art. 16.

In cazul divizării parcelei in vederea construirii sau in cazul realizării de construcții pe parcelele neconstruite se va respecta PUZ cu regulament aferent cu următoarele condiționări:

 • - adancimea parcelei este mai mare sau egala cu latimea, dar nu mai mica de 18.5 m;

 • - parcela este accesibila dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obtinuta printr-o trecere de minim 3.0 m.;

 • - parcela se considera construibila daca are o suprafața de minim 250.0 mp. si un front la strada de minim 12.0 m;

i

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

- la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se vor

respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMC;

- clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanta de minimum 13.0 metri.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

I

 • - față de limitele laterale - construcțiile se vor amplasa cu respectarea codului civil, respectând^ condițiile de însorire ale construcțiilor învecinate;

  JUDEȚUL CONSTANȚA PEiy ĂK14 ic   luL29Hstanț a

  ... . fl/’î 1 ‘        • ‘U?•Vî'

  Anexă ia avidul nr.                —

  1 ARHITECT ȘEF //  #■---

  - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DF ALTELE^^MSE--


 • - față de limita posterioare - retragere de minim 2,0 metri;

 • - construcții anexe se pot edifica lipite de hotar, dacă nu dipS^e^îq^ff^^pl^țr^gi’ (maximum 2,50 metri).

ARTICOLUL 7                                              .

PARCELA'

- pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca sliprafata si

dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășiți;

- distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela se va stabili astfel încât să fie respectate condițiile de însorire normate ale spațiilor și vecinătăților.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

- parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate de minim 3,0 metri latiime.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - staționare;-! autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform "Normativului departamental pentrii proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane" si a RGU - Anexa nr. 5;

 • - pe teren se vor amplasa un număr de locuri de parcare corespunzător specificațiilor din Regulamentul pentru asigurarea locurilor de parcare aprobat cu H.C.L. 113/2017;

P.U.D. preliminar - construire imobil S*P+1E - locuință individuală

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - înălțimi:; maxima admisibila la comisa - 7.0 metri (P+1)

 • - regimul, de înălțime Rh = P+1E. Se admite subsol/demisol și mansardă, cu respectarea înălțimii maxime admise;

i'

 • - înaltimeia anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși înălțimea împrejmuirii.

  ARTICO


..UL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

I                                                                   I

- clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in

caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate;

 • - toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; se recomanda utilizarea! cu precădere a invelitoarei tradiționale de olane;


 • - se interzice folosirea azbocimentului si a table

  stralucitdăffi^'Ttlb CâM8TihKJApentru primara municipiului constanța

  DIRECȚIA URSANISM

  W.AT NESCHItâBARE

  AnexS la avfeul nr.       /____„—„

  Kg

  ARHITECT ȘEF.            "---

  Uitare—p


l

I

acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITA

I


o ilar—


 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehn

canalizare, energie electrica, gaze naturale, telefonie;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerejă vizibila a cablurilor CATV;

 • - se va așigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

i

 • - pe parcelă se va asigura suprafața de spații verzi minimă prevăzuta de H.C.J. 152/2013

 • - 5 mp/locuitor, dar nu mai puțin de 25% din suprafața terenului.

i

I

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

i                                                                                                                                .

 • - sejva asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile, de calitate si care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonp după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

 • - gardul spre stradă va fi constituit din parte rhobilă în cea mai mare parte, pentru a pernițe accesul autovehiculelor.

I

P.U.D. preliminar - construire imobil S+P+1E - locuință individuală

SECȚIUNEA III; POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT = mp AC /mp teren * 100)

POT ma'xjm = 35 %

Iri calculul POT nu se iau in considerare anexele gospodărești si garajele situate in afara corpului principal de clădire. Terasele acoperite sau descoperite, atelierele precum si garajele 'alipite corpului principal vor fi luate in calculul AC.

i

ARTICOLUL 16-COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT-mpADC/ mp teren )


■ - 'UL CONSTANTA

PPJMÂ.~ «aJNICIPIULU! constanța O1P.Ș.CȚIA URBANISM

ViZ/ * N NESC HHftSÂRS

Ansxa la


CUT maxim = °-70


NOTA:

arhitect

Se admite o creștere cu 10% a POT și corespunzator-aj CU detin':i o parcela rezultata prin comasarea a alte 2 parce una nu era construibila anterior comasării, sau daca respectivul solicitant a realizat in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa conform Art. 2.SECRETAR.


MARCELA ENA


Profil stradal caracteristic al străzii Brazdei scara 1/200


7^

A 1 CC

. 37 Si

[S+)P+1E

45%

0,9

~~Si6o

/


ARHITECT ȘEF


s.          sHWciteit- hrobinai;

Constante


Prezcnir? document recepționat Vclebj! fasolit de procesul verbal de XTUptîG li!


arhitect


\\

REGLEMENTARI URBANISTICE